Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 64

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kryzys gospodarczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Ograniczanie kosztów w czasach pandemii - optymalizacja dzięki metodyce SMED
PL
Choć o kryzysie gospodarczym mówiło się często już w 2018 roku, do lutego 2020 roku wciąż nie było go widać na horyzoncie. W marcu jednak stanęliśmy całym światem przed obliczem pandemii COYID-19. Wirus SARS-CoV-2 mocno pokrzyżował plany między innymi firmom produkcyjnym, wymuszając na nich wprowadzenie zaostrzonego rygoru sanitarnego, modyfikacji systemu zmianowego, a w konsekwencji zwiększenia kosztów ponoszonych z tytułu zapewniania bezpieczeństwa pracownikom.
PL
Brak zajęć dodatkowych w szkołach, brak pieniędzy na sport i kulturę, wyższe opłaty za odpady i transport zbiorowy, wstrzymane inwestycje. To czarny scenariusz dla samorządów, które po kilku tygodniach od wybuchu epidemii koronawirusa już liczą każdą złotówkę. Czy i w jaki sposób miasta i gminy są w stanie wyjść z nieuchronnego kryzysu?
3
Content available remote Klauzula rebus sic santibus kołem ratunkowym dla przedsiębiorstwa?
PL
Słowo „koronawirus” odmieniane jest w przekazach medialnych przez wszystkie przypadki od kilku miesięcy. Dla tysięcy przedsiębiorców pandemia to nie lada problem, powodujący nade wszystko poważne kłopoty finansowe. Jakie są jej gospodarcze konsekwencje i jakie są możliwości uporania się z kryzysem? Z dnia na dzień rzeczywistość zmieniła się diametralnie, a zawarte dopiero co umowy jeszcze wczoraj były szansą na zysk i rozwój, a dziś mogą być wielką „kulą u nogi”, ściągającą przedsiębiorstwo na dno. Czy polskie prawo przewiduje w takich okolicznościach jakieś koła ratunkowe?
EN
The word „coronavirus” was all over the media for several months. For thousands entrepreneurs a pandemic is a real problem, causing over all serious financial trouble. What are its economic consequences and what are the options for dealing with the crisis? The reality has changed dramatically from day to day - does Polish law provide in such any lifebelts?
PL
Celem artykułu jest przeanalizowanie możliwości zastosowania innowacyjnych technologii OZE i nowoczesnych rozwiązań w systemie off grid. We wstępie nawiązano do zmian polityki energetycznej państw, wywołanych nieprzewidywalnymi zdarzeniami w kontekście światowych kryzysów gospodarczych, które przyczyniły się do rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii. Należy podkreślić, iż w obszarze rozwoju energetyki nauka odgrywa znaczącą rolę na wzrost innowacyjności gospodarki, m.in. poprzez wdrażanie nowych technologii umożliwiających konwersję systemów energetycznych na energię odnawialną oraz magazynowanie i efektywne wykorzystanie energii elektrycznej w mikroelektrowniach: słonecznych, wiatrowych oraz systemach hybrydowych opartych na turbinach wiatrowych i panelach fotowoltaicznych. Podjęte działania proefektywnościowe oznaczają mniejsze koszty zużycia energii, co wpływa na ich opłacalność.
EN
The aim of the article is to analyze the possibilities of applying innovative RES technologies and modern solutions in the off grid system. The introduction refers to changes in the energy policy of countries caused by unforeseeable events in the context of global economic crises, which contributed to the development of the renewable energy sector. It should be emphasized that in the area of energy development, science plays a significant role in the growth of innovativeness of the economy, inter alia, through the implementation of new technologies enabling the conversion of energy systems into renewable energy and the storage and effective use of electricity in micro-electric power plants: solar, wind and hybrid systems based on wind turbines and photovoltaic panels. The pro-efficiency measures taken mean lower costs of energy consumption, which affects their profitability.
5
Content available remote Kryzys gospodarczy jako kryzys zaufania do instytucji gospodarczych i politycznych
PL
Każdy kryzys gospodarczy dotykający gospodarki światowej niesie za sobą ogromne konsekwencje ekonomiczne i finansowe, które są szeroko analizowane i omawiane w licznych opracowaniach naukowych, programach telewizyjnych oraz mediach internetowych. Jednak nie można zapominać, że każdemu kryzysowi gospodarczemu towarzyszy kryzys zaufania do instytucji gospodarczych i publicznych, który potęguje rozmiary ekonomicznej i finansowej zapaści, ale przede wszystkim znacznie utrudnia powrót do właściwej kondycji gospodarczej. Zaufanie, jako podstawowy element kapitału społecznego, ma wpływ na wzrost gospodarczy, efektywność rynku, stabilność i rozwój. Celem niniejszego artykułu jest próba omówienia wzajemnego powiązania kryzysu gospodarczego oraz kryzysu zaufania do instytucji gospodarczych i politycznych.
