Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  program sterowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono układ samoczynnego załączania rezerwy (SZR) zasilania z jednym transformatorem i jednym generatorem przy rezerwie jawnej, z ośmioma grupami odbiorów i funkcją odciążania. W systemie sterowania tego układu SZR założono wykorzystanie sterownika programowalnego, graficznego dotykowego panelu operatorskiego i analizatorów parametrów sieci. Funkcja odciążania służy do realizacji przełączania wyłączników grup odbiorów w celu zabezpieczenia przed przeciążeniem generatora w przypadku przełączenia układu na zasilanie rezerwowe. Przełączeń dokonuje się po uwzględnieniu mocy generatora i aktualnej, sumarycznej mocy odbiorów, oraz zadanych priorytetów zasilania poszczególnych grup odbiorów. W artykule przedstawiono algorytm główny programu oraz algorytm funkcji odciążania, omówiono program sterowania oraz wizualizację. Program sterowania i wizualizację opracowano w oprogramowaniu narzędziowym easy Soft CoDeSys ver.2.3.5. Przejrzystą strukturę programu sterowania osiągnięto dzięki opracowaniu i zastosowaniu w programie głównym wielu bloków funkcyjnych użytkownika. Testy potwierdzające poprawność opracowanego oprogramowania i wizualizacji przeprowadzono na wirtualnym sterowniku programowalnym.
EN
In the paper the power supply ATS system with one transformer and one generator that is a cold reserve, with eight groups of loads and the unloading function is presented. It has been assumed that in the control system of this power supply ATS system a programmable controller, a graphical operator touch panel and power analysers should be used. The unloading function is used for realisation of switching over circuit breakers of the groups of loads to prevent overloading of the generator after switching the system to supply from the generator. These switching over are made with the account of the generator power, the current total power of loads, and the given supply priorities of individual groups of loads. The main control algorithm, the algorithm of unloading function, the control program and the visualisation descriptions are presented in the paper. The control program and the visualisation have been developed using the programming software easy Soft CoDeSys ver.2.3.5. Clear structure of the control program have been achieved due to the fact that many user function blocks have been created and used in the program. Tests that approve correctness of the developed program and visualisation have been made on a virtual programmable controller.
PL
W artykule, dla przykładu układu samoczynnego załączania rezerwy (SZR) zasilania o zadanej strukturze i diagramie łączeń, przedstawiono nowoczesny system sterowania tym układem SZR. Omówiono algorytm i program sterowania oraz wizualizację działania układu. Program sterowania i wizualizację opracowano w oprogramowaniu narzędziowym easy Soft CoDeSys ver.2.3.5.8. Przejrzystą strukturę programu sterowania osiągnięto dzięki opracowaniu i zastosowaniu bloków funkcyjnych użytkownika. Wykorzystano jedną z zalet zastosowanego oprogramowania narzędziowego pozwalającą na uruchomienie i przeprowadzenie testów opracowanego oprogramowania i wizualizacji na sterowniku wirtualnym. Dzięki zaproponowanemu rozwiązaniu systemu sterowania uzyskuje się dodatkową informację diagnostyczną i statystyczną dotyczącą działania układu SZR. Może być ona dostępna dla użytkownika np. przez panel operatorski lub przesłana do systemu nadrzędnego, np. BMS (ang. Building Management System). Opisane rozwiązanie oraz utworzone bloki funkcyjne użytkownika mogą być także wykorzystane w systemach sterowania układami SZR o innych konfiguracjach zasilania.
EN
In the paper, for the example of the power supply automatic transfer switching (ATS) system with the given structure and the given switching diagram, a modern control system of this ATS system is presented. The algorithm, the control program and the visualization of the system operation are presented. The control program and the visualisation have been developed using the programming software easy Soft CoDeSys ver.2.3.5.8. Clear structure of the control program have been achieved due to the fact that user function blocks have been created and used in the program. One of the advantages of the used programming software is the possibility of debugging and testing of the control program and the visualization on a virtual programmable controller. Due to the proposed solution of the control system additional diagnostic and statistic information concerning the operation of the ATS system is available. This information can be accessible for a user on an operator panel or can be sent to other systems, for example BMS (Building Management System). The presented idea and structure of the control system and the developed user function blocks can be also used in control systems of ATS systems with other configurations of supply sources and switching equipment than the one presented in this paper.
PL
Przedstawiamy wyniki prób znalezienia bardziej efektywnego sposobu sterowania ruchem na rondzie Rataje w Poznaniu poprzez zmianę programu sygnalizacji świetlnej. W tym celu zbadano istniejące warianty programu sterowania oraz zaproponowano dwa autorskie programy sygnalizacji świetlnej.
