Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  discrete system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Functionally graded materials are used in aircrafts, space vehicles and defence industries because of their good thermal resistance. Geometrically nonlinear free vibration of a functionally graded beam with clamped ends (FGCB) is modeled here by an N-dof discrete system presenting an equivalent isotropic beam, with effective bending and axial stiffness parameters obtained via a homogenization procedure. The discrete model is made of N masses placed at the ends of solid bars connected by rotational springs, presenting the flexural rigidity. Transverse displacements of the bar ends induce a variation in their lengths giving rise to axial forces modeled by longitudinal springs. The nonlinear semi-analytical model previously developed is used to reduce the vibration problem, via application of Hamilton’s principle and spectral analysis, to a nonlinear algebraic system involving the mass and rigidity tensors mij and kij and the nonlinearity tensor bijkl. The material properties of the (FGCB) examined is assumed to be graded according to a power rule of mixture in the thickness direction. The fundamental nonlinear frequency parameters found for the (FGCB) are in a good agreement with previously published results showing the validity of the present equivalent discrete model and its availability for further applications to non-uniform beam.
PL
W artykule zaprezentowane zostały nowe metody wspomagające proces analizy systemów dyskretnych opisanych sieciami Petriego. Relacje w prototypowanym systemie dyskretnym są odwzorowane hiper-grafem. Dzięki temu projektowany, wbudowany, rekonfigurowany sterownik logiczny może zostać poddany efektywniejszemu procesowi analizy z wykorzystaniem nowych algorytmów, związanych z traktowanymi łącznie teoriami hipergrafów i sieci Petriego. Wykorzystano między innymi takie procedury jak dopełnienie, dualizm, transwersale, transwersale dokładne oraz kolorowanie hipergrafu. W artykule w sposób nieformalny wykorzystano autorskie twierdzenia, wspomagające cały proces projektowania sterowników. Szczególną uwagę zwrócono na nowe sposoby analizy systemów dyskretnych, opisanych sieciami Petriego, takie jak częściowa weryfikacja poprawności specyfikacji sterownika na podstawie struktury hipergrafu współbieżności oraz zastosowanie transwersal do-kładnych w procesie wyodrębniania powiązanych ze sobą procesów sekwencyjnych.
EN
In the paper application of the hypergraph theory to analysis of discrete-systems described by means of Petri Nets is proposed. The relations between local states are represented by hypergraph vertices whose edges correspond to the global states. Therefore, the analysis of a prototype system can be performed by more effective operations supported by the hypergraph theory as well as the Petri net theory (such as dualism, hypergraph complement, transversals, exact transversals, hypergraph colouring). In the paper the authors propose application of the concurrency hypergraph to the analysis of a discrete-system. Such a structure refers to the traditional concurrency graph, however it keeps information about global states of the analysed system. Moreover, the concurrency hypergraph has some unique properties, which can lead to reduction in the computational complexity of some algorithms of the analysis. All minimal transversals in the concurrency hypergraph are also exact transversals. Therefore, such a hypergraph can be applied also to the decomposition process of a discrete-system, which is described by a Petri Net. After the analysis, a controller described by a Petri Net can be decomposed into concurrent sub-nets (concurrent automata). Each exact transversal of the concurrency hypergraph refers to the concurrent automata. The proposed solution allows significantly reducing the computational complexity to a polynomial. The traditional methods, based on the coloring of a concurrency graph are exponential time algorithms, thus they are defined to be NP-complete.
3
Content available remote Stanowa synteza systemów bezstratnych o skończonej odpowiedzi impulsowej
PL
W artykule przedstawiono nowy algorytm syntezy ortogonalnych równań stanu systemów o skończonej odpowiedzi impulsowej. W odróżnieniu od istniejących algorytmów opartych na przekształceniach wielomianowych, prezentowana technika wykorzystuje rozwinięcie równań stanu w szereg potęgowy. Takie podejście pozwala prowadzić obliczenia z wykorzystaniem rachunku macierzowego liczb rzeczywistych. Dzięki temu algorytm ten może być bezpośrednio zaimplementowany przy użyciu typowych programów matematycznych operujących na macierzach.
