Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  grafy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This paper presents some lower and upper bounds on the density of a graph in its strong powers. They were created using the basic graph parameters and using basic properties of the strong product. The created bounds were sufficient to make a general conclusion about how the density in the strong powers of a graph behaves. On the basis of these considerations a simple conclusion follows on the merit of graph algorithms sensitive to the number of edges for applications to this type of graphs.
PL
Praca zawiera pewne dolne oraz górne ograniczenia dla gęstości silnych potęg grafu. Zostały one wyznaczone przy pomocy podstawowych parametrów grafu oraz podstawowych własności silnego produktu. Wyznaczone ograniczenia są wystarczające do wysnucia prostych wniosków odnośnie zachowanie gęstości w silnych potęgach grafu. Wnioski te świadczą o zasadności stosowania algorytmów wrażliwych na ilość krawędzi przy badaniu silnych potęg grafów.
2
Content available remote Kolorowanie grafów bez dużych klik
PL
Niniejsze opracowanie poświęcone jest jednemu z wielu aspektów kolorowania grafów – zależności liczby chromatycznej od rozmiaru najliczniejszej kliki.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy możliwości poprawy własności transmisyjnych sieci telekomunikacyjnych opisanych grafami nieregularnymi, dzięki wykorzystaniu wyznaczonych współczynników nierównomierności do sterowania posiadanymi zasobami sieciowymi.
EN
These article concerns the possibility of improving the transmission properties of telecommunications networks described by irregular networks graphs, by use of designated unequal coefficients to control the network resources.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję projektowania zdecentralizowanych struktur komputerowych systemów sterowania ruchem kolejowym (srk). W formułowaniu założeń posłużono się praktycznymi aspektami projektowania i instalacji urządzeń srk. Zaproponowano podejście oparte na agregacji urządzeń wewnętrznych srk do autonomicznych zespołów urządzeń wewnętrznych, jako szczególnego typu punktów rozdzielczych (węzłowych) struktury urządzeń i połączeń. Jest to podejście alternatywne do tradycyjnego, opartego na modelu z pełną centralizacją. Strukturę urządzeń i połączeń scharakteryzowano poprzez wybrane właściwości (liczba i rozmieszczenie węzłów, stopień centralizacji, topologia sieci), a następnie zdefiniowano za pomocą grafu, gdzie wierzchołki stanowią punkty rozdzielcze a krawędzie – połączenia. W rozważaniach wskazano trzy główne kierunki suboptymalizacji modelu: kosztowy, niezawodnościowy i dotyczący dostępności systemu.
EN
The article presents the concept of designing decentralized computer structures of railway traffic control systems (rtc). While formulation of the assumptions, the practical aspects of the design and installation of srk devices have been used. The approach was based on the aggregation of internal devices rtc to autonomous units of internal devices as a special type of distribution points (nodes) of devices and connections. This is an alternative approach to traditional, model-based, full centralization. The structure of devices and connections was characterized by selected properties (number and distribution of nodes, degree of centralization, network topology), and then defined by graph, where vertices are the distribution points and the edges - connections. Three main directions of sub-optimization of the model have been pointed out: cost, reliability and availability of the system.
5
Content available Local dependency in networks
EN
Many real world data and processes have a network structure and can usefully be represented as graphs. Network analysis focuses on the relations among the nodes exploring the properties of each network. We introduce a method for measuring the strength of the relationship between two nodes of a network and for their ranking. This method is applicable to all kinds of networks, including directed and weighted networks. The approach extracts dependency relations among the network's nodes from the structure in local surroundings of individual nodes. For the tasks we deal with in this article, the key technical parameter is locality. Since only the surroundings of the examined nodes are used in computations, there is no need to analyze the entire network. This allows the application of our approach in the area of large-scale networks. We present several experiments using small networks as well as large-scale artificial and real world networks. The results of the experiments show high effectiveness due to the locality of our approach and also high quality node ranking comparable to PageRank.
