Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Retrieval activities on the Franken shipwreck
EN
On 23rd-28th April 2018, an expedition was carried out to the German tanker FRANKEN, located in the central part of the Gdansk Bay. The purpose of this expedition was to gather as many photos, videos and information as possible, which after processing could be used to produce a coherent, technical description of the wreck. The main purpose of the project is to present the outcome of the expedition. This outcome is a compilation of the measurement data, the photographic material as well as the samples collected at the sea bottom, next to the Franken wreck, according to the objective set in the project. The analysis of the activities carried out and the research results are intended to contribute to achieving the two main objectives of the project: · to reduce the possibility of ecological disaster in the Gdańsk Bay through the development and preparation of the best technical and environmentally safe recovery plan of the oil remaining in the Franken shipwreck and, · to mobilise the political will of the maritime administration in the region, where the wreck is located as well as political decision-makers to take over the responsibility for securing the wreck and to undertake actions mitigating the risk of a large oil spill in the Gdansk Bay. The preparation of the Action Plan for cleaning of the shipwreck will help to show the decision-makers the scale of this undertaking.
PL
W dniach 23-28 kwietnia 2018 roku w ramach projektu „Redukcja negatywnego wpływu wycieków paliwa z wraku tankowca Franken przeprowadzona została ekspedycja na wraku niemieckiego tankowca FRANKEN, znajdującego się w centralnej części Zatoki Gdańskiej. Celem przeprowadzonego badania było zgromadzenie możliwie jak największej ilości zdjęć, filmów oraz wszelkich informacji o wraku, które po zebraniu, opracowaniu i końcowym przetworzeniu posłużyły do wytworzenia spójnego, technicznego opisu aktualnego stanu tego obiektu. Głównym celem raportu jest pokazanie i omówienie wyników ekspedycji. Można to osiągnąć przez opracowanie danych pomiarowych, materiałów fotograficznych oraz pobranych prób dna w okolicy wraku Franken zgodnie z założeniami projektu. Analiza przeprowadzonych działań oraz wyniki badań mają posłużyć do zrealizowania dwóch głównych celów projektu tj.: · graniczenia możliwości katastrofy ekologicznej w Zatoce Gdańskiej poprzez opracowanie i przygotowanie najlepszego technicznego i bezpiecznego dla środowiska planu oczyszczenia wraku statku Franken z paliwa pozostającego w jego zbiornikach, · do zmobilizowania woli politycznej administracji morskiej na obszarze, na którym zalega wrak, jak i politycznych decydentów do przejęcia odpowiedzialności za zabezpieczenie wraku oraz podjęcie działań mitygujących ryzyko wielkiego rozlewu olejowego w obszarze Zatoki Gdańskiej. Przygotowanie planu oczyszczania wraku ma za zadanie pokazanie decydentom skali przedsięwzięcia, możliwych rozwiązań wraz ze wstępnym szacunkiem kosztów takiej operacji.
EN
The aim of this paper is to make an assessment of the shipwreck’s impact on the marine environment in Polish marine areas based on measurements and investigations. As in other countries around the Baltic Sea, the inventory of wrecks with reference to their harmfulness to the marine environment, which was started in 1998, enabled a list of wrecks to be drawn up and classified according to degree of danger posed. In 2015, seabed sediment pollution in the area of the wreck of a modern motor merchant vessel known as SLEIPNER was monitored. During a voyage from Gdańsk to Newport with a load of timber, due to extreme fog conditions, it sank on 9 July1975 after a collision with a Polish bulk carrier, MARCELI NOWOTKO, to the north of the Rozewie Cape (54.50 N 18.20 E). With its larboard torn, SLEIPNER was grounded, and on 21 August it broke in two during a storm. Within the framework of the works, the stern section, which comprised fuel tanks and an engine room, was investigated. The wreck’s inventory included: - Preparation of a sonar mosaic and bathymetric chart of the area; - Geological analysis of the seabed; - Chemical analysis of water column and bottom sediments; - Assessment of zoobenthos as an indicator of marine environment conditions. - There is no proof of a direct negative impact of the wreck on biota (bottom fauna), as it is chemically and biologically inert.
