Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 430

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  methane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
EN
The rational management of underground space, especially when used for various purposes, requires a comprehensive approach to the subject. The possibility of using the same geological structures (aquifers, hydrocarbon reservoirs, and salt caverns) for the storage of CH4, H2 and CO2 may result in conflicts of interest, especially in Poland. These conflicts are related to the use of the rock mass, spatial planning, nature protection, and social acceptance. The experience in the field of natural gas storage can be transferred to other gases. The geological and reservoir conditions are crucial when selecting geological structures for gas storage, as storage safety and the absence of undesirable geochemical and microbiological interactions with reservoir fluids and the rock matrix are essential. Economic aspects, which are associated with the storage efficiency, should also be taken into account. The lack of regulations setting priorities of rock mass development may result in the use of the same geological structures for the storage of various gases. The introduction of appropriate provisions to the legal regulations concerning spatial development will facilitate the process of granting licenses for underground gas storage. The provisions on area based nature protection should take other methods of developing the rock mass than the exploitation of deposits into account. Failure to do so may hinder the establishment of underground storage facilities in protected areas. Knowledge of the technology and ensuring the safety of underground gas storage should translate into growing social acceptance for CO2 and H2 storage.
PL
Zarządzanie podziemną przestrzenią, szczególnie gdy można ją wykorzystać w różnych celach, wymaga kompleksowego podejścia do problemu. Możliwość wykorzystania tych samych struktur geologicznych (poziomów wodonośnych, złóż węglowodorów oraz kawern solnych) do magazynowania CH4, H2 i CO2 może skutkować konfliktami interesów szczególnie w warunkach polskich. Konflikty te są związane z wykorzystaniem górotworu, planowaniem przestrzennym, ochroną przyrody, społeczną akceptacją. Doświadczenia w magazynowaniu gazu ziemnego można przenieść na magazynowanie pozostałych gazów. Przy wyborze struktur geologicznych na magazyny gazów, uwarunkowania geologiczno-złożowe będą w największym stopniu wpływać na ich magazynowanie. Bezpieczeństwo magazynowania oraz brak niepożądanych oddziaływań geochemicznych i mikrobiologicznych z płynami złożowymi i matrycą skalną będą istotnymi czynnikami. Należy także uwzględniać aspekty ekonomiczne i związaną z tym efektywność magazynowania. Wskazano, że brak regulacji prawnych ustalających priorytety w sposobie zagospodarowania górotworu będzie skutkował konkurencją w wykorzystaniu tych samych struktur geologicznych na magazyny różnych gazów. Wprowadzenie do uregulowań prawnych dotyczących zagospodarowania przestrzennego terenu odpowiednich zapisów ułatwi wydawanie koncesji na podziemne magazynowanie gazów. Nieuwzględnienie w przepisach dotyczących obszarowych form ochrony przyrody innych sposobów zagospodarowania górotworu niż eksploatacja złóż może przeszkodzić w zakładaniu podziemnych magazynów w obszarach chronionych. Znajomość technologii i zapewnienie bezpieczeństwa podziemnego magazynowania gazów powinny się w praktyce przekładać na coraz większą społeczną akceptację dla magazynowania CO2 oraz H2.
EN
NMR spectroscopy belongs to the most versatile techniques used in chemical laboratory for testing the presence of various compounds and elucidation of their structure. In case of more complex natural products chemical intuition and experience applied to analysis of experimental spectra is often supported by theoretical modeling of NMR spectra. However, theoretical predictions should be reliable and the errors associated with the approximations inherent to the existing methods minimized. In this respect, systematic errors, present in calculation of isotropic nuclear magnetic shieldings of the studied molecule need to be minimized. Conversion of nuclear shieldings of the studied molecule to the corresponding chemical shifts is performed by using a calculated reference molecule. This way systematic errors partly cancel and the remaining inaccuracies are efficiently decreased by using a properly selected theoretical reference molecule. In this work we demonstrate the impact of calculation method (selected density functional) and basis set on the predicted isotropic nuclear magnetic shieldings of free benzene and methane in vacuum and in popular solvents using a simple PCM approach. We propose the use of B3LYP, OPBE density functionals and recently designed xOPBE one in combination with Pople’s and Dunning’s basis sets, as well as with the modified STO-3G one. The new, STO(1M)-3G basis set was designed by Leszczyński and co-workers for efficient prediction of 13C NMR parameters in large organic molecules. Two molecules were selected to demonstrate the performance of GIAO B3LYP, OPBE and xOPBE for prediction of 1H and 13C NMR chemical shifts in vacuum and solution in comparison with available experimental data.
