Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aerosols
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Four years of observations of radon, meteorology and atmospheric pollution was used to demonstrate the efficacy of combined diurnal and synoptic timescale radon-based stability classification schemes in relating atmospheric mixing state to urban air quality in Zgierz, Central Poland. Nocturnal radon measurements were used to identify and remove periods of non-stationary synoptic behaviour (13–18% of each season) and classify the remaining data into five mixing states, including persistent temperature inversion (PTI) conditions, and non-PTI conditions with nocturnal conditions ranging from well mixed to stable. Mixing state classifications were performed completely independently of site meteorological measurements. World Health Organization guideline values for daily PM2.5/PM10 were exceeded only under strong PTI conditions (3–15% of non-summer months) or often under non-PTI stable nocturnal conditions (14–20% of all months), when minimum nocturnal mean wind speeds were also recorded. In non-summer months, diurnal amplitudes of NO (CO) increased by the factors of 2–12 (3–7) from well-mixed nocturnal conditions to PTI conditions, with peak concentrations occurring in the morning/evening commuting periods. Analysis of observations within radon-derived atmospheric mixing ‘class types’ was carried out to substantially clarify relationships between meteorological and air quality parameters (e.g. wind speed vs. PM2.5 concentration, and atmospheric mixing depth vs. PM10 concentration).
2
Content available remote Air Quality in a Brewery Bottling Plant
PL
Przedstawione wyniki badań dotyczą jakości powietrza w rozlewni piwa. W trakcie normalnej pracy rozlewni mierzone były stężenia masowe i koncentracje ilościowe cząstek aerozolowych, stężenia bakterii i grzybów oraz stężenia związków karbonylowych w powietrzu. Stężenia aerozoli określano w sposób ciągły metodami spektrometrii optycznej. Zanieczyszczenia biologiczne oznaczano metodą sedymentacyjną wykorzystując płytki Petriego z odpowiednimi pożywkami. Stężenia związków karbonylowych w powietrzu określano metodą pasywną używając dozymetrów Radiello. Przy oznaczaniu stężeń zanieczyszczeń biologicznych i związków karbonylowych wykonano odpowiednio dwie i trzy serie pomiarowe w dwóch miejscach rozlewni piwa. Pomimo zautomatyzowania procesu rozlewania piwa do butelek zaobserwowano okresowe znaczące wzrosty stężeń mierzonych zanieczyszczeń. Średnie stężenia masowe wszystkich mierzonych frakcji cząstek aerozolowych miały podobne wartości i wynosiły ok. 0,2 mg/3. Maksymalnie ok. 5-cio krotne wzrosty koncentracji masowych cząstek obserwowano w nieregularnych odstępach czasu. Największe koncentracje ilościowe zmierzono dla cząstek drobnych. Średnie koncentracje cząstek o wielkościach 0,3-0,5 µm i 0,5-1 µm miały odpowiednio wartości 847 i 93 cząstki/c3. W przypadku zanieczyszczeń biologicznych średnie stężenie bakterii w powietrzu w rozlewni piwa wynosiło 1441 JTK/3, a średnie stężenie grzybów 557 JTK/3. Wartości te są niższe niż proponowane dopuszczalne poziomy stężeń bakterii i grzybów w budynkach użyteczności publicznej. Średnie stężenia mierzonych związków karbonylowych również nie przekraczały wartości, które są dopuszczalnych w środowisku pracy. Oprócz formaldehydu, którego okresowe stężenia wzrastały do prawie 800 µg/3 stężenia innych związków były w zakresie akceptowalnym dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Nieco wyższe stężenia niektórych związków karbonylowych odnotowano w punkcie pomiarowym w pobliży myjni butelek. Przedstawione wyniki wskazują, że istnieje potencjalne zagrożenie dla zdrowia pracowników rozlewni piwa związane z okresowymi wzrostami stężeń mierzonych zanieczyszczeń.
