Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 226

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  threats
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
Rozważania przedstawione w niniejszym artykule oparto na założeniu, że bezpieczeństwo może być postrzegane przez pryzmat wielu kryteriów, co powoduje wyodrębnienie między innymi bezpieczeństwa publicznego. Praca poświęcona została problemom identyfikacji i eksplanacji systemu bezpieczeństwa publicznego. W rezultacie opracowano artykuł, na który złożyły się treści dotyczące syntetycznego przeglądu definicji systemu i jego cech. Posłużyło to do przedstawienia struktury i reguł funkcjonowania systemu bezpieczeństwa publicznego, natury jego elementów z uwzględnieniem zagadnień relacji między nimi oraz współdziałania. W artykule dokonano przeglądu wartościowej literatury naukowej z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz bezpieczeństwa publicznego państwa. Tak zastosowana procedura posłużyła do wskazania obszarów jednomyślnie określanych oraz tych, które wskazują na wyraźne różnice interpretacyjne problemów poruszanych w środowisku osób zajmujących się problematyką systemu bezpieczeństwa publicznego. Układ artykułu jest rezultatem zastosowania reguł eksplanacji tegoż systemu.
EN
The considerations presented in this article have been based on the assumption that public security can be perceived from the viewpoint of several criteria, which allows the distinction of, inter alia, public security. The study is dedicated to problems underlying identification and explanation of the public security system. As a result the devised article included contents of a synthetic overview of the definition of the above mentioned system and its features. It was used to present the structure and rules of functioning of the public security system, the nature of its elements, including issues of relations between them and cooperation. The article reviews valuable scientific literature in the field of internal security and state public security. The procedure applied in such a way was used to indicate explicitly defined areas and those that indicate clear interpretation differences of problems raised in the community of people dealing with issues of the public security system. The layout of the presented article is the result of applying the explanation rules of this system
2
Content available Identification of risk: an empirical evidence
EN
The focus of the paper is to identify risks in various areas of operation of a selected trade and production company. The risks primarily referred to threats that had direct or indirect impact on the functioning of the organisation, thence the causes of their occurrence and effects are determined. Identification of individual risks is made based on analyses of internal and external context of the enterprise. In this study, over thirty key risks were identified, in the operational and strategic area, which is related to the taking of immediate action. The final stage of the paper includes preparation of control mechanisms allowing for minimisation or elimination of the discovered risks.
3
Content available Unmanned Aircraft Systems: Challenges to Air Defense
EN
The 2019 attacks on the oil processing facilities in Saudi Arabia and the effectiveness of combating Armenian long-range anti-aircraft systems have highlighted the nature and scale of the challenges for air defense posed by unmanned aircraft systems. The aim of this article is to summarize the lessons learned from the use of unmanned systems in recent conflicts, to assess the development of trends in such systems, and to discuss the implications of those developments for air defense. This article discusses the impact of the development of unmanned aircraft systems on air defense concepts, their organization, and the effectiveness of this defense for the defended assets. It also tries to highlight how unmanned aircraft systems may reduce the survivability of air defense systems. This research is based on publicly available documents related to air defense and unmanned aircraft systems as well as selected analytical studies on the implications of the development and use of unmanned aircraft systems for air defense. As such, this research identifies the possible challenges related to ensuring effective air defense against attacks by unmanned aircraft systems, resulting from the costs of defense despite the availability of technological solutions. It also raises the issue of survivability of air defense systems if attacked by unmanned aircraft systems.
