Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 61

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przewodność elektryczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Celem badań była analiza przewodności elektrycznej biowęgla uzyskanego z materiału organicznego metodą pyrolizy. W celu wykonania pomiarów właściwości elektrycznych biowęgla, zbudowano prototypowe urządzenie. Oprócz pomiarów właściwości elektrycznych umożliwia ono m.in. pomiar gęstości właściwej dowolnej próbki materiału sypkiego. W rozpatrywanym przypadku po napełnieniu komory roboczej i zagęszczeniu proszku otrzymywano pastylkę węglową. Dla niej określano pomiarami bezpośrednimi właściwości elektryczne tj.: spadek napięcia przy przepływie prądu przez próbkę (prąd stały i przemienny), oporność rezystora węglowego, wartość prądu przepływającego przez rezystor, indukcyjność oraz pojemność. Ponadto przy pomocy oscyloskopu rejestrowano charakterystyki dynamiczne napięcia w odniesieniu do prądu przemiennego przepływającego przez rezystor węglowy. Stwierdzono, że badanym próbkom można przypisać cechy obiektu elektronicznego o charakterze pojemnościowym.
XX
The aim of the research was to analyze the electrical conductivity of the obtained coal from organic material by pyrolysis. In order to take measurements of the electrical properties of the biochar, a prototype device was built. In addition to measurements of electrical properties, it enables measurement of the specific density of any sample of bulk material. In the case under consideration, after filling the working chamber and concentrating the powder, a carbon pellet was obtained. For it, direct electrical properties were determined by direct measurements, it is: voltage drop at the current flow through the sample (direct and alternating current), resistance of the carbon resistor, value of current flowing through the resistor, inductance and capacity. In addition, the dynamic characteristics of the voltage with respect to the alternating current flowing through the carbon resistor were recorded using the oscilloscope. It has been noted that capacitive features can be attributed to the test samples.
PL
W artykule opisano próbę analizy zmienności parametrów jakościowych wody pitnej w zależności od wybranych czynników takich jak materiał rurociągów doprowadzających wodę do punktu jej poboru oraz wiek wody mierzony jako czas przepływu ustalonej jednostki objętości wody na drodze: „ujęcie - odbiorca".
EN
Aluminium alloys were used in many structural applications, including the civil engineering field. The innovative technology of welding with micro-jet cooling was tested and the effects were reported. The main information is given on the parameters of aluminum welding with the micro-jet cooling process. Information was also reported on the influence of various micro-jet parameters on the metallographic structure. Subsequently, metallographic and certain physical properties of welding structures (for example, mechanical resistance, electrical conductivity) were tested. Aluminum alloys are lightweight and resistant to corrosion in the natural and aquatic environment, which is why they are a suitable material for responsible structures (in the construction of ships, vehicles, electrical conductors). This article focuses on the mechanical and electrical properties of busduct welds made with the micro-jet cooling pioneering technology.
PL
Stopy aluminium były wykorzystywane i zastosowane w wielu konstrukcjach, w tym dla potrzeb inżynierii lądowej. Przetestowano innowacyjną technologię spawania z chłodzeniem mikro-strumieniowym i przedstawiono wyniki badań. Główne informacje dotyczą parametrów spawania aluminium z chłodzeniem mikro-strumieniowym. Podano również informacje o wpływie różnych parametrów chłodzenia mikro-strumieniowego na strukturę stopiwa. Sprawdzono strukturę spoin i pewne właściwości fizyczne złączy spawalniczych (na przykład wytrzymałość na rozciąganie i przewodność elektryczną). Stopy aluminium są lekkie i odporne na korozję w środowisku naturalnym i wodnym, dlatego są odpowiednim materiałem na odpowiedzialne konstrukcje (w budowie statków, pojazdów, szynoprzewodów). W tym artykule skupiono się na właściwościach mechanicznych i elektrycznych spoin szynoprzewodów wykonanych z użyciem pionierskiej metody chłodzenia mikro-strumieniowego.