EN
The aim of the paper is to present the results of an attempt to find a more effective way for traffic control at Rondo Rataje in Poznan by means of changing the traffic light control programme. For this purpose, the existing variants of the control programme were tested and two new programmes suited for the period of the morning and evening rush hours were proposed. The research was based on simulation approach and carried out with the VISSIM traffic flow microsimulation system. The results showed that the proposed traffic light programmes provided highly effective service of vehicles awaiting in queues at the roundabout and improved the capacity of the roundabout.
4
Content available Algorithms of the SW-680 engine electronic governor
PL
W elektronicznych układach sterowania silnikami o zapłonie samoczynnym kluczową kwestią jest stworzenie odpowiedniego programu dla centralnej jednostki sterującej, który mógłby jednocześnie i całościowo realizować funkcję regulatora prędkości obrotowej, korektora dawki paliwa, a w bardziej rozbudowanych wersjach sterować także innymi układami silnika. Opracowanie algorytmu sterowania silnikiem o zapłonie samoczynnym ze względu na konieczność uwzględnienia wielu czynników i sytuacji warunkujących pracę silnika jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym. W artykule przedstawiono algorytm sterowania silnikiem SW-680 z regulatorem elektronicznym. Zakres pracy silnika podzielono na fazę rozruchu i użytecznej prędkości obrotowej silnika i dla każdej fazy opracowano algorytmy sterowania dawkowaniem paliwa. Przedstawiono metodykę korekcji dawki paliwa. Poprawność działania algorytmu została zweryfikowana doświadczalnie podczas badań poligonowych pojazdu wyposażonego w omawiany regulator. Oprogramowanie sterownika napisane w języku Flow Chart okno pakietu ISaGraf oraz C++. zostało eksperymentalnie zweryfikowane na stanowisku dynamometrycznym (podczas rozruch, w stanach ustalonych i nieustalonych oraz podczas odtwarzania zastępczego cyklu obciążenia). We wszystkich stanach pracy silnik pracował poprawnie.
EN
Creation of a appropriate programme of electronic control systems in diesel engines is key factor to use a central control unit, which could simultaneously and all in all realize the function of control of revolution speed, correction of fuel dose and also in more complicated versions to control different parts of an engine. The study about algorithm of the diesel engine control with regard on necessity of cover of many situations and conditioning of the engine work is complicated process and time-consuming. In the article was introduced the algorithm of the SW -680 diesel engine controlling with the electronic governor. The range of the engine work was divided on phase of starting and phase useful revolution speed. In every phase fuel dosage was worked out according to the algorithms of control. The methodology of equalization of dose fuel was showed in the paper. The correctness of working of algorithm was verified during investigations of a vehicle equipped with the electronic controller. The control unit software worked out in the Flow chart the window of the ISaGraf pack and C++ was experimentally verified on the dynamometric stand (during start, in settled and unestablished states, and during modeling of supplementary cycle of load). The engine worked correctly in all states.
PL
Artykuł przedstawia metodę selektywnej realizacji programu sterowania, w odróżnieniu od szeregowo-cyklicznej, która implementowana jest w klasycznych sterownikach programowalnych. W programie sterowania, podzielonym na bloki, realizowane są te bloki, których stan argumentów uległ zmianie od ostatniego cyklu obliczeniowego. Elementem niezbędnym do selektywnej realizacji programu jest pamięć procesu z mechanizmem wykrywania różnic w jej zawartości. Można to zrealizować programowo lub sprzętowo. Pokazano różne sposoby podziału programu na mniejsze elementy, w celu efektywnego wykrywania zmian i realizacji tylko wybranych fragmentów programu sterowania. Powyższe zadanie może zostać zrealizowane w sposób efektywny, przy wykorzystaniu unikatowych cech układów FPGA.
EN
The paper presents modified idea of program execution in PLCs. Instead of serial cyclic execution is proposed event sensitive cyclic execution. Proposed approach to program execution allows for selective execution of program parts or tasks provided calculation condition for this part has changed since last time. There are executed only these blocks from entire program that variables have changed since last calculation. Proposed method can be implemented as software modification or as hardware accelerated solution. The most important part of the idea is task or subprogram triggering condition computation. Different methods of program optimisation are discussed. Finally hardware implementation of event triggered system is presented. In order to determine program blocks that require recalculation in current program loop execution specific hardware support is used.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.