Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geographical information system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In this study, an integrated approach has been adopted for optimum selection of locations for rain water harvesting (RWH) in Kohat district of Pakistan. Various thematic layers including runof depth, land cover/land use, slope and drainage density have been incorporated as input to the analysis. Other biophysical criteria such as geological setup, soil texture and drainage streams characteristics were also taken into account. Drainage density and slope were derived from digital elevation model, and map of land use/land cover was prepared using supervised classifcation of multi-spectral Sentinel-2 images of the area. Aforementioned thematic layers are assigned respective weights of their importance and combined in GIS environment to form a RWH potential map of the region. The generated suitability map is classifed into three potential zones: high, moderate and low suitability zones consisting of area 638 km2 (21%), 1859 km2 (62%) and 519 km2 (17%), respectively. The suitability map has been used to mark accumulation points on the down streams as potential spots of water storage. In addition, site suitability of artifcial structures for RWH consisting of farm ponds, check dams and percolation tanks has also been assessed, showing 3.2%, 3% and 4.5% of the total area as a ft for each of the structure, respectively. The derived suitability will aid policy makers to easily determine potential sites for RWH structures to store water and tackle acute paucity of water in the area.
PL
Jedną z bolączek ochrony i kształtowania krajobrazu jest brak holistycznego spojrzenia na pojawiające się problemy i zagrożenia. Może sie to zmienić dzięi systemom informacji geograficznej (GIS), które sa stale rozwijającym się narzędziem. Jednak aby było ono skuteczne, niezbędne są działania w trzech obszarach: ewidencji, zarządzaniu oraz publikacji.
PL
Do projektowania lub zarządzania terenami zieleni urządzonej wykorzystywane są różnego rodzaju programy komputerowe, zarówno komercyjne, jak i bezpłatne. Część z nich opiera się na funkcjonalności systemów informacji geograficznej.
PL
Dostępność przestrzenna określa łatwość, z jaką można dotrzeć z miejsca A do miejsca B. W kontekście obiektów użyteczności publicznej w mieście, wpływa ona na możliwość skorzystania z określonych dóbr i usług przez mieszkańców danego obszaru. Lepsza dostępność oznacza krótsze dojazdy, niższe koszty, a tym samym ma istotny wpływ na jakość życia. Celem niniejszego artykułu jest analiza zróżnicowania przestrzennego dostępności do wybranych usług na obszarze miejskim, na przykładzie Torunia. W pracy zaprezentowana została procedura badawcza, bazująca na wykorzystaniu otwartych danych z serwisu Open Street Map, a także analiz sieciowych i technologii GIS do obliczenia dostępności czasowej. Zaprezentowano metodykę polegającą na analizie dostępności w siatce sześciokątnych pól testowych, dzięki czemu możliwe było ukazanie przestrzennego zróżnicowania czasów dojazdu do określonych usług. Metodyka ta została wykorzystana do oceny dostępności przestrzennej do 16 kategorii obiektów użyteczności publicznej w Toruniu.
EN
Spatial accessibility determines how easily certain places can be reached. In the context of public amenities in urban areas, it affects the ability to use certain goods and services by residents of this area. Better accessibility means shorter commutes, lower costs, and thus has a significant impact on quality of life. The main aim of this paper is an attempt to assess the distribution of spatial accessibility to selected public amenities in urban areas, with an example of the city of Toruń (Poland). The paper presents detailed research procedures, based on Open Street Map data, as well as network analysis and GIS technology used for calculating travel time accessibility. Additionally, a new methodology for analyzing the accessibility in a hexagonal grid of test fields is proposed, which allows for seamless analysis and visualization of travel times across city area. The proposed methodology has been used for assessing spatial accessibility to 16 different categories of public amenities in Toruń.
