Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cutting of sheet
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Symulacja numeryczna procesu cięcia cienkich blach na gilotynie
PL
W pracy przedstawiono numeryczną symulację procesu cięcia cienkich blach na gilotynie z zastosowaniem powłokowych elementów skończonych typu shell. Obliczenia numeryczne zostały przeprowadzone w programie ANSYS/LS-Dyna z zastosowaniem metody explicit. Opracowany model umożliwia kompleksową analizę stanów przemieszczeń, naprężeń i odkształceń w dowolnej chwili trwania procesu oraz po procesie. Może być wykorzystany do projektowania i optymalizacji procesu cięcia na gilotynie, doboru parametrów technologicznych w aspekcie jakości technologicznej wyrobu.
EN
In the paper a numerical simulation of the thin sheet metals guillotining with using shell elements was presented. Numerical results were analyzed using the dynamic explicit method in the Ansys LS - Dyna program. The applications that were developed to the method of finite elements provided a complex time analysis of the displacement conditions, strains and stresses that occurred in the object during and after the guillotining process. Developed simulation can be used for the purpose of designing of the guillotining process: selection of the conditions of the process and its optimization.
2
Content available remote Metodyka prowadzenia badań wytrzymałości zmęczeniowej kół zębatych
PL
W niniejszej pracy przedstawiono metodykę prowadzenia badań doświadczalnych, trwałości zmęczeniowej kół zębatych o zębach prostych, na stanowisku własnej koncepcji. Stanowisko zostało zaprojektowane tak, aby umożliwiało zadawanie dowolnego rodzaju przebiegów obciążeń w postaci momentu skręcającego zadawanego na wałku czynnym danej przekładni, mierzonym za pomocą momentomierza skrętnego na wałku biernym. Wykonano szereg prób zmęczeniowych, na podstawie których otrzymano krzywą zmęczeniową badanych kół zębatych wykonanych ze stopu aluminium PA6. Przedstawiono również wyniki analizy złomu zmęczeniowego wybranych przełomów.
EN
In the present paper a methodology of experimental research of fatigue life of straight teeth gear wheels on the self-concept test stand was presented. The stand was designed to enable setting of arbitrary kind of progress of loads of torque moment set on a drive shaft, gauged with a torque meter on a driven shaft. A series of fatigue tests were carried out, based on which an endurance test curve of the considered gear wheels made of aluminium alloy PA6 was obtained. Finally an analysis of fatigue scrap of the chosen fracture was made out.
EN
The paper presents a methodology to analyze the process of heating the bundles of copper sheets during cutting on a guillotine, designed and built from beginning. The temperature in bundles in the direct cutting zone has been determined in an experimental way using a specialised infrared camera. The research has been conducted in order to reduce the number of randomly occurring defects during cutting of metal sheets on a guillotine.
PL
W pracy przedstawiono metodykę do analizy procesu nagrzewania się pakietów blach w trakcie ich przecinania na gilotynie. Wyznaczono w sposób eksperymentalny temperaturę w bezpośredniej strefie cięcia w pakietach przy użyciu specjalistycznej kamery termowizyjnej na zaprojektowanej i zbudowanej od podstaw prototypowej gilotynie. Badania realizowano w celu ograniczenia liczby losowo pojawiających się defektów w trakcie cięcia blach na gilotynie.
4
Content available remote Sterowanie prędkością w prototypowej gilotynie do cięcia pakietów blach
PL
Przedmiotem pracy jest prototypowa gilotyna do cięcia pakietów blach. Opracowano metodę i algorytm sterowania prędkością noża gilotyny przy użyciu języka programowania obiektowego C++ oraz dokumentację techniczną gilotyny przy użyciu systemu komputerowego wspomagającego projektowanie CAD. Gilotyna umożliwia cięcie pod dowolnym kątem w zakresie od 30° do 90° mierzonym względem roboczej powierzchni poziomego stołu. Podstawowym zespołem gilotyny jest mechanizm korbowo-wodzikowy połączony z elektrycznym układem napędowym, którego zadaniem jest zapewnienie stałej prędkości liniowej ostrza noża podczas procesu cięcia.
EN
The aim of the paper was preparation of methods and algorithms for the velocity control of a prototypical guillotine used for cutting bundles of sheets applying an object oriented language C++ and elaboration of technical documentation of the guillotine using a computer aided design system CAD. The guillotine allows for cutting at an arbitrary chosen angle within a range from 30° to 90° measured relatively to the work-top of a horizontal table. The functioning of the guillotine is based on a slider-crank mechanism combined with an electrical power transmission system whose task is to guarantee a constant value of a linear velocity of the blade of a cutting tool in the process.
5
Content available remote Modelowanie uszkodzeń pojawiających się na nożu podczas cięcia na gilotynie
PL
W pracy przedstawiono stan naprężenia i odkształcenia w pakietach blach stalowych wywołany losowo pojawiającymi się uszkodzeniami na ostrzu noża podczas ich przecinania na gilotynie. Obliczenia numeryczne prowadzono za pomocą metody elementów skończonych. Uszkodzenia na nożu zamodelowano w kształcie półkoli o różnych dyskretnych wartościach promieni. Analizowano ruch główny noża pod pewnym kątem, który zmieniał się w pewnym ustalonym zakresie w odniesieniu do poziomego stołu. Zakres ten podzielono na kilka dyskretnych wartości i dokonano analizy jego wpływu na pojawiające się obszary koncentracji naprężeń i energii w przecinanych pakietach.