PL
Z uwagi na wysokie własności użytkowe, a przede wszystkim wysoką podatność na obróbkę skrawaniem, elementy wykonane ze stopu aluminium serii 2XXX znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach współczesnego przemysłu. Tradycyjna technologia ich wytwarzania bazuje na procesie odlewania wielkogabarytowych wlewków oraz następującego po nim procesie wyciskania. W artykule zaprezentowano wyniki badań nad alternatywną metodą ich wytwarzania, a więc procesem ciągłego odlewania profili okrągłych o średnicy 40 mm. W dalszej części przedstawiono analizę ich własności mechanicznych, elektrycznych oraz składu chemicznego przeprowadzonych dla odlewów w gat. EN AW-2007.
EN
Elements manufactured from aluminum alloys series 2XXX are widely used in many branches of modern industry due to their high functional properties and high susceptibility to machining. Traditionally the production of such elements is based on the casting process of large-sized ingots and their subsequent extrusion process. This article presents the research results of the alternative method of their manufacturing which is the process of continuous casting of round profiles with a diameter of 40mm. The article includes the analysis of mechanical, electrical and chemical properties of the EN AW-2007 alloy castings.
EN
In this paper, the influence of structural and microstructural properties on the properties of electric transport is presented. Composite samples of BaCe0.7Zr0.2Y0.1O3–δ (BCZY) and Li2O:NiO:ZnO (LNZ) with various amount of polyvinyl alcohol (PVA) have been prepared by solid-state reaction route. The porosity caused by the addition of PVA changed the level of total conductivity from 5.8∙10-2 S•cm-1 to 9.5∙10-4 S•cm-1 at 800 °C in dry air. In the humidified atmosphere, the overall conductivities of selected composites were different than measured in dry air what may be related to the surface effects in proton conducting BaZrO3. The influence of porosity on the electrical properties of composites has been analyzed and discussed showing its detrimental nature.
PL
W artykule przedstawiono wpływ właściwości strukturalnych i mikrostrukturalnych na właściwości transportu elektrycznego. Próbki kompozytowe BaCe0,7Zr0,2Y0,1O3-δ (BCZY) i Li2O:NiO:ZnO (LNZ) z różną ilością polialkoholu winylowego (PVA) przygotowano drogą reakcji w fazie stałej. Porowatość spowodowana dodaniem PVA zmieniła poziom całkowitej przewodności z 5,8∙10-2 S∙cm-1 na 9,5∙10-4 S∙cm-1 w temperaturze 800 °C w suchym powietrzu. W wilgotnej atmosferze całkowita przewodność elektryczna wybranych kompozytów była inna niż zmierzona w suchym powietrzu, co może być związane z efektami powierzchniowymi w protonowo przewodzącym BaZrO3. Analizowano wpływ porowatości na właściwości elektryczne kompozytów i dyskutowano o jej szkodliwym charakterze.
EN
This paper contains the results of electrical conductivity and tribological properties tests of technically pure titanium, which was irradiated with xenon ions with energy 168 MeV with doses of 1÷5×10¹ Xe/cm². They were presented a results of electrical conductivity, results of GXRD analysis and the results of friction coefficient and tribological wear measurements.
PL
Niniejsza praca zawiera wyniki badań przewodności elektrycznej oraz właściwości tribologicznych technicznie czystego tytanu, który został napromieniowany jonami ksenonu z energią 168 MeV z dozami 1÷5×10¹ Xew/cm². Przedstawione zostały pomiary przewodności elektrycznej, wyniki analizy GXRD oraz wyniki pomiaru współczynnika tarcia oraz zużycia tribologicznego.
7
PL
Do zapraw cementowych dodawano nanokrzemionkę [NS] i włókna węglowe [WW] o różnej długości, oddzielnie i razem, badając ich wpływ na właściwości mechaniczne i przewodność zapraw cementowych. Przeprowadzone doświadczenia wykazały, że dodatek WW o długości 3 mm daje większą wytrzymałość od dodatku WW o długości 6 mm. Dodatek NS zwiększa wytrzymałość zapraw, jak można tego było oczekiwać. Równoczesny dodatek NS i WW zapewnia wyższą wytrzymałość niż ich oddzielny dodatek. Przypuszczalnie jest to wpływ bardziej równomiernego rozproszenia obu domieszek w zaprawie. Oporność elektryczna zapraw maleje z rosnącym dodatkiem WW i jest większa w przypadku włókien o długości 3 mm. NS nie ma na tę właściwość wpływu.
