Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  parametry spawania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Purpose: The influence of metal active gas welding variables, including current, wire feeding speed and gas flow rate on the ultimate tensile strength and critical buckling load of steel (St.24) and the optimized welding conditions were discussed. Design/methodology/approach: The experimental steps are firstly designing the experiments, secondly conducting the mechanical tests, thirdly analysing the results through Minitab 16 and finally determining the optimum welding parameters. Confirmation tests of the optimized variables were validated. Findings: ANOVA approach manifested that the significant effect of welding variable on the tensile strength was the gas flow rate, while the current was on the critical buckling load. The results are confirmed and given the optimum values. Research limitations/implications: The influence of MAG welding variables (current, wire feeding speed and gas flow rate) on the tensile and buckling strengths of steel will be investigated in order to avoid the failure of many welded assemblies in the structures due to the buckling, in addition to reduce the requirement of long time and high cost to produce such assemblies. Therefore, it is necessary to find a solution to encounter the difficulties in their welding process. Practical implications: The major challenge was how to reduce the time and cost beside gaining the optimum properties through the designed experiments. Originality/value: The results may be helpful to design any welded joints in machine frames, structural steel connections and crane structures at the optimum condition.
2
Content available Fatigue life of butt weldments made of S1100QL steel
EN
Fields of application for quenched and tempered advanced high-strength steels are mainly ground-moving, mining equipment, commercial vehicles, and truck cranes. One of the main aspects determining range of applicability for the high strength steels is the possibility to obtain welded joints with the given fatigue strength. Information about fatigue behaviour of the weld joints strongly increases the operational safety of the structures. Factors influencing mechanical properties of the joints can be related to the welding parameters, i.e. welding current, voltage, and interpass and preheat temperatures. Thermo-mechanical process (fusion welding) also causes the diversification of the microstructure in the weld and heat affected zones. Microstructure changes induce residual stress, influencing the fatigue behaviour of the weld joint. The main topic of the paper are results of the experimental fatigue tests performed for S1100QL butt welds produced with two different technological parameter setups. Technological parameters configurations were selected on the basis of experimental tests carried out for sheets with a thickness of 12 mm. The low and high welding parameters differed due to energy introduced into the system. The energy was controlled by current parameters and the preheating of joined elements. In both configurations, it was possible to make welded joints that meet regulatory requirements but differ in the level of introduced internal stresses and microstructural properties in heat affected zone sizes. The joints were additionally subjected to standard strength and microstructural tests.
PL
Obszar zastosowania stali ulepszanych cieplnie to głównie maszyny służące do robót ziemnych, urządzenia górnicze, pojazdy użytkowe oraz żurawie samochodowe. Jednym z głównych aspektów określających zakres stosowalności stali wysoko wytrzymałych jest możliwość uzyskania połączeń spawanych o zadanej minimalnej wytrzymałości zmęczeniowej. Informacje na temat zjawisk zmęczeniowych zachodzących w złączach spawanych znacznie zwiększają bezpieczeństwo eksploatacyjne konstrukcji. Czynniki wpływające na właściwości mechaniczne złączy mogą być związane z parametrami spawania, tj. prądem spawania, napięciem, temperaturą międzyściegową i temperaturą wstępnego podgrzewania. Proces termomechaniczny, jakim jest spawanie łukiem elektrycznym, powoduje również zróżnicowanie mikrostruktury w samych spoinach i strefach wpływu ciepła. Zmiany mikrostruktury wywołują między innymi naprężenia szczątkowe wpływające na trwałość zmęczeniową złącza spawanego. Głównym tematem artykułu są wyniki eksperymentalnych testów zmęczeniowych wykonanych dla spoin doczołowych S1100QL wytworzonych przy użyciu dwóch różnych konfiguracji parametrów technologicznych. Połączenia zostały dodatkowo poddane standardowym testom wytrzymałościowym i mikrostrukturalnym. W artykule zaprezentowano również symulację propagacji wzrostu pęknięć zmęczeniowych.
