Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 121

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  organizational culture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
Japanese methods, concepts, and management tools enjoy rising popular in the world and in Poland, which is the consequence of the assumptions and practical results achieved thanks to the solutions applied by business entities and organizations. The aim of this study is a comprehensive assessment of conditions and internal determinants of competitiveness, enabling effective implementation of Japanese methods and techniques of production management, in the enterprise under consideration. The hypothesis to verify is the statement that the implementation of Japanese management methods in the examined enterprise increased the economic efficiency of individual production processes and improved its organizational culture. The triangulation method in the form of direct observation analysis of information taken from primary and secondary sources was applied. Also, there was conducted a questionnaire survey, completed with an individual in-depth interview with the company employees (leaders and coordinators) in the field of Japanese production management methods. The possibilities of using Japanese management methods in enterprises are huge. The effectiveness of the implementation of Japanese management methods, concepts, and tools in the studied organization is manifested, among others, in such results as improvement of employees’ working conditions, organized production, increased safety on the premises, organizational culture focused on respect for others, the possibility of personal development, increased efficiency of individual production processes, and reduced waste. Achieving the best production and economic results is possible thanks to experienced and knowledgeable employee teams. Japanese concepts are very strongly oriented towards cooperation between management and employees. Unfortunately, not every employee has a chance to develop, as it is limited to selected senior units. Employees’ knowledge of management methods, concepts, and tools is assessed as low by leaders and coordinators. The lack of participation in training and the lack of knowledge of some employees is the main reason for this claim. In the opinion of managers, young people are more open to change, see knowledge as an essential element in life, strive to learn and get the most out of work. The production plant under investigation should train employees in the methodology they apply. The training should be more practical, thought-provoking, voluntary, and offered with a specific frequency and with certain stages of difficulty. Instead of defining Japanese management methods, concepts, and tools, their effects and their practical meaning should be shown.
PL
Japońskie metody, koncepcje i narzędzia zarządzania cieszą się rosnącą popularnością na świecie i w Polsce, co wynika z założeń i praktycznych rezultatów osiąganych dzięki rozwiązaniom stosowanym przez podmioty i organizacje gospodarcze. Celem opracowania jest kompleksowa ocena warunków i wewnętrznych determinant konkurencyjności badanego przedsiębiorstwa, umożliwiających skuteczną implementację japońskich metod i technik zarządzania produkcją. Weryfikowaną hipotezą jest twierdzenie, że wdrożenie japońskich metod zarządzania w badanym przedsiębiorstwie spowodowało wzrost efektywności ekonomicznej poszczególnych procesów produkcyjnych i poprawę kultury organizacyjnej spółki. Zastosowano metodę triangulacji w postaci obserwacji bezpośredniej, analizy informacji zaczerpniętych ze źródeł pierwotnych i wtórnych oraz przeprowadzono badania ankietowe, uzupełnione indywidualnym wywiadem pogłębionym z pracownikami (liderami i koordynatorami) przedsiębiorstwa w zakresie problematyki japońskich metod zarządzania produkcją. Możliwości wykorzystania japońskich metod zarządzania w przedsiębiorstwach są bardzo duże. Efektywność implementacji japońskich metod, koncepcji i narzędzi zarządzania w badanej organizacji przejawia się m.in. w takich rezultatach, jak: poprawa warunków pracy zatrudnionych, zorganizowana produkcja, zwiększenie bezpieczeństwa na terenie zakładu, kultura organizacyjna nastawiona na szacunek wobec drugiego człowieka, możliwość osobistego rozwoju, zwiększenie efektywności poszczególnych procesów produkcyjnych, ograniczenie marnotrawstwa. Osiąganie najlepszych wyników produkcyjno-ekonomicznych jest możliwe dzięki posiadającym doświadczenie i wiedzę zespołom pracowniczym. Koncepcje japońskie są bardzo silnie nastawione na współpracę kierownictwa z pracownikami. Niestety nie każdy pracownik ma szansę rozwoju, ponieważ ogranicza się ona do wybranych jednostek wyższego szczebla. Wiedza pracowników dotycząca metod, koncepcji i narzędzi zarządzania jest oceniana przez liderów i koordynatorów jako niska. Brak uczestnictwa w szkoleniach i samodzielne niepogłębianie wiedzy przez niektórych pracowników stanowi zasadniczą przyczynę tego twierdzenia. W opinii kierowników osoby młode są bardziej otwarte na zmiany, postrzegają wiedzę jako ważny element w życiu, dążą do tego, aby nauczyć się i wynieść z pracy jak najwięcej. Badany zakład produkcyjny powinien szkolić pracowników z metodologii, z jakiej korzystają. Szkolenia powinny być bardziej praktyczne, zmuszające pracowników do myślenia, dobrowolne i oferowane z pewną częstotliwością i o określonych etapach trudności. Zamiast definiowania japońskich metod, koncepcji i narzędzi zarządzania, powinno pokazywać się ich skutki i sens wykorzystania w praktyce.