EN
Nano-silica [NS] and carbon fibers [CF] of different lengths were added separately and together to the cement mortars and their influence on mechanical and electrical properties were examined. The experimental results have shown that addition of 3 mm CF gives higher strength of cement mortars than 6 mm CF. NS addition is assuring higher strength, as should be expected. The simultaneous addition of CF and NS causes higher increase of strength than separate addition of these admixtures. Probably it is the influence of more uniformly dispersion of both CF and NS in cement paste. The electrical resistivity of cement mortars decrease with increasing CF content and is higher with 3 mm CF w than with 6 mm CF addition. NS has no influence on the electrical resistivity.
EN
Plastic consolidation of highly fragmented materials is a cost-effective way to recover aluminum alloys. In this process, metal in the form of chips, powders, or ribbons omits the melting step that is typical for conventional scrap recycling; by that, it significantly reduces both energy expenses and material losses. By reducing the number of operations, the cost of labor and expenditures on environmental protection can be decreased. In addition, the solid bonding of metals in highly dispersed forms allows us to create heterogeneous structures that could be difficult to obtain in traditional processes. In the present study, the influence of the addition of Cu powder (99.7 wt.%) on the bonding quality of aluminum powder (99.7 wt.%) during hot extrusion is being examined. The examined materials contained aluminum powder with the addition of 5 wt.% of Cu powder. The mixture of these powders were cold compacted to produce an 80-mm-long charge for the extrusion process. Plastic consolidation was conducted at three different temperatures: 300°, 350°, and 400°C. As a result, rods 8 mm in diameter were obtained. Mechanical tests combined with microstructure observations and electrical conductivity tests were performed for the as-extruded materials.
PL
Konsolidacja plastyczna silnie rozdrobnionych form materiałów jest ekonomicznie opłacalnym sposobem odzysku stopów aluminium. W procesie tym pomija się etap topienia, który jest integralną częścią recyklingu konwencjonalnego złomów metali takich jak wióry, proszki i taśmy. Umożliwia to znaczącą redukcję nakładów energetycznych oraz strat materiału. W wyniku zmniejszenia liczby operacji, koszty pracy oraz wydatki na ochronę środowiska mogą zostać znacznie zmniejszone. Dodatkowo konsolidacja plastyczna metali w stanie silnie rozproszonym pozwala uzyskać heterogeniczną strukturę, która może być trudna do otrzymania w tradycyjnych procesach. W niniejszej pracy badano jakość połączenia proszku Al z proszkiem Cu podczas wyciskania na gorąco (proszek Al i 5 wag.% proszku Cu). Wstępnie zagęszczony na zimno wsad o długości 80 mm wyciśnięto w trzech temperaturach: 350°C, 400°C, 450°C. W wyniku konsolidacji plastycznej otrzymano pręty o średnicy 8 mm. Dokonano obserwacji ich mikrostruktury, określono własności mechaniczne z próby jednoosiowego rozciągania oraz przeprowadzono pomiar przewodności elektrycznej.
PL
W artykule przedstawiono przybliżony, zastępczy model elektryczny materiału warstwowego z warstwą powtarzalnych elementów przewodzących. Właściwości periodycznych elementów materiału, kształtowane są poprzez modyfikację ich geometrii. Zaproponowano i zweryfikowano konstrukcję modelu SISO, w którym dobrano postać funkcji aproksymujących właściwości elektryczne. Przedstawiono algorytm aproksymacji wielomianowej w odniesieniu do przykładowej struktury elementu oraz zaproponowano i scharakteryzowano parametry skupionego modelu elektrycznego.
EN
The paper presents a discussion on the approximate electrical model of a layered material with the distributed periodic structure of the predefined cells. The macroscopic properties of the material are shaped by the modification of the local geometry of the cell. The proposed SISO model with the polynomial approximation of some selected properties is verified. The algorithm of polynomial approximation is introduced and presented in relation to an exemplary fractal structure. It is also shown the lumped electric model of periodic cell with defined parameters.
