Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  turbinowy silnik spalinowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Badania pilotażowe drgań na wlocie do sprężarki turbiny gazowej GTD 350
PL
Podstawą diagnostyki maszyn wirnikowych są pomiary drgań ze względu na to że prawie wszystkie uszkodzenia maszyn powodują istotne zmiany wielkości je opisujących np. prędkości drgań. W eksploatacji maszyn wirnikowych najważniejsza jest ocena drgań obiektu na podstawie pomiarów wykonywanych na częściach niewirujących. Badania, których wyniki przedstawiono w referacie zostały przeprowadzone na stanowisku turbinowego silnika spalinowego katedry Automatyki i Energetyki Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Stanowisko dydaktyczno-badawcze zostało zbudowane w ramach projektu "Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (Priorytet XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego). Badania miały na celu określenie referencyjnego poziomu przyspieszeń drgań na wlocie do sprężarki wirnikowej. Analiza zmian ich wartości prowadzona w dłuższym okresie będzie mogła być podstawą wnioskowania diagnostycznego w odniesieniu do obiektu badań. Podczas badań wykorzystano akcelerometr trójosiowy model 356B firmy PCB Piezotronics, przymocowany do obudowy sprężarki oraz kartę pomiarową DT9837 firmy DataTranslation wraz z dedykowanym oprogramowaniem. Badania drgań będą wykonywane cyklicznie w celu określenia stanu technicznego silnika.
PL
Przedstawiono propozycję wartościowania (ilościowego określenia) działania komór spalania tłokowych i turbinowych silników spalinowych z uwzględnieniem zachodzących w nich takich rodzajów przemiany energii jakimi są ciepło i praca. Przedstawione rozważania bazują na fakcie, że w komorach spalania tego rodzaju silników spalinowych zachodzi przekształcanie energii chemicznej zawartej w dostarczonym do niej paliwie (ściślej – energii chemicznej zawartej w mieszaninie paliwowo-powietrznej powstałej w tej komorze) na energię wewnętrzną spalin powstających podczas spalania paliwa. Ta forma przemiany energii została nazwana ciepłem indykowanym (Qi). Ciepło Qi odniesione do jednostki czasu t spalania paliwa zostało nazwane strumieniem ciepła ( Qi). Zwrócono uwagę, że proces spalania paliwa w komorach spalania obu rodzajów silników może być nieprawidłowy, w przypadku niewłaściwego działania ich wtryskiwaczy, co jest równoznaczne z nieprawidłowym działaniem tych komór. Działanie dowolnej komory tłokowego bądź turbinowego silnika spalinowego zostało w tym artykule zinterpretowane, jako przetwarzanie energii chemicznej zawartej w paliwie na energię wewnętrzną powstających spalin podczas spalania paliwa w ustalonym czasie. Wartościowanie tak rozumianego działania komór spalania tego rodzaju silników spalinowych, zaproponowane przez autora tego artykułu, polega na określeniu ilościowym tego działania za pomocą wielkości fizycznej, którą cechuje wartość liczbowa z jednostkę miary nazwaną dżulosekundą [dżulxsekunda]. Do oceny procesu pogarszania się działania komór spalania dowolnego tłokowego bądź turbinowego silnika spalinowego zaproponowano model w formie jednorodnego procesu Poissona.
EN
This article presents examples of results of energetic state parameters measurements of LM 2500 naval gas turbines operated by the Polish Navy. Currently in operation there are four LM 2500-type engines. In the near future, another LM 2500 engine will commence operations, along with a project 661M patrol ship. The energetic state parameters measurements covers the engine start-up process, their operation in idle mode and within the whole range of load variations, as well as stoppage of engine process. The article presents examples of characteristics specific to the above processes, determined based on the results of studies of this kind of engines. The results of these studies will be used to verify the modeling and simulation results of the internal energy processes occurring in this kind of engine.
PL
W artykule przedstawiono analizę stosowania turbinowych silników spalinowych w układach napędowych i elektrowniach jednostek pływających z uwzględnieniem aspektów ekologicznych. Zaprezentowane zostały wyniki wstępnych badań emisji związków szkodliwych spalin laboratoryjnego silnika turbinowego. Dokonano również analizy możliwości przeprowadzenia pomiarów stężeń związków szkodliwych w spalinach okrętowego turbinowego silnika spalinowego układu napędowego w warunkach jego eksploatacji na jednostce pływającej.