EN
Every economic crisis that affects the world economy, carries enormous economic and financial consequences, which are widely analyzed and discussed in numerous scientific studies, television programs and online media. However, it must not be forgotten, that each economic crisis is accompanied by a crisis of trust in economic and public institutions, which increases the size of the economic and financial collapse and makes difficult to return to the proper economic condition. Trust as a basic component of social capital, has an impact on economic growth, market efficiency, stability and development. The purpose of this article is to define the interconnectedness of the economic crisis and crisis of trust in economic and public institutions.
EN
The aim of the article is an evaluation of the financial condition of the companies of transport and storage section (section H) based on synthetic indicator in times of economic crisis. The first part of the paper discusses theoretical issues relating to the construction of synthetic measures. In the second part of the paper, a comparative study of the financial condition of the companies of transport and storage section in comparison with the financial condition of the companies in other sections was presented. This study was carried out on the basis of a synthetic financial condition indicator constructed with use of the model method.
PL
Celem artykułu jest ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw sekcji transport i gospodarka magazynowa (sekcja H) na podstawie wskaźnika syntetycznego w czasie kryzysu gospodarczego. W pierwszej części artykułu omówiono zagadnienia teoretyczne dotyczące konstrukcji miar syntetycznych. W drugiej części, przedstawiono badanie porównawcze kondycji finansowej przedsiębiorstw sekcji transport i gospodarka magazynowa w odniesieniu do kondycji finansowej przedsiębiorstw w pozostałych sekcjach. Badanie to przeprowadzono w oparciu o syntetyczny wskaźnik kondycji finansowej skonstruowany za pomocą metody wzorcowej.
PL
Podjęcie tematu pracy wynikało z przesłanek poznawczych oraz przesłanek praktycznych. Celem głównym opracowania jest analiza uwarunkowań ekonomiczno-społecznych związanych z globalnym kryzysem i propozycjami jego przezwyciężenia. Istotne jest dążenie do przemiany systemu zarówno politycznego, jak również gospodarczego i kulturowego. Dotychczasowe studia literatury przedmiotu, a także obserwacje skłaniają do sformułowania następującej hipotezy: „obecne doświadczenia poszczególnych gospodarek pokazują, że dotychczasowa dominacja ekonomii neoklasycznej, pokładającej zaufanie w swobodnym działaniu sił rynkowych wymaga innego holistycznego podejścia do gospodarki”. W opracowaniu wykorzystano metody konceptualno-analityczne, czyli studia literaturowe, analizę krytyczną. Jako wstępne narzędzie zastosowano metodę opisową. W dalszej części opracowania zastosowano analizę krytyczną, dzięki której wskazano wszelkie zmiany i nieprawidłowości oraz odchylenia od przyjętych norm. Pozwoliło to zrozumieć, dlaczego procesy gospodarcze odbywają się i kształtują tak, a nie inaczej; jakie czynniki, przyczyny spowodowały negatywne skutki, a także co należy zrobić, by zmienić bieg wydarzeń. Wkładem do nauki jest wskazanie na możliwości przezwyciężenia kryzysu. Wyniki badań przedstawiono w układzie tabelarycznym i uzupełniono je formami graficznymi.
EN
The ongoing financial and economic crisis proves the great instability and points that contemporary neo-liberal doctrine has failed. Free-market fundamentalism on the one hand assumes freedom of choice and meeting the needs using the mechanism of supply and demand, on the other hand, it commits the failure of market for local communities. The elaboration is focused on regular economy development cycles. Also the imbalance between the real economy and the financial sector, which in turn led to the crisis was analysed. What is more, the man has lost awareness of being an integral part of the environment. The present ecological crisis is the price we have to pay for the development of civilisation. It is caused mainly by greed, empowered by the market economy model. Only money counts and the pursuit of profit, and care for the common good – the natural environment is neglected or even fully ignored. Therefore, it is reasonable and necessary to manufacture a public awareness that each person creates a microenvironment and has both, positive and the negative impact on the entire planet.