PL
Glinokrzemiany z dodatkiem aktywatorów alkalicznych [GAA] są przyjaznymi dla środowiska, stosunkowo tanimi materiałami budowlanymi, mogą być bowiem wytwarzane z niektórych odpadów przemysłowych. Odpady te, do których należą granulowany żużel wielkopiecowy lub popiół lotny mają stosunkowo niskie ceny i stanowią równocześnie główny składnik tych materiałów. Z tego względu GAA mogą konkurować z szeroko stosowanymi materiałami budowlanymi opartymi na cemencie. GAA są z zasady złymi przewodnikami elektryczności. Jednakże, dodanie do nich odpowiedniej ilości przewodzących prąd dodatków może radykalnie zmniejszyć ich oporność elektryczną, co pozwala je wykorzystywać w różnych zastosowaniach. Można na przykład stosować je jako samonagrzewające się materiały lub czujniki monitorujące zmiany właściwości konstrukcji betonowych. W artykule opisano badania próbek GAA z żużla i szkła wodnego jako aktywatora, piasku stanowiącego wypełniacz i dodatku przewodzącego prąd elektryczny. Badano zdolność do wytwarzania ciepła Joule’a na tych próbkach ładowanych zewnętrznym źródłem prądu stałego, mierząc temperaturę w wybranych punktach próbek za pomocą termopar. Doświadczenia potwierdziły, że można uzyskać obiecujące wyniki z próbkami GAA, które wykazują dostateczny wzrost temperatury w warunkach laboratoryjnych i mogą być użyte w praktycznych zastosowaniach.
EN
Alkali-activated aluminosilicates [AAA] can be viewed as eco-friendly, economically advantageous building materials due to the fact that some industrial by products available for a reasonable price, such as blastfurnace slag or fly ash, can be used as their main components. Therefore, AAA can be considered as good competitors to widely used cement-based materials. AAA are in general electrically non-conductive. However, adding a sufficient amount of electrically conductive admixtures significantly decreases their electrical resistivity which broaden application possibilities. Enhanced materiais can be used as self-heating or self-sensing systems. In the paper, AAA samples made of blastfurnace slag, water glass as an alkali activator, filier represented by three fractions of sand and electrically conductive admixtures were prepared. The ability to generate Joule's heat is tested on samples loaded by an external DC electric source by means of measurements of temperature by K-type thermocouples in chosen points on samples. The obtained experimental data make it possible to identify a promising AAA which exhibits a sufficient increase of temperature in room conditions and can be utilized well in practical applications.
EN
Radiation damage caused by heavy ions may induce changes in the surface topography, crystalline structure, and electrical conductivity of irradiated materials. Titanium was irradiated with 130 MeV xenon ions and 260 MeV krypton ions at a fluence of 1, 3, and 5×1014 ions/cm2. The irradiation altered the surface topography of the sample, caused transformation of the α phase into the fcc phase, and reduced electrical conductivity with the increasing irradiation fluence.
PL
Uszkodzenia radiacyjne wywołane ciężkimi jonami mogą powodować zmiany topografii powierzchni oraz zmiany w strukturze krystalicznej i przewodności elektrycznej napromieniowanych materiałów. Tytan napromieniowano jonami Xe o energii 130 MeV i jonami kryptonu o energii 260 MeV. Doza napromieniowanych jonów była równa 1, 3 i 5×1014 jonów/cm2. Napromieniowanie zmienia: topografię powierzchni próbki, powoduje transformacje fazy α w fazę fcc oraz obniża przewodność elektryczną wraz ze wzrostem dozy napromieniowania.
PL
Prowadzone badania miały na celu opracowanie składu surowcowego i technologii wytwarzania półprzewodzących materiałów na bazie polianiliny. Takie tworzywa o prostych metodach wytwarzania, dodatkowo lekkie i wytrzymałe termicznie można stosować w elektrotechnice, elektronice, czy przemyśle motoryzacyjnym, jako generatory prądu, elementy chłodzące bądź do odzysku ciepła. Przedstawiono technologię wytwarzania materiałów półprzewodzących na bazie polianiliny modyfikowanej pojedynczym kwasem solnym lub kamforosulfonowym oraz układem dwóch kwasów organicznych. Określono wpływ rodzaju zastosowanego kwasu na przewodność elektryczną polimeru. Wykonano analizę termiczną dla otrzymanych materiałów.