PL
Celem badań była ocena wpływu na środowisko wraku zalegającego na dnie polskich obszarów morskich. Prowadzona od 1998, wzorem innych państw bałtyckich, inwetaryzacja wraków w aspekcie ich zagrożenia dla środowiska pozwoliła na sporządzenie listy wraków sklasyfikowanych według skali tego zagrożenia. W roku 2015 wykonano monitoring skażeń dna w rejonie wraku współczesnego motorowego statku handlowego SLEIPNER. 9 lipca 1975 podczas rejsu z Gdańska do Newport z ładunkiem drewna, zderzył się on w gęstej mgle, na północ od Rozewia 54.50 N 18.20 Ez drobnicowcem Marceli Nowotko. ‚’Sleipner’a „ z rozdartą lewą burtą osadzono na mieliźnie, a 21 sierpnia podczas sztormu przełamał się na pół. W ramach pracy zbadana została część rufowa gdzie znajdowały się zbiorniki paliwa i siłownia. Inwentaryzacja wraku obejmowała: - Wykonanie mapy sonarowej i batymetrycznej rejonu, - Wykonanie analizy geologicznej podłoża, - Analizę chemiczną wody i osadów dennych, - Ocenę zoobentosu jako wskaźnika kondycji środowiska morskiego, - Ustalono, że wrak nie zanieczyszcza środowiska i jest chemicznie i biologicznie obojętny.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
1660--1666, CD2
PL
Program oceny charakteru i wielkości oddziaływania na środowisko w pobliżu portu w Gdyni, prowadzony przez Instytut Morski w Gdańsku, jednoznacznie wskazał, że spośród kilkunastu przebadanych wraków, najbardziej niebezpieczny jest wrak statku s/s Stuttgart, który osiadł w okolicach Gdyni. Jest on sztandarowym przykładem nieudanej próby usunięcia powojennego wraku, która nie uwzględniała wpływu na środowisko naturalne. W pobliżu wraku zidentyfikowano katastrofalnie wysokie zanieczyszczenie osadów dennych i zmniejszanie się oznak życia biologicznego. Celem dalszych działań jest zatem uzyskanie informacji niezbędnych do usunięcia zanieczyszczenia i ograniczenia ich wpływu na ekosystem Zatoki Gdańskiej.
EN
The program of surveying the negative impact of motor vessel wrecks on the environment and ecosystem of the southern Baltic carried out by the Maritime Institute in Gdańsk unequivocally indicated that out of a couple dozen of surveyed wrecks the most dangerous is the wreck of the Stuttgart ship which has settled in the vicinity of Gdynia. It is a flagship example of badly executed war wreck removal, which did not take into account its further impact on the environment. Catastrophically high contamination of bottom sediments and reduced signs of biological life were identified in the vicinity of the wreck. The aim of further activities is to obtain information necessary for the operation of removing the contamination and limiting the impact of contaminants entered into the ecosystem of the Gdańsk Bay by the wreck.
4
Content available remote Organizacja morskich badań geofizycznych na przykładzie projektu "BalticPipe"
PL
Poszukiwania surowców zalegających na dnie morskim przez specjalistyczne jednostki badawcze przygotowane do prowadzenia badań geofizycznych za pomocą sond wielowiązkowych, sonarów bocznych, profilografów osadów, w warstwie organizacyjnej, nie różnią się od prowadzenia innych prac zmierzających do zdobycia informacji o budowie powierzchniowej warstwy dna morskiego. Informacje te niezbędne są do podjęcia prac związanych z przygotowaniem do układania podmorskich rurociągów, kabli energetycznych i telekomunikacyjnych czy budowy konstrukcji hydrotechnicznych. Przytoczona w tytule organizacja morskich badań geofizycznych zmierzających do zdobycia wiedzy na temat budowy dna na trasie planowanego gazociągu dobrze nadaje się do zilustrowania sposobu przygotowania i przeprowadzenia poszukiwań surowców zalegających na dnie morza przy użyciu metod akustycznych.
EN
Exploration of raw minerals on sea bottom using specialised research vessels, equipped in devices (multibeam echosounders, side scan sonars, subbottom profilers, etc.) for geophysical investigations, in its organizational aspects does not essentially differ from other activities aimed at investigation of surface sea bottom sediments. This information concerning sea bottom is also necessary for preparatory work before laying pipelines, power and telecommunication cables, and building hydraulic engineering constructions. The organization of geophysical investigations in the sea named in the title of the paper, aimed at gaining knowledge on sea bottom structure along a planned pipeline, is a good tool to demonstrate the way how to prepare and to carry out exploration of raw materials on the sea bottom, using acoustic methods.
PL
Przedstawiono możliwości dokładnego rozpoznania i kartometrycznego obrazowania dna w relacji do określania zasobów kruszyw mineralnych, z zastosowaniem zintegrowanego systemu nowoczesnych metod bezinwazyjnych. Stosowano zdjęcie dna echosondą wielowiązkową i sonarem bocznym, profilowanie sejsmiczne profilografem osadów, przegląd dna systemem telewizji podwodnej, pomiary magnetometrem. Wszystkie dane były zbierane i opracowywane przy dokładności pozycjonowania lepszej niż 0,2 m, prowadzonej w czasie niemal rzeczywistym. Przedstawione przykłady pochodzą z przygotowywanego do eksploatacji pola kruszywa w Zatoce Koszalińskiej. Uzyskiwane rezultaty dobitnie wskazują na konieczność odpowiedniego uwzględnienia użycia przedstawianych metod w odnośnych przepisach związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem eksploatacją i monitoringiem złóż występujących na dnie morskim. Zdaniem autorów pierwszym etapem tych prac winno być obowiązkowe wykonanie pomiaru echosondą wielowiązkową a dalsze etapy zależeć będą od uzyskanego obrazu dna. Opracowania wykonane bez zdj ęcia echosondą wielowiązkową są niewiarygodne.