EN
The article presents an analysis of the use of gas turbine engines drive systems and power boats, taking into account environmental aspects. Presented preliminary results of emission of harmful exhaust of laboratory turbine engine. Also examined the possibility of carrying out measurements of concentrations of pollutants in the exhaust marine gas turbine engine propulsion system in terms of its operation on the vessel.
PL
Kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators — KPI) to jedno z podstawowych narzędzi sterowania eksploatacją obiektów technicznych. Ich właściwe wdrożenie i stosowanie pozwala na doskonalenie oraz kontrolę zarówno procesów utrzymywania, jak i użytkowania układów energetycznych. W artykule przedstawiono aspekty wykorzystania kluczowych wskaźników efektywności utrzymania w procesach sterowania eksploatacją układów energetycznych na jednostkach pływających. Wskazano istotne mierzalne wartości techniczne, organizacyjne i ekonomiczne systemów eksploatacji, które mogą determinować decyzje związane z utrzymywaniem obiektów technicznych w stanie zdatności według zamierzonych kryteriów. Dokonano przeglądu metod doboru wskaźników i podjęto próbę interpretacji ich przykładowych wartości. Odniesiono się do wykorzystania wskaźników w komputerowych systemach zarządzania utrzymaniem ruchu (Computerized Maintenance Management System — CMMS) i wykorzystania tych systemów w procesach sterowania utrzymaniem układów energetycznych.
EN
Key performance indicators (KPI) are one of basic tools used in technical objects exploitation management. Proper implementation and use of KPI make it possible to improve and control maintenance as well as operation processes of power systems. The paper presents some aspects of use of key performance indicators related to maintenance of power systems in exploitation of floating units. It includes essential measurable technical, organizational and economic values in exploitation systems which can influence decisions related to maintaining floating objects in proper conditions according to the criteria measured. The authors review the KPI selection methods and try to interpret examples of the values. It also refers to the use of KPIs in computerized maintenance management systems (CMMS) as well as to the use of these systems to control maintenance of power systems.
EN
The article presents the results of preliminary tests concerning the determination of operating characteristics of the examined engine in steady states. The study concerned main propulsion engines of an Oliver Hazard Perry class frigate operated by the Polish Navy. The propulsion system of that frigate consists of two LM2500 marine gas turbine engines, reduction gear, shaft line and a controllable pitch propeller (CPP). The tests were conducted in the ship's engine room when the ship was at sea. Operating characteristics were determined on the basis of the measurements recorded over the entire load range of the engine, from minimum to rated load. During the tests, the load of both engines of the ship was simultaneous and balanced. In order to facilitate the comparison of the operating characteristics of the tested engines, as well as to make a reference to various weather conditions, the data obtained was reduced to standard day conditions. For the aforementioned characteristics approximation relations were determined using statistical analysis. The relations obtained may be utilized in technical diagnostics and for further studies concerning the engines examined in the present research study.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących opracowania charakterystyk obrotowych obiektu badań, w stanach pracy ustalonej. Obiektem badań były silniki napędu głównego fregaty typu Oliver Hazard Perry będącej na wyposażeniu Marynarki Wojennej RP. Układ napędowy składa się z dwóch okrętowych turbinowych silników spalinowych LM 2500, przekładni redukcyjnej, linii wału oraz śruby napędowej o skoku nastawnym. Badania przeprowadzono podczas wyjścia okrętu w morze, w warunkach siłowni okrętowej. Do opracowania charakterystyk wykorzystano wyniki pomiarów zarejestrowane w zakresie obciążeń silników od minimalnego do nominalnego. Podczas badań silniki zostały poddane jednoczesnemu i równomiernemu obciążeniu. W celu umożliwienia porównywania charakterystyk badanych silników, jak również odniesienia ich do różnych warunków atmosferycznych, wyniki pomiarów na podstawie których je wyznaczono, sprowadzono do tzw. unormowanych warunków atmosferycznych. Dla przedmiotowych charakterystyk dokonano wyznaczenia zależności aproksymacyjnych z wykorzystaniem analizy statystycznej. Otrzymane zależności mogą być wykorzystywane na potrzeby diagnostyki technicznej oraz dalszych badań rozpatrywanego obiektu badań.