EN
The research was aimed at the development of the composition and technology of semiconducting materials based on polyaniline. Such materials, which have simple methods of production, are lightweight and have high thermal resistance, may be used in electrotechnical, electronic, and automotive devices, such as power generators and cooling or heat recovery elements. The technology for the production of semiconductive materials based on polyaniline-modified hydrochloric or camphorsulfonic acid is presented. The influence of the acid type on the electrical conductivity of the polymer was determined. Thermal analysis was performed for the obtained materials.
EN
Silumins (i.e., alloys where the main alloy additive is silicon) are the largest casting aluminum alloy group. Materials of this kind are characterized by high strength properties, high corrosion resistance, and low density, which make it possible to use them for construction purposes. A new group of developed properties typical for casting silumins are electrical and thermal conductivity. Thermal and electrical conductivity can be optimized by the suitable selection of chemical composition of the alloy, in the process of precipitation hardening, or by means of a combination of both. The present paper includes test results of the strength and electrical properties of AlSiMg casting aluminum alloys. The alloys that were subject to testing were AlSi5Mg1, AlSi7Mg1, and AlSi11Mg1. Heat treatment included homogenization at a temperature of 535°C over a time period of 8 h, quenched, and artificial aging. The strength tests involved a Brinell hardness measurement as well as an electrical properties test involving electrical conductivity measurement tests.
PL
Siluminy, czyli stopy aluminium z głównym dodatkiem stopowym w postaci krzemu, stanowią jedną z największych grup odlewniczych stopów aluminium. Materiały tego rodzaju charakteryzują się między innymi wysokimi własnościami wytrzymałościowymi, wysoką odpornością na działanie środowiska korozyjnego czy niskim ciężarem właściwym, co pozwala na ich stosowanie w celach konstrukcyjnych. Grupą własności odlewniczych stopów aluminium, nad którą aktualnie trwają intensywne badania są własności elektryczne oraz, powiązane z nimi, własności cieplne. Własności te można optymalizować przez odpowiedni dobór składu chemicznego stopów, wykorzystanie zjawiska utwardzania wydzieleniowego czy też w wyniku kombinacji obu metod. Niniejsza praca opisuje wyniki badań nad kształtowaniem własności wytrzymałościowych i elektrycznych odlewniczych stopów Al-Si-Mg. W badaniach wykorzystano trzy stopy o oznaczeniach AlSi5Mg1, AlSi7Mg1 oraz AlSi11Mg1. Materiały zostały poddane operacjom obróbki cieplnej w postaci homogenizacji w temperaturze 535°C przed 8 h, przesycaniu do wody oraz starzeniu sztucznemu. W ramach określenia własności wytrzymałościowych wykonano pomiary twardości analizowanych stopów przy użyciu metody Brinella. Własności elektryczne określono za pomocą pomiaru przewodności elektrycznej.
EN
The phenomenon of a lightning strike occurring during aircraft operation may seriously affect the integrity of its components due to the electrically insulating properties of polymers and polymeric composites used for manufacturing the fuselage elements of an aircraft. Due to the very high magnitude of temperature fields appearing during lightning strikes, decomposition and vaporization of the matrix and reinforcement materials occur. This results in a pyrolysis reaction and leads to rapid degradation of polymeric composites. One of the ways to limit such degradation is to make the matrix electrically conducting. Such a material is currently being developed by the authors’ team. In order to perform preliminary evaluation of the ability of the new material to minimize temperature magnitude and degradation during a lightning strike, a comparative study with a carbon fiber-reinforced polymeric composite, typical for aircraft applications, was performed. The comparative analysis was performed based on the coupled thermal-electrical analytical model of the considered composites subjected to a lightning strike. The obtained results show that the developed material, due to its electrical conductivity, receives much less thermal energy during a lightning strike and thus, minimizes degradation processes.