PL
Rosnąca liczba artykułów i badań dotyczących zarządzania wiedzą ukazuje coraz większą liczbę powiązanych zagadnień. Celem artykułu jest próba identyfikacji, integracji i klasyfikacji tych zagadnień, prezentując je jako schemat kategorii i grup. Jako narzędzie zastosowano analizę tekstową dla 1,431 artykułów, spośród których wyodrębnionych zostało 3,379 unikalnych słów kluczy. Źródłem próbki była wyszukiwarka jednego wydawcy SCOPUS. Otrzymany schemat klasyfikacji zawiera 101 unikalnych grup słów kluczy, zawartych w 7 głównych kategoriach. Opracowane kategorie stworzono z myślą o zarządzaniu wiedzą wewnątrz przedsiębiorstwa (z punktu widzenia procesów). Należy je traktować jako punkt startowy do dalszej analizy, która pokrywałaby obszar na zewnątrz przedsiębiorstwa, tj. współpraca z zewnętrznymi instytucjami, innowacyjność w korporacjach międzynarodowych. Schemat jest przydatny w zakresie rozpoznania, czy elementy w nim zawarte są częścią oceny zarządzania wiedzą wśród procesów zachodzących w organizacjach.
EN
A growing number of articles and research on knowledge management reveal an increasing number of related topics. The article attempts to identify, integrate and classify knowledge attributes, presenting them as a diagram of categories and groups. As a tool, text analysis was used for 1,431 articles, out of which 3,379 unique keywords were extracted. The source of the sample was the search engine of one publisher SCOPUS. The resulting classification scheme contains 101 unique groups of keywords, contained in 7 main categories. The developed categories were created for knowledge management within the company (from the point of view of processes). They should be treated as a starting point for further analysis, which would cover the area outside the enterprise, i.e. cooperation with external institutions, innovation in international corporations. The schema is useful for recognizing whether the elements it contains are part of the knowledge management assessment of processes in organizations.
EN
As the corporate culture and re/setting of employer – employee relations is crucial due to changes in workplace due to impact of COVID-19, this article aims to identify types of organizational culture, and to find impact on the implementation of HR activities and employer branding, including classification of organizations by their defined strategies. A model of organizational culture, including its systematic relationships, is proposed and tested using a sample of 402 organizations across sectors operating in the Czech Republic as a characteristic economy in Central Eastern European region. This model includes different dimensions of internal brand management and manifestations of organizational culture. Data are analyzed using bivariate and multivariate statistics. Identification of a suitable type of organizational culture leads towards successful employer branding and work engagement; brand identification and communication directly raise positive perception of organizational culture. Three major areas of use of organizational culture and branding have been identified: re-setting of personnel processes depending on the change of organization’s size, on the decline in labor productivity and on organizational mergers, changes in scope of business and in market position. The results suggest that orientation on employee engagement is a better predictor of (positive) organizational culture than increase in productivity. Furthermore, the results explain supportive roles of organizational culture towards customers and employees. The results extend theory by empirical analysis of organizational culture and internal brand management from the employers’ perspective.