EN
The effects of the application of modern, integrated non-invasive measuring system to detailed recognition and mapping of the sea bottom in relation to determination of the mineral aggregates are presented. The bottom images obtained by Multibeam Echosounder and Side-Scan Sonar, seismic profiling by Subbottom Profiler, bottom inspection by underwater TV ROV system and magnetometer measurements were used. All data were collected and elaborated with precise positioning system, with precision better than 0.2 m, in nearly real time. Presented examples are situated within sandy/gravelly exploitation field in the Bay of Koszalin. The obtained results demonstrate the necessity to strongly demand the use of the adequate methods in regulations concerning exploration, exploitation and monitoring of the resources on the sea bottom. According to authors the first stage of the work must be to obtain bottom images by Multibeam Echosounder. The next stages will depend on the obtained bottom shape. The studies and measurements realized without Multibeam Echosounder images are not credible.
EN
In the paper we propose the method of seabed morphological features extraction, which we have obtained from bathymetric and backscatter data, recorded by multibeam echosounder. Presented results of acoustical recognition of the southern Baltic Sea bottom are the part of measurements conducted in the band of 220 km length in the central part of Polish coastal water. The detailed analysis of seabed features were performed for area located in the vicinity of Kołobrzeg harbour. The degree of seafloor corrugation was determined by autocorrelation analysis of seafloor bathymetry. To which, we used estimation of autocorrelation length and fractal dimension, based on the shape of autocorrelation function. Moreover, the parameters of wavelet decomposition of bottom backscattering strength were the input to fuzzy logic clustering system allowing for outline of seafloor areas of similar morphological features. Both presented methods have confirmed its effectiveness in identifying morphological characteristics and types of the bottom surface.
EN
The paper presents methodology for determination of areas suitable for high power offshore wind farms in the Polish Exclusive Economic Zone of the Baltic Sea. Possible conflicts between different sea users and ways of their minimization are considered, especially in the aspect of navigation.
8
Content available IMOR survey vessel diesel-electric system advantages
EN
(How diesel-electric system improves reliability, operational flexibility and economy of the survey vessel IMOR) IMOR was built for Maritime Institute of Gdansk as a multi -purpose shallow water survey and ROV support twin-hull vessel. It is configured and capable of performing a range of tasks, such as: hydrographic and geophysical operations, bottom and pipeline inspection, etc. Its small size, small draught, relatively high power and great flexibility of possible applications makes it ideal for work on shallow waters and offshore projects starting onshore. It is equipped with diesel-electric propulsion system that consists of: 3 generator sets, 2 dual azipod aft active rudders - propellers, 2 dual waterjet bow thrusters. These units are powered by electric motors controlled by helmsman stand and DP system. First year of service has proven the project success. In contrast to conventional construction, both fuel consumption and pollution discharges have been reduced substantially. Additionally, manoeuvring and maintenance of the vessel has been improved. A great advantage of such system is the use of sufficient number of auxiliary diesel engines; consequently operation of all engines at a time is avoided. During idle operation or reduced speed of the vessel, it is sufficient to connect only one or two auxiliary generators which, in return, will be operated at an optimum capacity and efficiency. On demand, high speed and operation of all vessel auxiliary generators can be achieved in a few seconds. This flexibility enables substantial energy-savings and exploitation cost advantages. Other benefits may be summarized as follows: high survivability, reduction of noise and vibration, improved operational flexibility and reliability, increased flexibility and adaptability for different kind of survey works, increased space available, reduced manning and logistics.
9
Content available remote Geowizualizacja hydrograficznych danych pomiarowych
PL
W referacie zaprezentowano współczesne możliwoci hydrografii morskiej w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych pomiarowych z wykorzystaniem sonarów i echosond wielowiązkowych. Przedstawiono rezultaty prac własnych uzyskane, oryginalne efekty przetwarzania danych georeferencyjnych w postaci mozaiki dna, map hybrydowych, element elementów wizualizacji 3D oraz animacji komputerowej wybranych obszarów dna morskiego elementów obiektów podwodnych (wraki). Ukazano rolę i znaczenie tych opracowań w pogłębieniu wiedzy człowieka o obiektach podwodnych oraz ułatwieniu ich identyfikacji i weryfikacji.
EN
Contemporary possibilities of the hydrography in collecting and processing of the survey data from sonar and multibeams echosounders are described in this paper. Our own research results original effects of processing geodata as a mosaic of the sea bottom, hybryd-charts, elements of 3D visualization and computer animations of selected areas of the sea bottom and underwater objects (wrecks). The paper shows the role and significance of this presentation in broadening our knowledge about underwater objects and in facilitating identification and verification of them.
PL
W artykule rozważane są możliwości określania podstawowych cech geometrycznych obiektów leżących na dnie morza w oparciu o pomiary wykonane sonarem bocznym.
EN
In this paper we consider possibilites to identifying basic geometric features of objects situated on the seabed by means of a side scan sonar.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.