Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  moistening
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia wyniki analizy zawilgocenia wybranych typów transformatorów. Przeanalizowano w nim wpływ wieku izolacji stałej transformatorów typu RTdxP oraz ANER na poziom jej zawilgocenia. Analizie poddano również wpływ sposobu zabezpieczania transformatorów przed wnikaniem wilgoci z powietrza na zawilgocenie izolacji stałej oraz rozstęp wyników.
EN
The article presents the analysis of moisture content for the selected transformer types. Authors analyze the influence of the age of solid insulation of transformer type RTdxP and ANER on its water content level. Authors also analyzed the influence of the method used for transformer protection against the moisture penetration on solid insulation moistening results.
PL
W pracy zbadano uwilgotnienie siedlisk łąkowych metodą fitoindykacji. na pobagiennym obiekcie łąkowym Supraśl Górna. Obiekt został zmeliorowany i zagospodarowany w latach 1978-1983. Na 10 płatach roślinnych wykonano w latach 2006 i w 2010 spisy florystyczne i przypisano liczby wilgotnościowe gatunkom według obowiązującej 10-stopniowej skali opracowanej przez Klappa i zmodyfikowanej przez Oświta. Wyniki badań wskazują, że badane łąki pod względem uwilgotnienia są zróżnicowane od siedlisk suchych, okresowo nawilżanych po wilgotne i mokre ( liczby wilgotnościowe 5,30 do 7,64). Ocena uwilgotnienia siedlisk łąkowych metodą fitoindykacyjną okazała się przydatna w badaniach o charakterze marszrutowym, na dużych obiektach. Charakteryzuje się dużą dokładnością i niewielką pracochłonnością.
EN
The moistening of meadow habitats was estimated in the work with the use of phytoindication method on the post-bog meadow object of Supraśl Górna. The object was meliorated and managed in the period of 1978-1983. In 2006 and 2010 on 10 vegetable surface there were made floristic lists and moistening numbers were attributed to the species according to valid 10-gradual scale worked out by Klapp and modified by Oświt. Taking into account the moistening, the results of investigations show that studied meadows are differentiated from dry, periodically moisturized up to fresh and moist habitats (moisture numbers from 5,30 to 7,64). The estimation of moistening of meadow habitats with the use of phytroindication method appeared to be useful in investigations of the interaries character on large objects. It is characterized by large exactitude and small labour-consuming.
PL
W pracy przedstawiono zakres oddziaływania zastosowanych parametrów obróbki parą wodną obłuszczonego ziarna jęczmienia na zróżnicowanie cech geometrycznych uzyskanych z tego surowca płatków jęczmiennych. Analiza uzyskanych wyników badań dotycząca zmienności pola powierzchni rzutu poziomego i współczynnika kształtu płatków, wykazała duży zakres zmian tych parametrów, wynikający głównie z zróżnicowania zastosowanych zabiegów hydrotermicznych tj. czasu nawilżania parą, ciśnienia pary i wilgotności początkowej ziarniaków. Stwierdzono, iż największy wpływ na wielkość i kształt płatków ma czas nawilżania i ciśnienie pary wodnej. W mniejszym stopniu na różnicę określanych parametrów miał poziom wilgotności początkowej surowca.
EN
The paper presents the scope of the influence of applied parameters for steam treatment of hulled barley grain on diversification of geometrical characteristics of barley flakes obtained from this material. Completed analysis of obtained research results concerning variability of surface area of flake horizontal projection and its shape factor proved large scope of changes in these parameters, mainly resulting from diversification of applied hydrothermal treatments, that is steam moistening time, steam pressure and initial humidity of seeds. The research has proven that moistening time and steam pressure mostly affect the size and shape of flakes. The level of raw material initial humidity had less influence on the difference in determined parameters.