PL
Opracowanie obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna dotyczy definicji i typów konwergencji, konwergencji w perspektywie historycznej, czynników wpływających na konwergencję, kryzysu finansowego i gospodarczego oraz jego konsekwencji oraz kryzysu w krajach UE należących do OECD i jego wpływu na konwergencję. Część praktyczna opracowania to wyniki badań empirycznych dotyczących występowania procesu konwergencji w krajach OECD w latach 2003-2012.
EN
This paper analyzes the issue of convergence in OECD countries and tries to assess the effect of financial crisis on the process of convergence. In other words we consider, if the global financial crisis pulled the economies of the organization together or pushed them apart. Looking at the convergence from historical perspective, one can observe only limited extent of this phenomenon. The economic growth in the twentieth century shows the striking divergence instead of convergence. The economists found that convergence was restricted only to the narrow range of North Atlantic countries. But outside the charmed circle there was structural change and economic integration but not convergence. Analyzing the consequences of the global financial and economic crisis on the most developed countries we come to our basic question – what impact has the present crisis on the convergence process among the OECD countries? The experiences from the Great Depression 1929-1932 showed the negative impact on the convergence. It was due to the globalization retreat as well as policy of the countries favouring the autarchy. The present world economy differs essentially from that of the interwar period. The integration processes, capital flows and mass migration fueled the progress of globalization and made the economy far more interdependent. Finally we will try to show, if the present crisis has a similar effect on the convergence process as the Great Depression had 80 years ago. We will analyze the most important macroeconomic data from the period 2007-2012 and use simple econometric model to settle the relationships and in conclusion we show the similarities and differences between these two economic events.
PL
W pracy zaprezentowano analizę rynku pracy na tle ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. W publikacji skoncentrowano się na przedstawieniu braku równowagi cen na rynkach czynników makroekonomicznych. Badania wykorzystują analizę marginalną ekwiwalentnej płacy. W tym celu wyznaczono funkcję produkcji, wyznaczającą zależność pomiędzy dochodem narodowym netto a liczbą zatrudnionych i nakładów inwestycyjnych w środki trwałe. Analiza dotyczyła stopnia przesunięcia funkcji cen na rynku pracy i rynku kapitałowego w Polsce. Ponadto obliczono wartość współczynnika elastyczności cenowej popytu na rynku pracy w Polsce. Przedstawia on wrażliwość reakcji popytu i podaży siły roboczej w zależności od jej efektywności oraz wynagrodzenia za pracę.
EN
The article focuses on the presentation of the analysis of no price equilibrium in the markets of macroeconomic factors. The research uses the marginal analysis of equivalent pay, which required the prior formulation of the production function, determining the dependence between net national income and the number of employees and investment outlays in tangible assets. The analysis concerned the degree of the displacement of the price function in the labour market and the capital market in Poland. In addition, the value of the coefficient of price elasticity of demand in Poland is calculated. It captures the sensitivity of the reactiveness of demand and supply of labour depending on its efficiency and pay.
PL
Dyscyplina jaką jest etyka, stoi na straży norm, które z założenia mają wskazywać właściwe drogi postępowania człowieka. Normy te odpowiadają na zasadnicze pytania dotyczące możliwości wyboru w konkretnych działaniach dobra lub zła. Etyka dociera do każdej sfery ludzkiego życia, w tym m.in. do: ekonomii, gospodarki i biznesu, stąd mówimy o etyce biznesu, etyce życia gospodarczego. Współczesny biznes, a w konsekwencji zarządzanie – bogate w różnorodne metody i koncepcje (określane mianem nowoczesnych, efektywnych, skutecznych) potrzebuje szerszego spojrzenia, które będzie przede wszystkim uwzględniało drugiego człowieka. Obecnie na znaczeniu w naszym życiu przybierają cyfry, efekty, wyniki, cele. Stanowią one istotne komponenty zarządzania. Jednak czy są one najważniejsze? Czy nie przysłaniają najwyższej wartości, jaką jest człowiek? W niniejszym artykule autor stara się znaleźć obiektywną odpowiedź na postawione w ten sposób pytanie.
EN
Ethics is a discipline guarding the standards which are created to point the right norms of conduct. These standards answer the fundamental questions concerning the options of choice in concrete activities of good and evil. Ethics reaches every sphere of human life, including economics, the economy and business; that is why, one talks about business ethics or economic ethics. Modern business, and, in consequence, management – full of various methods and concepts (described as modern, effective, successful) – needs a broader look considering the other human being. Numbers, effects, results and aims become more important nowadays. They are essential components of management. However, are they the most important things? Do they not obscure the most significant value: the human being. In this article the author attempts to find an objective answer to this question.