EN
Poor air quality can pose severe risks to human health and can also influence negatively on the natural environment. Annaba suffers from air pollution due to the industrial activities occurring in the province including, electricity generation, waste incineration, chemistry and other small additional industrial operations. However, mining, steel industry and metallurgy are considered among the most polluting activities. The aim of our research is to assess the risks of air pollution emissions with NO2, SO2, Toluene and Benzene as a result of industrial enterprises activities in Annaba province. The application of geo-graphical information system (GIS) mapping based on automatic monitoring networks of air quality, allows us the assessment of air pollution risks in the studied area. Two zones of air pollution with N02 in the level of 1 MPC has been recorded near the blast furnaces and the steel shop, the second halo of NO2 pollution was fixed over residential infrastructures. Moreover, revealed a tendency to higher content of nitrogen dioxide in the atmosphere of the bigger part of Annaba region. Corresponding to the data obtained from stationary monitoring networks, the annual average concentration of SO2 was significantly lower than the MPC. Based on GIS maps there are two areas with SO2 pollution inside the territory of El Hadjar metallurgical plant. A significant increase in concentrations of NO2 in the atmosphere of the industrial areas was recorded in the first decade. On average during three years the highest content of technogenic dust was detected in El Bouni.
PL
Region Dolnego Śląska stanowi na mapie Polski ważny ośrodek produkcji surowców skalnych. Utrzymanie wysokiego poziomu wydobycia oraz transportu kopalin jest jednak niezwykle problematyczne, biorąc pod uwagę ich niekorzystny wpływ na otoczenie. Pogodzenie interesów branży górniczej oraz mieszkańców rejonów o szczególnie wysokim poziomie produkcji surowców, stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań stawianych przed władzami administracyjnymi województwa. Pozytywne rezultaty oceny wariantów wywozu surowców skalnych może przynieść zastosowanie kryterium efektywności Kaldora-Hicksa.
PL
Celem publikacji jest odniesienie do koncepcji „T-shaped people” w obszarze nauczania projektowania systemów geoinformacyjnych. Idea „T-shaped people” rozpropagowana została przez Tima Browna, dyrektora firmy IDEO, jednej z najbardziej innowacyjnych firm Doliny Krzemowej. Podejście to z powodzeniem jest stosowane przez szereg światowej sławy firm, takich jak np. Apple, Intel czy Nike. Dobry projektant oprócz licznych kompetencji twardych powinien charakteryzować się szerokim wachlarzem umiejętności społecznych, które umożliwią mu odniesienie sukcesu w pracy zawodowej, a także zrealizowanie z powodzeniem najbardziej wymagających projektów IT. Autorki przedstawiają techniki służące rozwijaniu kompetencji miękkich wśród studentów, stosowane na przedmiotach Zastosowanie systemów informacji przestrzennej (Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, WAT) oraz Inżynieria systemów informatycznych (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, UWM w Olsztynie) oraz podsumowują doświadczenia z ostatnich dwóch lat realizacji zajęć.
EN
The aim of the paper is the reference to the concept of “T-shaped people” in the area of geoinformation systems designing. “T-shaped people” paradigm has been popularized by Tim Brown, the Head of IDEA Company, one of the most innovative companies in Silicon Valley. This approach is used by many worldwide companies such as Apple, Intel or Nike. A good designer should not only have a wide range of hard skills, but also the soft ones, which help to successfully realize the most demanding projects. The authors present the techniques, which support development of students’ soft skills and are used in the course of Application of geographic information systems at the Military University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Geodesy and in the course of Systems engineering at the University of Warmia and Mazury, Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering for the last two years of studies.
EN
One of the most important applications of spatial data regards the ability to inform decision makers on spatially distributed and disaggregated hazards and risks, thus enhancing strategic decision making on how to manage and limit risks for a given area or region and prioritize investments. However, a full risk based adaptation assessment inside a Geographical Information System (GIS) can be cumbersome, since some complex tasks cannot be carried out directly. One example of these tasks involves Bayesian probabilistic analysis and decision making, which is a fundamental component of risk analysis, yet requires dedicated tools/software which usually do not belong to a standard GIS portfolio. For this reason, exploring the various capabilities of a GIS platform in connection with a Bayesian Network (BN) software is essential. The objective is to have an effective tool for knowledge representation and reasoning under the influence of uncertainty that can be displayed in a spatial manner. A case study using this tool was performed to assess the risk levels faced by the electrical distribution system of Long Island because of storm events as the Sandy Storm.
