Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  orientacja na przedsiębiorczość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The current study aims to investigate the impact of four exogenous variables, namely, entrepreneurial orientation, entrepreneurial education, environmental factors, college experience toward the entrepreneurial intention of banking sector of Indonesia. To achieve this objective, data has been collected from the 450 managers of the banking sectors, and PLS-SEM was used to test the hypotheses. The key findings of the study have shown that entrepreneurial orientation, college experience, and environmental factors have a positive and significant effect on the entrepreneurial intention of banking sector of Indonesia. Based on the findings of the study, there are several practical and theoretical implications. The findings of the study could provide help to the policymakers to know about the importance to increase the entrepreneurial intention by the following exogenous variables. The findings of the study could also provide help to the researchers to conduct future research to increase the importance of the following study.
PL
Obecne badanie ma na celu zbadanie wpływu czterech zmiennych egzogenicznych, a mianowicie: orientacji przedsiębiorczej, edukacji przedsiębiorczej, czynników środowiskowych, doświadczenia uczelni na intencję przedsiębiorczości sektora bankowego w Indonezji. Aby osiągnąć ten cel, zebrano dane od 450 menedżerów sektorów bankowych, a do przetestowania hipotez wykorzystano PLS-SEM. Kluczowe wyniki badania wykazały, że orientacja na przedsiębiorczość, doświadczenie w nauce i czynniki środowiskowe mają pozytywny i znaczący wpływ na intencję przedsiębiorczości sektora bankowego w Indonezji. W oparciu o wyniki badania istnieje kilka praktycznych i teoretycznych implikacji. Wyniki badania mogą pomóc decydentom w zrozumieniu znaczenia zwiększenia intencji przedsiębiorczości przez następujące zmienne egzogeniczne. Wyniki badania mogą również pomóc naukowcom w przeprowadzeniu przyszłych badań w celu zwiększenia znaczenia następnego badania.
EN
The current study examined the impact of influential factors innovation capability and competitiveness on entrepreneurial orientation. Entrepreneurial orientation leads towards business success, the study examined the influence of entrepreneurial orientation on business performance with moderating role of entrepreneurial education. The present study collected data from professional entrepreneurs with different experience and industries in South Korea. The study depicted that all direct hypotheses were accepted but moderating role was rejected on statistical grounds. Entrepreneurial activities escalate business activity through utilization of capable and competitive workforce. South Korea shifting their industry based economy towards entrepreneurial setups to strengthen their economy and to utilize the educated unemployed youth. Entrepreneurship provides business opportunities on creative and innovative grounds to contribute for nations' economy.
PL
W przedstawionym artykule pokazano wpływ wpływających czynników na innowacyjność i konkurencyjność na zorientowanie na przedsiębiorczość. Orientacja na przedsiębiorczość prowadzi do sukcesu w biznesie, w badaniu zbadano wpływ orientacji na przedsiębiorczość oraz na wyniki biznesowe z moderującą rolą edukacji w zakresie przedsiębiorczości. W niniejszym badaniu zebrano dane od profesjonalnych przedsiębiorców z różnym doświadczeniem i branżami w Korei Południowej. Badanie pokazało, że wszystkie bezpośrednie hipotezy zostały zaakceptowane, ale moderująca rola została odrzucona ze względów statystycznych. Działalność przedsiębiorcza prowadzi do eskalacji działalności gospodarczej poprzez wykorzystanie zdolnej i konkurencyjnej siły roboczej. Korea Południowa zmienia gospodarkę opartą na przemyśle na rozwiązania przedsiębiorcze, aby wzmocnić swoją gospodarkę i wykorzystać wykształconą bezrobotną młodzież. Przedsiębiorczość zapewnia możliwości biznesowe w oparciu o kreatywne i innowacyjne podstawy, przyczyniając się do rozwoju gospodarki narodowej.
EN
Understanding the degree of entrepreneurial orientation (EO) in the context of small and medium-sized enterprises (SMEs) is vitally important, since it priorities may vary among business sectors. Previous studies have extensively studied EO using simple and common method of measuring EO at the construct level (summated scale), ignoring the fact that different business sectors have different priorities in terms of the dimensions of EO. The purpose of this paper is to discuss these limitations based on a multi-criteria decision making (MCDM) method for each dimension and items using the Analytic Hierarchy Process (AHP). This method is used to analyse and classify the perception of managers or owners-managers of SMEs based on each dimension of EO. 409 SMEs were involved in ranking the EO score based on the dimensions (criteria) and multiple items (sub-criteria) at the industry and business sector level (e.g., handicraft, cakes, embroidery, and crackers). To illustrate the findings, a Cartesian diagram exhibits the priority of EO level in different business sectors. The findings indicate that innovativeness is the most important or main criteria, followed by proactiveness. At the level of sub-criteria, ‘research and product development’ obtained the highest score of innovativeness. Finally, mapping based on business sectors showed that cakes, as well as embroidery, considered innovativeness as main criteria compared with proactiveness, contrary to the handicraft, and crackers business sectors that have high proactiveness, but low innovativeness. The empirical findings hold important implications for SMEs managers and contribute to EO literature by using the AHP approach as a meaningful tool in management.