EN
The article presents test results concerning the structure and the phase composition of the weld and HAZ metal of welded joints made of high yield point (above 700 MPa) steel 14HGN2MDAFB using the mechanised welding method. The tests involved the analytical assessment of the effect of structural parameters on the mechanical properties (Re, К*1C) of welded joints as well as the determination of the role of structural factors (phase composition, grain structure, subgrain structure and dislocation) in terms of changes in local internal stresses (τj), i.e. crack formation concentrators. The tests enabled the identification of optimum technological conditions ensuring the obtainment of high quality and reliable welded joints of structures characterised by high mechanical properties and crack resistance.
PL
Przedstawiono wyniki badań struktury i składu fazowego metalu spoin oraz strefy wpływu ciepła połączeń spawanych stali o wysokiej wytrzymałości 14ХГН2МДАФБ (o granicy plastyczności ponad 700 MPa), wykonanych za pomocą spawania zmechanizowanego. Przeprowadzono analityczne oceny wpływu parametrów strukturalnych na własności mechaniczne (Re, К*1с) połączeń spawanych. Określono rolę czynników strukturalnych (składu fazowego, struktur ziarnowej, podziarnowej i dyslokacyjnej) w zmianie poziomu lokalnych naprężeń wewnętrznych (τj) – koncentratorów powstawania pęknięć. Określono optymalne warunki technologiczne zapewniające uzyskanie jakościowych i niezawodnych połączeń spawanych z punktu widzenia tworzącej się struktury, która zapewnia wysokie wskaźniki własności mechanicznych i odporności na pękanie połączeń spawanych.
PL
W artykule przedstawiono analizę rozrzutu parametrów technologicznych stosowanych podczas procesu spawania. Zaprezentowano wybrane Protokoły Kwalifikowania Technologii Spawania WPQR na podstawie których przeprowadzono ocenę rozrzutu parametrów technologicznych. Analiza została przeprowadzona w oparciu o założenia teoretyczne opisane w PN-EN ISO 15614, wartości praktyczne wynikające z warunków produkcyjnych oraz o tolerancje wskazań wartości elektrycznych, które są stosowane dla urządzeń do spawania elektrycznego.
EN
An analysis of the dispersion analysis of technological parameters used during a process of welding is presented in the article. Selected Welding Procedure Qualification Records (WPQR) are described, on base of which an assessment of dispersion analysis of technological parameters is made. An analysis was made based on the theory described in the PN-EN ISO 15614 standard, practical values resulting from the production conditions, as well as an indication tolerance of electrical values, which are used for electrical welding devices.
5
Content available remote Applicability of Friction Stir Welding to steels
EN
Purpose: The friction stir welding (FSW) method is widely considered to be one of the most significant developments in joining technology to emerge in the last 30 years. The technique has originally been developed for joining difficult-to-fusion-weld Al-alloys, particularly for high strength grades and now widely used in various industrial applications, such as transport industries. On the other hand, the application of FSW to high temperature materials such as steels is hindered due to the problems associated with the stirring tools although there is a wide interest for the application of this technique to these materials. Design/methodology/approach: The aim of this review is to address the current state-of-the-art of FSW of steels, focusing particularly on microstructural aspects and the resulting properties of these joints and discuss the future prospects of this technique for steels. For instance, the use of FSW can be advantageous for joining steels in some special applications where conventional fusion welding processes fail to produce sound cost effective joints, and the high tooling costs of FSW can be justified (i.e. underwater joining of steel pipes or hot plate welding in steel mills). In this study, only structural steels (mainly plain C steels), ferritic stainless steels, austenitic stainless steels and duplex stainless steels will be considered and the other types of steels are out of the scope of this work although some examples are included in the discussion. Research limitations/implications: The tools experience high temperatures in FSW of steels, i.e., above 1000°C. The number of tool materials which can withstand such temperatures is very limited. In addition, the welding of many common steels can be readily conducted by various conventional fusion welding methods. These joining methods are very flexible, easy-to-perform and well established in industrial applications, which further prevents the application of FSW to these materials. These limitations are to be overcome for commercial exploitation of this technique for joining steels.