PL
Sytuacja biur podróży podczas recesji gospodarczej zdecydowanie się pogarsza, gdyż zachodzi korelacja pomiędzy ich sytuacją finansową a kondycją gospodarki światowej. Niestabilna sytuacja polityczna, problemy gospodarcze, niekorzystne kursy walut, wzrost cen paliw, załamania pogody, kataklizmy naturalne oraz zamachy terrorystyczne powodują, że mieszkańcy Europy podróżują rzadziej i na krótsze odległości, a to odbija się na kondycji ekonomicznej branży turystycznej. Celem artykułu jest zaprezentowanie relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami działalności przedsiębiorstwa, wpływającymi na jego wyniki finansowe oraz rentowności sprzedaży netto i kapitału własnego organizatorów turystyki, jak również zasad zarządzania biurem podróży w czasie kryzysu.
EN
Situation travel agencies during the economic recession is deteriorating, there is a correlation between the financial situation of the travel agencies and the condition of the economy in the world. Unstable political situation in the world, economic problems, unfavorable exchange rates, increase in fuel prices, bad weather, natural disasters, terrorist attacks make Europeans less and less time traveling, and this is reflected in the financial situation of the tourism industry. The aim of this article is to present the financial position and profitability of sales and equity tour operators, as well as management principles travel agency in times of crisis.
PL
W artykule zaprezentowano kierunki zmian branży TSL w Polsce i na świecie w okresie kryzysu gospodarczego. Wskazano główne obszary zmian w polskiej branży TSL. Omówione zostały zjawiska obserwowane na polskim rynku TSL, w odniesieniu do trendów występujących na rynkach międzynarodowych. Przedstawiona została krótka charakterystyka polskiej branży TSL. Omówiono związane z nią zagadnienie specjalizacji i zaproponowano jej systematykę. Przedstawiono strukturę sektorową branży, wskazując parametry ekonomiczne każdego sektora TSL. Wskazano, które z dziesięciu wyodrębnionych w branży sektorów wydają się najbardziej perspektywiczne, pod względem fazy życia i potencjału rozwojowego. Wskazano również na współczesne trendy w globalnych sieci logistycznych. Za szczególnie istotne i najbardziej wpływowe dla polskiej branży TSL uznano zmiany w obszarze promowania proekologicznych łańcuchów dostaw, wdrażanie rozbudowanych narzędzi informatycznych opartych na zarządzaniu informacją w czasie rzeczywistym, celem zapewnienia tzw. synchromodalności procesów przemieszczania ładunków, a także udział w międzynarodowych zrzeszeniach i sieciach logistycznych.
EN
Paper includes the description of the T&L sector in Poland and abroad. It includes its development challenges. Article shows the trends driving industry specialization, incl. giving up traditional freight transport services for high-merge logistics. The article presents the Polish T&L segmentation. It groups the whole Polish T&L sector into ten utilized segments showing their dynamic’s and return on sale’s indicators as well as life cycle’s phases. The paper shows what the global logistics trends have been adapted on the Polish market.
PL
Sektor producentów samochodów (szczególnie osobowych i użytkowych) jest jednym z najdotkliwiej odczuwających skutki światowego kryzysu ekonomiczno-finansowego, przy czym nie dotknął on w jednakowym stopniu wszystkich wytwórców. W najtrudniejszej sytuacji znalazły się firmy koncentrujące swoje działania na nasyconych rynkach zachodnioeuropejskich, gdzie w ostatnich kilku latach systematycznie spada ogólna sprzedaż aut. Ponadto brak przeprowadzonej przez nich kompleksowej restrukturyzacji oraz rosnące koszty prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami i procesami ich wytwarzania, a także wygaszanie w wielu krajach rządowych programów subsydiowania zakupów nowych pojazdów nasilają dodatkowo presję konkurencyjną na producentach. Stąd też koncerny podejmują wiele działań o zróżnicowanym charakterze mających na celu nie tylko zniwelowanie skutków kryzysu, ale przede wszystkim pozwalających im na rozwój w przyszłości. Aktywności te oddziałują także na branżę motoryzacyjną w Polsce, gdzie międzynarodowe firmy ulokowały swoje fabryki i/lub współpracują z krajowymi dostawcami. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie, na tle kluczowych czynników kryzysogennych w sektorze motoryzacyjnym (szczególnie europejskim), zmian zachodzących w strategiach, w tym rynkowych, koncernów samochodowych, jak też wskazanie ich implikacji dla branży motoryzacyjnej w Polsce. Podstawę źródłową stanowiła literatura przedmiotu, opracowania oraz raporty instytucji monitorujących sektor i rynek motoryzacyjny, a także materiały źródłowe badanych podmiotów oraz ich kooperantów.