4
Content available remote Audyt finansowy w kontekście procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw
PL
Współcześnie różnorodne przedsięwzięcia innowacyjne i restrukturyzacyjne na trwałe zostały wpisane w funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Umożliwiają one - drogą zasadniczych, gruntownych zmian - zachowanie w przedsiębiorstwie równowagi wewnętrznej i równowagi z otoczeniem, a w konsekwencji wzrost jego wartości rynkowej i konkurencyjności. Celem opracowania jest pokazanie roli audytu finansowego jako narzędzia informacyjno-kontrolnego wspierającego proces restrukturyzacji przedsiębiorstw. Postawiono tezę, że audyt finansowy stanowi ważny element procesu restrukturyzacyjnego wspomagający skuteczną i efektywną odbudowę przedsiębiorstwa. Stwarza szanse zdynamizowania procesów strategicznych przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz zdrowym firmom, zarówno stojącym przed koniecznością sprostania wyzwaniom współczesnej konkurencji, jak i inicjującym zmiany w otoczeniu. Przedsiębiorstwa, które nie prowadzą ksiąg rachunkowych, a zatem nie sporządzają sprawozdań finansowych, mają ograniczone informacje o kondycji finansowej i majątkowej. Praktyka pokazuje, że sprawozdania finansowe nadal pozostają głównym źródłem informacji finansowych, natomiast ich wiarygodność, przejrzystość i jakość ujawnień są kluczowe dla pozyskania zaufania uczestników rynku oraz wzbogacają wiedzę i doświadczenie kadry zarządzającej przedsiębiorstwem.
EN
Nowadays, various innovative and restructuring undertakings have been permanently integrated into the functioning of enterprises. Through fundamental changes they enable the company’s internal equilibrium, balance with the business environment and, consequently, its market value and competitiveness. The aim of the study is to present the role of financial audit as an information and control tool supporting the restructuring process of enterprises. It was assumed that financial audit is a key element of the restructuring process, which is contributing to efficient and effective rebuilding of the enterprise. It offers the possibility to accelerate strategic processes for businesses with both difficult economic and financial conditions and companies in good economic shape. Moreover, it also helps companies facing the challenges of today’s tough competition and those that initiate changes in their business environment. Companies that do not keep books of accounts and therefore do not prepare financial statements have limited information on financial health and assets. Practice shows that financial reports remain the main source of financial information while the credibility, transparency and quality of disclosures are key to gaining stakeholders’ confidence and enriching the knowledge and experience of the company’s management.
PL
Część I artykułu zawierała treści dotyczące rodzajów zagrożeń i wypadków przy pracy. Ze względu na klasyfikację górnictwa odkrywkowego jako przemysłu ciężkiego/wydobywczego, zwrócono uwagę głównie na wypadki ciężkie. Część II jest próbą pokazania potrzeb i barier systemu ratownictwa górniczego oraz możliwości ich pokonywania, głównie w górnictwie odkrywkowym, ale także i podziemnym.
EN
Part I of the article addressed the types of hazards and accidents at work. Due to the classification of opencast mining as heavy/mining industry, attention was paid mainly to severe accidents. Part II is an attempt to show the needs and barriers of the mine rescue system and the possibilities of overcoming them, mainly in opencast mining, but also in underground mining.
6
Content available Wybrane problemy działań prewencyjnych Policji
PL
W artykule przedstawiono w sposób syntetyczny kwestie jednego z wymagających obszarów aktywności polskiej Policji, jakim są działania prewencyjne. Omówiono je przez pryzmat istoty i zakresu tychże działań, realizacji zadań służbowych przez dzielnicowych oraz innych funkcjonariuszy Policji pełniących służbę patrolowo-interwencyjną. W pracy wykorzystano powszechnie dostępne dane statystyczne dokumentujące opinie Polaków na temat Policji oraz dynamiki zmian dotyczących opinii Polaków na temat formacji. Odzwierciedlają one dane statystyczne z lat 2012–2017. Przedstawione rozważania odnoszą się do zagadnień bezpieczeństwa publicznego, które przedstawiono w oparciu o postanowienia przepisów prawa oraz stosowane w Policji rozwiązania organizacyjne.