6
Content available Referential graphs
EN
The authors of this paper have defined the notion of referential graphs which allow to model data and telecommunication networks in order to optimize them. Parameters of this type of graphs can be compared with parameters of modified chordal rings three and four degree. A description of the program developed for graphs of this type and its effects have been presented.
PL
W artykule zdefiniowano pojęcie Grafu Referencyjnego, za pomocą którego można modelować sieci teleinformatyczne w celu ich optymalizacji. Zdefiniowano parametry takiego typu grafów, które zostały porównane z parametrami modyfikowanych pierścieni cięciwowych trzeciego i czwartego stopnia. Do modelowania poszczególnych przypadków opracowano program symulacyjny. Zaprezentowano opis tego programu oraz wyniki otrzymane przy wyszukiwaniu grafów referencyjnych dla szerokiego spektrum danych wejściowych.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników analizy wpływu zmiany poziomu emisji sygnału radiowego w sensorowych sieciach bezprzewodowych (WSN) na sprawność tych sieci, a ściśle mówiąc na prawdopodobieństwo skutecznej transmisji informacji pomiędzy węzłami nadawczymi i odbiorczymi przy zastosowaniu protokołu „Hot-Potato”.
EN
The purpose of this paper is to present the results of the analysis of the impact of changes in the radio emission in sensor wireless networks (WSN) on the performance of these networks, and strictly speaking, the probability of successful transmission of information between transmitting and receiving nodes using the "Hot Potato" protocol.
PL
Praca ta przedstawia rezultaty analizy zmian w emisji sygnałów radiowych w sieciach WSN na ich sprawność. Odnosi się to do określenia prawdopodobieństwa wykonania poprawnej transmisji pomiędzy węzłami nadawczymi i odbiorczymi z wykorzystaniem protokołu „Hot-Potato".
EN
This paper presents the results of the analysis of changes in the radio emission in wireless sensor networks (WSN) on the performance of these networks. This regards to the probability of successful transmission of information between transmitting and receiving nodes using the "Hot Potato" protocol.
9
Content available remote Partial Inverse Most Unbalanced Spanning Tree Problem
EN
In this paper, we consider the partial inverse most unbalanced spanning tree problem, which is how to modify the weights of the edges in a simple undirected weighted graph with minimum cost such that the partially given forest is contained in a new most unbalanced spanning tree. Two models are studied: the problem under the weighted Hamming distance and the problem under the weighted l1 norm. We present their respective algorithms that all run in strongly polynomial times.
PL
Rozważano częściowo odwrotny najbardziej niezrównoważony problem drzewa rozpinającego, czyli jak modyfikować wagi brzegów niebezpośrednio ważonego grafu. Rozpatrzono dwa modele: ważonego dystansu Hamminga i ważonej normy I1.
PL
W artykule zaprezentowano metodę analityczną do badania sieci sensorowych, których węzły komunikują się z wykorzystaniem protokołu Hot Potato. Sposób wykorzystania metody wyjaśniono na przykładzie siedmiowęzłowej sieci; należy jednak zaznaczyć, że prezentowana metoda nie ma ograniczeń, co do liczby węzłów w sieci. Wyjaśniono powody, dla których protokół Hot Potato może być stosowany w sieciach WSN jako protokół podstawowy lub rezerwowy. Bezprzewodową sieć dostępową systemu telemetrycznego przeznaczonego dla rozproszonych systemów monitorowania liczników energii i zużycia mediów potraktowano, jako szczególny przypadek sieci WSN.
EN
Analytic method for sensor network analysing, which nodes communicate using of Hot Potato protocol is presented in this paper. Although the use of the method is explained on the example of seven-nodal net-work, the presented method has no limit to the number of nodes in the network. It was explained, why Hot Potato protocol can be used in WSN networks as primary or backup protocol. Wireless access network of telemetry system was treated by the Authors as a special case of WSN network.