EN
Comparative tests of self-shielded arc surfacing of flat and cylindrical elements led to the conclusion that both of the above-named cases revealed the identical effect of surfacing conditions on the run width and the base material content in the layer subjected to surfacing. It was revealed that penetration depth and stirring degree were mostly affected by the value of surfacing current whereas the stability of welding process, the formation of the surfaced layer and its quality were influenced by arc voltage. Shallower penetration depth in the case of the cylindrical elements if compared with that of the flat elements, subjected to surfacing performed using the same surfacing parameters, was attributed to the shift of the electrode in relation to the perpendicular. The identified correlations enable the use of test results obtained in relation to the surfacing of flat surfaces when adjusting the optimum surfacing conditions in relation to cylindrical elements.
PL
W badaniach porównawczych napawania łukiem samoosłonowym części płaskich i cylindrycznych stwierdzono, że w obu przypadkach obserwuje się zasadniczo identyczne zależności wpływu parametrów napawania na szerokość ściegu i udział materiału rodzimego w warstwie napawanej. Na głębokość wtopienia i stopień wymieszania największy wpływ ma natężenie prądu napawania, a na stabilność procesu napawania, jakość formowania warstwy napawanej i występowanie w niej wad - napięcie łuku. Mniejsza głębokość wtopienia w przypadku części cylindrycznych w porównaniu z częściami płaskimi, przy napawaniu z użyciem jednakowych parametrów napawania, jest tłumaczona wpływem przesunięcia osi elektrody względem pionu. Ustalone zależności pozwalają na wykorzystanie wyników dotyczących napawania powierzchni płaskich przy doborze optymalnych parametrów napawania części cylindrycznych.
7
EN
Purpose: In this paper, the mechanical properties of welded joints of AA7075-T6 obtained using friction stir welding (FSW) with five regimes of ratio of tool rotation speed to weld speed (3.0, 4.0, 7.5, 10.0 and 15.0 rev/mm) are investigated. Design/methodology/approach: FSW welds were fabricated by Friction stir welding machine. The properties of FSW and were identified using temperature and hardness distribution, microstructure, and tensile strength. Findings: The weld heat and grain size rise when the ratio ω/ν or ω is increased. Tensile strength of welded joint is increased when the ratio ω/ν is elevated. An FSW joint can be obtained with the highest tensile strength and strain of about 76% in comparison with that of the base metal. In all cases, tensile fractures take place outside the stirred zone and are locate in either the retreating or advancing side where hardness is the lowest. Research limitations/implications: The paper researches about properties of FSW of AA7075-T6 that focus on tensile strength and some elements relation such as: temperature and hardness distribution, microstructure. Originality/value: The results show that the mechanical properties of AA7075-T6 depended on friction stir welding parameters.
PL
Nowoczesne metody planowania eksperymentu oraz statystycznego opracowania wyników pozwalają na opracowanie modelu matematycznego obiektu badań w postaci funkcji regresji. Na jej podstawie można przewidywać wyniki prób technologicznych i wstępnie dobierać warunki spawania. Przy opracowaniu wyników prób występuje problem skali, tzn. problem przeniesienia wyników uzyskanych podczas badania małej próbki na rzeczywisty obiekt. Jednak uzyskane wyniki pozwalają na optymalizowanie projektowania procesów technologicznych, a przez to na skrócenie cyklu projektowania i zmniejszenie kosztów związanych z uruchomieniem produkcji. Dane dotyczące technologii spawania i własności złącza spawanego, określone obliczeniowo na podstawie obecnego stanu wiedzy należy sprawdzić doświadczalnie przed zastosowaniem technologii w warunkach procesu produkcyjnego.
EN
Modern methods of experiment design and statistical analysis of results allow for the elaboration of a mathematical model of the research object in the form of the regression function. Based on that function can be predicted the results of technological tests and conditions of the welding process could be pre-selected. With the development of test results, there is a problem of scale, i.e. the problem of transfer of the results obtained during the study of a small sample into the real object. However, the obtained equations allow to optimize the design of technological processes, thereby shortening the design cycle and reducing the costs associated with the production running. Data concerning welding technology and properties of welded joint, received mathematically, based on the current state of knowledge, should be checked experimentally before applying technologies in production processes.