EN
The article provides a synthetic presentation of issues in a demanding area of Polish Police activity, and namely preventive measures. These activities were discussed taking into account: the essence and scope of these activities, the implementation of official tasks by the district and other police officers performing patrol and intervention service. The study uses commonly available statistical data documenting Poles ‘opinions about the Police and the dynamics of changes regarding Poles’ opinions about the Police. These data reflect statistical data from 2012–2017. The presented considerations relate to issues of public security, which were presented on the basis of legal provisions and organizational solutions applied in the Police.
7
Content available Selected problems of Police preventive actions
EN
The article provides a synthetic presentation of issues in a demanding area of Polish Police activity, and namely preventive measures. These activities were discussed taking into account: the essence and scope of these activities, the implementation of official tasks by the district and other police officers performing patrol and intervention service. The study uses commonly available statistical data documenting Poles ‘opinions about the Police and the dynamics of changes regarding Poles’ opinions about the Police. These data reflect statistical data from 2012–2017. The presented considerations relate to issues of public security, which were presented on the basis of legal provisions and organizational solutions applied in the Police
PL
W artykule przedstawiono w sposób syntetyczny kwestie jednego z wymagających obszarów aktywności polskiej Policji, jakim są działania prewencyjne. Omówiono je przez pryzmat istoty i zakresu tychże działań, realizacji zadań służbowych przez dzielnicowych oraz innych funkcjonariuszy Policji pełniących służbę patrolowo-interwencyjną. W pracy wykorzystano powszechnie dostępne dane statystyczne dokumentujące opinie Polaków na temat Policji oraz dynamiki zmian dotyczących opinii Polaków na temat formacji. Odzwierciedlają one dane statystyczne z lat 2012–2017. Przedstawione rozważania odnoszą się do zagadnień bezpieczeństwa publicznego, które przedstawiono w oparciu o postanowienia przepisów prawa oraz stosowane w Policji rozwiązania organizacyjne.
PL
Współczesne bezpieczeństwo powszechne to dziedzina kojarzona z szeroką gamą zagrożeń, których likwidowanie źródeł lub ograniczanie negatywnych skutków wymaga szybkich i sprawnych interwencji ratowniczych. Zapewnianie bezpieczeństwa należy do podstawowych obowiązków demokratycznych państw, które w tym celu organizują i utrzymują różnorakie podmioty ratownicze. W artykule przedstawiono analizę możliwości transgranicznego spojrzenia na problematykę zapewniania bezpieczeństwa powszechnego w obszarach przygranicznych, jak i na całym terytorium państwa, w szczególności w zakresie możliwości podejmowania międzynarodowej współpracy w organizowaniu akcji ratowniczych (ratunkowych) z użyciem sił i środków innych państw. Głownie skupiono się na identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego w obszarach przygranicznych i na pozostałej części terytorium państwa, w których likwidacji mogłyby być angażowane zasoby innych państw. Przedstawiono możliwe sfery i płaszczyzny współpracy ratowniczej, a także zidentyfikowano potencjalne problemy w organizowaniu działań ratowniczych oraz wskazano możliwości ich rozwiązywania.
EN
Currently societal security is an area associated with a wide range of threats, and the elimination of their sources or minimising their adverse effects requires fast and efficient rescue interventions. Ensuring security is one of basic obligations of democratic states, which organize and maintain various emergency entities for this purpose. The article presents an analysis of possibilities of a cross-border view on the issue of ensuring societal security in border areas and throughout the entire territory of a country, in particular regarding the possibility of undertaking international cooperation in organizing rescue operations using the forces and resources of other countries. The main focus was on identifying threats to societal security in border areas and on the remaining territory of countries in which the resources of other countries could be involved. Possible areas and dimensions of rescue cooperation were presented, as well as potential problems in organizing emergency operations were identified and possibilities of solving them were indicated.