EN
Purpose: of this paper is modeling by different categorygraphs and analysis of vibrating clamped - free beam as subsystem of transverse vibrating beam-system by the exact and approximate methods and creating the hypergraphs of the beams in case of presented methods of analysis. Design/methodology/approach: was to nominate the relevance or irrelevance between the characteristics obtained by considered methods - especially concerning the relevance of the natural frequencies-poles of characteristics of considered beam. The main subject of the research is the continuous clamped - free beam with constant cross sections as a subsystem of transverse vibrating beam - system. Findings: this approach is fact, that approximate solutions fulfill all conditions for vibrating beams and can be introduction to synthesis of these systems modeled by different category graphs. Research limitations/implications: is that linear continuous transverse vibrating clamped-free beam is considered. Practical implications: of this study is the main point is the introduction to synthesis of transverse vibrating continuous beam-systems with constant changeable cross-section. Originality/value: of this approach relies on application approximate methods of analysis of clamped - free beam and modeling the one of transformed hypergraph.
12
Content available remote Wyznaczanie dodatniej realizacji układów dwuwymiarowych
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania realizacji dodatniej układu dwuwymiarowego opisanego za pomocą modelu ogólnego. Do wyznaczania realizacji użyto teorii wielowymiarowych grafów skierowanych oddziaływań. Zaproponowaną metodę zilustrowano prostymi przykładami numerycznymi.
EN
In this paper a method for determination positive realization of two dimensional systems described by general model using multidimensional digraphs theory is presented. The proposed method is illustrated by numerical examples.
13
Content available remote Planar packing of cycles and unicyclic graphs
EN
We say that a graph G is packable into a complete graph Kn if there are two edge-disjoint subgraphs of Kn both isomorphic to G. It is equivalent to the existence of a permutation a of a vertex set in G such that if an edge xy belongs to E(G), then a(x)cr(y) does not belong to E(G). In 2002 Garcia et al. have shown that a non-star tree T is planary packable into a complete graph Kn. In this paper we show that for any packable cycle Cn except of the case n = 5 and n=7 there exists a planar packing into Kn. We also generalize this result to certain classes of unicyclic graphs.
PL
P. Kristiansen, TW. Hedetniemi i S.T. Hedetniemi jako pierwsi zdefiniowali pojęcie koalicji w grafie. I tak mówimy, że zbiór SV jest koalicją, jeżeli dla każdego wierzchołka x E S zachodzi |N[x] (\ S|]N (x) -S|. W tym modelu wierzchołki graf u mogą oznaczać, np. kraje, firmy, ludzi. Krawędzie natomiast odnoszą się zarówno do możliwości zaatakowania wierzchołka sąsiedniego jak i jego obrony. Co ważne, w tym samym czasie zaatakowany może zostać tylko jeden członek koalicji. Jest to wadą tego podejścia, gdyż w rzeczywistym świecie najczęściej zdarza się, że atakowana jest cała koalicja lub przynajmniej kilku jej członków. Dlatego też Brigham, Dutton i Hedetniemi przedstawili ostatnio pojęcie bezpiecznego zbioru. Mianowicie mówimy, że zbiór S V jest bezpieczny, jeżeli atak na dowolny podzbiór zbioru S może zostać obroniony co jest równoznaczne z tym, że dla każdego zbioru X S zachodzi IN[ X] (\ S| _ |N[ X]-S|.
EN
P. Kristiansen, T.W. Hedetniemi and S.T. Hedetniemi first introduced a concept of an alliance in a graph. We say that a set S V is an alliance, if for every vertex x E S |N[x]S| |N(x)-S|. In this model the vertices of a graph can represent e.g. countries, companies, people, where the edges mean the possibility of attacking as well as defending the neighbour. So we can consider as the defenders all the vertices which belong to the alliance and as the attackers all the other vertices. What is important in the same time only one member of the alliance can be attacked. This is a drawback of this concept, because in reality most often the who le alliance or at least several of its members are attacked in the same time. That is why Brigham, Dutton and Hedetniemi defined the concept of secure sets. We say that a set S V is secure, if for every set X S;;; S |N[ X] S| |N[X] - S|.