PL
Zjawisko uderzenia pioruna występujące podczas eksploatacji statków powietrznych może istotnie wpływać na integralność ich elementów ze względu na właściwości elektrycznej izolacji polimerów i kompozytów polimerowych stosowanych przy wytwarzaniu elementów kadłubów samolotów. Ze względu na bardzo wysokie wartości pól temperatury powstających podczas uderzeń piorunów zachodzi dekompozycja i odparowywanie materiałów osnowy i wzmocnienia. Powoduje to reakcję pirolizy i prowadzi do szybkiej degradacji kompozytów polimerowych. Jednym ze sposobów ograniczenia takiej degradacji jest wykorzystanie osnowy polimerowej zdolnej do przewodzenia prądu. Taki materiał jest obecnie opracowywany przez zespół autorów. W celu dokonania wstępnej oceny zdolności nowego materiału do minimalizacji wartości temperatury i degradacji podczas uderzenia pioruna przeprowadzono badania porównawcze z kompozytem polimerowym umacnianym włóknem węglowym, typowym w zastosowaniach lotniczych. Analiza porównawcza została przeprowadzona w oparciu o sprzężony termoelektryczny model analityczny rozpatrywanych kompozytów poddanych uderzeniu pioruna. Uzyskane wyniki wskazują, że opracowywany materiał, ze względu na swoją przewodność elektryczną, otrzymuje znacznie mniej energii cieplnej podczas uderzenia pioruna, a tym samym minimalizuje procesy degradacji.
PL
Tematem publikacji jest zmienność przewodności elektrycznej paliw do turbinowych silników lotniczych w łańcuchu dystrybucyjnym. W publikacji przedstawiono metody zapobiegające powstawaniu niebezpieczeństw elektryczności statycznej. Badania, do których wykorzystano paliwa powszechnie stosowane do zasilania silników cywilnych (Jet A – 1) jak i wojskowym statków powietrznych (F – 34), prowadzone były w trakcie rzeczywistego zabezpieczenia paliwowego statków powietrznych w lotniczej jednostce wojskowej. Przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury na wartość przewodności elektrycznej paliwa do turbinowych silników lotniczych.
EN
The paper presents a changeability of electrical conductivity of jet fuels in distribution. Author described the methods used to prevent the formation of the dangers of static electricity. Research was carried out on two basic fuels used worldwide to power engines in civil (Jet A – 1) and military aircrafts (F – 34), during real fuel supplies in aviation military unit. Results of influence of temperature on the electrical conductivity of jet fuel are presented.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań prowadzonych nad technologią otrzymywania drutów ze stopu CuAg5, mogących znaleźć zastosowanie w dystrybucji energii elektrycznej oraz przy budowie generatorów silnych pól magnetycznych. Przedstawiono sposób otrzymywania stopu w linii ciągłego odlewania oraz wyniki badań nad złożoną obróbką cieplną i przeróbką plastyczną na zimno. Określono wpływ stanu materiału na kształtowanie się temperaturowego współczynnika rezystancji. Zamieszczono wyniki badań parametrów siłowych procesu ciągnienia oraz własności mechaniczne i elektryczne drutów. Druty o odkształceniu rzeczywistym 6 charakteryzują się zespołem wysokich własności wytrzymałościowych (Rm=1000÷1200 MPa) oraz elektrycznych (72÷76% w skali IACS, wartość temperaturowego współczynnika rezystancji zawiera się w przedziale 0,0032÷0,0036 K-1).
EN
The article presents research results on the technology of obtaining CuAg5 alloy wires, which can be used in the electric energy distribution and the high fields magnets generators construction. This paper presents a method for preparing rods in continuous casting line and research results into the multi-stage combinations of heat treatment and cold plastic working. The effect of material condition for the development of the temperature coefficient of resistance was determined. Presents also research results of drawing forces parameters and mechanical and electrical properties of wires. Were obtained wires (true strain 6) with set of high mechanical properties in the range UTS=1000÷1200 MPa and electrical properties (electric conductivity corresponding to 72÷76% per IACS scale, the temperature coefficient of resistance in the range 0.0032 ÷0.0036 K-1).