EN
The determination of the level of pollutants and reciprocal relations “outside-inside” forms an important component in the study involving assessment and control of indoor air quality. This paper reports the results of a study with regard to the mass concentration of PM10 determined concurrently in the outdoor air surrounding a university building and inside the lecture rooms in it. The research project was undertaken in the cold season and registration included 83 independent observations with the duration of 90 minutes. The research applied a reference method involving measurements of PM10 mass concentration using gravimetric technique. The results were analyzed by application of non-parametric tests. For the purposes of classification of variables and assessment of the role of the specific variables, the analysis was based on the use of principal components. It was indicated that the mass concentration of particulate matter in the lecture rooms dśs not differ from the levels measured at the same time in the air surrounding the building only during the periods corresponding to periodic room ventilation. It was also found that the design and usage of the buildings, as well as the number and activity of humans determine the aerosanitary conditions in the enclosed spaces formed by the lecture rooms. It was observed that the mass concentration of particulate matter in the rooms is higher in the cold season. A statement was made that design solutions need to be implemented with the purpose of using intelligent ventilation systems.
PL
Określenie udziału źródeł zanieczyszczeń oraz wzajemnej relacji „outside-inside” jest istotnym problemem w szacowaniu i kontroli jakości powietrza wewnętrznego. Artykuł przedstawia wyniki badań nad stężeniem masowym PM10 określonym jednocześnie w okalającym budynek powietrzu zewnętrznym oraz w salach dydaktycznych uczelni wyższej. Projekt badawczy przeprowadzono w sezonie chłodnym, rejestrując 84 niezależne, 90-minutowe obserwacje. W badaniach wykorzystano, opartą na grawimetrii, referencyjną metodę pomiaru stężenia masowego PM10. Rezultaty badań przeanalizowano przy użyciu testów nieparametrycznych. W badaniach, celem klasyfikacji zmiennych i oszacowania odpowiedzialności poszczególnych czynników, posłużono się analizą składowych głównych. Wykazano, że wartości stężenia masowego pyłu zmierzonego w salach dydaktycznych nie różnią się od poziomów określonych jednocześnie w okalającym budynek powietrzu zewnętrznym wyłącznie podczas okresowego wietrzenia pomieszczeń. Stwierdzono, że konstrukcja oraz sposób użytkowania budynku a także liczba i aktywność osób w znaczący sposób determinują warunki aerosanitarne w pomieszczeniach zamkniętych. Wykazano, że w sezonie chłodnym stężenie masowe pyłu zawieszonego jest wyższe w pomieszczeniach. Złożono postulat przyjęcia rozwiązań polegających na implementacji inteligentnych systemów wentylacyjnych.
PL
Przedstawiono wyniki badań półmasek filtrujących wytworzonych na bazie opracowanych materiałów filtracyjnych z polipropylenu i poliwęglanu zawierających modyfikator w postaci perlitu. Wytworzone półmaski filtrujące poddano badaniom w zakresie penetracji aerozoli testowych (chlorek sodu i mgła oleju parafinowego) oraz oporu oddychania (w fazie wdechu i wydechu) wg standardowej metodyki badań przedstawionej w normach przedmiotowych oraz niestandardowej metodyki badań dotyczącej penetracji wobec nanoaerozoli chlorku sodu. Stwierdzono, że zarówno półmaska na bazie polipropylenu z modyfikatorem, jak i półmaska na bazie poliwęglanu z modyfikatorem zapewniają dwukrotnie wyższą ochronę niż standardowe półmaski filtrujące zawierające materiały filtrujące stosowane do produkcji półmasek filtrujących o najwyższej, trzeciej klasie ochronnej.
EN
Two filtering half masks with perlite-modified polypropylene and polycarbonate nonwoven layers were constructed and studied for penetration of NaCl and paraffin oil mist nanoparticles-containing aerosols. The half masks were more efficient than conventional half masks without perlite-modified nonwoven layers.
EN
Knowledge about aerosol cloud-mediated processes is important for judging climate change in Europe during recent decades. Here, some observational evidence for anthropogenic influences is described and discussed. The emphasis is laid on the effects of the large emissions of sulphur dioxide and particulate matter during the 1980s in Europe and the subsequent strong decrease in the 1990s. In addition, an analysis of the dependence of aerosol cloud-mediated processes on atmospheric circulation patterns (Grosswetterlagen) is presented.