PL
Celem artykułu jest zdefiniowanie siły subkultury zespołu projektowego oraz sformułowanie hipotezy badawczej, która dotyczy związku czterech cech projektu z siłą subkultury zespołu projektowego. Na podstawie analizy literatury przedmiotu wykazano, że unikalność każdego projektu oraz jego niepowtarzalny w danej organizacji charakter uniemożliwiają sformułowanie spójnej listy norm i wartości subkultury zespołu projektowego, a bardziej zasadne wydaje się postrzeganie jej w relacji do kultury organizacyjnej. Na podstawie czterech wymiarów projektu, opisanych szeroko w literaturze, określono związek cech projektu z siłą subkultury zespołu projektowego. Głównym wnioskiem z badań jest konieczność zweryfikowania hipotezy badawczej opisującej zależność między siłą tej subkultury i czynnikami sprzyjającymi jej kształtowaniu się. Hipoteza jest oparta na założeniu, że przy słabym nasileniu cech projektu subkultura zespołu powinna być słaba, co oznacza, że jaskrawe przeciwstawianie zarządzania powtarzalną działalnością i zarządzania projektami nie zawsze jest uzasadnione. W zależności od wyróżnionych czynników subkulturotwórczych normy i wartości charakterystyczne dla subkultury zespołu projektowego mogą bowiem mniej lub bardziej się różnić od obserwowanych w kulturze organizacyjnej. Odmiennie więc niż w dotychczasowej literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na to, że nie istnieje uniwersalny zestaw cech charakteryzujących zespół projektowy w odróżnieniu od reszty organizacji, zajmującej się rutynową działalnością. Biorąc pod uwagę zdefiniowane w artykule pojęcie siły subkultury zespołu projektowego, można bowiem przypuszczać, że słabe nasilenie cech projektu spowoduje ukształtowanie się słabej subkultury zespołu projektowego lub nawet jej brak, a normy i wartości reprezentowane przez członków zespołu projektowego będą takie same jak przyjęte w kulturze organizacyjnej.
EN
The aim of the article is to define the strength of the project team subculture and to formulate a research hypothesis that describes the relationship between the four characteristics of the project and the strength of the project team subculture. Based on the analysis of the literature on the subject, it has been shown that the uniqueness of each project and its unique character in a given organization makes it impossible to formulate a coherent list of norms and values of the project team subculture, and it seems more reasonable to perceive the project team subculture in its relation to organizational culture. On the basis of the four dimensions of the project described in the literature, the relationship between the characteristics of the project and the strength of the project team subculture was determined. The need to verify the research hypothesis was shown. The hypothesis assumes that with the weakness of the project features, the team subculture should be weak, which means that the sharp contrast between repetitive management and project management is not always justified. Depending on the distinguished subcultural factors, norms and values in the project team subculture may therefore be more or less different from those in the organizational culture.
EN
Purpose: The purpose of the paper is to present the of the opinions of students of the War Studies University about its organizational culture. Recently, the War Studies University has undergone a number of changes that affect on various areas of its operation. When considering the organizational culture of the War Studies University, special attention should be paid to the fact that it was established in 2016 in place of the National Defence University. In October 2019, three years have passed since this event. Here came the idea to develop an article that put special emphasis on the issue of organizational culture of the War Studies University in the opinion of its students who entered the Faculty of Management and Command. The research undertaken is of a pilot nature. Design/methodology/approach: The study involved 114 second degree students, full-time 61 students (53.51%) and part-time 53 people (46.49%) of the Faculty of Management and Command at the War Studies University. The study was conducted in June 2019. The survey questionnaire was used for the research. Findings: The results of this survey allowed to identify the students of the Faculty of Management and Command are able to identify, perceive those factors, elements and events that have a direct impact on the functioning of students in their role, while assessing these changes as important or very important. Originality/value: The author of this article presents the results of research on organizational culture in relation to the opinions of students of the Faculty of Management and Command. War Studies University in 2016 was transformed from the National Defense University.
EN
Purpose: Identifying the dependence between the type of organizational culture and the level of the management of employees at different ages. Design/methodology/approach: The method of case study was applied. It has been hypothesized that the best level of managing age in an organization is guaranteed by the clan culture, which assumes cooperation, friendly work atmosphere and partnership, which is part of the assumptions of multigenerational management. Findings: It should be emphasized at this point that the type of organizational culture adopted from above is not always the one that employees of the organization display in their everyday, direct contacts. The level of age management is low in the hierarchy-like type of organizational culture. This does not mean that there cannot be single elements of age management in it. Research limitations/implications: Only one company was studied. In order to generalize research results, it is necessary to conduct research in more organizations. The research was part of the work carried out for the doctoral dissertation entitled "Conditions for managing employees of various age groups in an economic organization". Practical implications: The main recommendation is the introduction of a cafeteria system, in which benefits for individual generations would be available. Originality/value: The article presents the results of research aimed at identifying the dependence between the type of organizational culture and the level of management of employees at different ages.
