Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule opisano właściwości hydraulicznego spoiwa drogowego MULTICRETE®, produkowanego na bazie granulowanego żużla wielkopiecowego. Omówiono również jego skład i przykłady zastosowań.
EN
The article describes the properties of MULTICRETE® hydraulic road binder produced on the basis of granulated blast furnace slag. Its composition and the examples of applications have been also discussed.
EN
The paper presents the strategy for identifying the shape of defects in the domain defined in the boundary value problem modelled by the nonlinear differential equation. To solve the nonlinear problem in the iterative process the PIES method and its ad-vantages were used: the efficient way of the boundary and the domain modelling and global integration. The identification was performed using the genetic algorithm, where in connection with the efficiency of PIES we identify the small number of data required to the defect’s definition. The strategy has been tested for different shapes of defects.
PL
Kluczowym problemem decydującym o dokładności rozwiązań w brzegowych równaniach całkowych (BRC) i parametrycznych układach równań całkowych (PURC) jest obliczanie całek osobliwych. W metodzie elementów brzegowych stosowanej do rozwiązywania BRC problem ten został efektywnie rozwiązany w wyniku wyeliminowania konieczności bezpośredniego obliczania całek osobliwych. Bezpośrednie zastosowanie tego jednak sposobu w metodzie PURC okazało się niemożliwe. Celem pracy było przeprowadzenie badań dotyczących wyeliminowania konieczności obliczania całek osobliwych i użycia sposobu stosowanego w klasycznej MEB. W tym celu do aproksymacji funkcji brzegowych zaproponowano wielomiany Lagrange’a.
EN
One of the most important problem which decided about accuracy of boundary problems solution using boundary integral equations and parametric integral equations systems is solving singular integrals. In boundary element method, which is used for solving boundary integral equations, the problem has been efficiently solved by eliminating the necessity of direct solving singular integrals. Unfortunately, the direct application of such a way in the PIES method appeared to be impossible. The aim of this work was to conduct studies about elimination of solving singular integrals and application of a way used in the classic MEB. For such a purpose, to approximate boundary function, the Lagrange polynomial was proposed.
PL
Celem pracy jest identyfikacja położenia punktów kontrolnych w płatach powierzchni stosowanych do modelowania brzegu w odwrotnych zagadnieniach brzegowych rozwiązywanych za pomocą parametrycznych układów równań całkowych (PURC). Zaletą prezentowanego podejścia jest możliwość efektywnego sterowania identyfikowanymi punktami kontrolnymi kreującymi kształt brzegu w rozwiązywanych zagadnieniach bezpośrednio w PURC. Ogranicza to liczbę identyfikowanych danych do minimum przy jednoczesnej dużej swobodzie modyfikacji kształtu brzegu. Proces identyfikacji jest sterowany algorytmem genetycznym. Strategia daje możliwości identyfikacji kształtu brzegu niedostępne do uzyskania w przypadku klasycznych metod elementowych.
EN
The aim of the paper is the identification of location of the control points of the surface patches used for modeling the boundary in the inverse boundary value problems solved by the parametric integral equation systems (PIES). The advantage of the approach is the ability to effectively steer of control points creating the shape of the boundary in the solved problems directly in the PIES. This reduces the number of identified data to a minimum with considerable ability to change the shape of the boundary. The identification process is steered by genetic algorithm. This strategy gives the possibilities of identifiaction boundary shape unavailable to achieve with classical element methods.
EN
The aim of this paper is to analyse the possibilities of modeling complex polyhedral domains for 3D boundary problems solved by parametric integral equation systems (PIES). In order to model the boundary, the effectiveness of rectangular and triangular surface patches is tested for 3D linear elasticity problems. The paper focuses only on modelling process, carried out by steering of the corner points and using different number of rectangular and triangular patches.
PL
Celem niniejszej pracy jest analiza możliwości modelowania złożonych obszarów wielościennych w zagadnieniach brzegowych rozwiązywanych za pomocą parametrycznych układów równań całkowych (PURC). Do zamodelowania brzegu testowano efektywność prostokątnych i trójkątnych płatów powierzchni dla przestrzennych problemów liniowej sprężystości. W pracy skoncentrowano się jedynie na samym procesie modelowania, realizowanym poprzez sterowanie punktami narożnymi oraz wykorzystując różną liczbę płatów prostokątnych i trójkątnych.