EN
A geometrical and a structural notch effect have the main influence on the local stress and strain concentration in the welded joints. These factors have a significant influence on the fatigue life of welded joints. This paper presents the results of the fatigue life tests of laser-welded joints of DUPLEX 2205 steel, taking into account the structural notch. The geometric notch in the form of face and root was removed. The Nd-YAG disk laser was used to weld butt joints. The welding process was conducted using two different parameters of welding without using additional material. The parameters were chosen based on previous studies (according to PN-EN ISO 15614-11:2005). In the study of the fatigue life of laser-welded joints, the geometric notch was ground out. Based on this research, the effect of welding parameters on the fatigue life was not observed. The fatigue cracks initiation and propagation occurred in the base materials in all cases. In addition, the results of the fatigue life of welded joints were related to the fatigue life of the samples taken from the parent material.
PL
W połączeniach spawanych występują lokalne spiętrzenia odkształceń spowodowane głównie geometrią złącza (karb geometryczny) jak również niejednorodnością strukturalną (karb strukturalny). Czynniki te mają znaczący wpływ na trwałość zmęczeniową złącza. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki prób zmęczeniowych złączy spawanych laserowo ze stali typu DUPLEX 2205 z uwzględnieniem karbu strukturalnego. Karb geometryczny w postaci lica i grani spoiny usunięto. Złącza spawane czołowo wykonano przy użyciu lasera dyskowego typu Nd-YAG bez materiału dodatkowego dla dwóch różnych parametrów spawania. Parametry zostały dobrane na podstawie wcześniejszych badań (zgodnie z PN-EN ISO 15614-11: 2005) przeprowadzonych na złączach wykonanych kilkunastoma różnymi parametrami spawania. W badaniach trwałości zmęczeniowej połączeń spawanych laserowo pominięto karb geometryczny. Pozwoliło to na określenie optymalnych parametrów spawania laserowego stali typu DUPLEX 2205 ze względu na trwałość zmęczeniową powstałej podczas spawania struktury złącza. Dodatkowo otrzymane wyniki trwałości zmęczeniowych złączy spawanych odniesiono do trwałości zmęczeniowej próbek pobranych z materiału rodzimego.
EN
The study described in the article involved technological tests of mechanised TIG welding with an electrode wire fed at a possibly low angle in relation to a welding arc and based on various wire feeding control systems, e.g. enabling the adjustment of wire feeding rate pulsation and synchronisation of wire feeding rate with current impulses. The article also presents differences in sets of technological parameters of welding performed using such control systems.
PL
Przeprowadzono badania technologiczne zmechanizowanego spawania TIG z dodatkiem drutu podawanego pod możliwie małym kątem względem łuku spawalniczego i bazujące na różnych systemach sterowania podawaniem drutu, w tym z możliwością regulacji pulsacji prędkości podawania drutu i synchronizacji prędkości podawania drutu z impulsami prądowymi. Przedstawiono różnice w zestawach parametrów technologicznych spawania przy użyciu tych systemów sterowania.
11
Content available remote Latest Developments in Simulation and Optimization of Resistance Welding Processes
EN
The paper summarizes the latest developments in numerical simulation and optimization of resistance welding as well as new developments in 3D simulation. Resistance welding simulation can be applied for the prediction of weld nugget sizes in various material combinations, and for the optimization and planning of welding process parameters. Weld quality can be modelled in terms of microstructural phase changes, resulting hardness distribution and strength under specified loading conditions. New developments for 3D simulation of complex joints allow for modelling strength testing and special effects such as shunting. Furthermore, projection welding often needs 3D simulation. 3D simulation of a new, lightweight, sandwich material is presented in the paper.
PL
Artykuł przedstawia najnowsze osiągnięcia w zakresie numerycznej symulacji, optymalizacji zgrzewania rezystancyjnego oraz w zakresie symulacji trójwymiarowej. Symulacja zgrzewania rezystancyjnego pozwala przewidzieć wielkość jądra zgrzeiny dla różnej kombinacji materiałów zgrzewanych oraz umożliwia optymalizację i wyznaczanie parametrów procesu zgrzewania. Jakość zgrzeiny można modelować pod kątem przemian mikrostrukturalnych oraz rozkładu twardości i wytrzymałości w określonych warunkach obciążenia. Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie symulacji trójwymiarowej skomplikowanych złączy pozwalają na modelowanie badań oraz określonych zjawisk, np. bocznikowania. Innym procesem, który często wymaga symulacji 3D jest zgrzewanie garbowe. W artykule przedstawiono symulację trójwymiarową zgrzewania nowego, lekkiego materiału warstwowego.