9
Content available remote Potencjał ekoturystyczny prowincji Ngounié-Nyanga w Gabonie
EN
Ecotourism is considered as the most attractive subset of tourism industry which can contribute natural resource conservation and local development if it is properly managed. Gabonese government, 2003, stated several advantages of establishing forest parks and natural recreation areas such as attracting larger numbers of tourists through providing a place for spending their leisure times as well as creating new jobs and natural resource conservation. Although great numbers of people annually visit Gabon, in Mougalabadoudou, petit Loango, to enjoy its brilliant landscape and its moderate ecologic condition; still there isn’t an applicable ecotourism plan for many natural attractive zones in this country. As a result, some specific most known areas would be threatened by being overused by visitors while other unknown or less familiar ones remain unvisited. Therefore, proper comprehensive ecotourism plans are required to prevent overusing most widely known forests as well as new integrated plans for introducing the unknown potential areas to people. In this research, a feasibility study was conducted to identify potential ecotourism zones within the study area, and then applicable strategies were suggested for optimal exploitation of the area. Both Geographic Information System (GIS) and Remote Sensing (RS) techniques had accelerated our research process, enhanced the accuracy and reduced the expenses of this study. In continue, the map of slope, height and orientation had been produced using a SRTM DEM data in an ArcGIS environment. These three maps were overlaid to provide the Land shape map of the study area. The primary evaluations of available ecotourism potentials in the study area were carried out using Remote sensing data and methods. To make an accurate decision about the most appropriate ecotourism land use, two maps of soil and vegetation cover were overlaid to produce a geoenvironmental unit map.
PL
Samorząd terytorialny od reaktywowania go w 1990 r. miał stać się elementem rozwoju społeczno-gospodarczego. Władze samorządowe przez współpracę z aktorami lokalnymi stały się elementem w procesie dialogu między użytkownikami miast. Samorządy lokalne powinny umożliwić wszystkim aktorom lokalnym wyzwolić własny potencjał przez aktywne uczestnictwo w procesach rozwojowych miast [Barczyk 2010, s. 95] Społeczne uczestnictwo w procesie zarządzania jednostką terytorialną pozwala na budowanie relacji z otoczeniem. Za społeczną odpowiedzialność władz samorządowych należy uznać otwartość i chęć współpracy z różnymi grupami interesariuszy na terenie miasta.
EN
Use of spatial information system in urban areas is becoming increasingly widespread. Transmission of information through geoportals allows for easier access to information about the city and allows for social monitoring of local authorities. The purpose of article is to present GIS as an element allowing for local community to provide information about the land use, environment, culture and socio-economic elements of life. The basis of considerations are two geoportals InterSIT in Lodz and newly created spatial information system of Aleksandrów Łódzki. Analysis of two geoportals allows to identify the advantages and opportunities that arise from the use of GIS technology in relations between local authorities and local community. The analysis allows for the presentation of the proposed solutions in geoportalch in two different local government in Lodz Voivodeship.