PL
Celem niniejszej pracy jest zbadanie wpływu liczby oraz sposobu rozmieszenia punktów kolokacji na dokładność i stabilność rozwiązań uzyskiwanych za pomocą parametrycznych układów równań całkowych (PURC). Analizę przeprowadzano dla brzegowych zagadnień 3D modelowanych równaniami Naviera-Lamégo z obszarami wielościennymi. Numeryczne rozwiązywanie PURC sprowadza się do rozwiązywania układów równań algebraicznych, które są zapisywane w punktach kolokacji. Liczba tych punktów oraz ich rozmieszczenie ma istotny wpływ na dokładność i stabilność rozwiązań.
EN
The purpose of this paper is to study the influence of number and arrangement of collocation points on the accuracy and stability obtained by parametric integral equation method (PIES). This analysis has been performed for 3D boundary value problems modeled by Navier-Lamé equations in polyhedral domains. Numerical solution of the PIES comes down to solving algebraic equations, written at collocation points. The number of these points and their arrangement have a significant impact on the accuracy and stability of the solutions.
PL
Rozwój infrastruktury drogowej jest widoczny dla wszystkich użytkowników dróg. Chociaż opinie kierowców na ten temat mogą być różne (objazdy, zwężenia, ograniczenia prędkości itp.), to kierunek tych zmian wygląda optymistycznie. Również wzrost zamożności Polaków przekłada się na zwiększenie liczby samochodów w ruchu ulicznym. Niestety to, co jest dobre dla nas, niekoniecznie jest dobre dla środowiska, w którym żyjemy.
EN
Development of road infrastructure is visible to all road users. Although the drivers' opinion on that matter may be ambivalent (detours, narrowings, speed limits, etc.), the direction of these changes seems to be optimistic. Additionaly, the increasing wealth of the Polish has its direct impact in the growing number of cars. Unfortunately, what is good for us, is not necessarily good for the environment in which we live.
PL
W pracy przedstawiono formułę parametrycznych układów równań całkowych (PURC) dla przestrzennych zagadnień liniowej sprężystości opisywanych równaniami Naviera-Lamego. Na tej podstawie zaprezentowano sposób uzyskiwania rozwiązań zarówno na brzegu oraz w obszarze. Dokonano także wstępnej weryfikacji numerycznej proponowanego podejścia dla obszarów wielokątnych.
EN
The aim of this paper is to present an overview of the potential application of parametric integral equation system (PIES) for solving boundary value problems described by Navier-Lame equation on 3D polygonal domains. The efficiency and performance of the proposed approach is examined in two numerical examples.
PL
W pracy dokonano szczegółowego opisu sposobu numerycznego obliczania całek powierzchniowych w parametrycznym układzie równań całkowych (PURC). W pracy rozpatrywano całki regularne, ale głównie skoncentrowano się na sposobie obliczania całek osobliwych. Na bazie przytoczonego algorytmu opracowano pakiet oprogramowania, praktycznie przetestowany na zagadnieniach brzegowych związanych z wyznaczaniem pola temperatury. Przeprowadzona analiza dotyczyła wpływu liczby współczynników w kwadraturach na ostateczną dokładność otrzymywanych rozwiązań oraz czas obliczeniowy.
EN
The paper presents a detailed description of computer calculating of the singular surface integrals in parametric integral equation systems (PIES). The problem has been divided to the issues of integration on the regular and singular integrals over parametric patches. On the basis of the considerations software package was developed and tested in practice on issues relating to the appointment of temperature fields. The analysis concerned the impact of the number of coefficients introduced by numerical quadrature for regular and singular integrals on the accuracy of solutions and computation time.
PL
W artykule podano charakterystykę nowego surowca na rynku materiałów wiążących o nazwie DiWa-mix/R. Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych takich parametrów jak: gęstość, lepkość umowna, odstój, filtracja i granica płynięcia zawiesiny płynnej oraz wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie i współczynnik filtracji stwardniałego zaczynu wskazano na różne możliwości zastosowania w pracach geoinżynieryjnych.
EN
A new binder DiWa-mix/R was characterized in the paper. Its applicability to geoengineering works was specified on the basis of laboratory analyses, i.e. density, assumed viscosity, settling, filtration and yield point of liquid suspension as well as strength to uniaxial compression and filtration coefficient of set slurry.