PL
W artykule uzasadniono potrzebę diagnostyki w utrzymaniu turbinowych silników spalinowych w układach energetycznych pływających jednostek produkcyjno-przeładunkowo- magazynujących (typu FPSO – Floating Production, Storage and Off-loading). Zilustrowano podstawowe cechy i dane techniczne turbinowych silników spalinowych stosowanych na tych jednostkach. Przedstawiono sposoby pozyskiwania informacji diagnostycznej w utrzymaniu turbinowych silników spalinowych. Rozpoznano parametry modeli sygnałów diagnostycznych: cieplno-przepływowego, wibroakustycznego i emisji produktów spalania oraz sposób ich pomiaru. Zróżnicowano sposób wykorzystania w utrzymaniu informacji gromadzonych on-line i off-line.
EN
The article justifies the need for diagnostics in the maintenance of gas turbine engines in power systems of vessels for production, handling and storage (FPSO type – Floating Production, Storage and Off-loading). It also presents basic features and specifications of turbine engines used on these units as well as methods of obtaining diagnostic information in the maintenance of turbine engines. Parameters of diagnostic signal models (heat-flow, vibroacoustic and exhaust emissions) and methods of their measurement have been identified. Methods of application of on- and off-line data for maintenance purposes have been diversified.
EN
The method of determining the energetic balance of naval power unit with the naval gas turbine is presented in the essay. The laboratory station with the gas turbine was used in introductory researches. Elaborating the energetic balance of the engine allows to conduct an analyze of energetic processes which occur inside. Results of the analyses may be used due to improving the economy of the engine work what is equal with the increase of its effective efficiency. What is more, in respect of qualitative and quantitative changes of particular components of energetic balance it can be used as an indicator of change of the engine running-in or a change of its technical state.
PL
W referacie przedstawiono metodę wyznaczania bilansu energetycznego okrętowego układu napędowego z turbinowym silnikiem spalinowym. Do badań wstępnych wykorzystano stanowisko laboratoryjne z turbinowym silnikiem spalinowym. Opracowanie bilansu energetycznego silnika (układu napędowego) pozwala na analizę zachodzących w nim procesów energetycznych. Wyniki tych analiz mogą służyć do poprawienia ekonomiczności pracy silnika, a więc podwyższenia jego sprawności efektywnej tzw. karnotyzacja. Ponadto ze względu na ilościowe i jakościowe zmiany poszczególnych składników bilansu energetycznego, może on być przyjęty jako wskaźnik zmiany przebiegu docierania silnika lub zmiany jego stanu technicznego.
EN
During the operation a gas turbine engine, a more modest method of research is brought into effect. One of the basic methods of estimating the technical condition of gas turbine engines is oil analysis. The x-ray method of radioisotope fluorescence was used to estimate the technical condition of gas turbine engines based on oil research. This method has also been satisfactorily used in aircraft engine diagnosis. This paper presents the method of diagnosis of the bearings of marine gas turbines based on studies on the mechanical contamination in oil. The results of oil mechanical contaminant research vs. time of engine work are presented. Based on experiments, the resulting analytical function that makes calculating the diagnosis measure of the gas turbine engine bearings system was worked out.
PL
W eksploatacji okrętowych silników turbinowych powszechnie wprowadzane są coraz nowsze metody badań diagnostycznych. Jednak jedną z podstawowych metod nadzoru stanu technicznego silników są analizy olejowe. W badaniach diagnostycznych silników turbinowych na podstawie zanieczyszczeń metalicznych w oleju zastosowano, wcześniej wdrożoną w lotnictwie wojskowym, metodę rentgenowskiej fluorescencji radioizotopowej XRF. Metoda ta stanowi użyteczne narzędzie w ocenie stanu technicznego układów mechanicznych silnika. W artykule przedstawiono krótki opis metodyki badań diagnozowania stanu technicznego okrętowych turbinowych silników spalinowych na podstawie badań pierwiastków Fe i Cu w oleju. Otrzymane wyniki badań ekspertmentalnych przedstawiono w postaci linii trendu wybranych pierwiastków w funkcji czasu pracy silnika. Ponadto zaprezentowano, opracowany na podstawie badań oleju, parametr diagnostyczny łożysk silnika.
10
Content available Diagnostics of vessel power plants
EN
In this paper, the problems of diagnostics of main propulsion marine engines are presented. Piston or turbine engines are used for main propulsion of vessel power plants. Diesel engine diagnostic systems of merchant vessel engines are discussed. Finally, description of diagnostic methods implemented in turbine and piston engines in Polish Navy ships are introduced.