PL
Cel: Celem artykułu, będącego trzecią częścią cyklu publikacji pt. Ocena stopnia bezpieczeństwa w aspekcie statystyk zdarzeń Państwowej Straży Pożarnej (PSP), jest czasowa i przestrzenna charakterystyka pożarów jedno- i wielorodzinnych obiektów mieszkalnych (POM) Warszawy. Poprzez charakterystykę czasową należy rozumieć rozkłady pożarów w funkcji godzin, dni tygodnia, miesięcy, kwartałów, zaś charakterystykę przestrzenną metody budowy map zagrożeń poparte analizą i dyskusją wyników badań. Wprowadzenie: Badania częstości występowania pożarów, miejscowych zagrożeń (MZ) oraz poszkodowanych odnotowanych w raportach Państwowej Straży Pożarnej (PSP) za lata 2007-2012 wskazują, jak istotną problematyką w działalności służb ratowniczych są zagrożenia generowane w obiektach mieszkalnych [1], [4]. Wprowadzenie zawiera najistotniejsze wnioski z poprzedzającej bieżący artykuł publikacji nt. oceny stopnia bezpieczeństwa w aspekcie statystyk pożarów [1] i MZ [4]. Wynika z nich, że częstość pojawiania się POM oscyluje w granicach 17% wszystkich pożarów, zaś współczynniki rannych i ofiar śmiertelnych kilkudziesięciokrotnie przewyższają współczynniki wypadkowości innych klas obiektów, osiągając odpowiednio 75% i 81% wszystkich poszkodowanych [1]. Koncentracja MZ w obiektach mieszkalnych sięga 31% wszystkich MZ z odsetkiem rannych na poziomie 8% oraz ofiar śmiertelnych 22% [4]. Dodatkowo autor przedstawia najważniejsze postulaty z przeglądu 14 wybranych anglojęzycznych pozycji literaturowych w zakresie metod i technik identyfikacji, szacowania, oceny zagrożeń pożarowych, uzasadniające podjęcie problematyki badawczej. Metodologia: Badania przeprowadzono w oparciu o informacje ze zdarzeń za lata 2000-2012 wyselekcjonowane z baz danych Komendy Głównej PSP. W części dotyczącej analizy danych przedstawiono wnioski w zakresie jakości bezpośredniego (współrzędne geograficzne) i pośredniego (dane adresowe) odniesienia przestrzennego raportów. Opisano procedurę generowania map wektorowych w systemie ArcGIS, którymi posłużono się podczas charakterystyki czasowo-przestrzennej. Przedstawiono dwie metody budowy map. Pierwsza na podstawie przynależności pożarów do obszarów miejskiego systemu informacji o osiedlach (MSI) – pożary ograniczone podziałem administracyjnym miasta, druga w oparciu o estymację gęstości skupień zdarzeń metodą KDE (ang. Kernel Density Estimation) – zdarzenia nieograniczone obszarem administracyjnym miasta. Wnioski: We wnioskach podkreślono, że POM mają tendencję do budowy wzorców czasowo-przestrzennych. Ich liczba nasila się w godzinach 7-20, z maksimum w godz. 18-20, po czym jednostajnie spada pomiędzy 21-4. W sezonie grzewczym (grudzień, styczeń luty) oraz miesiącach o wzmożonym ruchu dzieci i młodzieży (czerwiec, lipiec, sierpień) zauważa się zwiększoną ich liczbę. Gęstość pożarów jest większa dla obszarów o zwartej zabudowie mieszkalnej, z przewagą starych budynków mieszkalnych. Wnioski w zakresie metodyki budowy map zagrożeń to lepsze dopasowanie stopnia zagrożenia pożarowego poprzez zaimplementowanie metody KDE. Podkreślono, że warunkiem koniecznym podczas generowania map zagrożeń jest dokładne uzupełnianie raportów służb w zakresie współrzędnych geograficznych podczas zakładania kart zdarzeń zgłoszeń alarmowych (wybór, w miarę możliwości, danych adresowych zaimplementowanych w postaci rejestru TERYT [24] – system SWD-ST PSP) oraz tworzenia raportów.