PL
W pracy zaproponowano modelowanie powierzchni brzegu na styku ciała i cieczy dla przestrzennych zagadnień przepływowych, przy użyciu trójkątnych powierzchni Beziera. Takie modelowanie brzegu ma być w założeniach prezentowanych badań podejściem alternatywnym w stosunku do dotychczasowej praktyki generowania siatek elementowych w MEB. Od strony numerycznej obliczenia rozpatrywanego zagadnienia opływu zostały zrealizowane na podstawie parametrycznych układów równań całkowych (PURC).
EN
This paper is an attempt to model the surface of the boundary at the interface between solid and fluid domains for flow problems in 3D, using commonly used in computer graphics parametric triangular Bezier patches. The discussed way to model this type of boundary seems to be a competitive approach in relation to the existing practice of generating complex and labour-intensive grids known from MEB. This objective seems to be possible to achieve through a combination of the presented boundary modelling technique with existing and tested in detail earlier conception of parametric integral equation system (PIES), mainly for 2D problems.
13
Content available remote PURC w rozwiązywaniu nieliniowych dwuwymiarowych zagadnień brzegowych
PL
W pracy zaprezentowano efektywne podejście służące do rozwiązywania nieliniowych zagadnień brzegowych oraz dokonano jego wstępnej weryfikacji. Za źródło nieliniowości przyjęto równanie różniczkowe, za pomocą którego modelowane są rozpatrywane zagadnienia. Na sukces przedstawianego algorytmu składa się: użycie metody PURC (z powodzeniem stosowanej do rozwiązywania zagadnień liniowych), zaproponowanie efektywnego sposobu obliczania całek po obszarach i wreszcie efektywnego sposobu definiowania tych obszarów.
EN
The paper presents an effective approach to solving nonlinear boundary problems and its initial verification. As a source of nonlinearity we have chosen a differential equation which model considered problems. A success of a presented idea is made by: using PIES method (which was successfully used for solving of linear problems), a proposed effective way of domain integrals computation and finally an effective way of definition of used domains.
EN
The paper proposes the use of triangular parametric Bézier patches as a new and effective way to generate three-dimensional boundaries in acoustics problems. The boundary geometry composed of triangular Bézier patches has been directly linked to the parametric integral equation system (PIES) to numerical solving exterior Helmholtz problems. A primary advantage of the proposed approach is to avoid the necessity of conventional domain or boundary discretization. The obtained numerical solutions compared with literature exacts results are characterized by high accuracy and convergence.
PL
Celem niniejszej pracy jest optymalizacja kształtu brzegu w wielokątnych dwuwymiarowych obszarach o własnościach liniowo-sprężystych. Sterowany algorytmem genetycznym proces optymalizacji sprowadza się do poszukiwania najlepszego (optymalnego) rozwiązania w wyniku wielokrotnego rozwiązywania zagadnień analizy dla rożnych kształtów brzegu. Do efektywnego rozwiązywania zagadnień analizy (ze zmodyfikowanym brzegiem) zastosowano parametryczny układ równań całkowych (PURC), który charakteryzuje się radykalnie uproszczonym w stosunku do MES i MEB sposobem deklaracji i modyfikacji kształtu brzegu.
EN
The paper discusses computational techniques for shape optimization in 2D linear elasticity problems. Considered optimization is performed by forward model analysis for modified shape of considered boundary geometry. The procedure combines mesh-free boundary geometry description with problem formulation based on the parametric integral equation system (PIES). The technique reduces the number of identified unknowns to minimum with significant possibilities of geometry modification. The study evaluates the accuracy of an established optimization in connection with genetic algorithms (GA) by computer simulation.
PL
W pracy przedstawiono globalny sposób numerycznego obliczania całek powierzchniowych w dwuwymiarowych zagadnieniach brzegowych. Prezentowana technika opiera się na matematycznym zdefiniowaniu obszarów za pomocą parametrycznych płatów powierzchniowych oraz wykorzystaniu kwadratur całkowania numerycznego wyższych rzędów. Praktyczną realizację proponowanej procedury przedstawiono dla zagadnień brzegowych definiowanych równaniem Poissona.