PL
W referacie przedstawiono problematykę diagnozowania okrętowych silników napędu głównego. Silnikami tymi mogą być tłokowe lub turbinowe silniki spalinowe. Omówiono stosowane systemy diagnostyczne silników statków handlowych. Przedstawiono także opis metod diagnostycznych w zbudowanych systemach diagnozowania silników tłokowych i turbinowych okrętów Polskiej Marynarki Wojennej.
PL
W artykule przedstawiono historię rozwoju konstrukcji, zastosowań i metod eksploatacji silników turbinowych oraz ich cechy umożliwiające zastosowanie tego rodzaju silników do napędu środków transportu powietrznego i morskiego. Opisano współczesne formy konstrukcyjne i ich wpływ na charakterystyki użytkowe. Zwrócono uwagę na wymogi ekologiczne, które wymuszają zastępowanie paliw ropopochodnych biopaliwami.
EN
This paper presents the development history of structure, applications and operation methods of turbo engines and their characteristics enabling the application of such engines to propel air and sea means of transport. It describes the contemporary structural forms and their impact on the usable characteristics. The authors paid attention to the environmental requirements that force the replacement of oil-derivative fuels with biofuels.
PL
W referacie przedstawiono badanie przyczyn i rozwiązanie problemów eksploata-cyjnych związanych z niedostateczną możliwością obciążania turbinowego silnika spali-nowego GTD-350 zabudowanego na stanowisku laboratoryjnym. Przeprowadzono również identyfikację obiektu badań oraz zaproponowano metodę wyznaczania momentu obrotowego i mocy silnika umożliwiającą opracowanie charakterystyki współpracy silnika z hamulcem obciąża-jącym.
EN
The paper presents investigations into causes and solution of problems of operation re-lated to insufficient capability to load GTD-350 gas turbine in the laboratory test bed. Additionally the paper presents identification of the object of study and proposes procedures to be used to determine torque and horse-power of the engine which in turn allow developing characteristics of co-operation of the engine with loading brake.
13
Content available remote Reliability model of two-shaft turbine combustion engine with heat regenerator
EN
The paper presents a possibility of applying the theory of the semimarkovian processes to describe reliability of a ship turbine combustion engine. The considerations concern a two-shaft engine with heat regenerator, consisting of the following systems: compressor with air filter, combustion chamber, heat regenerator, combustion gas generator turbine and power turbine. Formulas have been derived which determine a limiting distribution of the process of changes of technical states, regarding this type of engines. The distribution consists of probabilities of turbine engine staying in ability state as well as in states of disability caused by failures of any of the mentioned systems. Probability of staying the considered combustion engine in ability state can be interpreted as the factor of engine availability for starting and using in compliance with its destination. The elaborated reliability model which enables determining the mentioned probabilities is of the form of a semimarkovian seven-state process which is continuous in time. Attention has been paid that consideration of serial structure in reliability researches on the mentioned engines and application of the formulas known in the classical theory on technical machines reliability can give advantageous results. Acceptance of such assumptions requires proper justification. The presented proposal to define reliability of a two-shaft turbine combustion engine with heat regenerator assumes that the researches will concern such systems of the engines, like: compressor with air filter, combustion chamber, heat regenerator, combustion gas generator turbine and power turbine.
PL
W artykule przedstawiono możliwość zastosowania teorii procesów semimarkowskich do opisu niezawodności turbinowego silnika spalinowego. W rozważaniach uwzględniony został silnik dwuwałowy, z regeneratorem ciepła, składający się z następujących urządzeń: sprężarki z filtrem powietrza, komory spalania, regeneratora ciepła, turbiny wytwornicy spalin oraz turbiny napędowej. Wyprowadzone zostały wzory określające rozklad graniczny procesu zmian stanów technicznych takiego silnika. Rozkład ten stanowią prawdopodobieństwa przebywania turbinowego silnika spalinowego w stanie zdatności oraz w stanach niezdatności wskutek uszkodzenia dowolnego z wymienionych jego urządzeń. Prawdopodobieństwo przebywania rozpatrywanego silnika spalinowego w stanie zdatności może być interpretowane jako współczynnik gotowości tego silnika do uruchomienia i zastosowania zgodnie z przeznaczeniem. Opracowany model niezawodnościowy, umożliwiający określenie wspomnianych prawdopodobieństw ma formę procesu semimarkowskiego siedmiostanowego, ciągłego w czasie. Uzasadniono, że model ten jest lepszym modelem niezawodnościowym tego rodzaju silników spalinowych niż model w formie struktuty niezawodnościowej szeregowej. Zwrócono uwagę, że uwzględnienie w badaniach niezawodnościowych wspomnianych silników struktury szeregowej i korzystanie z wzorów znanych w klasycznej teorii niezawodności urządzeń technicznych może dać dobre rezultaty, gdy są spełnione ściśle określone założenia a mianowicie: przedziały czasu poprawnej pracy każdego z badanych turbinowych silników spalinowych są zmiennymi losowymi wzajemnie niezależnymi, w czasie postoju tego rodzaju silników nie zachodzą uszkodzenia jego urządzeń, w czasie obsługiwania tych silników ich urządzenia zdatne nie ulegają uszkodzeniom, zaś uszkodzone elementy wspomnianych urządzeń nie są naprawiane, lecz wymieniane na nowe. Na ogól takie założenia nie mogą być przyjęte w badaniach niezawodnościowych tego rodzaju silników. Przyjęcie takich założeń wymaga odpowiedniego ich uzasadnienia. W przedstawionej propozycji określenia niezawodności turbinowego silnika spalinowego dwuwałowego z regeneratorem ciepła przyjęto, że badania będą dotyczyć takich jego urządzeń jak: sprężarka z filtrem powietrza, komora spalania, regenerator ciepła, turbina wytwornicy spalin oraz turbina napędowa.