EN
A new bioaerosol sampler developed for extremely low concentration levels of airborne bacteria and fungi has been described. The results of the pilot study of the prototype of this new sampler are also presented in this paper. During the field studies the concentration levels of bacterial and fungal aerosols were obtained using simultaneously the new sampler and the reference cascade Andersen 6-stage impactor, as well as the Air Ideal sampler. Although only a preliminary study has been carried out, the obtained data indicated that the assumed designing parameters for the new sampler are suitable and guarantee high collection efficiency of this instrument.
EN
Exposure to bioaerosols at various stages of waste management system (collection, transfer and disposal) has been evaluated by recording of the bacterial and fungal concentrations in the air around these facilities. Regardless of the season, the total bacteria and total fungi were detected for all sampies, whereas the fungal genera were not. The bioaerosol concentrations measured in the waste collection bins were significantly higher than those of the transfer station and landfill site. The mean microbial concentrations at wastes container bins and in-operation trench exceeded the Iran outdoor bioaerosol guidelines (850 CFU/m3), thus suggesting the need for remedial action regarding microorganisms, in order to reduce the exposure at the wastes management system.
8
Content available remote Dynamic Changes in the Filtration Efficiency of Cooling Oil Filter Media
EN
Metal-working fluids are used in machining and grinding operations to cool the tool and work piece, reduce the friction between the tool and work, improve the surface integrity of the work piece and increase tool life and productivity. The removal of oil mists from air streams is very important in a wide range of industrial applications, and filtration is by far the most effective method for this task. This article presents the results of changes in the fractional efficiency of the filtration process of the test aerosol through multistage filtering systems of different thickness and miscellaneous structural characteristics in the cross-section. The efficiency of filtration through multistage filtering systems was tested with the use of DEHS and DOP aerosol. Research results indicate the functional dependence of filtering properties on the structural parameters of nonwovens and machining process parameters, as well as on the physicochemical parameters of liquid aerosols. This may be of essential importance in forecasting the use of multistage filtering systems as filtering media for a given process of liquid aerosol filtration, given the maintenance of the most advantageous filtration conditions, i.e. high efficiency of filtration and low resistance of aerosol flow.
PL
W procesach obróbki skrawania i szlifowania chłodziwa olejowe znajdują szerokie zastosowanie do schładzania i zmniejszania tarcia między narzędziem skrawającym i obrabianym przedmiotem, poprawy jakości obrabianych powierzchni i przedłużania żywotności narzędzia skrawającego. W wielu zastosowaniach w przemyśle podstawowym zadaniem jest usunięcie mgły olejowej z powietrza. Filtracja powietrza jest zdecydowanie najskuteczniejszą metodą realizacji tego zadania. W artykule przedstawiono wyniki zmian sprawności frakcyjnej procesu filtracji aerozoli testowych w wielostopniowych układach filtracji o różnej grubości i strukturze w przekroju poprzecznym. Badanie sprawności filtracji przez wielostopniowe układy filtracji było wykonywane testem aerozolu DEHS i DOP. Wyniki badań wskazują na funkcyjną zależność właściwości filtracyjnych od parametrów strukturalnych włóknin, parametrów procesowych obróbki mechanicznej oraz parametrów fizykochemicznych aerozoli cieczy. Może to mieć istotne znaczenie podczas prognozowania zastosowania wielostopniowych układów włóknin jako materiały filtracyjne dla danego procesu filtracji aerozoli cieczy, przy zachowaniu najkorzystniejszych warunków filtracji, tzn. wysokiej sprawności filtracji i niskich oporów przepływu aerozolu.
PL
W artykule przedstawiono dwubarwny LIDAR rozproszeniowy, który został opracowany w Instytucie Optoelektroniki w Wojskowej Akademii Technicznej. LIDAR ten przeznaczony jest do zdalnej detekcji aerozoli naturalnych oraz sztucznych, zarówno biologicznych, jak i chemicznych. W pracy omówiono budowę LIDARA, jego podstawowe parametry oraz zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych i terenowych z jego zastosowaniem.