EN
Purpose: The aim of the article is to show the ethical challenges of a modern manager in times of crisis and how to deal with them in the context of the original concept of human respect for ethical values, developed by Józef Tischner. Design/methodology/approach: In-depth literature analysis was used in both organizational issues and philosophical texts. Findings: They showed that in the case of organization, along with literal records, the key issue is to respect human dignity and develop human self-awareness. The focus was primarily on the issue of management’s responsibility for implementing ethical behavior in the organization, and pointing to the risk of crossing the border, which leads directly to human exploitation. Social implications: The presented theses may encourage the reader for further reflection on the issue of the mechanism of human behavior and may be very helpful in creating ethical attitudes of employees, and as a consequence may have a positive impact on the functioning of modern enterprises. Originality/value: An innovative aspect of these considerations is the change in the perception of an employee as a work subject from an only economic to axiological perspective and an indication of those actions of the managerial staff that will allow employees to identify with the organization in terms of the professed value system.
PL
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące kultury jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego. Szczególną uwagę zwrócono na czynniki, które wspierają rozwój kultury jakości w uczelniach oraz na te, które stanowią bariery jej pozytywnego rozwoju. Zagadnienie to zostało zaprezentowane na tle różnych wyników badań dotyczących kultury jakości jako specyficznej subkultury organizacyjnej.
EN
The article presents considerations regarding the culture of quality in higher education institutions. Particular attention was paid to factors that support the development of quality culture at universities and those that constitute barriers to its positive development. This issue was presented on the basis of various research results on quality culture as a specific organizational subculture.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja znaczenia kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Badania przeprowadzono korzystając z danych literaturowych oraz wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, a jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety, który przeprowadzono z 53 pracownikami przedsiębiorstwa produkcyjnego.
EN
The process of creating an organizational culture becomes very complicated and complex. Its nature is influenced by internal and external factors. The first can include: valued values, respected by all standards, artifacts, created organizational climate and also the prevailing management style. On the other hand, external factors include the impact of a culture characteristic of the organization's environment and the employees employed in it. Organizational culture helps to build an advantage over competitors and increases the chances of success in a company on the market
PL
Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie wpływa na kształtowanie przewagi konkurencyjnej, poprzez to, iż menedżerowie dostrzegają korzyści płynące z budowania tej kultury, co w konsekwencji zapobiega zagrożeniom w przedsiębiorstwie. Celem artykułu jest identyfikacja znaczenia roli menedżerów w budowaniu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach.
EN
Shaping a culture of security in an enterprise influences the shaping of competitive advantage by the fact that managers notice the benefits of building this culture, which in turn prevents threats in the enterprise. The purpose of the article is to identify the importance of the role of managers in building a culture of security in enterprises.
PL
Prezentowany artykuł podejmuje problematykę wzajemnego związku między kulturą zarządzania i jej wpływie na styl zarządzania menedżera w przedsiębiorstwie. U podstaw wprowadzonych wniosków leży założenie, że kultura zarządzania jest determinantą mającą kluczowe znaczenie w kontekście sprawowanego stylu zarządzania menedżera.
EN
The article addresses the issue of mutual relationship between management culture and its impact on the management style exercised in an enterprise. The basis for conclusions was the assumption that the management culture is a key determinant in the context of the managerial style.
PL
Artykuł poświęcony jest relacji kultury organizacyjnej i stylowi kierowania działem sprzedaży. Kultura organizacyjna jest jednym z elementów pozwalających przedsiębiorstwom wyróżnić się na tle innych, przez prawidłowe jej planowanie i wykorzystanie. Autorzy dokonali przeglądu literatury z zakresu kultury organizacyjnej i stylów kierowania. Następnie przeprowadzono badanie w charakterze case study, które miało na celu rozpoznanie istnienia relacji kultury organizacyjnej i stylu kierowania w dziale sprzedaży. Rezultatem badania jest model empiryczny zawierający zależności pomiędzy stylem kierowania i kulturą organizacyjną.