EN
The economic crisis has markedly affected car manufacturers, especially companies that have focused their efforts on EU market, where new vehicles sales fall since 2009. As a result, manufacturers reduce their production, what intensifies the overcapacity problem. In response to crisis, automotive companies decided: to close unprofitable factories, to enter into strategic alliances with new partners, to carry out mergers and acquisitions, to develop outsourcing, to modify products and markets portfolio, to expand cooperation with companies from converged sectors. Consequences of these restructuring activities are reorganisation of the work system and reduction of employment in foreign factories in Poland. Polish automotive manufacturing sector is almost entirely export-oriented, thus the sector’s shape depends on situation on foreign markets, notably UE ones.
14
Content available Czas na zielone kołnierzyki
PL
Jako cel niniejszego opracowania przyjęto przedstawienie: istoty zielonych miejsc pracy jako priorytetu w międzynarodowych i unijnych strategicznych dokumentach dotyczących rozwoju; warunków wspierających rozwój zielonych miejsc pracy; stanu rozwoju zielonych miejsc pracy w Polsce. Realizacja celu wymagała analizy dokumentów i uregulowań prawnych nawiązujących do zielonych miejsc pracy oraz danych statystycznych o wielkości i strukturze pracujących w Polsce.
EN
So far, it has been said about white, blue and pink collar workers, and now it’s time for the color green. Green collars is the common name for the green work places, and the people who works there. Such jobs exist in various fields and sectors of economy. The concept of green jobs began to spread as far as the development of the concept of a green economy. Implementation of a green economy requires structural changes, including the creation of green jobs. Their creation is important from the economic, ecological and social development points of view. For this reason, the article presents their essence, regulations associated with them and the state of development of green jobs in Poland. It also identifies the actions necessary to stimulate the creation of such jobs.
PL
Artykuł poświęcony został problematyce wpływu kryzysu gospodarczego na skuteczność systemu zarządzania jakością (SZJ) opartego na normie ISO 9001:2008. W opracowaniu zawarto wyniki badań przeprowadzone w jednym z dużych przedsiębiorstw przemysłowych mającym siedzibę na terytorium Polski i obsługującym rynek europejski. W artykule zawarto wyniki badań obrazujące zależności pomiędzy spadkiem obrotów ze sprzedaży, a skutecznością funkcjonowania systemu zarządzania jakością (SZJ).
EN
Article devoted to the issues of the impact of the economic crisis on the effectiveness of the quality management system (QMS) based on ISO 9001:2008. The paper contains the results of studies performed in one of the large industrial enterprises established in the territory of the Polish and European market supports. The article contains the results of studies showing the relationship between the decline in sales turnover, and the effectiveness of the quality management system (QMS).
PL
W publikacji dokonano analizy poziomu i struktury wypadkowości w okresie spowolnienia gospodarczego. Publikacja powstała na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach. Zakresem analizy objęto lata 2004-2012. Pod koniec 2008 roku w przedsiębiorstwach ujawniły się pierwsze skutki światowego kryzysu gospodarczego, których nasilenie miało miejsce w kolejnych latach. Przedsiębiorstwa musiały dostosować produkcję do potrzeb rynku. Zmianom w produkcji towarzyszyły zmiany w poziomie wypadkowości. Celem publikacji było ustalenie zakresu zmian w poziomie i strukturze wypadkowości w sytuacji kryzysowej w przemyśle w porównaniu do okresu pomyślności rynkowej. Dane o wypadkowości w okresie dekoniunktury (po 2008 roku) porównano z czteroletnim okresem poprzedzającym ten okres (lata 2004-2007).
EN
The aim of this article was to analyse workplace accidents during the economic crisis. The article was written on the basis of statistical data from yearbooks provided by the Central Statistical Office and from reports by the Polish Steel Association in Katowice. The data contained in the article characterizes the situation during the years 2004-2012. Since the beginning of the world economic crisis (at the end of 2008), many enterprises implemented changes in production as a result of the market situation. These changes in production contributed to workplace accidents. The aim of the article was to conduct a comparative analysis of workplace accidents during the economic crisis (after 2008) and the preceeding four year time period (2004-2007).