PL
Współczesny nieustający rozwój systemów elektroenergetycznych prowadzi do poszukiwań nowych rozwiązań technologicznych w celu udoskonalenia danego materiału przewodzącego pod względem wzrostu wytrzymałości mechanicznej, odporności cieplnej, reologicznej i zmęczeniowej, zmniejszenia masy jednostkowej, zachowując przy tym jak najlepszą przewodność elektryczną. Potencjalnym obszarem zastosowania aluminium z dodatkiem chromu są aplikacje elektryczne, a w szczególności druty, przewody i osprzęt przewodowy cechujący się podwyższonym zakresem temperatur roboczych. W artykule przedstawiono analizę wpływu dodatku chromu do aluminium w zakresie 0,05÷0,4% masowego na własności użytkowe drutów AlCr. Badania prowadzono dla różnych stanów strukturalnych uzyskanych drutów, zależnych od przeprowadzonej obróbki cieplno-mechanicznej.
EN
Current extensive development of electroenergetic systems leads to researches on improvement of mechanical thermal, rheological and fatigue properties and also weight reduction, preserving the best possible electrical conductivity properties at the same time. One of the possible applications of aluminum chromium alloys are electrical applications, especially for wires and cables with increased range of operating temperatures. In this article authors present analysis of influence of chromium addition to aluminum (0,05÷0,4% mass %) on the final properties of AlCr wires. Performed tests were conducted for different structural states of obtained wires, depending on thermal and mechanical processing.
EN
Aluminium alloys are characterized by a low density, acceptable mechanical properties and good technological properties. This unique connection of features made aluminium alloys perfect structural material for the transportation industry. Also, due to their good electrical conductivity they also found application in energy production industry. High mechanical properties and electrical conductivity of the Al-Si alloys with Mg addition may be achieved by heat treatment. However, the highest mechanical properties are achieved in the early stages of age hardening - due to precipitation of coherent phases, while high electrical conductivity may be achieved only by prolonged aging, during precipitation of semi-coherent or fully noncoherent, coarse phases. Carefully heat treated AlSi7Mg alloy may exhibit both fairly high electrical conductivity and slightly increased mechanical properties. The following article present results of the research of influence of heat treatment on the properties and microstructure of sand cast AlSi7Mg alloy. Microstructure observations were performed using light microscopy, scanning electron and scanning-transmission electron microscopy. Hardness and electrical conductivity of the AlSi7Mg alloy were investigated both in as-cast condition and after heat treatment. Maximum hardness of the alloy is achieved after solutioning at 540°C for 8h, followed by 72h of aging at 150°C, while maximal electrical conductivity after solutioning at 540°C for 48h, followed by 96h of aging at 180°C. Increase of the electrical conductivity is attributed to increasing distance between Si crystals and precipitation of semi coherent phases.
PL
Stopy aluminium charakteryzują się małą gęstością, dobrymi właściwościami mechanicznymi, a przy tym bardzo dobrymi właściwościami odlewniczymi. Połączenie tych cech powoduje że stopy te znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym. Ich dużą zaletą jest również wysoka przewodność elektryczna oraz cieplna, dzięki której znajdują również zastosowanie w przemyśle energetycznym. Uzyskanie tak wysokich właściwości mechanicznych i przewodności elektrycznej w przypadku stopów Al-Si z dodatkiem Mg może być osiągnięte tylko poprzez przeprowadzenie obróbki cieplenj. Najwyższe właściwości mechaniczne są osiągane w początkowej fazie utwardzania wydzieleniowego (wydzielanie się koherentnych faz), podczas gdy uzyskanie wysokich wartości przewodności może być osiągnięte tylko przez długotrwałe starzenie, podczas wydzielania się pół koherentnych lub niekoherentnych, dużych faz. W przypadku stopu AlSi7Mg, starannie dobrana obróbka cieplna może powodować znaczne podwyższenie przewodności oraz polepszenie właściwości mechanicznych. Ninjiejszy artykuł przedstawia wyniki badań wpływu parametrów obróbki cieplnej na strukturę i właściwości stopu AlSi7Mg, odlanego grawitacyjnie do form piaskowych. Obserwacje mikrostruktury prowadzone były prz użyciu metod mikroskopii świetlnej, elektronowej mikroskopii skaningowej oraz elektronowej mikroskopii transmisyjnej. Twardość i przewodności stopu AlSi7Mg badano zarówno w stanie lanym, jak i po obróbce cieplnej. Maksymalną twardość stopu uzyskano po przesycaniu w 540°C przez 8h oraz starzeniu w temperaturze 150°C przez 72h. Maksymalną przewodność elektryczną uzyskano po przesycaniu w 540° C przez 48h, oraz starzeniem w temperaturze 180°C przez 96h. Wzrost przewodności elektrycznej spowodowany jest zwiększeniem się odległości pomiędzy kryształami Si oraz wydzielaniem się półkoherentnych faz.