EN
The article describes the behavior of a micro oxy gas turbine after replacing the nitrogen with carbon dioxide. The accurate simulation of the oxy turbine behavior is of great importance to understand its performance under a variety of operational parameters. This work presents combustion analysis for the comprehensive simulation of a micro oxy gas turbine
PL
Artykuł przedstawia rezultaty analizy pracy turbiny gazowej dla mieszanki gdzie udział azotu został zastąpiony przez dwutlenek węgla. Zamiana gazów pozwoliła uelastycznić pracę zespołu turbiny oraz uzyskać czystsze, bardziej bogate w CO2 spaliny, jednocześnie spadło zużycie paliwa niezbędne do wygenerowania tej samej mocy na wale, wadą może okazać się wymóg posiadanie źródła z czystego tlenu co też jest powiązane z możliwością uzyskania czystszych spalin na wyjściu z turbiny.
4
EN
The main objective of the paper was to show the relationship of greenhouse gas emissions by agriculture with economic development and agricultural production parameters in the European Union. All EU Member States were selected for research purposefully. The research period concerned the years 2004-2017. The sources of materials were EUROSTAT data, literature on the subject. For the analysis and presentation of materials, descriptive, tabular, graphic methods, dynamics based on a constant basis, Gini concentration coefficient, concentration analysis using the Lorenz curve, Pearson's linear correlation coefficients were used. Agriculture is one of the major economic sectors responsible for greenhouse gas emissions. In 2004-2017, emissions from this section slightly decreased in the EU. There was a wide variation between countries. Economically developing countries increased emissions, while developed countries maintained them at a similar level. Greenhouse gas emissions were highly concentrated in several EU countries. These were the countries with the most developed agriculture. In the years 2004-2017, there were no changes in the level of emission concentration. The level of greenhouse gas emissions from agriculture depended on the economic and agricultural situation in the country. The regularities were in many cases straightforward, as for the relationship of greenhouse gas emissions from agriculture with the value of animal production, cattle population, and the use of mineral fertilizers and manure production. This close relationship resulted from the fact that livestock production was the part of agriculture that generated the most greenhouse gases.
PL
Celem głównym pracy było ukazanie zależności emisji gazów cieplarnianych przez rolnictwo z rozwojem gospodarczym i parametrami produkcji rolniczej w krajach Unii Europejskiej. W sposób celowy wybrano do badań wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. Okres badań dotyczył lat 2004-2017. Źródłami materiałów były dane EUROSTAT, literatura przedmiotu. Do analizy i prezentacji materiałów zastosowano metody opisową, tabelaryczną, graficzną, wskaźniki dynamiki o podstawie stałej, współczynnik koncentracji Giniego, analiza koncentracji za pomocą krzywej Lorenza, współczynniki korelacji liniowej Pearsona. Rolnictwo jest jednym z ważniejszych działów gospodarki odpowiedzialnych za emisję gazów cieplarnianych. W latach 2004-2017 emisja wynikająca z tego działu nieznacznie zmniejszyła się w UE. Występowało duże zróżnicowanie pomiędzy krajami. Państwa rozwijające się gospodarczo zwiększały emisję, zaś rozwinięte utrzymywały ją na podobnym poziomie. Emisja gazów cieplarnianych była mocno skoncentrowana w kilku państwach UE. Były to państwa z najbardziej rozwiniętym rolnictwem. W latach 2004-2017 nie zaszły żadne zmiany w poziomie koncentracji emisji. Poziom emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa był uzależniony od sytuacji gospodarczej i w zakresie rolnictwa w kraju. Prawidłowości były w wielu przypadkach prostoliniowe, jak dla relacji emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa z wartością produkcji zwierzęcej, pogłowiem bydła, czy zużyciem nawozów mineralnych i produkcją obornika. Ten ścisły związek wynikał z faktu, że produkcja zwierzęca była tą częścią rolnictwa, która generowała najwięcej gazów cieplarnianych.
