Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 161

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  właściwości techniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
2
Content available remote Kasetony elewacyjne
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań i analiz właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych z lepiszczami modyfikowanymi. Na podstawie uzyskanych wyników badań dokonano oceny przydatności zastosowania upłynniaczy pochodzenia roślinnego (UR) do elastomeroasfaltów. Przedstawione w artykule rozwiązania pozwalają na obniżenie temperatury technologicznej mieszanek mineralno-asfaltowych na etapie produkcji oraz wbudowywania w nawierzchnię drogową, bez pogorszenia jakości wytwarzanych mieszanek, a w przypadku wielu istotnych parametrów nawet ich poprawę. Głównym zadaniem zastosowania upłynniaczy pochodzenia roślinnego (UR) jako dodatku do asfaltów jest obniżenie temperatury technologicznej m.in. wytwarzania poniżej 150°C.
EN
The article presents the results of research and analysis of the properties of asphalt mixtures with modified binders. On the basis of the obtained research results, the suitability of using plant fluids (UR) to elastomeroasphalts has been assessed. The solutions presented in the article allow to reduce the technological temperatures at the production stage and to incorporate asphalt mixtures in the road surface, without prejudice to the quality of the mixtures produced, and in most of the relevant parameters of the mixtures, their improvement. The main task of using plant fluids (UR) as an additive to bitumens is to reduce the technological temperatures, among others production (below 150°C).
5
Content available remote Wartość zużycia a koszty przywrócenia właściwości użytkowych
PL
Z upływem czasu następuje pogorszenie właściwości użytkowych budynku, a ich całkowite lub częściowe przywrócenie następuje w wyniku napraw i remontów. Zadaniem zarządców czy właścicieli nieruchomości jest utrzymanie budynków w niepogarszającym się stanie technicznym i użytkowym. Nie jest to zadanie łatwe, jego realizacja wymaga odpowiedniego wsparcia procesów decyzyjnych dotyczących prowadzenia racjonalnej gospodarki remontowej. W artykule przedstawiono propozycję modelu pozwalającego na właściwe szacowanie kosztów prac remontowych i naprawczych budynku na określonym etapie eksploatacji i ich relacji zwartością zużycia technicznego budynku w tym samym okresie. Analizie poddano budynki mieszkalne wykonane w technologii tradycyjnej. Do określenia kosztów prac remontowych koniecznych do przywrócenia właściwości użytkowych zastosowano model zmian właściwości użytkowych PRRD (Prediction of Reliability according to Rayleigh Distribution), a wartość zużycia ustalono na podstawie stopnia zużycia technicznego i kosztu odtworzenia.
EN
With time, the building's functional properties are reduced, and their total or partial restoration takes place as a result of repairs and renovations. The task of managers or property owners is to keep buildings in a non-deteriorating technical and functional condition. It is not an easy task, its implementation requires appropriate support for decision-making processes concerning rational renovation management. This article presents a proposal for a model allowing for proper estimation of the costs of repair and repair works of a building at a given stage of operation and their relation with the value of technical use of a building in the same period of time. The analysis was made of residential buildings made in traditional technology. To determine the costs of renovation works necessary to restore functional properties, the model of changes in functional properties was used (Prediction of Reliability according to Rayleigh Distribution), and the value of consumption was determined on the basis of the degree of technical wear and replacement cost.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia racjonalnego projektowania konstrukcji budowlanych ze stali wysokiej wytrzymałości. Wskazano obszary, w których zastosowanie stali tego rodzaju jest najbardziej efektywne.
EN
In the paper the basic issues of rational design of high-strength steel structures were described. Areas of most effective applications of this type of steel was pointed out.
7
Content available remote Wymagania dla profili drewnianych
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczące skuteczności i trwałości napraw konstrukcji betonowych. Dotyczy napraw, które są wykonane i dojrzewają w niskiej temperaturze dodatniej, w pobliżu 0°C. W tym celu zbadano dwie zaprawy dojrzewające w trzech różnych temperaturach. Na tak wysezonowanych próbkach wykonano badania wytrzymałości na ściskanie i zginanie, absorpcję kapilarną, przyczepność do podłoża oraz głębokość karbonatyzacji. Wyniki badania wykazały istotny wpływ temperatury dojrzewania na charakterystykę badanych produktów.
