Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 76

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  posadzka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Naprawa podłóg przemysłowych i posadzek w hali - cz.2
2
Content available remote Naprawa podłóg przemysłowych i posadzek w hali - cz.1
PL
W artykule opisano najczęściej stosowane metody napraw podłóg. Zwrócono uwagę, że każdą naprawę należy poprzedzić oceną stanu technicznego, która nie tylko pozwoli na określenie przyczyn powstania uszkodzeń, ale również wskaże najbardziej racjonalną i skuteczną metodę naprawy. Omówiono naprawy przez iniekcję rys, zszycie rys prętami stalowymi, częściową lub całkowitą wymianę fragmentu podkładu betonowego, nadbetonowanie nowej płyty lub całkowitą wymianę podkładu istniejącego. Wyjaśniono sposoby napraw w rejonie dylatacji oraz przedstawiono naprawy powierzchniowe.
EN
The article describes the most common floor repair methods. It points out that each repair should be preceded by the technical condition assessment, which will not only help to identify the causes of damage, but also indicate the most rational and effective repair method. The article discusses repairs consisting in crack injection, crack stitching using steel bars, partial or complete replacement of concrete parts, concrete overlay or complete replacement of the screed. It also explains the repair methods used where expansion joists are placed, as well as the issue of surface repairs.
3
Content available remote Przyczyny uszkodzeń i sposób naprawy posadzki ze styrobetonu
PL
W artykule opisano uszkodzenia, badania i sposób naprawy posadzki wykonanej na istniejącym stropie żelbetowym o powierzchni ok. 1050 m2 i podłożu ze styrobetonu. W posadzce stwierdzono znaczne uszkodzenia w postaci zarysowań, odspojeń i nierówności. W celu określenia ich przyczyn wykonano badania in situ oraz badania laboratoryjne. Stwierdzono, że przyczyną powstania uszkodzeń są błędy wykonawcze. Wykonano próbną naprawę uszkodzeń (na polu 4,7 x 6,0 m), a następnie metodę naprawczą zastosowano na całej powierzchni posadzki.
EN
The paper describes damages, tests and repair of the floor made on existing ceiling and expanded polystyrene concrete underlay. The floor was built on a reinforced concrete ceiling with an area of about 1050 m2. Significant damage in the form of scratches, detachments and unevenness was found in the floor. In order to determine the causes of damage, in situ tests and laboratory tests were carried out. It was found that the damage was caused by numerous performance errors. A test repair of the damage (4,7 x 6,0 m) was carried out, and then the repair method was applied on the entire floor surface.
4
Content available remote Odporność na poślizg posadzek
PL
W artykule opisano rodzaje posadzek w centrach logistycznych. Sposoby ich zabezpieczania dla utrzymania ruchu. Wyjaśniono pojęcia posadzki betonowej i zasadę jej wykonywania na etapie budowy. Przedstawiono reakcje chemiczne zachodzące w betonie i ich wpływ na wytrzymałość i trwałość w eksploatacji. Na zakończenie przedstawiono prawidłowe sposoby utrzymania posadzek betonowych z zachowaniem ich właściwości na długi okres użytkowania.
EN
The article describes the types of floors in logistics centers. Ways of securing them for maintenance. The concept of concrete floor and the principle of its execution at the construction stage were explained. Chemical reactions occurring in concrete and their impact on durability and durability in operation are presented. At the end, the correct ways of maintaining concrete floors are presented, preserving their properties for a long period of use.
6
Content available remote Odporność posadzek na poślizg
PL
W artykule przedstawiono klasyfikację posadzek ze względu na odporność na poślizg, na podstawie wartości oporu poślizgu oraz kąta akceptowalnego, określonego stopą obutą i bosą. Zaprezentowano wyniki badań wpływu impregnatu antypoślizgowego na opór poślizgu w warunkach suchych i mokrych. Zaproponowano także kryteria oceny posadzek w zakresie odporności na poślizg.