EN
Purpose: This is the third in a series of four articles entitled “Assessment of Safety Level Based on the State Fire Service Statistics (SFS)”. The paper refers to the experimental research on spatial-temporal analysis of residential building fires that occurred in Warsaw. The temporal analysis means that the author described percentage distribution of residential building fires by categories of hours, days of week, months and quarters. Spatial characteristics shoud be understood as the techniques of residential building fires hazard maps development proven by the research and discussion on its results. Introduction: Research on the frequency of fires, local emergencies and injuries in residential buildings class definitely demonstrates that the issue of risks in residential buildings is very important for the emergency services [1], [4]. The introduction includes the essential conclusions from the previous papers on the assessment of safety level in the aspect of fires [1] and local emergencies [4]. According to the State Fire Service statistics for 2007-2012, residential fires constituted 17% of all fires. Injury (75%) and fatality rates (81%) related to this class of buildings are a few dozen times higher than in case of other classes [1]. The percentage of local emergencies emerging in residential buildings amounts to 31% of all local emergencies with the coefficients of injuries and fatalities constituting 8% and 22% respectively [4]. In addition, the introduction contains the most important postulates from the literature review of 14 selected English language papers on fire hazards identification, estimation and assessment methods, that motivated the author to carry out the research and write this article. Methodology: Research includes a selection of detached house fires and blocks of flats fires that had been registered in the National Headquarters of State Fire Service database between 2000 and 2012. The paper includes summaries on the quality of direct spatial reference (coordinates) and indirect spatial reference (address data) found in the fire reports. The methodology of geo-processing fire statistic into point class vector map that is suitable in geographical information system (GIS) is described too. GIS analysis of temporal characteristics of residential fires by the way of classification of the events by hours, days of the week and months is presented. The author compiled house fire hazard maps on the basis of 2 methods. The first one shows classification of cartography grid based on polyline estate vector map, where each cell’s grid has a parameter of the number of residential fires. The second one based on residential fire density vector map created by Kernel Density Estimation mapping method. Conclusions: It is underlined that residential buildings fires are characterised by spatial and temporal dependencies. The number of residential buildings fires rises between 7-20 o`clock, and is peaking at 18-20. Then the number declines between 21-4. It is proved that the number of house fires is the highest in November, December, January and during the time of holidays such as June, July and August. When the density of dwelling estates rises, the residential fire hazard rises too. One of the hint in the field of residential building hazard maps is to implement KDE GIS method. The method is based on the density of point class vector map (e.g. fires) and it does not involve administrative boundaries. The better coordinates and address data, the better quality of the hazard maps. It is suggested to fill in the emergency calls forms and fire reports with the address data from the registry (if possible). There is an example of registry called TERYT [24] that is kept in SWDST, Polish State Fire Service system.
14
Content available remote Ewolucja modeli pola grawitacyjnego uzyskanych na podstawie misji satelitarnych
PL
W artykule zaprezentowano wyznaczanie modeli pola grawitacyjnego z wykorzystaniem misji satelitarnych: GOCE, GRACE i CHAMP i pokazano, jak pomiary satelitarne wpłynęły na dokładność wyznaczenia kolejnych modeli w skali całego globu oraz obszaru południowej Europy.
EN
This article shall determine the subject matter of the gravity field models using satellitemissions: GOCE, GRACE and CHAMP. As shown in the satellite measurements affect the precision of the following models for the entire world and for the area of southern Europe.
Logistyka
|
2013
|
nr 5
276--280, CD 2
PL
Współcześnie coraz większy nacisk kładzie się na powiązanie nauki z administracją publiczną oraz sferą szeroko pojętego biznesu. Dzięki rozwiązaniu, jakim są systemy informacji geograficznej (GIS), można mówić o integracji tychże środowisk. Głównymi zadaniami systemów jest opisywanie, wyjaśnianie oraz przewidywanie rozkładu przestrzennego zjawisk geograficznych. W artykule omówiono problematykę systemów GIS na przykładzie programu GeoDa. Głównym celem jest wskazanie praktycznego zastosowania systemów GIS oraz sposobu prezentacji danych regionalnych w obszarze transport i logistyka.
EN
Nowadays, more and more emphasis is placed on linking science and public administration and business sector. With the solution, which are geographic information systems (GIS), we can talk about the integration of these communities. The main tasks of the system is to describe, explain and predict the spatial distribution of geographical phenomena. The article discusses the problems of GIS for example the GeoDa. The main objective is to show the practical application of GIS and the presentation of regional data in the transport and logistics.