EN
In this paper, a novel state-space synthesis algorithm for orthogonal finite impulse response systems is presented. In contrast to known algorithms based on polynomial transformations, this technique utilizes the power series expansion. Such an approach allows performing calculations by means of real matrix calculations. Thanks to it, this algorithm can be directly implemented using standard mathematical software based on matrix representation.
4
Content available remote The visualization of discrete sequential systems
EN
Purpose: The paper is focused on the assumptions of the method of discretizing the states of sequential systems for an exemplary robotized metallurgical semi- finished products treatment department. The control of digital equipment is described on the bases of the patterns of control bites sequence configuration. The need for the development of a discretization method stems from difficulties encountered in representing the state of a process of an analogue nature. The crucial barrier is the method of treating the input signal to the visualization system. Design/methodology/approach: The proposed method is based on determining the variables that control the course of visualization in a manner enabling the treatment of all signals as boolean variables. Such approach requires a proper formulation of the input information flux to secure an explicit identification of the states of the served process. Findings: On the grounds of the assumptions a system of visualization is created to attempt the service of a robotized treatment centre. The main emphasis is put on devising an unambiguous way of identifying the states of an industrial robot and its cooperating sensors. Research limitations/implications: The result is the presentation of the combination of control elements in a bite vector used for defining the state of failure or for detecting operational irregularities. Originality/value: The originality of the paper is the approach towards the problem of processes visualization which may be categorized to a group of discrete processes with elements of analogue control data processing.
PL
W artykule zaproponowana zostanie metoda podziału systemu dyskretnego z wykorzystaniem teorii hipergrafów. System dyskretny reprezentowany jest poprzez hipergraf. Poszczególne moduły odzwierciedlane są poprzez wierzchołki, natomiast połączenia pomiędzy modułami - poprzez hiperkrawędzie. Tak określony system dyskretny może zostać poddany procesowi dekompozycji z wykorzystaniem teorii hipergrafów. Metoda podziału systemów dyskretnych z wykorzystaniem hipergrafów zostanie zilustrowana przykładem. Szczegółowo przedstawione zostaną wszystkie kroki, jakie są niezbędne do wykonania procesu dekompozycji hipergrafów.
EN
A new method of the discrete-system decomposition is proposed in the paper. The method is based on the hypergraph reduction and partition. A discrete-system is represented by a hypergraph; where module corresponds to the vertex and connection (net) corresponds to the hyperedge. The proposed method allows hierarchical reduction of the hypergraph and finally - partition of the discrete-system. All steps that are required in order to perform the decomposition of the discreete -system will be shown. The method of the hierarchical reduction and partition of hypergraphs will be illustrated by an example.
PL
W pracy rozpatrzono określoną klasę liniowych dodatnich singularnych układów dyskretnych z jednym opóźnieniem zmiennych stanu o kanonicznych postaciach macierzy stanu. Podano analityczną postać rozwiązania równania stanu oraz rozpatrzono problemy punktowej zupełności i osiągalności. Sformułowano definicje oraz podano warunki konieczne i wystarczające względnej punktowej zupełności oraz względnej osiągalności. Rozważania zilustrowano przykładem.
EN
The paper considers a class of linear singular positive discrete-time systems with unit delay with canonical forms of state matrices. An analytical form of the solution of the state-equation is derived and the problems of pointwise completeness and reachability are considered. The definitions of relative pointwise completeness and relative reachability are introduced and necessary and sufficient conditions are given. The considerations are illustrated by example.