PL
Zbadano parametry gnojowicy świńskiej w dostępnym gospodarstwie rolnym i ich wpływ na uzysk biogazu i procentową zawartość metanu w biogazie. Wykazano, że zawartość suchej masy w gnojowicy wahała się w stosunkowo szerokich granicach 1,2–11,9% z medianą 3,0%, a pomimo to w trakcie monitorowania procesu uzyskano biogaz zawierający ok. 70% metanu. Wyniki otrzymano w trakcie badań i biotechnologicznego monitoringu doświadczalnej biogazowni rolniczej zasilanej gnojowicą. Czas przetrzymania gnojowicy w reaktorze o pojemności roboczej 27 m³ wynosił 9 dni. W reaktorze zastosowano innowacyjny systemem mieszania masy fermentacyjnej za pomocą pompy hybrydowej.
EN
Pig slurry from the available farm was subjected to CH4 fermentation in a reactor with a working capacity of 27 m³ for 9 days. Effect of the content of dry matter and dry org. matter in pig slurry on yield and CH₄ concn. in biogas were detd. The biogas contg. approx. 70% CH₄ was obtained with the efficiency of 34–38 m³/t of slurry.
6
EN
The amendment to the Polish Renewable Energy Act creates great opportunities for the development of the biogas market in Poland. Years of experience in biogas production in Western Europe and the development of biogas installations in Poland indicate the requirement to look for alternative substrates to those produced from dedicated crop production (mainly maize silage). Feasible solutions include the use of biodegradable waste from agriculture or industry as well as municipal landfill sites. The usage of these substrates in the methane fermentation process offers low cost, high biogas production and the safe management of biowaste. The arguments for using them in biogas installations are persuasive. This article presents new approaches of biogas plant installation solutions which allows for the effective fermentation of biowaste from animal and vegetable production, from the agro-food industry and from municipal waste.
EN
Mining plants are faced with the task of seeking image change with a positive economic result. Post-mining waste may be an opportunity for mining enterprises to implement the circular economy idea. In this article, the authors presented an overview of some of the most important waste, such as dumps, methane or mine waters. The analysis of the composition of brines obtained in the "Dębieńsko" Plant allowed the authors to formulate numerous conclusions for their new use. Air pollution and, at the same time, increased health-related needs of society open new opportunities for pro-ecological and recreational use of what has constituted the negative perception of the hard coal industry in Upper Silesia. The article proposes a number of solutions in this area.
PL
Zakłady górnicze stoją przed zadaniem poszukiwania zmiany wizerunku przy jednoczesnym dodatnim wyniku ekonomicznym. Odpady pokopalniane mogą stanowić szansę wdrożenia idei Circular Economy przez przedsiębiorstwa górnicze. W artykule autorki zaprezentowały przegląd kilku najważniejszych odpadów, takich jak hałdy, metan czy wody kopalniane. Analiza składu solanek uzyskiwanych w Zakładach „Debieńsko” pozwoliła sformułować liczne wnioski ich nowego wykorzystania. Zanieczyszczenie powietrza, a zarazem zwiększone potrzeby prozdrowotne społeczeństwa pozwalają sądzić, że otwierają się nowe możliwości proekologicznego i rekreacyjnego wykorzystania tego co do tej pory stanowiło o złym postrzeganiu przemysłu węgla kamiennego na Górnym Śląsku. W artykule zaproponowano szereg rozwiązań w tym obszarze.
EN
This paper describes a series of experiments performed to study the explosion parameters of syngas and its flammable component air mixtures. More than 100 pressure-time curves were recorded allowing to investigate the effects of three different gasification process conditions on the maximum explosion pressure and deflagration index. The representative syngas samples were prepared by thermochemical wood-pellets gasification. The experiments were performed in 20-L oil-heated spherical experimental arrangement for different concentrations at representative explosion initial temperature of 65°C. The experimental results were further compared with the explosion parameters of pure gases, namely hydrogen, methane, carbon monoxide and propane as the main flammable syngas components. The most important results are the maximum values of explosion pressure 7.2 ± 0.2 bar and deflagration index 170 ± 14 bar.m/s derived for start-up process conditions. These knowledge could be used to understand the effects of operating conditions to both the optimization design on syngas‐fueled applications and the safety protection strategies.