PL
Artykuł prezentuje budowę i funkcjonalność podsystemu geoinformatycznego, którego zadaniem jest wspomóc proces analizy rynku i wyceny pojedynczych nieruchomości. Znajduje się tu szczegółowy opis wprowadzania poszczególnych atrybutów do bazy oraz obliczania wartości tych atrybutów na podstawie proponowanych definicji skal atrybutów. Przedstawiony został również algorytm do wyboru nieruchomości podobnych, który zaimplementowano w systemie. Kluczowym etapem tego algorytmu jest obliczenie wskaźnika cenotwórczego na podstawie wartości atrybutów danej nieruchomości. Grupa nieruchomości wybrana za pomocą tego algorytmu jest wizualizowana na mapie. System geoinformatyczny przeznaczony jest dla baz nieruchomości gruntowych i lokalowych, a do jego realizacji wykorzystano oprogramowanie Systemów Informacji Geograficznej. Wolne oprogramowanie gvSIG zostało rozbudowane o dodatkowe funkcje ułatwiające analizę rynku nieruchomości.
EN
There are many tools to manage spatial data. They called Geographic Information System (GIS), which apart from data visualization in space, let users make various spatial analysis. Thanks to them, it is possible to obtain more, essential information for real estate market analysis. Many scientific research present GIS exploitation to future mass valuation, because it is necessary to use advanced tools to manage such a huge real estates’ data sets gathered for mass valuation needs. In practice, appraisers use rarely these tools for single valuation, because there are not many available GIS tools to support real estate valuation. The paper presents the funcionality of geoinformatic subsystem, that is used to support real estate market analysis and real estate valuation. There are showed a detailed description of the process relied to attributes’ inputting into the database and the attributes’ values calculation based on the proposed definition of attributes’ scales. This work presents also the algorithm of similar properties selection that was implemented within the described subsystem. The main stage of this algorithm is the calculation of the price creative indicator for each real estate, using their attributes’ values. The set of properties, chosen in this way, are visualized on the map. The geoinformatic subsystem is used for the un-built real estates and living premises. Geographic Information System software was used to worked out this project. The basic functionality of gvSIG software (open source software) was extended and some extra functions were added to support real estate market analysis.
PL
Systemy informacji przestrzennej stają się coraz powszechniejszą formą prezentacji i zarządzania danymi o charakterze przestrzennym. Obszarem wykorzystania systemów informacji przestrzennej są również gminy, gdzie za pomocą tych narzędzi można podejmować decyzje strategiczne oraz wydawać szereg decyzji administracyjnych. Artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w sześciu urzędach miejskich Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Analiza wyników badań, przedstawiona w artykule, ma na celu wskazanie grupy docelowych użytkowników systemów informacji przestrzennej. Dzięki temu możliwe staje się określenie zakresu wiedzy urzędników na temat możliwości i kierunków wykorzystania informacji przestrzennej w różnych obszarach funkcjonowania miasta. Badania weryfikują, czy w wydziałach i referatach urzędów miast zajmujących się gospodarką przestrzenną, gospodarką nieruchomościami, infrastrukturą, rozwojem gospodarczym, promocją gminy, urbanistyką i zarządzaniem kryzysowym wykorzystywane są systemy GIS. Przeprowadzone wywiady bezpośrednie wskazują również, jak wiele obszarów zarządzania gminą może zostać wspartych przez wykorzystanie systemów informacji przestrzennej.
EN
Geographical information systems are becoming increasingly common form of presentation and spatial data management. Area of use of geographical information systems are also gminas, where with the help of these tools it is possible to make strategic decisions and make a lot of administrative decisions. The paper presents results of studies conducted in six urban gminas of the Łódź Metropolitan Area. Analysis of research results, presented in the article, allow to identify target groups of users of geographical information systems in gminas. In this way it becomes possible to determine the scope of information about the opportunities and directions for use of spatial information in many different areas of the city which officials have. The research verify if in the departments dealing with land use planning, real estate, infrastructure, economic development, promotion and crisis management officials use the geographical information systems. Direct interviews indicate how many areas of community management can be supported through the use of GIS.