EN
In the article, two-wavelength backscattering LIDAR is presented. LIDAR was worked out and constructed at the Institute of Optoelectronics of the Military University of Technology. This LIDAR is destined for remote sensing of biological and chemical aerosols, both natural and antropoghenic ones. In the work, one discussed the construction of LIDAR and typical parameters and first results obtained with its application.
PL
Praca dotyczy analizy procesu porywania i deagregacji cząstek proszku w warunkach odpowiadających działaniu inhalatorów proszkowych (tzw. DPI), stosowanych do dawkowania leków metodą wziewną. Badano resuspensję cząstek modelowego proszku w komorze cylindrycznej (13 mm), w obecności elementów zaburzających pole przepływu powietrza w obszarze porywania. Stwierdzono istotny wzrost sprawności resuspensji proszku w porównaniu z układem niezawierającym elementów zaburzających. Zaobserwowano również poprawę deagregacji cząstek aerozolowych w układzie z zaburzeniem przepływu, uzyskując zmniejszenie wartości mediany masowej z około 12 do około 8,5 , a więc osiągając wyższy udział respirabilnej frakcji proszku. Zmierzony wzrost oporów przepływu powietrza, związany z zastosowaniem zaproponowanych w pracy elementów zaburzających, jest stosunkowo niski, co pozwala na zastosowanie tego typu rozwiązań w komorach porywania proszków rzeczywistych inhalatorów medycznych.
EN
The resuspension and deaggregation of a test powder was studied in cylindrical chamber ( 13 mm) in the presence of elements used for flow dissarangement in the vicinity of the powder layer. A noticeable increase in the resuspension efficiency was observed in the case of the disturbed flow together with an improvement in the particle deaggreagation (a drop in MMD from approx. 12 to approx. 8.5 ). The increase of flow resistance associated with the use of flow disarrangement is reasonably Iow, allowing use of the proposed systems in real inhalers.
EN
A laboratory study was carried out to investigate the single particle soil dust using aerosol time-of-flight mass spectrometry. The presence of crustal elements is observed in the mass spectra of individual particles. Potassium and iron constitute the two most commonly detected cations. Other common cations observed in the mass spectra of soil particles include sodium and magnesium. According to a large number of single aerosol diameters, we obtained the size distribution. Peaks in the positive ion mass spectra enable us to identify individual dust particles in atmospheric samples and track chemically distinct dust particles in the atmosphere using aerosol time-of-flight mass spectrometry.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań zawartości aerosoli w atmosferze obszaru zurbanizowanego. Zawartość aerosoli wyznaczano metodą, pośredną, na podstawie pomiarów natężenia promieniowania słonecznego bezpośredniego w całym zakresie spektrum. Stopień zawartości erosoli w atmosferze obliczano poprzez eliminację wpływu pozostałych czynników pochłaniających i rozpraszających, wykorzystując wybrany model transmisji promieniowania słonecz- ego bezpośredniego. Użyto współczynnika Angstroma jako liczbowej miary zawartości aerosoli w atmosferze. Dokonano nalizy wpływu kierunku i prędkości wiatru na zawartość aerozIi w rejonie miasta Opola. Wykorzystano wyniki pomiarów własnych z okresu ostatnich 14 lat.
EN
The results of investigation of the aerosol content in the atmosphere of urban region are presented. The aerosol content was determined using indirect method based on meas- urements of broadband direct solar radiation intensity. The aerosol content index was calculated by elimination of influence of all other attenuating factors, using selected model of broadband transmission of direct solar beam in the atmosphere. Angstrom's turbidity coefficient was used as aerosol content index. An analysis of influence of such meteorological parameters as wind direction and wind velocity on the aerosol content was performed in the Opole location. The presented results have been obtained on the bases of fourteen years of measurements.
PL
Wciąż istnieją zagrożenia, w odniesieniu do których brak jest zdefiniowanych wymagań oraz ustalonych metod badań sprzętu ochrony układu oddechowego (SOUO). W artykule przedstawiono opracowaną metodykę badań elementów filtracyjnych służących do ochrony układu oddechowego przed aerozolami promieniotwórczymi. Otrzymane wyniki badań wskazują na konieczność wprowadzenia dodatkowych testów SOUO przewidzianego do ochrony przed takimi aerozolami.