EN
The article is focused on the relationship between the organizational culture and the leadership style of the sales department. Organisational culture is one of the elements enabling entrepreneurs to stand out from the competition through its accurate management and the right use. The authors have reviewed the literature on organisational culture and leader-ship styles. Then, a case study was conducted to identify the relationship between the organizational culture and management style in the sales department. The result of the study is an empirical model containing the relationship between management style and organizational culture.
13
EN
The publication focuses on issues related to the culture of safety and the culture of quality. The aim of the publication is to analyze the literature on the subject of these two concepts and to present the relationship between the culture of quality and culture of safety. The integrated system should include the culture of an integrated management system, which will include issues related to individual partial cultures, for example the cultures of quality and safety presented in this publication. This concept includes all elements of the culture of quality and culture of occupational safety. This opens up new, interesting research fields, consistent with contemporary trends in both theory and practice of management sciences. Considering the practical dimension of management sciences, it is difficult to consider separately the "culture" of individual subsystems, where in most enterprises, especially industrial ones, these systems do not appear separately and are implemented in the form of an integrated system.
EN
Maintaining a competitive position requires optimization activities in various areas of functioning of both business and public organizations. One of the manifestations of such optimization is organizational harmonization resulting in cohesion both inside and outside the organization. The article presents the issue of organizational coherence in the case of implementation of virtual structures involving organizations from the region of China. The analysis of the problem of building organizational integrity in the aspect of operations performed by process nests located in various geographical areas was analyzed. The focus is placed on the issue of different organizational cultures that need adaptation. The article aims to present the results of research in the field of selected elements of corporate culture (cultural artifacts) concerning Chinese organizations, which will enable organizations from other regions of the world to develop coherent mechanisms of cooperation within virtual structures. The results of the research clearly showed that Chinese organizations have a specific organizational culture in the studied areas, characterized by ambiguity, general language, secretiveness of attitudes and high importance of interpersonal relations.
PL
Zachowanie pozycji konkurencyjnej wymaga działań optymalizacyjnych w różnych obszarach funkcjonowania zarówno organizacji biznesowych, jak i publicznych. Jednym z przejawów takiej optymalizacji jest harmonizacja organizacyjna skutkująca spójnością zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. W artykule przedstawiono zagadnienie spójności organizacyjnej w przypadku wdrożenia struktur wirtualnych z udziałem organizacji z rejonu Chin. Analizie poddano zagadnienie budowy spójności organizacyjnej w aspekcie operacji wykonywanych przez gniazda procesowe znajdujące się w różnych obszarach geograficznych. Skoncentrowano się na zagadnieniu różnych kultur organizacyjnych, które wymagają działań dostosowawczych. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań w obszarze wybranych elementów kultury organizacyjnej (artefaktów kulturowych) dotyczących organizacji chińskich, co umożliwi organizacjom z innych rejonów świata opracowanie spójnych mechanizmów współpracy w ramach struktur wirtualnych. Wyniki badań wskazały jednoznacznie, że organizacje chińskie posiadają specyficzną kulturę organizacyjną w badanych obszarach, cechującą się wieloznacznością, ogólnością języka, skrytością postaw oraz dużą wagą relacji interpersonalnych.
15
Content available Sociological barriers in the quality of production
EN
In this article is drawn attention to the social aspects of improving the quality of production. The relationship between the development of technology and society is still underappreciated. There is a vital need to make technical managers aware of the rules governing interpersonal relationships. This theoretical article aims to bring the basic concepts of social sciences closer to recipients focused on constant improvement of the production quality. The essence of the work process is primarily the fact that it is done by a human being and mostly in a group of people. This is related to the consequences of sociological nature to which managers do not pay enough attention. Instead of focusing on social and interpersonal problems they are dealing with organizational issues. The conclusion of consideration leads to underlining the need for constant improvement - manager training in social engineering principles.
16
Content available Kultura organizacyjna w organizacji ®
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie filozofii kultury organizacyjnej określanej jako proces, który powoduje ukierunkowanie zachowań pracowników i kadry kierowniczej w kierunku neutralizowania totalnej ignorancji, kompletnego braku przyzwoitości wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Filozofia ta eliminuje również pogardę dla pracowników, a także brak jakiejkolwiek empatii czy totalną głupotę kadry kierowniczej w realizacji strategicznych celów organizacji. Należy podkreślić, iż kultura organizacyjna stanowi siłę dynamizującą zachowania i działania pracowników i kadry kierowniczej w relacjach integrujących ich z celami organizacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które warunkują sprawne funkcjonowanie organizacji.