PL
Zrozumienie stopnia orientacji na przedsiębiorczość (EO) w kontekście małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest niezwykle ważne, ponieważ priorytety mogą się różnić w zależności od sektora biznesowego. Wcześniejsze badania dogłębnie badały EO przy użyciu prostej i powszechnej metody pomiaru EO na poziomie konstrukcyjnym (skala sumowana), ignorując fakt, że różne sektory biznesu mają różne priorytety pod względem wymiarów EO. Celem tego artykułu jest omówienie tych ograniczeń w oparciu o metodę podejmowania decyzji wielokryterialnych (MCDM) dla każdego wymiaru i pozycji przy użyciu Procesu Hierarchii Analitycznej (AHP). Metodę tę stosuje się do analizy i klasyfikacji postrzegania menedżerów lub właścicieli-menedżerów MŚP na podstawie każdego wymiaru EO. W rankingu EO wzięło udział 409 MŚP na podstawie wymiarów (kryteriów) i wielu pozycji (podkryteriów) na poziomie przemysłu i sektora biznesowego (np. Rękodzieło, ciasta, hafty i krakersy). Aby zilustrować te ustalenia, diagram kartezjański pokazuje priorytet poziomu EO w różnych sektorach biznesowych. Wyniki wskazują, że najważniejszym lub głównym kryterium jest innowacyjność, a następnie proaktywność. Na poziomie podkryteriów „badania i rozwój produktu” uzyskały najwyższy wynik w zakresie innowacyjności. Wreszcie, mapowanie oparte na sektorach biznesowych wykazało, że ciasta, podobnie jak hafty, uważały innowacyjność za główne kryteria w porównaniu z proaktywnością, w przeciwieństwie do rękodzieła, oraz sektory biznesu crackerów, które mają wysoką proaktywność, ale niską innowacyjność. Ustalenia empiryczne mają ważne implikacje dla menedżerów MŚP i wnoszą wkład w literaturę EO, wykorzystując podejście AHP jako znaczące narzędzie w zarządzaniu.
EN
This paper aims to deepen in the influence played by the institutional burdens on the entrepreneurial orientation using a comparative analysis of opportunity vs necessity entrepreneurship. To prove our hypotheses, a Partial Least Squares - Structural Equation Modeling Multi-Group Analysis with repetition of indicators approach was implemented to run the hierarchical construct model in order to evaluate the effects on entrepreneurial orientation (EO) by institutional burdens in a sample of 250 micro and small firms in Mexico. The results show that, in a general view, the institutional burdens affect the entrepreneurial orientation in a stronger way when an opportunity entrepreneurship exists; the positive influence seems to benefit the proactivity of the firm. Regarding policy implications, it reveals the importance of the institutions to promote a competitive perception for increasing the entrepreneurship by opportunity.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu pogłębienie wiedzy na temat wpływu obciążeń instytucjonalnych na orientację przedsiębiorczą, wykorzystując analizę porównawczą możliwości i konieczności przedsiębiorczości. Aby dowieść hipotez, zastosowano metodę częściowych najmniejszych kwadratów (Modelowanie Równań Strukturalnych, analiza wielogrupowa z powtarzaniem wskaźników), aby uruchomić hierarchiczny model konstrukcji w celu oceny wpływu na orientację przedsiębiorczości (EO) przez obciążenia instytucjonalne w próbie 250 mikro i małych przedsibiorstw w Meksyku. Wyniki pokazują, że w ogólnym ujęciu obciążenia instytucjonalne silniej wpływają na orientację przedsiębiorczą, gdy istnieje szansa na działalność gospodarczą; pozytywny wpływ wydaje się sprzyjać proaktywności firmy. Jeśli chodzi o implikacje polityczne, ujawnia się znaczenie instytucji w promowaniu konkurencyjnego postrzegania zwiększania przedsiębiorczości przez jej umożliwianie.
EN
The underlying assumption of this study is that it is possible to define some principles of strategic management. These principles, called strategic orientations, influence and direct the activities of an organisation and are intended to ensure its viability and superior performance. So far, studies into strategic orientations that set out to explain different levels of organisational performance prove that each type of strategic orientation can have a positive impact on business performance. The purpose of this study is to discuss the key aspects of the three strategic orientations - entrepreneurial, market and organizational learning, outlining the relationship between them and the consequences of their choice on the development of the organization. In addressing entrepreneurial, market and learning orientations, the study has described some of the relationships between orientations and their effect on organisational performance. This has allowed us to identify areas of future studies on strategic orientations – that is to say, their integration, the effect of their configurations on organisational performance in different environments, and internal factors underlying strategic orientations.
PL
U podstaw opracowania leży założenie o możliwości zdefiniowania zasad strategicznego zarządzania, wpływających na zachowania organizacji i skoncentrowanych na realizację celów oraz na zapewnienie wysokiego poziomu sprawności funkcjonowania określanych mianem strategicznych orientacji. Dotychczasowe badania nad strategicznymi orientacjami, pozwalające na wyjaśnianie odmiennych poziomów rezultatów osiąganych przez organizacje, udowadniają, że każdy z rodzajów strategicznych orientacji może wywierać korzystny wpływ na osiągane przez organizacje rezultaty działalności biznesowej. Celem opracowania jest przeprowadzenie dyskusji nad kluczowymi aspektami trzech orientacji strategicznych, tj.: przedsiębiorczej, rynkowej i organizacyjnego uczenia się, zarysowanie relacji pomiędzy nimi i konsekwencji ich wyboru na rozwój organizacji. W opracowaniu odnosząc się do orientacji przedsiębiorczej, orientacji rynkowej orientacji i orientacji na organizacyjne uczenie się wskazano na relacje między poszczególnymi orientacjami i ich wpływ na rezultaty organizacji. Pozwoliło to na identyfikację obszarów, w których powinny być realizowane przyszłe badań nad strategicznymi orientacjami – integrację orientacji, wpływ konfiguracji strategicznych orientacji na efektywność organizacji w różnych warunkach otoczenia, wewnętrzne uwarunkowania strategicznych orientacji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.