EN
The paper presents results of research on the effectiveness and durability of the repairs of concrete structures, which are made and cured in low positive temperatures near 0ºC. Two mortars cured at three different temperatures near 0ºC, were tested for this purpose. The compressive and flexural strength, capillary absorption, bond strength, carbonation were investigated after curing. The results of investigation showed the significant impact of curing temperature on the characteristics of tested products.
PL
Współczesne tynki cementowo-wapienne, ze względu na swoje właściwości, są popularnym materiałem wykończeniowym stosowanym na różne podłoża. Warunki prawidłowego przygotowania podłoża i wykonania robót tynkarskich zwykle są szczegółowo opisane przez wytwórców. W artykule przedstawiono „case study” dotyczące wpływu niespodziewanie ciepłego i suchego lata na jakość i trwałość połączenia świeżego tynku cementowo-wapiennego z podłożem o różnej wodochłonności.
EN
The modern cement-lime plasters, due to their characteristics, are popular finishing material applied on a variety of substrates. The requirements for the proper surface preparation and their execution in plaster workmanship are usually described in details by the manufacturers. The “case study” on the impact of unexpectedly warm and dry summer on the quality and durability of the connection between fresh cement-lime plaster and the two substrates differs in water absorption is presented in the paper.
10
Content available remote Posadzki z bambusa
11
Content available remote Rewitalizacja elewacji budynków z zastosowaniem płyt włóknisto-cementowych
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań wilgotności masowej, nasiąkliwości wodnej i wytrzymałości na zginanie dostępnych na rynku wybranych płyt cementowych, gipsowo-włóknowych oraz włóknisto-cementowych, stosowanych jako okładziny zewnętrzne obiektów budowlanych, tzw. płyty elewacyjne (okładziny elewacji wentylowanych). Na podstawie analizy uzyskanych wyników stwierdzono, że spośród badanych płyty włóknisto-cementowe charakteryzują się najmniejszą wilgotnością masową wm i nasiąkliwością nw w stanie pełnego nasycenia wodą oraz uzyskały największą średnią wytrzymałość na zginanie MOR. Parametry te wskazują, że tego typu płyty są bardzo dobrym materiałem na okładziny ścian zewnętrznych, nowych, termoizolowanych i rewitalizowanych obiektów.
EN
The article presents the results of tests of moisture content, water absorptiveness, and bending strength of available on the construction market, selected cement, gypsum-fibre and fibre-cement boards (also called cladding panels or ventilated façades and used as the exterior wall cladding for civil structures. An analysis of the test results showed that the fibre-cement boards had the lowest mass moisture content wm in the state of full saturation with water. Also water absorptiveness nw was found to be the lowest for such boards. The boards were also characterized by the highest bending strength (the modulus of rupture (MOR)). The test results clearly show that fibre-cement boards are suitable for exterior cladding of new and revitalized buildings.
PL
W tekście autorka omawia podstawowe wymagania dotyczące izolacji cieplnej stosowanej w budynkach. Opisuje właściwości użytkowe płyt z wełny mineralnej oraz wyjaśnia znaczenie terminu ETICS.
EN
The author overviews the basic requirements in heat insulation of buildings. She describes the characteristics of reaction to fire of mineral wool and explains the meaning of ETlCS.
15
Content available remote Wielkogabarytowe płyty żelbetowe stosowane na przejazdach kolejowych
PL
Przedmiotem artykułu są badania doświadczalne żelbetowych, wielkogabarytowych płyt przejazdowych typu CBP układanych na przejazdach kolejowych i na skrzyżowaniach dróg z liniami kolejowymi. Badania płyt i próbek materiałowych wykonano w Laboratorium Badawczym Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej.