EN
There are still hazards for which there are no test methods or requirements defined for respiratory protective devices (RPD). This article presents a test method that has been worked out for filtration elements against radioactive aerosols. Test results show that additional test methods and requirements should be introduced for RPD intended for use against such aerosols.
EN
Aerosol particle size distribution and chemical properties are important in studies related to human health and climate. The present study describes an analysis of aerosol mass loading, Aerosol Optical Depth (AOD), black carbon aerosol mass concentration and carbon monoxide over tropical urban region of Hyderabad, India, during March 2006, coinciding with active forest fires season over India. Aerosol optical depth, particulate matter mass loading and carbon monoxide were observed to be high on days with air mass coming from north of the study area. Spatial occurrence of forest fires was analysed using MODIS daytime data and DMSP-OLS nighttime data sets. Aerosol optical depth measured using Micro-tops–II sunphotometer correlated well with MODIS derived AOD values. Results of the study suggested that synoptic meteorological conditions play an important role in the observed aerosol properties over the study area during the forest fire season.
PL
Badaniami objęto teren wokół oczyszczalni ścieków komunalnych w Gorzowie Wielkopolskim. W 1 m3 powietrza oznaczano ogólną liczebność bakterii i grzybów, a także bakterii wskaźnikowych, tj. promieniowców, pałeczki okrężnicy (Escherichia coli) oraz bakterii Pseudomonas fluorescens. Na podstawie otrzymanych wyników i przeprowadzonej analizy statystycznej stwierdzono, że zarówno wybrane czynniki, tj. pora roku, jak i lokalizacja wybranych punktów badawczych miały istotny wpływ na liczebność badanych mikroorganizmów. Największe zanieczyszczenie stanowiły bakterie oraz grzyby, a następnie promieniowce. Bioaerozole emitowane przez oczyszczalnie ścieków zawierały pałeczki okrężnicy (Escherichia coli) oraz bakterie Pseudomonas fluorescens.
EN
The study was performed in the area adjacent to the municipal sewage treatment plant in Gorzów Wielkopolski. The tests carried out in order to determine total bacteria and fungi as well as the population of indicator bacteria (actinomycetes, Escherichia coli and Pseudomonas fluorescens) in 1 m3 of air. The results obtained and statistical analysis revealed that both selected factors (season and localization of sampling points) had a great influence on the population of microorganisms tested. Bacteria, fungi and, to a smaller extent, actinomycetes were the most serious air pollutants. Bioaerosols emitted from sewage-treatment plants also contained Escherichia coli and Pseudomonas fluorescens bacteria.
EN
The present communication deals with the application of principal components analysis and source apportioning on absolute principal components scores to an aerosol data collection from Arnoldstein, Austria and to a data set from sediment samples from the US coast. In both cases the first step of the environmetric data interpretation is the identification of latent factors determining the data structure and resembling the pollutant sources in the vicinity of the sampling. It is convincingly shown that six latent factors explaining almost 80 % of the total variance are responsible for the data structure of the aerosol monitoring set, which are conditionally identified as "fertilizer", secondary emission", "lead smelter", "traffic", "salt" and "soil dust" by principal components analysis (PCA). In the second step of the intelligent data analysis the contribution of each identified source to the formation of the particle total mass and chemical compounds total concentration is calculated. Further, the same two-step procedure is applied to the sediment data collection where four latent factors ("anthropogenic", "organic", "natural", and "hot spots") are identified and, respectively, apportioned. Thus, a reliable assessment of the air quality and the sediment role as environmental quality indicators in the region of observation is achieved. The apportioning models obtained are checked for adequateness and validated. The latent factor contribution models can be further used for risk assessment and respective decision making. Additionally, it is commented why chemometrics could be successfully applied as sustainability metrics in various aspects of interpretation of the stale of "sustainable development".