EN
The article discusses the apparel segment of the market for seasonal products in Poland. Its purpose is to characterise the segment and to determine how competitive domesticallyowned manufacturers are. To this end, the authors use GUS (Central Statistical Office) data, their own findings, as well as data derived from the Polska 2000 ranking. The first part of the article presents secondary data and formulas that were used to compute values illustrating the size of the market segment selected and the changing shares of domestically-made products. In the second part, the scope of the research is extended due to the lack of other secondary data, except for aggregate (on clothing, footwear, and accessories). The last part of the article presents a ranking of the largest companies operating in the selected segment of the Polish market by the type of ownership (Polish, foreign). As the GUS data used in the analysis were collected in the period of global financial crisis, its impacts can be seen through the research outcomes.
PL
Prezentowane badania były prowadzone na rynku produktów sezonowych w segmencie odzieży, poszerzonym o obuwie i galanterię. Ich celem było dokonanie charakterystyki tego rynku oraz określenie konkurencyjności przedsiębiorstw z krajowym kapitałem. Do oceny badanego segmentu rynku wykorzystane zostały dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), własne obserwacje oraz dane z opracowania Polska 2000. W części początkowej artykułu prezentowane są dane źródłowe oraz algorytmy, które umożliwiły uzyskanie wartości określających wielkość przedmiotowego segmentu rynku oraz udział w nim produktów wytwarzanych w Polsce. W części końcowej przedstawiono rankingi największych przedsiębiorstw operujących w Polsce w badanym segmencie rynku z uwzględnieniem źródeł kapitału (polski, zagraniczny). Analizy danych były prowadzone w oparciu o szereg czasowy GUS i obejmowały okres światowego kryzysu gospodarczego, który odcisnął swe piętno na wynikach prowadzonych badań.
EN
In the long run a company can outperform rivals only if it can identify and establish a difference that it can preserve; in the short and medium run managers need to respond to a changing environment to preserve its growth capacities and exploit opportunities. Both external and internal factors affect the financial standing of companies operating in the textile sector. The current, extended economic downturn is slowly changing the environment. Managers need to take that into account by making appropriate changes in strategy and operations. In this study the author provides an analysis of economic and financial changes and an assessment of their impact on Polish textile companies. The article focuses on managers’ response to current changes resulting from the financial crisis and on-going changes in increasingly competitive markets.
PL
W czasie kryzysu gospodarczego decyzje menedżerów i wyniki przedsiębiorstw często tłumaczy się efektami kryzysu. Niewątpliwie kryzys zapoczątkowany na rynkach finansowych w 2008 roku zmienia warunki funkcjonowania producentów tekstyliów i odzieży. W analizach ukierunkowanych na tworzenie strategii nie powinno się jednak zapominać o długoterminowych tendencjach i zmianach, zapoczątkowanych na długo przed obecnym kryzysem. Niechętni ryzyku inwestorzy, poszukujący wysokich stóp zwrotu z inwestycji zwracają uwagę na bieżącą rentowność przedsiębiorstw, stabilność zysku oraz strukturę finansowania. Autor analizuje rentowność kapitału własnego producentów tekstyliów oraz odzieży wykorzystując zbiorcze dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz wybranych przedsiębiorstw korzystając z klasycznego modelu du Ponta. Wyniki branży wskazują na bardziej stabilną rentowność malejącej liczby producentów tekstyliów i pogarszającą się konkurencyjność producentów odzieży. Wyniki indywidualnych przedsiębiorstw wskazują na możliwości dostosowania do warunków bieżącego spowolnienia jak i trendów długoterminowych, co podkreśla znaczenie przyjęcia właściwej strategii.
PL
Świat stoi w przededniu zmiany. Recesja, w jakiej znajduje się gospodarka, wykazuje zdumiewające podobieństwo do "Wielkiego Kryzysu" 1929 roku - czas pokaże, czy globalne społeczeństwo wyciągnęło wnioski z traumatycznych doświadczeń minionego wieku. Historia magistra vitae est. Artykuł ten jest próbą stworzenia prognozy dla ładu europejskiego poprzez odniesienie do dzisiejszych wydarzeń społeczno-gospodarczych, na tle przesłanek poprzedzających obydwa kryzysy gospodarcze.
EN
The world is on the eve of change. Current economic recession surprisingly resembles the "Great Depression" of 1929. The time will show whether the global society has drawn conclusions from the traumatic experiences of the last century. Historia magistra vitae est. In this article, the author makes a prediction concerning European social order based on the analysis of present-day socio-economic events and the circumstances preceding both the current economic crisis and the past one.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.