EN
The subject of the work is experimental study of reinforced concrete, large-size plate vehicular type CBP laid at railroad crossings at intersections of roads with railway lines. Research plate and material samples was performed at the Laboratory of the Research Institute for Building Wroclaw University of Technology.
16
Content available remote Nawierzchnie z SMA na obiektach mostowych
EN
The effect polytetrafluorethylene pyrolysis products „Forum" on the properties of the elastomer compositions based on nitrile-butadiene rubber were investigated. It was found that addition of the modifying agent in amount of 0.1 to 0.6 phr reduces viscosity, accelerates the vulcanization process and improves the technical properties of vulcanizates.
PL
Badano wpływ produktów pirolizy politetrafluoroetylenu o nazwie „Forum" na właściwości mieszanek elastomerowych opartych na kauczuku butadienowo-nitrylowym. Stwierdzono, że dodatek środka modyfikującego w ilości od 0,1 do 0,6 phr powoduje redukcję lepkości, przyśpiesza proces wulkanizacji i poprawia właściwości techniczne wulkanizatów.
18
Content available remote Wyniki badań trwałości wierzchnich warstw podłóg przemysłowych
PL
Artykuł przedstawia wymagania, jakie obecnie są stawiane przy wykonywaniu posadzek przemysłowych oraz wybrane wyniki badań wierzchnich warstw posadzek przemysłowych w aspekcie ich trwałości. Badania polegały na porównaniu górnych warstw posadzek przemysłowych pod względem ścieralności, wodoprzepuszczalności oraz wytrzymałości na ściskanie oraz wskazaniu, który rodzaj posadzki wykazuje się najlepszymi właściwości.
EN
This article presents the requirements that are currently placed on the performance of industrial flooring and selected results of the research on upper layers of industrial floors in terms of their sustainability. The study involved comparing the upper layers of the industrial flooring in terms of abrasion, permeability and compressive strength and deciding which type of flooring has the best properties.
19
Content available remote Georury w konstrukcji wałów przeciwpowodziowych
PL
W artykule przedstawiono innowacyjny materiał i prostą technologię stosowania gumy ze zużytych opon samochodowych w nawierzchniach asfaltowych. Dotychczas stosowane skuteczne technologie modyfikacji asfaltu gumą metodą na mokro wymagają specjalnych, kosztownych instalacji. Prosta metoda na sucho nie przynosi istotnego efektu technicznego, bowiem granulat gumowy nie modyfikuje asfaltu, lecz jest częścią kruszywa w mieszance. Od 2005 r. w krajach europejskich wdrażane jest stosowanie nowego produktu – granulatu gumowo-asfaltowego tecRoad. Granulat ten jest asfaltem modyfikowanym gumą i ma postać proszku, który może być łatwo dodawany bezpośrednio do mieszanki mineralno-asfaltowej w mieszalniku otaczarki. Badania porównawcze w IBDiM lepiszczy asfaltowych modyfikowanych gumą lub polimerem SBS wykazały zbliżone właściwości reologiczne. Stosowanie dodatku gumy w nawierzchni asfaltowej zapewnia zwiększoną trwałość cichych nawierzchni wykonanych z mm-a z otwartą strukturą (PA) lub odpowiednią teksturą (BBTM). Potwierdzenie uzyskano w pierwszych zastosowaniach w Polsce.
EN
Innovative material and simple technology of application of crumb rubber from rubber tyres in asphalt road pavements is presented. The wet method technology applied up to now for modification of bitumen with crumb rubber requires special and expensive installation. The simple dry method does not provide effective result, while rubber granulate does not modify bitumen, and plays the role of aggregate. Since 2005, a new product – rubber-bitumen granulate – has been applied for road pavements. The granulate is rubber modified bitumen in powder form which may be easily added to asphalt mixture in a pug mill. Comparative laboratory tests on rubber modified bituminous binders or SBS polymer proved similar rheological properties of binders. Application of rubber additive to asphalt pavement provides a significant improvement of low noise asphalt pavement durability. It has been confirmed in the first applications in Poland.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.