4
Content available remote Analiza zmian wilgotności ziarna pszenicy nawilżanego w roztworach wodnych
PL
W pracy przedstawiono zakres zmian wilgotności obłuszczonego ziarna pszenicy, (nasycanego) nawilżanego w naturalnych wodnych roztworach spożywczych. Określano zdolności higroskopijne ziarniaków w zależności od zróżnicowanych warunków czasowo-temperaturo-wych, w których były nasycane. Badania ukierunkowano pod kątem oceny możliwości, wykorzystania tak preparowanych ziarniaków do różnych produktów spożywczych np. jogurtów, mieszanek zbożowych, posypek, odżywek dla dzieci itp.
EN
An effect of wheat grain moistening in natural food solutions on physical properties is presented in the paper. A dependence of grain hygro-scopicity as a function of time and temperature conditions was determined. Such food products as yogurts, grain mixtures, baby food, etc. were used during experiments.
5
Content available remote Zjawiska wyładowań na zabrudzonych i zawilgoconych izolatorach kompozytowych
PL
Problematyka badań wytrzymałości zabrudzeniowej izolatorów kompozytowych jest aktualna. W artykule opisano opracowana laboratoryjną procedurę badawczą oraz przedstawiono wyniki badań procesów prowadzących do przeskoku elektrycznego na zabrudzonych pyłami i zawilgoconych izolatorach kompozytowych średniego napięcia. Podano również wartości mierzonych napięć przeskoku.
EN
Problems of pollution resistance tests of silicone rubber insulators are still current. The article describes worked out laboratory research procedurę and tests results of processes leading to electric flashover on dust polluted and wottcd non-ceramic insulators of medium voltage are described. Results of measurement of flashover voltage values are also presented. (Discharges phenomena on polluted and wetted silicone rubber insulators).
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny zawilgocenia izolacji stałej transformatorów energetycznych oraz probierczych. Przedstawione wyniki są konsekwencją blisko sześciu lat badań prowadzonych w początkowej fazie w Polsce, Szwecji i Niemczech w ramach programu badawczego REDIATOOL, a w drugiej fazie, na obszarze zachodniej Polski. W badaniach wykorzystywano głównie technikę spektroskopii dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości (FDS).
EN
The aniele presents results of investigation concerning moisture content in paper insulation of power transformer and test transformers. Presented results are the consequence ofsix years of investigation, which were realized ał the first phase in Poland, Sweden and Germany, within a framework of REDIATOOL project, at the second phase on the west part of Poland, mainly. Most often the frequency response analysis (FDS) in Iow freąuency rangę has been used (Statistics of insulation moistening of transformers in the Polish power system with the dMsion into group).
PL
Artykuł przedstawia nową metodę interpretacji wyników badań, uzyskanych przy wykorzystaniu metody napięcia powrotnego. Metoda oa wykorzystuje sztuczne sieci neuronowe (SSN) do oceny zawilgocenia izolacji celulozowej transformatorów. Do uczenia SSN wykorzystano bazę janych, zawierającą wyniki badań kilkudziesięciu transformatorów i modeli ich izolacji. Autorzy metody wykorzystali do interpretacji wyników badań napięcia powrotnego znacznie więcej parametrów niż to wymaga metoda standardowa. Stworzony przez autorów program komputerowy 'AoistureAnalyzer, interpretujący wyniki badań napięcia powrotnego, poprawnie ocenia zawilgocenie izolacji transformatora.
EN
This paper presents new method of recovery voltago measurement (RVM) results interpretation. The new interpretation uses artificial leural networks (ANN) for estimation of moisture content in transformers cellulose insulation. The ANN was teached on database consists of tens -esults of measurements on power transformers and models. Authors of this paper proposed to use more parameters describing RVM results than .;as used in standard method. Based on own database, and ANN, authors created program MoistureAnaly'zer. The program evaluates moisture :ontent in paper-oil insulation much better than the standard method. (The program for evaluation of moisture content in paper-oil insulation using artificial neural networks)
PL
W pracy podjęto próbę oceny metody przyspieszonego nawilżania nasion fasoli i grochu z zastosowaniem podciśnienia. Nasiona nawilżano w systemie zalewowym w komorze próżniowej, w temperaturze 15ºC i ciśnieniu 5-100 kPa. Stwierdzono istotne zależności wilgotności materiału po procesie od ciśnienia w komorze nawilżacza. Ponadto stwierdzono znaczące różnice w budowie morfologicznej nasion nawilżanych w ciśnieniu atmosferycznym i w podciśnieniu rzędu 5 kPa.