EN
The paper presents the classification of floorings due to slip resistance, based on pendulum test value and acceptable angle, defined by shod foot and bare foot. The test results of the influence of non-slip impregnation on slip resistance in dry and wet conditions were presented. The criteria of floorings evaluation in the field of slip resistance were also proposed.
PL
Przedstawiono ocenę stanu technicznego budynku w aspekcie renowacji posadzki kościoła. W wyniku przeprowadzonych badań konserwatorskich wskazano zakres koniecznych prac renowacyjnych posadzki i ścian zewnętrznych budynku. Podano przyczyny złego stanu technicznego budynku oraz kolejność wykonywania prac ochronnych.
EN
The assessment of the technical condition of the building, in the aspect of the renovation of the church floor, is presented. As a result of the conservation research carried out, the scope of necessary renovation works of the floor and external walls of the building were indicated. The reasons for the poor technical condition of the building and the order in which the protective works were carried out were given.
PL
Przedstawiono wybrane przykłady wad i uszkodzeń wielkopowierzchniowych podłóg o konstrukcji betonowej. Wprowadzono podstawową klasyfikację przyczyn uszkodzeń, dzieląc je z uwagi na usytuowanie w konstrukcji oraz umiejscowienie w procesie inwestycyjnym.
EN
The article presents selected examples of defects and damages of large-area concrete floors. A basic classification of the causes of damages was proposed, divided according to the location of the damage in the structure and stage of the investment process.
PL
W pracy przedstawiono ciekawe rozwiązanie dekoracyjne posadzki z 1973 r. znajdującej się na parterze i pierwszym piętrze gmachu głównego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Posadzka ta jest ułożona z nieregularnych i różnorodnych kolorystycznie płyt surowca naturalnego, tzw. „marmurów” świętokrzyskich. Reprezentują one kilka odmian skał pochodzących z kamieniołomów z okolic Chęcin, przede wszystkim z Bolechowic (skała najczęściej wykorzystywana do celów dekoracyjnych), a także z Szewc i Łabędziowa, a być może też z Jaźwicy. Skały te tradycyjnie są nazywane marmurami. Pod względem petrograficznym nie są to jednak skały metamorficzne, lecz zwięzłe i masywne, częściowo przekrystalizowane, wapienie z liczną fauną. Są wieku paleozoicznego – środkowo- i górnodewońskie. Już od XVI w. były cennym surowcem zdobniczym. Omawiana posadzka ma walory edukacyjne i może mieć znaczenie geoturystyczne. Wybrane i opisane okazy skał, reprezentujących różne rodzaje litologiczne, mogą przyczynić się do utworzenia dydaktycznej ścieżki geoturystycznej, która będzie pomocna w zajęciach z przedmiotów związanych z naukami o Ziemi (np. geologia, paleontologia, surowce skalne).
EN
The paper presents an interesting decorative flooring solution from 1973 on the ground and first floors of the main building of the Pedagogical University of Cracow, named after the Commission of National Education. This flooring is composed of irregular, variably coloured natural stone slabs: the so-called Holy Cross Mountains „marbles”. They represent several rock types from limestone quarries near Chęciny, including mainly Bolechowice, but also Szewce, Łabędziów and Jaźwica. These rocks are traditionally called marbles. However, in fact, petrographically, they are not metamorphic rocks, but strongly lithified and massive, partially crystallized limestones with numerous fossils. They are of Paleozoic age: Middle and Upper Devonian. The type of flooring composed of irregular panels of different sizes and colours is currently rarely used in interior design despite giving an aesthetically pleasing mosaic effect with an interesting pattern. The flooring made of assorted Holy Cross Mountains “marbles” can have a great educational value and great geotouristic significance. Selected and described rocks of different lithological types can be used to create a geotouristic educational path that will be helpful in teaching of subjects related to Earth sciences (e.g. geology, paleontology, rock materials).