PL
Referat przedstawia metodę określania niedostępnych pomiarowo parametrów stosowanych w diagnozowaniu okrętowych turbinowych silników spalinowych. Na przykładzie silnika jednowirnikowego pokazano parametry sygnału diagnostycznego. Przedstawiono wstępne szacowanie parametrów w bilansowaniu obiegu jednowirnikowego turbinowego silnika spalinowego. Pokazano przykładowe wyniki obliczeń sprawności termicznej komory spalania z wykorzystaniem uwiarygodnionych za pomocą rachunku wyrównawczego zarejestrowanych danych pomiarowych. Przedstawiono dyskusję otrzymanych wyników dla prezentowanej metody.
EN
This paper presents a method of determination of experimentally inaccessible parameters for diagnosing marine gas turbine engines. The applied parameters of the diagnostic signal were shown for a one-rotor engine, chosen as an example. Initial estimations of parameters for balancing the cycle of a one-rotor gas turbine engine were presented. Example results of calculating thermal efficiency of the combustion chamber, verified by reconciliation calculations of the recorded values, were given. A discussion of the obtained results for the studied method was presented.
PL
W pracy przedstawiono metodę nadzoru wibroakustycznego okrętowych turbinowych silników spalinowych. Analiza rejestrowanych parametrów umożliwia identyfikację niewyważenia układów wirnikowych oraz określa tolerowane wartości symptomów. Przedstawiona metoda pozwala na archiwizację i przetwarzanie danych pomiarowych dla potrzeb diagnozowania silników.
EN
Paper presents a vibration method of engineering supervision of marine gas turbine engines. Analysis of measured parameters enables diagnosis of rotors unbalancing and indicates tolerated values of diagnosing symptoms. Presented method, makes possible to keep store and data processing for diagnosing process of engines.
PL
W pracy przedstawiono metodę nadzoru wibroakustycznego okrętowych turbinowych silników spalinowych. Analiza rejestrowanych parametrów umożliwia identyfikację niewyważenia układów wirnikowych a także wskazuje na jego źródła. Przedstawione oprogramowanie ANALIZA pozwala na archiwizację i przetwarzanie danych pomiarowych dla potrzeb diagnozowania silników.
EN
Paper presents a vibration method of engineering supervision of marine gas turbine engines. Analysis of measured parameters enables diagnosis of rotors unbalancing and indicates their reasons. Presented software called ANALIZA, makes possible to keep store and data processing for diagnosing process of engines.
PL
Zaprezentowano model symulacyjny przyspieszania fregaty typu FFG-7. Ten jednowymiarowy model jest pierwszym etapem budowy symulatora układu napędowego "kadłub - pędnik - turbinowy silnik spalinowy". Program wizualizacyjny jest przeznaczony do celów dydaktycznych oraz pozyskiwania symptomów stanu w diagnostyce symulacyjnej.
EN
The paper presents the simulation model of acceleration of FFG-7 type frigate. The 1D model is the first step of multidimensional simulator of dynamics of arrangement "hull - propeller - gas turbine engine". Presented model was created as an educational tool and simulation diagnosis.