EN
Modern industry expects aluminum products with new, unusual, and well-defined functional properties. Last years we are able to notice constant development of aluminium alloys. In food industry, power engineering, electrical engineering and building engineering, flat rolled products of 1XXX series aluminium alloys are used.8XXX series alloys registered in Aluminium Association during last 20 years may be used as an alternative. These alloys have very good thermal and electrical conductivity and perfect technological formability. Moreover, these materials are able to obtain by aluminium scrap recycling. Fundamental alloy additives of 8XXX series are Fe, Si, Mn, Mg, Cu and Zn. Aluminium alloying with these additives makes it possible to obtain materials with different mechanical ale electrical properties. In this paper, the analysis of alloy elements content (in 8XXX series) effect on chosen properties of material in as cast and after thermal treatment tempers has been presented.
PL
Współczesna gospodarka oczekuje wyrobów aluminiowych o nowych, lepszych i ściśle określonych właściwościach użytkowych. W ostatnich latach obserwowany jest ciągły rozwój stopów aluminium. W przemyśle spożywczym, energetyce, elektrotechnice i w budownictwie tradycyjnie stosuje się płaskie wyroby walcowane ze stopów aluminium serii 1XXX. Alternatywą są zarejestrowane w ostatnim dwudziestoleciu w Aluminum Association stopy serii 8XXX. Stopy te mają dobrą przewodność cieplną i elektryczną oraz znakomitą podatność do odkształcenia plastycznego. Ponadto materiały te można otrzymywać na drodze recyklingu złomu aluminiowego. Podstawowymi dodatkami stopowymi serii 8XXX są Fe, Si, Mn. Mg. Cu i Zn. Stopowanie aluminium tymi dodatkami pozwala uzyskać materiały o zróżnicowanych własnościach mechanicznych i elektrycznych. W pracy przedstawiono analizę wpływu zawartości pierwiastków stopowych obecnych w serii 8XXX na wybrane własności materiału w stanach po odlewaniu oraz po obróbce cieplnej.
EN
The paper presents the results of the die forging tests of a modified EN AW-6101 alloy with the addition of Zr, using two types of the feedstock materials. The first feedstock materials were ingots cast in a vertical semi-continuous process, the second feedstock materials were extruded rods. The die forging process was carried with parameters enabling “on line” heat treatment (T5 temper). For comparison, forgings were also heat treated to the T6 temper and to thermo-mechanical treated to the T8 and T9 temper. Then forgings made from both feedstock materials were characterised in terms of structure, mechanical properties and electrical conductivity.
PL
W artykule zamieszczono wyniki badań kucia matrycowego, zmodyfikowanego stopu EN AW-6I0I z dodatkiem Zr, przy zastosowaniu dwóch rodzajów materiałów wyjściowych. Pierwszym materiałem były wlewki odlewane w technologii półciągłej pionowej a drugim pręty wyciskane. Proces kucia matrycowego realizowano przy parametrach umożliwiających przesycanie wyrobów z temperatury przeróbki plastycznej (stan T5) oraz dla porównania obrabiano cieplnie odkuwki do stanu T6 i cieplno-mechanicznie do stanów T8 i T9. Następnie odkuwki wykonane z obu materiałów wsadowych zostały scharakteryzowane pod kątem struktury, właściwości mechanicznych oraz pizewodności elektrycznej.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.