EN
Introducing to philosophy the organizational culture determined as the process which the orientation causes is a purpose of the article of behaviours of employees and the senior staff towards neutralizing the total ignorance, of complete indecency in inside and outside the organization. This philosophy is also eliminating the contempt for employees, as well as in the realization of strategic aims an organization is lacking any empathy or the total stupidity of the senior staff. One should emphasize that the organizational culture constitutes dynamizing power of keeping both action of employees and the senior staff in reports integrating them with objectives of the organisation. One should return the particular attention to intrinsic factors and outside which are conditioning the smooth functioning of the organization.
EN
The purpose of this paper is to determine the correlation and effect between the implementation of Total Quality Management (TQM) and organizational culture on MSMEs’ organizational performance in Indonesia. The data analysing technique was descriptively carried out by multiple linear regression. The research method used the model to investigate a relationship between organizational culture, Total Quality Management implementation and performance on MSMEs in Lampung and Surabaya. The data of MSMEs was obtained from the Indonesian Statistics Bureau. The paper found that the correlation and effect between the implementation of Total Quality Management and organizational culture on organizational performance in Indonesia, to provide practical knowledge for Indonesian practitioners, and to understand the eminence of the implementation of Total Quality Management and organizational culture on MSMEs’ performance. Total Quality Management constructs engaged a positive role in improving organizational performance.
PL
Celem artykułu jest określenie korelacji i wpływu pomiędzy wdrożeniem Total Quality Management (TQM) i kulturą organizacyjną na wydajność organizacyjną MSME w Indonezji. Technika opisowej analizy danych została przeprowadzona przy wykorzystaniu wielokrotnej regresji liniowej. W metodzie badawczej wykorzystano model do zbadania związku między kulturą organizacyjną, wdrożeniem Total Quality Management i wydajnością na MSME w Lampung i Surabaya. Dane MSME otrzymano od indonezyjskiego biura statystycznego. W artykule stwierdzono, że korelacja i wpływ pomiędzy wdrożeniem Total Quality Management i kultury organizacyjnej na wyniki organizacyjne w Indonezji, zapewniają praktyczną wiedzę dla indonezyjskich praktyków, a także pozwalają na zrozumienie znaczenia wdrożenia Total Quality Management i kultury organizacyjnej na wydajność MSME. Konstrukcje Total Quality Management zaangażowały się pozytywnie w poprawę wydajności organizacji.
EN
Background: Literature studies and analysis of the situation in business practice indicate the organizational culture as an important determinant that can inhibit or assist in the implementation of adaptive, proactive and proinnovation changes. New situations appearing in the external and internal environment as well as new conditions created by technical and technological progress oblige enterprises to adapt or even anticipate changes. Readiness for modification occurs when employees are not satisfied with the existing organizational culture and they prefer a different one. The diagnosis of the discrepancy between the existing and expected organizational culture allows us to assess the willingness to change the situation in the enterprise. This article presents a case study focused on identifying the actual and desired organizational culture in order to diagnose the crew's readiness for changes in the company and possibility an application of design thinking as a as a way to implement innovative solutions. Methods: The study was conducted in was used OCAI questionnaire, whose authors are: K.S. Cameron and R.E. Quinn. While using the questionnaire, the current and desired state of the organizational culture of the analysed enterprise has been determined. Based on literature studies, the possibilities of using design thinking in the process of changing the organizational culture were verified. Results and Conclusions: The research results reveal dissonance between the existing and desired state and enable the assessment of the willingness and readiness of the company's staff to change and the possibility of using design thinking. The aim of study was to identify a research gap a diagnosis organisational culture as a factor in change and a possibility of using design thinking in process change. Organizational culture in the course of changes in an enterprise has a decisive impact on employees' abilities and inclinations to develop and implement new ideas.