PL
Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) jest jednym z elementów bazy danych systemu katastralnego. Stanowi on zasadnicze źródło informacji o podstawowych cechach nieruchomości Jednak aby można było z niego w pełni korzystać, należy rozwiązać kilka problemów związanych z jego zawartością oraz dostępnością.
EN
The Register of Prices and Values for Real Estates (RCiWN) is one of the components of the cadastral database. It provides the essential source of information for real estate characteristics. However, in order to be able to fully use it, it is necessary to solve several problems with its content and accessibility.
EN
In the paper, possibilities of non-standard use of GIS, helpful in extension and upgrading of sewerage systems, are presented. Following possibilities can be numbered: information of degree of sealing of a catchment as well as a detailed allotment of sub-catchments, data on non-sealed surfaces in the purpose of application of stormwater infiltration devices, identification of inundation areas and use of GIS for preventing flooding losses, information on population and water consumption, on property relationships and characteristics of the catchment regarding surface contamination.
PL
Właściwa ochrona i gospodarowanie wód wymaga odpowiedniego zarządzania znaczną liczbą danych. Ramowa Dyrektywa Wodna nałożyła obowiązek gromadzenia i porządkowania danych związanych z rzekami państw wspólnoty w formatach numerycznych, możliwych do przetwarzania przez systemy GIS. W celu usprawnienia zbierania i rozpowszechniania danych, w wyniku wspólnej inicjatywy Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska, powstał system WISE. System ten oferuje publiczny dostęp do danych i informacji o gospodarce wodnej wszystkich krajów wspólnoty. Na potrzeby raportowania Ramowej Dyrektywy Wodnej opracowany został przewodnik „Wytyczne w zakresie wdrażania elementów Systemu Informacji Geograficznej Ramowej Dyrektywy Wodnej" (Grupa Robocza ds. GIS, 2002). Zostało wypracowane wspólne stanowisko w sprawach takich, jak: treść map, skala i dokładność gromadzonych danych, wykorzystywany układ odniesienia oraz odwzorowania. Obecnie trwają prace nad aktualizacją przewodnika, aby odpowiadał on wymaganiom nowej Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r., usta- i nawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz U L 108/1 z 25.4.2007 r.), a także koncepcji nowego systemu informacji o środowisku dla całej Europy (SEIS). Opracowane zostały tzw. rozdziały priorytetowe dla nowego przewodnika (WISE GIS Guidance Document - second edition), zawierające takie kwestie, jak: referencyjne bazy danych, zasady zgodności i interope-racyjności WISE, tworzenie baz danych, aktualizacja istniejących baz danych, metada-ne, kodyfikacja, modele danych.
EN
The appropriate water protection and management requires a suitable management of a significant amount of data. The Water Framework Directive (WFD) imposed the obligation to store and to put in order data relative to the member states' rivers in numeric formats, what allows their further treatment by the GIS system. In order to make the data storage and dissemination more effective, the Water Information System for Europe (WISE) was created as a result of a common initiative of the European Commission and the European Environment Agency. This system offers public access to data and information on water management of all the EU members. For the purposes of WFD report requirements a guidance document entitled „WFD Geographical Information System elements implementation guidelines" was elaborated (work group for GIS, 2002). Also a common position with regard to such matters as: map contents, scale and accuracy of the gathered data, the used reference and representations systems, was worked out. At presents works on updating the document are being carried out, so that it fulfills the requirements of the new Directive 2007/2/ EC of the European Parliament and the Council of 14 March 2007, establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) (Dz.U. L 108/1 of 25 April 2007). The works concern also the concept of a new Shared Environment information System (SEIS) for the entire Europe. The new so-called „priority chapters" for the new guidance document have been elaborated (WISE GIS Guidance Document- second edition), containing such issues as: reference databases, principles of WISE compatibility and interoperability, creation of new databases, updating the existing databases, metadata, codification, data models.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.