Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 131

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  facade
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono model obliczeniowy pozwalający na prawidłową ocenę wyników badań terenowych ścian zewnętrznych i porównanie ich z wymaganiami określonymi w polskich przepisach budowlanych. Model bazuje na zapisach normowych oraz doświadczeniu w wykonywaniu prognoz dotyczących budynków mieszkalnych. Może on być również stosowany w przypadku innych rodzajów budynków, w których wymiary elementów konstrukcyjnych niewiele różnią się od tych w budynkach mieszkalnych. Obliczenia mogą być przeprowadzane w pasmach częstotliwości lub w jedno liczbowych wskaźnikach oceny.
EN
In the article presents a calculation model that allows for the correct interpretation of the results of field tests of facades in relation to the normative requirements specified in Polish construction regulations is presented. The model is based on normative records and on experience in making forecasts for residential buildings but it can also be used for other types of buildings where the dimensions of the structural elements do not differ much from those in residential buildings. Calculations can be performed in frequency bands or in single-number factors.
PL
W artykule przedstawiono czynniki wpływające na powstawanie skażenia mikrobiologicznego elewacji oraz działanie rożnych śródków biobójczych w tynku silikonowym. Wykazano również wady dotychczas stosowanej znormalizowanej metody badań skuteczności biocydów.
EN
This article presents factors influencing microbiological contamination of the facade and effectiveness of various biocides in silicone plaster. The disadvantages of the previously used standardized methodology of biocide efficacy testing were also demonstrated.
5
Content available remote Uszkodzenia warstwy elewacyjnej w systemie ETICS
6
Content available remote Trendy w elewacjach
PL
Bryła budynku i jego elewacja to ważne elementy przestrzeni kształtowane przez architektów. Forma obu tych elementów jest fascynującym „detalem” otaczającej nas przestrzeni, który tworzy klimat danego miejsca. Obecnie elewacja stała się inteligentną powłoką, obudową wnętrza o określonej funkcji. Współczesne elewacje oddają nie tylko indywidualny zamysł estetyczny architekta, ale również stanowią odzwierciedlenie wszechstronnej wiedzy i postępu materiałowo-technologicznego. Jest to wypadkowa solidnej wiedzy zespołów nie tylko z dziedziny architektury. W artykule podjęto próbę systematyki materiałowej i trendów w tej dziedzinie.
EN
The body of the building and related elevations are important elements of space shaped by architects. The form of both of these elements is a fascinating "detail" of the space that surrounds us, which creates the atmosphere of a given place. Currently, the facade has become an intelligent coating, an interior cladding with a specific function. Contemporary facades reflect not only the individual aesthetic sense of the architect. It is also a reflection of comprehensive knowledge as well as material and technological progress, it is the result of solid knowledge of the teams not only in the field of architecture. The article attempts to modest systematics of materials and interest in trends in this field.
9
Content available remote Badania palnych ETICS z barierami ogniowymi
10
Content available remote Wybrane aspekty techniczne termomodernizacji elewacji budynków jednorodzinnych
PL
Celem artykułu jest omówienie właściwości techniczno-użytkowych (innych niż właściwości termoizolacyjne oraz bezpieczeństwo ogniowe) systemów stosowanych w przedsięwzięciach termomodernizacyjnych mających wpływ na ich przydatność użytkową oraz bezpieczeństwo użytkowania.
EN
The aim of the article is to discuss the technical and operational properties (other than thermal insulation properties and fire safety) of the systems used in thermal modernization projects that affect their usability and safety of use.
11
Content available remote Odbiór elewacji Veture
13
Content available remote Nowe wytyczne SITP dotyczące ocieplenia elewacji budynków
14
Content available remote Nowoczesne rozwiązania w naprawach dociepleń
EN
The article discusses selected delects and damages of thermal insulation of walls in the ETICS technology and indicates modern material solutions (biocides, aerogels, vacuum insulation) and structural solutions (balcony connectors) eliminating the above-mentioned delects and damages.
PL
Artykuł prezentuje nowe możliwości wykorzystania narzędzi do projektowania parametrycznego w edukacji architektonicznej, a także w twórczości projektowej, na przykładzie komponowania elewacji budynków. Opracowanie analizuje zagadnienie parametrycznego kreowania elewacji obiektów w środowisku BIM-owskim w oparciu o programy ARCHICAD i Grasshopper. Znajomość potencjału przedstawionych w artykule narzędzi może bezpośrednio przekładać się na sposób i jakość parametrycznego projektowania architektonicznego. Przedstawiono cykl postępowania edukacyjno - projektowego na przykładzie ćwiczenia laboratoryjnego realizowanego na przedmiocie Techniki BIM w Projektowaniu (I stopień, I rok, semestr 02) oraz Projektowanie Parametryczne BIM (II stopień, I rok, semestr 02) prowadzonych przez Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki.