PL
Konsekwencją eksploatacji turbinowych silników spalinowych w środowisku okrętowym jest relatywnie przyśpieszona degradacja ich stanu technicznego. Jednym z jej objawów jest wzrost niewyważenia zespołów wirnikowych. W pracy przedstawiono obiekt, zaprezentowano metodykę badań i rezultaty wykorzystania parametrów drganiowych do oceny stanu technicznego silników. Zastosowano tu hipotezę, iż w zarejestrowanym widmie sygnałów drganiowych możliwym jest wybranie takiego, którego parametry w sposób jednoznaczny będą związane z niewyważeniem oraz uzasadniono ją teoretycznie. Opisano wybór miejsca i sposób mocowania czujników. Pokazano wybrane zarejestrowane sygnały drganiowe. Sformułowano wnioski końcowe i wskazano kierunki dalszych badań związanych z procedurą analizy i identyfikacji wzrostu niewyważenia wirników podczas pracy tego typu silników.
EN
Exploitation of naval electric power plant is a complex task due to specific features of marine environment as well as requirements for maintaining high level of serviceability and reliability, constant swaying of the ship hull, high-level humidity etc. In this paper results of vibroacoustic research on balance control of gas turbine rotors are presented. Application of vibroacoustic techniques to the gas turbine propulsion systems in the ship electric power plant is justified not only in regard to the gas turbine engines them - selves but also control of distribution and quality of electric energy. The investigations were aimed at determination of permissible in-service unbalance and appropriate assemblage of turbine rotors on the basis of selected vibroacoustic parameters, and - finally - determination of their permissible operation time resources. The investigations were based on the following assumption: technical state if degradation of gas turbine rotor sets is a function of their operation time (at an assumed constant load spectrum) then it is possible to select from the recorded vibration signal spectrum such parameters whose changes can be unambiguously assigned to the unbalancing. For realisation of the research the measurement instruments - FFT-2148 type analyser, of Bruel & Kjaer, was used making it possible to collect and process measured data by PULSE system. The measuring transducer (accelerometer) used for theoretical analysis of propagation of the vibration signals from unbalancing was fixed to magnetic cantilevers located only on the flange of the front frame compressor. It was decided to carry out the investigations with the use of the transducer fixed only to the compressor flange. The fixing magnetic cantilevers were characterised of a vibration resonance frequency value different enough from harmonic frequencies due to rotation speed of the turbine rotors. Space selection of signals and simple diagnostic procedure can support estimation of unbalancing values described by the vibration parameter. There are a few conclusions for the next steps of research and some remarks connected with procedure of analysis and identification of permissible unbalancing during the operation of this type of engines.
PL
W referacie sformułowano znaczenie ogólnych parametrów diagnostycznych w eksploatacji okrętowych turbinowych silników spalinowych. Przedstawiono metodę postępowania i wyniki przeprowadzonej analizy trendu zmian temperatury spalin wylotowych pomocniczego, jednowirnikowego, turbinowego silnika spalinowego, pracującego w układzie energetycznym niszczyciela. Pokazano przykładowy rezultat konfrontacji wyników postępowania analitycznego z eksperymentem.
EN
This paper shows the significance of general diagnostic parameters for operation of marine turbine engines. The procedure and the results of the analysis of trends in temperature changes of exhaust gases of an auxiliary one-rotor turbine engine of the GTU-6A type operating in a destroyer energy system have been presented. An example of a comparison of analytical and experimental results has been shown.
20
Content available remote Relacje diagnostyczne w okrętowych turbinowych silnikach spalinowych
PL
W pracy przedstawiono systematyzację cech turbinowych silników spalinowych ze względu na ich przydatność diagnostyczną. Sformułowano zbiory cech: konstrukcyjnych, diagnostycznych, funkcjonalnych i symptomów stanu. Zdefiniowano typy relacji diagnostycznych zachodzących między cechami turbinowych silników spalinowych. Pokazano wybrane przykłady relacji diagnostycznych, uzyskanych na podstawie modeli matematycznych silników i wyników eksperymentu bierno-czynnego, przeprowadzonego podczas eksploatacji na okręcie.
EN
This study systematizes the properties of gas turbine engines according to their diagnostic suitability. Sets of constructional diagnostic and functional qualites as well as state symptoms have been formulated. Types of diagnostic relations taking place among the features of ship engines have been defined. The study presents chosen examples of diagnostic relations obtained on the basis of mathematical models of engines and the results of an active - passive experiment carried out during operation.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.