EN
In the paper the state of stress and strain in bundles of steel sheets induced by randomly occurring defects on the blade of the cutting tool during cutting process on a guillotine using the finite element method has been introduced. The defects on the cutting tool have been modelled in the shape of semicircles with different discrete values of the radii. The main movement of the cutting tool at a certain angle which varies in an established range related to the horizontal table was analysed. That range was divided into several discrete values and the analysis of its influence on the occurring zones of stress and energy concentration in the bundles being cut was performed.
EN
In the paper, the state of stress and strain in bundles of steel sheets induced by randomly occurring defects on the blade of a cutting tool during the cutting process on a guillotine using the finite element method has been introduced. The defects on a cutting tool have been modelled in the shape of semicircles with different discrete values of the radii. The main movement of a cutting tool at a certain angle which varies in an established range related to the horizontal table was analysed. That range was divided into several discrete values and the analysis of its influence on the occurring zones of stress and energy concentration in the bundles being cut was performed.
PL
W pracy przedstawiono stan naprężenia i odkształcenia w pakietach blach stalowych wywołany losowo pojawiającymi się defektami na ostrzu noża w trakcie ich przecinania na gilotynie przy użyciu metody elementów skończonych. Defekty na nożu zamodelowano w kształcie półkoli o różnych dyskretnych wartościach promieni. Analizowano ruch główny noża pod pewnym kątem, który zmieniał się w pewnym ustalonym zakresie w odniesieniu do poziomego stołu. Zakres ten podzielono na kilka dyskretnych wartości i dokonano analizy jego wpływu na pojawiające się obszary koncentracji naprężeń i energii w przecinanych pakietach.
PL
W pracy przedstawiono metody i algorytmy służące do wyznaczania optymalnych prędkości cięcia blach stalowych ułożonych w pakiety w trakcie przecinania ich nożem o zdefiniowanej geometrii na gilotynach. Optymalizację prowadzono przy użyciu algorytmów genetycznych. Za funkcję celu przyjęto maksymalne wartości temperatury występujące w bezpośredniej strefie cięcia pakietów blach, a za zmienną decyzyjną prędkość przecinania. Wyniki obliczeń numerycznych zestawiono graficznie w postaci wykresów przedstawiających krzywe nagrzewania w funkcji czasu względnego dla wybranych węzłów znajdujących się na Unii cięcia przecinanego pakietu blach przed optymalizacją i po optymalizacji.
EN
In the paper, the methods and algorithms serving for optimisation of the heating process of steel sheets arranged in bundles during cutting them by a knife with the defined geometry on guillotines have been introduced. The optimisation has been conducted by using the genetic algorithms. As an objective function the maximum values of temperatures occurring in the direct cutting zone of the sheet bundles was assumed and as a design variable the cutting velocity was established. The results of numerical calculations are set up graphically in charts showing the heating curves versus relative time for the chosen nodes located on a cutting line of a sheet bundle before optimisation and after optimisation.
EN
In the paper, the results of numerical calculations of heating sheets arranged in bundles during cutting them by a knife of the defined geometry on guillotines were shown. The physical models and corresponding to them the mathematical models taking into account a transient heat flow and anisotropic thermophysical properties of material were elaborated. The numerical calculations were conducted using an author’s computer program prepared in the object oriented language C++ based on the finite difference method, which in opinion of many specialists is the most convenient and effective one of approximate task solution connected with a heat flow. The results of numerical calculations are set up graphically in charts showing the heating curves versus temperature for the chosen nodes located on a cutting line of a sheet bundle being cut.
PL
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych nagrzewania się blach ułożonych w pakiety w trakcie przecinania ich nożem o zdefiniowanej geometrii na gilotynach. Opracowano modele fizyczne i odpowiadające im modele matematyczne uwzględniające nieustalony przepływ ciepła i anizotropowe termofizyczne własności materiału. Obliczenia numeryczne prowadzono przy użyciu autorskiego programu komputerowego przygotowanego w języku programowania obiektowego C++ w oparciu o metodę różnic skończonych, która zdaniem wielu specjalistów jest najbardziej wygodną i efektywną metodą przybliżonego rozwiązywania zadań związanych z przepływem ciepła. Wyniki obliczeń numerycznych zestawiono graficznie w postaci wykresów przedstawiających krzywe nagrzewania w funkcji temperatury dla wybranych węzłów znajdujących się na linii cięcia przecinanego pakietu blach.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych wykroników z zastosowaniem różnych materiałów na elementy tnące oraz różnych rozwiązań konstrukcyjnych przyrządu (problem zachowania stałych równomiernych luzów tnących) wpływających na jego trwałość w procesie szybkobieżnego wykrawania krzemowych blach prądnicowych. Zaproponowane rozwiązania konstrukcji narzędzi, doboru meteriałów i sposobu wykończenia krawędzi tnących mają za cel poprawę warunków pracy wykrojnika - zarówno zmniejszenie tępienia krawędzi tnących dzięki uniknięciu niekontrolowanych ich wykruszeń, jak i zmniejszenie zużycia ściernego powiększającego luzy podczas cięcia.
EN
The paper present the results of operating investigations of blanking die when using different tool material and different tool design (concerning assertion of uniform clearance) affecting its durability in high speed blanking of generator sheet metal. Blanking die design, material choose and cutting edge finishing should result in durability increasing - by both the eliminating of cutting edge crushing and decreasing of abrasive wear (which cause clearance increasing).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.