9
Content available Modern-day threats for the living of believers
EN
Modern-day threats for believers comprise: fires, destruction of churches as a result of natural phenomena and natural disasters, detection of ammunition left from World War II, terrorist hazards and notifications on the destruction of churches and many others. Hazards may arise during the presence of believers and clergy in churches, cloisters, during mass religious events, pilgrimages etc. Consequently every person is obliged to become aware of hazards and to be able to rescue oneself and the others. An example of four biggest churches in Lviv presents measures undertaken to assure security to the believers, along with those which had not been deployed yet.
PL
Współczesne zagrożenia dla wierzących obejmują: pożary, zniszczenie świątyń na skutek zjawisk naturalnych i klęsk żywiołowych, wykrywanie amunicji z II Wojny Światowej, zagrożenia terrorystyczne oraz zawiadomienia o zniszczeniach świątyń i wiele innych. Niebezpieczeństwa mogą powstać podczas pobytu wierzących i duchowieństwa w świątyniach, klasztorach, podczas masowych wydarzeń religijnych, pielgrzymek itp. Dlatego obowiązkiem każdej osoby jest uświadomienie sobie niebezpieczeństw oraz umiejętność uratować siebie i innych. Przykład czterech największych świątyń we Lwowie pokazuje środki podjęte w celu zapewnienia bezpieczeństwa wierzącym, a także te, które jeszcze nie zostały wdrożone.
PL
Żyjemy w świecie wielkich możliwości, ale i wielkich wymagań. Panuje bowiem powszechna zgoda, że XXI w. będzie wiekiem kultury. Ważnym elementem globalizacji społecznej jest globalizacja kultury. Proces ten powinien być rozumiany jako tworzenie się różnorodnych zależności i powiązań pomiędzy społeczeństwami i ich kulturami. Globalizacja kultury niesie ze sobą zmianę wartości i norm, zachwianie pamięci społecznej, spłycenie kultury. Dziś kultura to kultura konsumpcyjna, jej twórcą jest świat mediów i Internetu. Artykuł jest ważnym głosem w szerszej dyskusji dotyczącej wpływu globalizmu kulturowego na bezpieczeństwo człowieka. Autor jest przekonany, że globalizm kulturowy najbardziej wpływa na zagrożenia osobowościowo-społeczne człowieka. Ważną jego częścią jest opis bezpieczeństwa personalnego, w którym znacząco rolę odgrywa podmiotowość człowieka, wolność i odpowiedzialność zagrożeń kulturowych.
11
Content available Cultural globalization and human security
EN
We live in a world of great opportunities, but also of boundless demands. It is generally agreed that the 21st century would be a century of culture. Globalization of culture is an important element of social globalization. This process should be understood as a formation of various relationships and dependencies between societies and their cultures. Globalization of culture entails a change in values and norms, a disturbance of social memory, and shallow culture. Presently culture has become a consumer culture, and it is created by the world of media and the Internet. The article is an important voice in a wider discussion on the impact of cultural globalism on human security. The author is convinced that cultural globalism to the greatest extent affects human personality and social hazards. An important part of it is the description of personal security, in which human subjectivity, freedom and responsibility of cultural threats play a significant role.
PL
Żyjemy w świecie wielkich możliwości, ale i wielkich wymagań. Panuje bowiem powszechna zgoda, że XXI w. będzie wiekiem kultury. Ważnym elementem globalizacji społecznej jest globalizacja kultury. Proces ten powinien być rozumiany jako tworzenie się różnorodnych zależności i powiązań pomiędzy społeczeństwami i ich kulturami. Globalizacja kultury niesie ze sobą zmianę wartości i norm, zachwianie pamięci społecznej, spłycenie kultury. Dziś kultura to kultura konsumpcyjna, jej twórcą jest świat mediów i Internetu. Artykuł jest ważnym głosem w szerszej dyskusji dotyczącej wpływu globalizmu kulturowego na bezpieczeństwo człowieka. Autor jest przekonany, że globalizm kulturowy najbardziej wpływa na zagrożenia osobowościowo-społeczne człowieka. Ważną jego częścią jest opis bezpieczeństwa personalnego, w którym znacząco rolę odgrywa podmiotowość człowieka, wolność i odpowiedzialność zagrożeń kulturowych.