11
Content available remote Wymagania estetyczne i użytkowe stawiane posadzkom
13
Content available remote Badanie odporności na poślizg posadzkowych powłok żywicznych
PL
W artykule przedstawiono badania wskaźnika szorstkości (odporności na poślizg) posadzki wykonanej z powłok żywicznych za pomocą wahadła angielskiego. Omówiono wybrane metody określania właściwości antypoślizgowych posadzek wraz z przeglądem literatury.
EN
This paper focuses on skid resistance index estimation by means of the British Pendulum Tester for a resin floor coating. The selected methods of determining anti-slip properties of floors are discussed, relevant, literature references are reviewed too.
14
Content available remote Przyczyny uszkodzeń dylatacji betonowych posadzek przemysłowych
PL
W artykule omówiono najczęstsze uszkodzenia dylatacji: wykruszenia krawędzi, odspojenia kitów wypełniających, niedokładne zabetonowanie dybli, klawiszownie, korozję i uszkodzenia stalowych elementów dylatacyjnych. Przedstawiono przyczyny ich występowania oraz pokazano przykłady występowania.
EN
The article gives a description of the most common expansion joint defects: joint spall, debonding of fillers, inaccurate dowel bar concrete installation, faulting, corrosion and damage to steel elements of expansion joints. The causes of their occurrence and examples are presented as well.
15
Content available remote Diagnostyka i uszkodzenia betonowych posadzek przemysłowych
PL
W artykule omówiono etapy badań diagnostycznych stosowanych w ocenie podkładu betonowego, najważniejsze uszkodzenia i wady podkładów betonowych oraz najczęstsze uszkodzenia dylatacji. Podano przykłady takich uszkodzeń oraz przywołano odpowiednie normy.
EN
The article discusses the stages of diagnostic tests used in the assessment of the concrete floors, the most important damage and defects in concrete floors and the most common damage to the joints. The examples of such damages, and cites relevant standards are shown.
16
Content available remote Diagnoza powstania zarysowań
PL
Posadzki w budownictwie mieszkaniowym mogą być wykonywane z wielu różnych materiałów, a wybór konkretnego rozwiązania podyktowany jest wieloma względami. Dodatkowo w ostatnim czasie pojawiają się również nowe materiały oraz modyfikacje rozwiązań już znanych, na co zwrócono uwagę w treści artykułu.
EN
Flooring in housing building can be done from many different materials and the choice of a particular solution depends on many reasons. In addition, this article highlights recently appeared new materials and modifications of solutions already known.
19
Content available remote Naprawa posadzki betonowej w hali produkcyjnej
PL
W artykule opisano naprawę oraz szczegóły rozwiązań technicznych zastosowanych podczas remontu silnie zaolejonej posadzki znajdującej się w hali produkcyjnej. Przedstawiono uszkodzenia posadzki eksploatowanej w trudnych warunkach środowiskowych oraz sposób naprawy poprzez wymianę.
EN
The article describes the repair and specific technical solutions applied during renovation of a production building floor that had been strongly contaminated with oil. Floor damage is presented, caused by heavy duty usage, along with the method of repair through replacement.
20
Content available remote Elementy technologii budowy posadzki betonowej
PL
W artykule przedstawiono podstawowe wiadomości dotyczące technik obróbki mieszanki betonowej ułożonej jako posadzka. Dokładnie scharakteryzowano procesy: wibrowania, próżniowania oraz wibropróżniowania, przedstawiając technologię oraz maszyny używane w poszczególnych procesach. Przeanalizowano parametry wytrzymałościowe betonu po obróbce: wibrowaniem, próżniowaniem i wibropróżniowaniem. Na podstawie tego wykazano wibropróżniowanie jako najbardziej efektywną metodę zagęszczania mieszanki betonowej.
EN
The article presents basic information on processing techniques of concrete mixture laid as a floor. Process of vibration, vacuum process and vibration vacuum process have been characterized in detail, presenting technology and machines used in respective processes. Strength parameters of concrete after treatment with each process have been analysed. According to the analysis, vibration vacuum process was proposed as the most effective method of concrete compaction.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.