EN
An attempt was made to evaluate the method of accelerated moistening of pea and bean seeds under vacuum pressure conditions. The seeds were wetted by controlled flooding in a vacuum chamber at the temperature ranging within 11 – 80 deg C and pressure within 5 – 100 kPa. Final moisture content of the seeds depended on both, the temperature and pressure in vacuum moistening chamber. Moreover, significant differences were found between morphological structures of the seeds moistened under vacuum of 5 kPa and atmospherically pressure.
PL
Praca prezentuje aparat kolumnowy z wypełnieniem komórkowym, stosowany do chłodzenia i nawilżania gazu, przy jego jednoczesnym odpylaniu, absorpcji a szczególnie chemisorpcji wybranych składni-ków. Przedstawiono efekty kompleksowych badań procesu odpylania, opisując jego skuteczność za po-mocą równań procesowych oraz określono wielkość oporów hydraulicznych, towarzyszących pracy aparatu.
EN
The papcr presents column apparatus with cellular packing used for gas cooling and moistening with jjmultaneous dedusting, absorption cspecially chemisorption of chosen components. There have been shown the effects of complex rescarches of dedusting process, with description of its effectiveness by means of process equations and pressure drop at apparatus operation.
PL
W pracy przedstawiono badania szacujące spadek wytrzymałości materiałów kapilarno-porowatych w wyniku nasączania ich różnymi cieczami - w porównaniu do stanu powietrzno suchego. Jako wytłumaczenie spadków wytrzymałości proponuje się uwzględnienie działania ciśnień rozklinowujących na powierzchniach wewnętrznych materiału, w efekcie którego występuje efekt Rebindera.
EN
In the work tests, which estimate decrease of strength of capillary-porous materials saturated by different liquids in comprasion to dry material, are presented. Decrease of strength is explained by the action of disjoining pressure on the internal surface of material which causes the Rebinder's effect.
11
Content available remote Zmiany twardości ziarniaków jęczmienia w procesie fryturowania
PL
W pracy przedstawiono różne metody nawilżania i obróbki termicznej w tłuszczu obłuszczonych ziarniaków jęczmienia i ich wpływ na niektóre właściwości fizyczne. Określano wilgotność początkową i końcową (po procesach obróbki termicznej) badanych obiektów oraz ich wytrzymałość mechaniczną (na podstawie testu jednoosiowego ściskania pojedynczych ziarniaków na maszynie Instron). Badania ukierunkowano pod kątem przygotowania ziarniaków do dalszej obróbki (preparowania), dającej możliwości ich szerszego wykorzystania w przemyśle spożywczym.
EN
Paper described different methods of moistening and thermal processing in fat as well as their impact on some physical properties of dehulled barley grains, initial and final (after thermal treatment) moisture contents of processed barley grains were determined. The mechanical strength was tested in an Instron apparatus by uniaxial compression of single barley grains. The investigations were directed towards preparation of barley grains to further processing and wider utilization in the food industry.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałości mechanicznej obłuszczonych ziarniaków jęczmienia poddanych nawilżaniu różnymi metodami oraz następnie obróbce termicznej. Obróbkę termiczną przeprowadzono w dwu urządzeniach o odmiennych systemach działania tj.: w piecu konwekcyjnym i kuchence mikrofalowej. Określono wpływ tych urządzeń na proces odprowadzenia wody i ich wpływ na efekty zgniatania tak spreparowanych ziarniaków.