EN
Currently societal security is an area associated with a wide range of threats, and the elimination of their sources or minimising their adverse effects requires fast and efficient rescue interventions. Ensuring security is one of basic obligations of democratic states, which organize and maintain various emergency entities for this purpose. The article presents an analysis of possibilities of a cross-border view on the issue of ensuring societal security in border areas and throughout the entire territory of a country, in particular regarding the possibility of undertaking international cooperation in organizing rescue operations using the forces and resources of other countries. The main focus was on identifying threats to societal security in border areas and on the remaining territory of countries in which the resources of other countries could be involved. Possible areas and dimensions of rescue cooperation were presented, as well as potential problems in organizing emergency operations were identified and possibilities of solving them were indicated.
PL
Współczesne bezpieczeństwo powszechne to dziedzina kojarzona z szeroką gamą zagrożeń, których likwidowanie źródeł lub ograniczanie negatywnych skutków wymaga szybkich i sprawnych interwencji ratowniczych. Zapewnianie bezpieczeństwa należy do podstawowych obowiązków demokratycznych państw, które w tym celu organizują i utrzymują różnorakie podmioty ratownicze. W artykule przedstawiono analizę możliwości transgranicznego spojrzenia na problematykę zapewniania bezpieczeństwa powszechnego w obszarach przygranicznych, jak i na całym terytorium państwa, w szczególności w zakresie możliwości podejmowania międzynarodowej współpracy w organizowaniu akcji ratowniczych (ratunkowych) z użyciem sił i środków innych państw. Głownie skupiono się na identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego w obszarach przygranicznych i na pozostałej części terytorium państwa, w których likwidacji mogłyby być angażowane zasoby innych państw. Przedstawiono możliwe sfery i płaszczyzny współpracy ratowniczej, a także zidentyfikowano potencjalne problemy w organizowaniu działań ratowniczych oraz wskazano możliwości ich rozwiązywania.
EN
The article analyzes the features of the banking systems in Ukraine and Poland. The main factors influencing the dynamics of the banking sector in Ukraine are systematized. A retrospective analysis of the banking system’s formation shows that during this period it experienced 4 crises, the catalysts of which are both external and internal factors. The mechanism of functioning of the National Bank of Ukraine’s (NBU) banking supervision system is considered in detail, in particular, the mechanism of control over the functioning of the country's banking system, identification of risks in the activities of banking institutions (CAMELSO rating, determination of early response indicators, etc.). The main achievements of the Ukraine’s banking system in 2019 in terms of seven strategic goals are considered, and the directions for future work are outlined. In order to follow the positive useful experience of Poland, the main stages of the country’s banking system formation are analyzed. Much attention is paid to the aspect of consolidation of bank capital from Polish owners. Due to these actions, it was possible to achieve a significant increase in the volume of banking services in the country and the growth of the banking system as a whole. There is also a significant disparity in the amount of the minimum authorized capital in the banks of Poland and Ukraine and it is proposed that they should reduce the minimum amount of authorized capital for the banks of Ukraine.
PL
W artykule przedstawiono analizę cech systemu bankowego na Ukrainie i w Polsce. Usystematyzowano główne czynniki wpływające na dynamikę sektora bankowego na Ukrainie. Dokonano retrospektywnej analizy formowania się systemu bankowego i stwierdzono, że w tym okresie doszło do czterech kryzysów, których katalizatorami są zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Szczegółowo rozpatrzono mechanizm funkcjonowania w systemie nadzoru bankowego NBU, w szczególności mechanizm kontroli nad funkcjonowaniem systemu bankowego kraju, oraz wskazano rodzaje ryzyka w działalności instytucji bankowych (rating CAMELSO, określenie wskaźników wczesnego reagowania itp.). Uwzględniono główne osiągnięcia ukraińskiego systemu bankowego w 2019 r. w zakresie siedmiu celów strategicznych oraz nakreślono kierunki prac na 2020 r. Aby prześledzić pozytywne, użyteczne doświadczenia Polski, przeanalizowano główne etapy tworzenia systemu bankowego w kraju. Wiele uwagi poświęca się takiemu aspektowi, jak konsolidacja kapitału bankowego od polskich właścicieli. Dzięki tym działaniom udało się osiągnąć znaczący wzrost wolumenu usług bankowych w kraju oraz wzrost całego systemu bankowego. W bankach Polski i Ukrainy występuje również znaczna dysproporcja w wysokości minimalnego kapitału zakładowego i proponuje się, aby banki te obniżały minimalną wysokość kapitału zakładowego dla banków Ukrainy.