12
Content available remote Welding parameter ranges in relation to metal transfer method in welding arc
EN
The study is concerned with MAG welding. The issues presented are directly related to the transfer of metal in the welding arc depending on power applied. The main objective of the study was to present the ranges of welding parameters in relation to the mode of metal transfer in the welding arc. The subject of the study was inspired by the introduction of new standard PN-EN ISO 9606-1 concerning the qualification of welders. This standard features the mode of metal transfer in the welding arc as a new welder qualification variable. As a result, these issues have acquired new significance in terms of this process.
PL
Opracowanie dotyczy procesu spawania metodą MAG. Przedstawione zagadnienia związane są bezpośrednio z przenoszeniem metalu w łuku spawalniczym w zależności od poziomu stosowanej mocy. Głównym celem opracowania było przedstawienie zakresów parametrów spawania ze względu na sposób przenoszenia metalu w łuku spawalniczym. Inspiracją dla tej tematyki było wprowadzenie nowej normy PN-EN ISO 9606-1 dotyczącej kwalifikowania spawaczy. W normie tej wprowadzono, jako nową zmienną kwalifikowania spawaczy, sposób przenoszenia metalu w łuku spawalniczym. W związku z tym, zagadnienia te nabrały nowego istotnego znaczenia dla tego procesu.
13
Content available remote Electron Beam Welding – Characteristics
EN
The article presents the characteristics of electron beam welding and describes phenomena taking place during the interaction between an electron and an atom of a material being bombarded. The study also presents the basic electron beam welding parameters and structural material weldability characteristics as well as enumerates the advantages of the technology and indicates its possible areas of application.
PL
Przedstawiono charakterystykę spawania wiązką elektronów. Przybliżono zjawiska, jakie zachodzą w trakcie oddziaływania elektronu z atomem bombardowanego materiału. Podano podstawowe parametry spawania wiązką elektronów oraz przedstawiono charakterystykę spawalności materiałów konstrukcyjnych. Wskazano obszary zastosowania technologii oraz jej zalety.
PL
Obecność wodoru dyfundującego jest jednym z warunków powstawania pęknięć zimnych oraz przyczynia się do występowania porowatości w złączach spawanych. W pracy podjęto próbę określenia istotności wpływu wybranych czynników technologicznych na zawartość wodoru dyfundującego w stopiwie, co ma na celu umożliwienie prognozowania jego ilości przez zmiany wartości parametrów spawania. Analiza statystyczna wyników badań eksperymentalnych zgromadzonych podczas przeglądu literatury dotyczącej rozpatrywanego zagadnienia pozwoliła na ocenę istotności wpływu siedmiu czynników na ilość wodoru dyfundującego w stopiwie drutu proszkowego rutylowego klasy H10 i opracowanie dla nich trzech postaci modeli statystycznych.
EN
The presence of diffusible hydrogen is one of the conditions for generation of cold cracks in welded joints and contributes to their porosity. In the work it was attempted to determine the gravity of selected technological factors in formation of diffusible hydrogen in weld metal what would make possible to forecast its content through changes of welding parameters. The statistical analysis of experimental results gathered during literature survey referring to the considered issue enabled to assess the gravity of the impact of seven factors on the amount of diffusible hydrogen in weld deposit of H10 class rutile flux-cored wire and to develop for them three forms of statistical models.
PL
Optymalizacja parametrów wykonania złącza spawanego jest zazwyczaj prowadzona metodą eksperymentalną i wymaga wykonania wielu złączy próbnych, a zestaw parametrów spawania złączy próbnych może być opracowany jedną z technik planowania eksperymentu. Optymalizację można także przeprowadzić wykorzystując wiedzę eksperta, który modyfikuje parametry spawania kolejnych złączy na podstawie oceny złączy wykonanych wcześniej. Ta metoda zazwyczaj wymaga wykonania mniejszej liczby złączy, nie gwarantuje jednak, że wybrane ostatecznie parametry spawania są parametrami optymalnymi ze względu na przyjęte kryteria.