EN
The paper presents a novel technique for global considerations and numerical integration of domains in 2D boundary problems. It base on computation of these integrals in global way, i.e. without division of the domain into cells. In proposed approach the domain is treated globally as single parametric surface and using numerical quadratures of high orders. Included numerical examples for boundary problems described by Poisson confirm high accuracy of proposed method compared with analytical results
EN
In this paper, the authors propose an algorithm for numerical solution of the 3D Helmholtz equation using the Parametric Integral Equation System (PIES). The PIES, unlike the traditional Boundary Integral Equation (BIE), is characterized by the fact that the boundary geometry has been considered in its mathematical formalism. Polygonal Coons surfaces have been used to describe the 3D domain. This makes it possible to obtain continuous solutions without any discretization of the 3D domain.
PL
W pracy zaproponowano algorytm automatycznego kreowania trójwymiarowych wielospójnych obszarów w zagadnieniach brzegowych. Do kreowania kształtu brzegu zastosowano biliniowe oraz bikubiczne płaty Beziera. Zaproponowany technikę modelowania kształtu brzegu połączono z Parametrycznym Układem Równań Całkowych (PURC), wcześniej otrzymanym dla obszaru jednospójnego. Wyeliminowano w ten sposób potrzebę stosowania tradycyjnej dyskretyzacji brzegu i obszaru oraz uzyskano rozwiązania w postaci ciągłej na poszczególnych płatach Beziera. Zamieszczono przykład testowy, który potwierdza efektywność proponowanego algorytmu z punktu widzenia modelowania kształtu brzegu oraz wysokiej dokładnosci uzyskiwanych rozwiązań.
EN
. In this paper, an algorithm for the automatic creation of multi connected 3D domains was proposed. Bilinear and bicubic Bezier surfaces were used for modelling the shape of the boundary. The proposed technique was connected with the Parametric Integral Equation System (PIES) which had been obtained earlier for simply connected domains. In this way the need of using the traditional discretization of the boundary and domain was eliminated and the solutions in the continuous form on individual Bezier patches were obtained. The inserted testing example confirms that the proposed algorithm is efficient from the point of view: modelling the shape of the boundary and high accuracy of obtained solutions.
PL
W pracy zastosowano liniowe płaty powierzchniowe Coonsa do modelowania trójwymiarowych obszarów w potencjalnych zagadnieniach brzegowych. Do rozwiązywania zagadnień trójwymiarowych otrzymano parametryczny układ równań całkowych (PURC). Sposób otrzymania PURC jest uogólnieniem wcześniejszego sposobu stosowanego w przypadku dwuwymiarowych zagadnień brzegowych. W PURC geometria brzegu została uwzględniona w jego formalizmie matematycznym. Do rozwiązania PURC zaproponowano metodę pseudospektralną (MP). Otrzymano rozwiązania ciągłe na poszczególnych płatach powierzchni brzegu. Zamieszczone przykłady testujące potwierdzają wysoką dokładność i efektywność metody.
EN
This paper presents a method of modeling three-dimensional boundaries in potential boundary value problems using linear Coons surface patches. The boundary definition was connected with the parametric integral equation system (PIES). The PIES are used for numerical solving 3D boundary value problems and was obtained by generalization of the method previous used for 2D boundary problems. The boundary geometry described by Coons patches in the PIES is considered in its mathematical formalism. The pseudospectral method was proposed for solving the PIES that produces continuous solutions on the whole boundary. The efficiency and performance of proposed algorithm was discussed on numerical examples.
PL
W pracy został zaprezentowany nowy sposób modelowania trójwymiarowej geometrii brzegu za pomocą jedynie punktów narożnych. W tym celu znany dwuwymiarowy parametryczny układ równań całkowych (PURC) został uogólniony dla trójwymiarowych zagadnień brzegowych. Proponowana metoda pozwala na rozwiązywanie zagadnień brzegowych bez potrzeby stosowania tradycyjnej dyskretyzacji brzegu. Efektywność proponowanej metody została zaprezentowana na dwóch przykładach testujących.
EN
The paper presents a modeling the geometry of three-dimensional boundary with the help of only corner points. For this reason known two-dimensional the PIF.S system was obtained to three-dimensional cases. The proposed method makes it possible to obtain solution of domain problems with no need for the discretization of the boundary geometry and it can be reduced merely to an approximation of boundary functions. The effectiveness of the proposed method was tested on the examples.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.