14
Content available Managers' attitudes towards the future
EN
Purpose: The article discusses the results of a survey conducted amongst managers of Polish enterprises on their attitude towards the future. Design/methodology/approach: The questions used in the survey concerned managers understanding of the future, their level of optimism, the number and impact of unexpected events (surprises), the effects of uncertainty, the possibilities of influencing the future, the planning and prediction horizons, and the frequency of discussions about risk in their work. Findings: The presented research results were aimed at identifying general attitudes and opinions of managers. At the beginning of the article the notion of attitude towards the future is discussed. In the next part of the article, the goal and subject of the research are presented, followed by the questions to the managers and the statistics of the responses given. In the analysis of the results, attention is drawn to the existing connections between the examined features, in particular the relationship between age and seniority of the respondents and their perception of opportunities and threats. Research limitations/implications: Measuring attitudes towards the future is a complex task. The questions only partially describe this complexity. It seems, however, that the sufficiently large sample on which the research was carried out makes the distribution of answers to the questions quite interesting. Originality/value: The regularities presented in the article can be used in the design of further research on the perception of opportunities and threats and they are important in the decision-making process and planning within organizations.
EN
Purpose: The aim of the article is to analyse selected aspects of network threats and Internet activity of the organization's employees. Design/methodology/approach: The article consists of two parts. The first one is theoretical. The second is a case study of an educational organization along with an analysis of selected aspects. Findings: Some network applications used by employees carry a high risk for the organization. On the one hand, they can be a vector of malware in an organization, they can contain the latest security vulnerabilities, use significant network resources or can hide the activity of attackers. On the other hand, they are of little importance to business: they are not related to the work and the activities of the organization. Practical implications: Analysis of user activity in the context of information security allows achieving tangible benefits, especially in increasing the level of information security. It also gives you the ability to tune and better match existing security solutions or implement new ones. Originality/value: This article contains a case study of a university unit in terms of threats related to users' online activity. The article presents the actual data collected for a period of eighteen months related to the activity of users on the network, as well as threats that have been recorded in the organization.
PL
W pracy poddano analizie metodologię określania przynależności do infrastruktury krytycznej. Wykaz sektorów określa ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Krótko omówiono dwie awarie infrastruktury krytycznej. Podano kryteria kwalifikacji do infrastruktury krytycznej. Odniesiono się do elementów ochrony infrastruktury krytycznej. Na przykładzie systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę szczegółowo przedstawiono kryteria identyfikacyjne. Podsumowaniem rozważań naukowych jest określenie strategii zrównoważonego systemu wodociągowego
EN
In the article the methodology for determining the belonging to the critical infrastructure was analyzed. The list of sectors is determined by the regulation of crisis management. Two failures of critical infrastructure were briefly discussed. Qualification criteria for critical infrastructure were given. Reference was made to the elements of critical infrastructure protection.On the example of the collective water supply system, identification criteria was presented in detail. A summary of the scientific consideration is to identify strategies for sustainable water supply system.