PL
Opisano zastosowanie metod analizy czynników głównych (PCA) oraz udziału źródeł do opisu bezwzględnego wpływu czynników na aerozole zebrane w Arnoldstein (Austria) i na wybrzeżu USA. W obu przypadkach pierwszym krokiem w interpretacji danych była identyfikacja czynników ukrytych określających strukturę danych i rozpoznanie źródeł zanieczyszczeń w pobliżu miejsc, z których pobierano próbki. W sposób przekonujący wykazano, że za strukturę danych pochodzących z badania aerozolu odpowiada 6 czynników tłumaczących prawie 80 % całkowitej wariancji. Zostały one warunkowo określone jako "nawóz", "emisja drugorzędna", "huta ołowiu", "ruch uliczny", "sól" i" pył glebowy". W drugim kroku inteligentnej analizy danych obliczono udział każdego zidentyfikowanego źródła na masę cząstek i ich skład chemiczny. Następnie ta sama dwuetapowa procedura została zastosowana do danych otrzymanych podczas badania osadów. Zidentyfikowano 4 ukryte czynniki ("antropogenny", "organiczny", "naturalny" i"gorące punkty") i określono ich wpływ na badane parametry. Osiągnięto wiarygodne oszacowanie jakości powietrza i osadu jako wskaźników jakości środowiska w badanym regionie. Modele udziału ukrytych czynników mogą być w dalszej kolejności używane do oceny ryzyka i odpowiedniego podejmowania decyzji.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania skuteczności filtracji cząstek aerozolu estru bis (2-ethyloheksylu) kwasu sebacynowego (DEHS) przez warstwowe układy włóknin stosowane w systemach wentylacji i klimatyzacji. Badania polegały na określaniu zależności skuteczności frakcyjnej od zmiany grubości igłowanych włóknin filtracyjnych. Badania przeprowadzono przy dwóch prędkościach przepływu (2 i 5 cm/s).
EN
This article presents results of an investigation of filtration efficiency of aerosol particles through multilayer filter nonwovens used in general ventilation and in air conditioning systems. The investigations consisted in determining the influence of the changes of thickness on the fractional efficiency of the raw material composition of nonwovens. The investigations were conducted at two velocities.
PL
Przedstawiono analizę zachowania się radioaktywnych cząsteczek-aerozoli, wewnątrz obudowy bezpieczeństwa po awarii reaktora jądrowego typu LOCA. Badania dotyczą głównie zachowania się aerozoli pod wpływem koagulacji, oraz usuwania i kondensacji pary na cząsteczkach aerozolowych. Analizowano koagulację Browna, grawitacyjną i turbulentną. Rozważano mechanizmy osadzania, jak sedymentację, osadzanie spowodowane przez dyfuzję, termoforezę i dyfuzjoforezę.
EN
The main phenomena connected with transport and retention of aerosols have been described. The basic data on Brownian, gravitational and turbulent coagulation have been presented. The principal mechanism of deposition of aerosol particles on surfaces, including sedimentatioon, Brownian and Turbulent diffusion, and thermophoresis have been considered. The results of calculation have been shown. In the presented analysis the source term of radinuclide aerosols is due to LOCA accident.
EN
The primary aim of the study was to analyse the non-steady state of filtration for selected electrostatic filter materials designed for use in respiratory protective devices. The obtained results showed that the filtration process in electrostatic filters was dependent in the main on the following factors: type of the filter material, electrostatic field strength of the material, and the charge of the aerosol. To a lesser degree the filtration process depended on the sign of the charge and the relative humidity of the air. A significant correlation was found between the increase in the penetration and the decrease in reathing resistance while the filter was being loaded. The effect of resuspension (tearing off and re-deposition of dust agglomerates inside the filter) on the filtration process very significant. It was also observed that under certain conditions electrostatic filter materials lost their protection properties.
EN
The main natural and anthropogenic sources of sulfur compounds, the proportion of these com-pounds in natural fuels and their emission to the aerosphere were presented. Particular attention was paid to conditions of photochemical and catalytic oxidation in the air, as well as the behavior of sulfur compounds in the aerosphere.
PL
Przedstawiono główne źródła naturalne i antropogenne związków siarki, ich udział w paliwach naturalnych oraz emisję do aerosfery. Szczególną uwagę zwrócono na uwarunkowania związane z procesem utleniania fotochemicznego i katalitycznego w powietrzu atmosferycznym, a takie zachowanie się związków siarki w aerosferze.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.