EN
In this paper new possibilities of using tools for parametric design in architectural education, as well as in design creativity on the example of an arrangement of building facades are provided. In this study the issue of the parametric creation of building facades in the BIM environment using the ArchiCAD and the Grasshopper programs is analysed. Knowledge of the potential of the tools presented in the paper may evoke a straightforward effect on the method and the quality of parametric architectural design. To substantiate this claim the exemplary cycle of an educational and design procedure as part of laboratory exercises is presented. The exercises took place during the courses: BIM Techniques in Design (1st degree, 1st year, 2nd semester) and Parametric BIM Design (2nd cycle degree, 1st year, 2nd semester, optional course) carried out by the Department of Descriptive Geometry, Technical Drawing and Engineering Graphics at the Faculty of Architecture Cracow University of Technology.
PL
Nierzadko plany inwestora dotyczące zakresu renowacji są weryfikowane wynikami badań stanu technicznego elewacji. Zdarza się bowiem, że badania elewacji wskazują na konieczność znaczącego zwiększenia zakresu robót w stosunku do pierwotnych planów inwestora. W niniejszym artykule opisana została taka właśnie sytuacja, w której z planowanej naprawy miejscowych zarysowań i pęknięć warstw zewnętrznych ocieplenia, zakończyliśmy na rozbiórce (demontażu) wszystkich warstw ociepleniowych i wykonaniu ich na nowo – według obecnie obowiązujących wymagań ochrony termicznej.
EN
Often, the investor’s plans regarding the scope of renovation are verified by the results of examination of the technical state of elevation. At times the examination of elevation indicates the necessity of a significant increase in the scope of works in relation to the original investor’s plans. The article describes exactly this kind of situation, in which the original plan was to fix local scratches and cracks of exterior thermal insulation layers, but we ended up dismantling all thermal insulation layers and creating them again – according to currently binding requirements of thermal protection.
18
Content available Współczesne metalowe elewacje perforowane
PL
Stosowanie elewacji perforowanych umożliwia uzyskanie elewacji nadających bryle budynku indywidualny charakter. Spośród dużej liczby dostępnych na rynku wyrobów budowlanych materiałów elewacyjnych największe możliwości w zakresie formowania kształtu pojedynczego elementu okładzinowego, stopnia skomplikowania wzoru perforacji i jej intensywności zapewniają okładziny metalowe. Znajomość właściwości materiałów oraz technologii produkcji elementów perforowanych jest kluczowa dla uzyskania estetycznych i poprawnych technicznie, a jednocześnie akceptowalnych ze względu na koszty produkcji rozwiązań. W pracy omówiono wybrane zagadnienia związane z projektowaniem i wykonaniem metalowych elewacji perforowanych.
EN
Use of perforated elevations makes it possible to obtain elevations which provide the body of a building with an individual character. Out of a great number of elevation materials available on the construction market, the greatest possibilities in the scope of forming the shape of a single facing element, degree of complexity of the perforation pattern and its intensity, are provided by metal facings. Knowledge of properties of materials as well as of production technologies of perforated elements plays a key role in obtaining aesthetic and technically correct solutions, which at the same time are acceptable in terms of production costs. The paper discusses selected issues connected with designing and creation of perforated metal elevations.
PL
Promieniowanie słoneczne jest głównym czynnikiem wpływającym na przebieg procesów fizycznych i biologicznych na Ziemi. Ważne jest bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych, a tym samym czynniki ograniczające to oddziaływanie. Jednym z nich jest zacienienie ścian budynków. W artykule przeprowadzono analizę zacienienia ściany budynku od sąsiadującej zabudowy oraz okapu. Podano własne wzory końcowe na obliczanie wysokości zacienienia ściany. Wykazano istotny wpływ wysokości budynku zacieniającego i jego odległość od budynku zacienianego, a także wysięgu okapu. Uwzględniono zmianę wysokości kątowej Słońca w ciągu roku i doby, a także szerokość geograficzną usytuowania budynku.
EN
Solar radiation is the main factor influencing the physical and biological processes on Earth. The direct impact of the sunlight is significant, thus the factors limiting that impact are also very important. One of them includes the shading of the walls. This article provides the analysis of the shading of the wall separating from the adjacent building and the hood. The paper also presents own, final calculations for the height of the wall shading, its significant effect, the importance of the distance from the overshadowed object, and the outreach of the hood. The angular changes of the height of the sun taking place during the year and the day were also taken into the consideration, as well as the latitude of the building location.
PL
Tekst odnosi się do zagadnienia fasady, narzędzia architektonicznego, które spina prywatne i publiczne, wnętrze i zewnętrze, będąc tym samym twarzą budynku, a w większej skali twarzą miasta. Twarz, która również wyraża, jak zdarza się w wypadku tekstów, dyskursów i narracji: zatem, jak ujawniają niektóre budynki mistrzów ruchu modernistycznego instrumenty ars rhetorica stają się ważne.
EN
The essay is about the issue of the facade, the architectural device which holds together the private and the public, the inside and the outside, and at the same time becomes the face of the building, and at a larger scale, of the city. A face which also expresses, as happens with texts, discourses and narrations: so the instruments of ars rhetorica becomes important, as some buildings by the masters of the Modern Movement can reveal.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.