EN
Paper presented the test results concerning mechanical strength of dehulled barley grains moistened in different ways and heat treated after all. Thermal processing was conducted in two devices, of different functioning systems, i.e. in a convection-type oven and microwave oven. The effects of applied procedures on the process of water removal as well as on the crushing test results were determined for grains prepared in such a way.
13
Content available remote Szybkość nawilżania nasion warzyw zanurzonych w wodzie
PL
W trakcie nawilżania zanurzonych w wodzie nasion buraka, ogórka i marchwi wyodrębniono dwa okresy nawilżania. Dla pierwszego okresu nawilżania uzyskano liniową (X=a*τ+b) zależność wilgotności bezwzględnej nasion od czasu, dla drugiego okresu nawilżania zależność potęgową (X=c* τd). Wyniki pozwalają na określenie czasu nawilżania nasion dla założonej, końcowej wilgotności bezwzględnej. Badania mają na celu opracowanie procesu podkiełkowania nasion przy niepełnym potencjale wody.
EN
During immersion of beet, cucumber and carrot seeds in water two periods of their moistening were separated. First period of the moistening was characterised by a linear relationship (X=a*τ+b) between seed moisture content (dry basis) and the time, whereas during the second moistening period the above relationship was of power character (X=c* τd). The results enabled to determine the time of moistening seeds up to assumed final moisture content (dry basis). The study aimed at developing the pre-germination of seeds at deficient water potential.
14
Content available remote Nawilżanie próżniowe ziarna żyta w różnych warunkach termicznych
PL
W pracy podjęto próbę nawilżania ziarna żyta z zastosowaniem podciśnienia. Ziarno nawilżano w systemie zalewowym w komorze próżniowej, w temperaturach od 15 do 70°C i ciśnieniach w komorze od 5 do 100 kPa. Badano wilgotność ziarna po procesie. Stwierdzono istotną zależność wilgotności końcowej materiału od temperatury i ciśnienia w komorze nawilżacza.
EN
An attempt was made to moisten the rye grain under vacuum chamber at the temperature ranging from 15 to 70 deg C and the pressure from 5 to 100 kPa. Grain moisture content was tested after processing. Significant dependence of final grain moisture content on the temperature and pressure in moistening chamber was stated.
15
Content available remote Nawilżanie próżniowe jęczmienia w różnych warunkach termicznych
PL
W pracy podjęto próbę oceny metody przyspieszonego nawilżania ziarna jęczmienia z zastosowaniem podciśnienia. Ziarna jęczmienia odmiany Rudzik nawilżano w systemie zalewowym w komorze próżniowej. Ziarna nawilżano w temperaturze 20-100°C, przy ciśnieniu w komorze od 5 do 100 kPa. Stwierdzono zależność wilgotności końcowej materiału od temperatury i ciśnienia w komorze nawilżacza.
EN
An attempt was made to evaluate the method of accelerated moistening of barley grain at vacuum application. Barley grain, Rudzik cultivar, were moistened by flooding system in vacuum chamber. The grains were moistened at the temperatures of 15-90°C, under the pressure ranging from 1 to 100 kPa. The final moisture content of the material was found to be dependent on the temperature and pressure in moistening chamber.
PL
Rozdrabnianie nasion bobiku, łubinu białego i grochu prowadzono na mlewniku typu H181. Otrzymaną mieszaninę poddawano separacji pneumatycznej, wydzielając z niej okrywę nasienną. Miarą oceny procesu wydzielania okrywy nasiennej były: efektywność pozorna i całkowita, czystość frakcji i wydajność efektywna. Najlepsze efekty uzyskano stosując przed rozdrabnianiem suszenie nasion bez ich nawilżania.
EN
The seeds of faba bean, white lupine and pea were ground in the H181 mill. Obtained mixture was pneumatically separated to eliminate the seed coats. The efficiency of seed coat removal was evaluated on the basis of total and apparent effectiveness, purity of achieved fractions and working capacity. Best results were achieved for seeds dried before grinding, without any moistening treatment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.