PL
Przedstawiono podstawowe gatunki stali wysokowytrzymałych oraz metody pozwalające na zwiększenie wytrzymałość stali. Omówiono sposoby doboru optymalnych parametrów procesu spawania tych stali oraz przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych doczołowych złączy spawanych wykonanych przy użyciu różnych kombinacji materiałów dodatkowych do spawania. Opisano zalety stosowania drutów proszkowych bezszwowych do wykonywania połączeń spawanych w stalach wysokowytrzymałych.
EN
It has been presented main grades of high-strength steels and the methods enabling to increase the steel strength. The ways of selection of the best welding parameters for these steels have been discussed and the results of mechanical testing of butt joints welded with the use of various combinations of welding consumables have been presented. Advantages of application of seamless flux-cored wires for welding of high-strength steels have been described.
PL
Zaproponowano metodę oceny stanu złączy spawanych w oparciu o wielkość sygnałów napięcia łuku i prędkość podawania drutu. Sygnały zarejestrowano podczas badań laboratoryjnych. Do oceny sygnałów zastosowano parametry liczbowe, takie jak np. wartość średniokwadratowa czy kurtoza. Na podstawie wyników analizy opracowano reguły diagnostyczne, które zapisano w binarnej macierzy diagnostycznej. Zaproponowaną metodę diagnozowania wdrożono w postaci oprogramowania, którego poprawność działania zweryfikowano na danych eksperymentalnych.
EN
It has been proposed the method of assessment of the welded joints state in terms of arc voltage signals and feed rate appraisal. The signals were recorded during laboratory tests. For the appraisal of the signals it was applied numerical parameters such as for instance kurtosis. On the basis of analysis results it was developed diagnostic rules which were written in the binary diagnostic matrix. The proposed method has been implemented in the form of software, the correctness of which has been verified on experimental data.
EN
Numerous different design codes can be used to describe the durability of welded structures. One wide spread approach is the local notch stress approach, which calculates the fatigue lifetime in dependency of the notch stress factor using different effective radii. To calculate the fatigue behaviour by using the local notch stress approach, the R1MS-concept is commonly used [1]. The evaluation of the influence due to the welding process parameters, especially for high-strength steels, the effect of both the geometrical and metallurgical notch is studied in a parametric way for selected weld joints. Experimental fatigue tests have been performed to investigate the link between fatigue life and manufacturing process dependent weld toe notch design. To be able to capture the influence of welding parameters, as energy input per unit length, welding velocity, angle of blowpipe, size and shape of the heat input zone in a numerical way, a local coupled thermo-mechanical simulation is build-up. The complexity of this modelling increases very strong by the temperature dependency of the multitudinous phase material properties. The material and manufacturing properties were adjusted by comparison of the temperature profiles. This experimental based procedure defines the simulation base for more complex welding seams.
PL
Obecnie stosowane są liczne metody do określenia trwałości struktur spawanych. Jedną z nich jest metoda naprężeń karbu, która pozwala obliczyć trwałość zmęczeniową spoin. W pracy zostały przedstawione eksperymenty zmęczeniowe, na podstawie których określono zależności pomiędzy trwałością spoiny a parametrami procesu jej wytwarzania.
PL
Większości wad i niezgodności spawalniczych można uniknąć przez właściwe wyszkolenie operatorów, rejestrację parametrów spawania i ich kontrolę, odpowiednie nastawienie parametrów i przygotowanie elementów do spawania, jak również przez optymalizację procesu spawania, stosując odpowiednio dobrane atmosfery ochronne. Zarządzanie jakością wymaga, z konieczności, dobrej oceny całkowitych kosztów i zarządzania warsztatem spawalniczym.
EN
Most of weld imperfections and defects can be avoided by proper training of operators, parameters recording and control , proper parameters set up and weld preparation as well as by the optimisation of the welding process when using adjusted shielding atmospheres. Quality management will necessitate good assessing overall costs and mastering the welding workshop.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.