PL
W pracy rozpatrzono dodatnie singularne układy dyskretne liniowe stacjonarne z opóźnieniem od stanu i wejścia. Podano właściwości macierzy fundamentalnych i metodę ich wyznaczania dla postaci kanonicznej układu. Sformułowane zostały warunki sterowalności dla przypadku, gdy opóźnienie od stanu i sterowanie jest równe jedności. Rozważania zilustrowano przykładem.
EN
In the paper the positive singular discrete-time linear systems with delay in state and control is considered. Some basic properties of the fundamental matrices for canonical forms have been characterised. Conditions for controllability are established in case of delay in state and control is equal to one. The considerations are illustrated by an example.
PL
W referacie zaprezentowana zostanie metoda dekompozycji systemów dyskretnych z wykorzystaniem hipergrafów. Podział uzyskano poprzez zastosowanie hierarchicznej redukcji wierzchołków hipergrafu. W procesie partycjonowania bloki systemu dyskretnego reprezentowane są poprzez wierzchołki hipergrafu, natomiast połączenia pomiędzy blokami - poprzez hiperkrawędzie. Przedstawiona metoda umożliwia sekwencyjną redukcję wierzchołków hipergrafu, w których projektant sam może zadecydować, na którym poziomie hierarchii chce zakończyć partycjonowanie. Dzięki temu dany system może zostać podzielony na dowolną liczbę mniejszych układów.
EN
In the paper a method of discrete-system decomposition is proposed. The method is based on the hypergraph reduction and partition. A discrete-system is represented by a hypergraph; where module corresponds to the vertice and connection (net) corresponds to the hyperedge. The proposed method allows hierarchical reduction of the hypergraph and finally - partition of the discrete-system.
10
Content available remote Real-time experiments with discrete sliding-mode control enhanced by AI components
EN
The paper presents some experimental results of a real-time implementation of discrete sliding mode control combined with a fuzzy-logic damper block. The hybrid real-time algorithm developed is aimed at applications to discrete systems. The sliding mode pan of the solution is based on system input and output measurements. The algorithm combines an integral action, a nonlinear output feedback, an adjustable sliding mode, and a fuzzy logic damping control block. Design of the sliding mode controller is based on the asymptotic reaching law method. The determination of the integral gain and the coefficients of the sliding mode hyper-plane are made by a pole assignment procedure. The paper presents both the simulation results and the results of laboratory real-time control experiments. The real-time control experiments are made with the motor speed control system using an DSP based hardware (TMS230C31/60 MHz). The results obtained demonstrate the robustness and superiority of the proposed solution in the motor speed control, as compared to the solution based on the optimally tuned PI controller.
EN
This paper presents the synthesis of mixed method of characteristic function calIed immobility. The method then is connection of two methods of synthesis: the method of distribution of characteristic into partial fraction and the continued fraction expansion method. The synthesis of discrete mechanical system has been presented.
EN
The paper presents the model of discrete event manufacturing control system. It describes manufacturing system behaviour using set theory. The model is considered as a collection of entities that represent knowledge and data of the manufacturing system. The presented concept is a general one but is especially devoted to building self-creating multi-agent manufacturing control system. It allows preparing control system that is based on integration of unified, easy to re-confique, intelligent and cooperative agents. Applied modelling process is presented by using three-stage action.
PL
W pracy zaprezentowano model dyskretnego systemu sterowania wytwarzaniem. Jest on przedstawiony za pomocą zapisu stosowanego w teorii mnogości. Model ten opisuje system wytwarzania jako zbiór obiektów reprezentujących dane oraz wiedzę w nim zawartą. Zaprezentowana koncepcja ma charakter ogólny, ale jest szczególnie przydatna do budowania samokreującego się wieloagentowego systemu sterowania wytwarzaniem. Taki system sterowania jest oparty na integracji sieciowej jednolitych, konfigurowalnych, inteligentnych i kooperatywnych agentów. Proces modelowania przedstawiono w postaci trzech następujących po sobie kolejno etapów.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.