15
Content available remote On minimal nonperfect graphs
EN
A simple graph is perfect if its chromatic number is equal to its clique number; otherwise a graph is called c-nonperfect with c ≥ 1 being the difference between these two invariants. The problem of defining the minimum number of vertices for c-nonperfect graphs as a function of the chromatic number is considered. The upper bound for this problem has been found by constructing sequences of c-nonperfect graphs with the use of Mycielski graphs and the join operation.
PL
Graf prosty jest doskonały, jeżeli jego liczba chromatyczna χ jest równa liczbie klikowej ω. Proponuje się podział grafów, dla których ten warunek nie jest spełniony, na klasy grafów c-niedoskonałych, gdzie c = χ−ω ≥ 1. Rozważa się następujący problem: określić minimalną liczbę nmin(c,χ) wierzchołków grafów c-niedoskonałych, które jednocześnie mają minimalną liczbę krawędzi. Podano regułę konstruowania ciągów grafów Rc(χ), których pierwszymi elementami są grafy Mycielskiego Mχ. Liczba wierzchołków grafów Rc(χ) stanowi górne ograniczenie wartości nmin(c,χ), które w przypadku c = 1 może być dokładne. Wykazano, że grafy R1(χ) i R2(χ) są minimalnie χ-chromatyczne.
16
EN
In this paper we continue the study of the concept of graph continuity. We extend to multifunctions some results on the relationships between the graphs of functions. In addition, we introduce some generalized forms of continuity for multifunctions.
PL
Celem umieszczania grafu w grafie jest konstrukcja odwzorowania pomiędzy dwoma grafami. Omówione zostały sposoby mierzenia jakości danego odwzorowania. Skrótowo omówione zostały dotychczasowe wyniki teoretyczne obejmujące, przede wszystkim, hiperkostki, drzewa, kraty oraz cykle. Przedstawiona została metodologia postępowania przy konstrukcji i dowodzeniu takich wyników. Wprowadzono nowy model ważony oraz miary jakości umieszczeń dla takiego przypadku. Postawiony został problem umieszczania obciążonych krawędziowo gwiazd i optymalny algorytm jest przedstawiony. Ponadto omówione zostały zastosowania przedstawionych modeli, będące najistotniejszą motywacją dla wysiłków podejmowanych w tym temacie.
EN
The aim of embedding graph into graph is to construct a function that maps one host graph into another guest graph. There are presented measures which may be used to evaluate such a mapping. The introduction to current theoretical results is given. Such results focus on hypercubes, trees, meshes and cycles. Main methods of constructing and proving such results are considered. New weighted model and quality measures of embedding in such a model are introduced. Problem of embedding weighted stars is stated and optimal algorithm is presented. Additionally, applications of presented models are discussed, since they give important motivation to efforts in this subject.
18
Content available remote Stochastic graphs and their applications
EN
The article deals with one example of so called stochastic graph. The paper demonstrates some of possible applications of stochastic graphs in practice using the well known example about seven bridges of the town of Königsberg.
19
Content available remote Special partial orderings in simple graphs
EN
We show an algorithm checking whether in a given simple graph G it la possible to introduce a partial ordering whose covering relation agrees with the adjacency relation in G.
20
Content available remote Uwagi o właściwościach liczby zniewolenia dla grafów
PL
W pracy zdefiniowano liczbę zniewolenia dla grafów. Następnie omówiono podstawowe właściwości, a w szczególności dokładne wartości liczby zniewolenia dla grafów pełnych, ścieżek, cykli oraz drzew. Przedstawione zostały także oszacowania górne i dolne dla tej liczby. Na zakończenie podano przykłady wyznaczania liczby zniewolenia w dowolnych grafach.
EN
The definition of the bondage number for graphs was introduced. Further, its elementary properties in particular the exact values of the bondage number for complete graphs, paths, cycles and trees were presented. The upper and lower bounds for this number were given as well. Finally, examples of determinig the bondage numbers in optional graphs were presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.