17
Content available Threats in cyber safety - outline of the problem
EN
Currently, the industry is called as Industry 4.0, Internet of Things, Industrial Internet of Things, where devices, machines, information, organizations and people are connected to the network. Every day meet new solutions for Industry 4.o can be met, but in parallel with these solutions there are also threats in the field of security of industrial networks. Such threats have been called cyber-attacks or cyber threats. Cybersecurity is the global name of a field aimed at counteracting all types of threats on the web. Cybersecurity is to raise awareness, inform, control and introduce solutions to counteract cyber threats. Enterprises, organizations dealing with the promotion of Industry 4.0, IoT, IIoT, form the appropriate groups, departments, companies whose goal is to counteract all types of cyber-attacks. At present, the thesis can be formulated that cybersecurity of the broadly understood network is more important than the implementation of Industry 4.0. The publication will attempt to present the threats that cybersecurity enterprises must face and the ways and methods to counter them.
18
Content available remote Zagrożenia w strefie przygranicznej na przykładzie Zgorzelca i Goerlitz
PL
Zagrożenia pojawiające się w strefach przygranicznych, swoją specyfikę przejawiają pod aspektem sposobów reagowania i współpracy a także częstotliwością ich występowania. Do najbardziej charakterystycznych zaliczyć można powodzie, ponieważ żywioł w swojej istocie nie zna granic, a także epidemie które stają się coraz powszechniejszym niewidzialnym wrogiem człowieka. Swobodny przepływ pomiędzy państwami jest czynnikiem determinującym zachowania o charakterze przestępczym.
EN
Threats appearing in border areas, show their specificity in the aspect of ways of reacting and cooperation, as well as the frequency of their occurrence. A characteristic example of treat that, in essence knows no borders is flood, as well as epidemics which are more popular and invisible enemy of man. Free movement between states is a determining factor organised crime.
EN
The study analyzes the management of the borders of the European Union as a factor having a significant impact on improving the security of Member States. Legal regulations regulating the external borders of the Schengen Group, treated as land and sea borders as well as airports and seaports of the parties to the Schengen Convention are indicated, provided that these borders are not external borders that formally form borders. The role of entities supporting border traffic management in the European Union is described. In addition, an analysis of documented attempts to illegally cross the external borders of the EU and the borders of countries associated with the Schengen area between border control visits was made, indicating potential threats in this area.
PL
Żywność oprócz składników odżywczych może zawierać także substancje, które stanowią zagrożenie dla zdrowia. Przykładem takiego zagrożenia jest obecność w produktach spożywczych metali ciężkich. Zanieczyszczenia te należy zaliczyć do skażeń chemicznych powstałych w wyniku różnych procesów naturalnych, przetwórczych, migracji oraz przypadkowych skażeń. Metale ciężkie uznaje się obecnie za jedne z najgroźniejszych zanieczyszczeń środowiska człowieka. Do najbardziej toksycznych należy kadm, ołów, rtęć oraz arsen. Pierwiastki te odznaczają się najwyższym współczynnikiem kumulacji. W artykule przedstawiono dane literaturowe na temat zawartości metali ciężkich w niektórych podstawowych produktach spożywczych (warzywach i owocach, artykułach pochodzenia zwierzęcego: mleku, mięsie oraz rybach). Dodatkowo na podstawie raportów RASFF dokonano analizy występowania zagrożeń chemicznych w żywności z uwzględnieniem tendencji oraz częstotliwości ich zgłaszania w analizowanym okresie.
EN
In addition to nutrients, food also contains substances that can pose health risk. Heavy metals are one such threat. These impurities should be classified as chemical contamination resulting from various natural, processing and migration processes as well as accidental contamination. Heavy metals are currently one of the most dangerous environmental pollutants. The most toxic include cadmium, lead, mercury and arsenic. These elements have the highest accumulation coefficient. The article presents results of heavy metal content in some basic food products (vegetables and fruits, products of animal origin - milk, meat, fish). Additionally, based on RASFF reports, an analysis of the occurrence of chemical hazards in food was made taking into account trends and the frequency of reporting them in the analyzed period.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.