PL
Wstęp: Badania literatury i analiza sytuacji w praktyce biznesowej wskazują, że kultura organizacyjna jest ważnym wyznacznikiem, który może hamować lub pomagać we wdrażaniu zmian adaptacyjnych, proaktywnych i proinnowacyjnych. Nowe sytuacje pojawiające się w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym, a także nowe uwarunkowania wynikające z postępu technicznego i technologicznego zobowiązują przedsiębiorstwa do adaptacji, a nawet przewidywania zmian. Gotowość do modyfikacji występuje, gdy pracownicy nie są zadowoleni z istniejącej kultury organizacyjnej i wolą inną. Diagnoza rozbieżności między istniejącą a oczekiwaną kulturą organizacyjną pozwala nam ocenić chęć zmiany sytuacji w przedsiębiorstwie. W artykule przedstawiono studium przypadku skupiające się na identyfikacji faktycznej i pożądanej kultury organizacyjnej w celu zdiagnozowania gotowości załogi do zmian w firmie i możliwości zastosowania myślenia projektowego jako sposobu wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Metody: W badaniu wykorzystano kwestionariusz OCAI, którego autorami są: K.S. Cameron i R.E. Quinn. Korzystając z ankiety, określono aktualny i pożądany stan kultury organizacyjnej analizowanego przedsiębiorstwa. Na podstawie badań literaturowych zweryfikowano możliwości wykorzystania myślenia projektowego w procesie zmiany kultury organizacyjnej. Wyniki i wnioski: Wyniki badań ujawniają dysonans między stanem obecnym a pożądanym i umożliwiają ocenę chęci i gotowości pracowników firmy do zmiany oraz możliwość wykorzystania myślenia projektowego. Celem badań było zidentyfikowanie luki badawczej jakim jest diagnoza kultury organizacyjnej jako czynnik zmian oraz możliwości wykorzystania myślenia projektowego w procesie zmiany. Kultura organizacyjna w trakcie zmian w przedsiębiorstwie ma decydujący wpływ na zdolności pracowników oraz skłonność do opracowywania i wdrażania nowych pomysłów.
EN
Research on innovation indicates that due to the turbulent environment innovative processes may no longer be limited only to the use of internal knowledge developed through R&D processes. Enterprise should also focus on searching for exogenous sources of information in order to maximise their efficiency. This approach is referred to as open innovation. The aim of the article is to reduce the knowledge gap about the impact of organizational culture on open innovation practices. Many studies indicate, that opening the innovative processes requires a specific organizational culture that is also one of the key determinants of a company's response to changes in its environment. Organizational culture can also be one of the major barriers to the ability to implement open innovation in the company.
PL
Badania nad innowacjami wskazują, że turbulentność i zmienność otoczenia przedsiębiorstw powoduje, iż procesy innowacyjne nie mogą już być ograniczone jedynie do wykorzystania wiedzy wewnętrznej generowanej w ramach procesów badawczo-rozwojowych. Przedsiębiorstwo powinno również skoncentrować się na poszukiwaniu egzogenicznczych źródeł inspiracji, wiedzy, informacji w celu zmaksymalizowania ich efektywności. Takie podejście jest określane mianem innowacje otwarte. Celem artykułu jest zmniejszenie luki w wiedzy dotyczącej wpływu kultury organizacyjnej na otwarte praktyki innowacyjne. Wiele badań wskazuje, że otwarcie innowacyjnych procesów wymaga specyficznej kultury naczników reakcji przedsiębiorstwa na zmiany w otoczeniu. Kultura organizacyjna może być również jedną z głównych przeszkód utrudniających wdrażanie innowacji otwartych w przedsiębiorstwach.
PL
W artykule opisano aktualny obszar badań dotyczący kształtowania kultury. Wielu badaczy podkreśla, że kultura organizacyjna odgrywa bardzo ważną rolę we wspieraniu procesów innowacyjnych. Celem artykułu jest pokazanie metody modelowania zachowań społecznych w organizacjach przez odpowiednie kształtowanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej. Bazując zarówno na rozważaniach teoretycznych, jak i badaniach empirycznych omówiono, charakterystykę kultury organizacyjnej, która sprzyja i hamuje innowacyjność. Następnie scharakteryzowano opracowany szkic metody kształtowania kultury organizacyjnej sprzyjającej innowacyjności.
EN
This article describes the current area of research regarding the shaping of culture. Many researchers emphasize that organizational culture plays a very important role in supporting innovation. The aim of the article is to present a method of modeling social behavior in organizations by appropriately shaping a pro-innovative organizational culture. Based on both theoretical considerations and empirical studies, the characteristics of organizational culture that foster and inhibit innovation are discussed. An outline of the method for shaping an organizational culture conducive to innovation is elaborated.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.