PL
Artykuł opisuje serię eksperymentów wykonanych w celu zbadania parametrów eksplozji gazu syntezowego oraz jego części palnych w mieszaninie z powietrzem. Więcej niż 100 krzywych w układzie ciśnienie-czas zostało zarejestrowanych pozwalając na zbadanie efektów trzech różnych warunków procesu zgazowania przy maksymalnym ciśnieniu eksplozji i wskaźniku deflagracji. Reprezentatywne próbki gazu syntezowego zostały przygotowane za pomocą zgazowania termochemicznego drewnianych granulek. Eksperymenty zostały wykonane w podgrzewanej olejem instalacji o kształcie sferycznym, której objętość wynosiła 20 Li wykorzystana została dla różnych stężeń oraz reprezentatywnej temperatury wstępnej na poziomie 65°C. Wyniki doświadczalne były następnie porównane z parametrami wybuchu czystych gazów, którymi były wodór, metan, tlenek węgla oraz propan, jako główne składniki gazu syntezowego. Najważniejszymi wynikami okazały się maksymalne wartości ciśnienia wynoszące 7,2 ± 0,2 barów oraz wskaźnik deflagracji na poziomie 170 ± 14 bar.m/s wyznaczony dla warunków startowych procesu. Informacje te mogą zostać wykorzystane w celu zrozumienia wpływu warunków operacyjnych dla optymalizacji zastosowań gazu syntezowego oraz strategii bezpieczeństwa związanego z jego wykorzystaniem.
EN
Co-digestion of sewage sludge with other wastes allows a significant increase in energy production from fermentation gas, at the expense of a potential increase in the mass of sludge to be disposed of and the nitrogen load in the leachate. The paper presents the results of research on the co-digestion of sewage sludge with used frying oil and restaurant waste. The resulting increase in gas volume production was significant (60 and 45%, respectively) with virtually no increase in digester sludge mass. The capillary suction time tests showed no effect of co-digestion on the filtration properties of the digested sludge.
10
Content available remote Analysis of air pollution parameters using covariance function theory
EN
The paper analyses the intensity changes of three pollution parameter vectors in space and time. The RGB raster pollution data of the Lithuanian territory used for the research were prepared according to the digital images of the Sentinel-2 Earth satellites. The numerical vectors of environmental pollution parameters CH4 (methane), NO2 (nitrogen dioxide) and for direct comparison O2 (oxygen gas) were used for the calculations. The covariance function theory was used to perform the analysis of intensity changes in digital vectors. Estimates of the covariance functions of the numerical vectors of pollution parameters and O2 or the auto-covariance functions of single vectors are calculated from random functions consisting of arrays of measurement parameters of all parameters vectors. Correlation between parameters vectors depends on the density of parameters and their structure. Estimates of covariance functions were calculated by changing the quantization interval on a time scale and using a compiled computer program using the Matlab procedure package. The probability dependence between the environmental pollution parameter vectors and trace gas of the territory in Lithuania and their change in time scale was determined.
EN
A mathematical model for the purposes of methane hazard assessment in mines was developed in the Central Mining Institute as part of the statutory activities conducted in 2017 and 2018. The model describes the course of kinetics of methane sorption on coal samples while taking into account the diffusion coefficient. The paper presents the formulas describing the mathematical model of methane emission from coal sidewall to longwall working, taking into account the sorption properties of coal-sorption capacity of coal (related to methane) and the effective diffusion coefficient of methane in coal. In the light of the conducted research, such a methodology for describing this phenomenon enables a more precise determination of the amount of methane released to the longwall from the exploited coal seam, which in turn makes it possible to select appropriate methane prevention measures.
EN
This study investigated the potential of three microalgae taxonomic groups of Chlorophyta, Cyanoprokaryota and Bacillariophyceae for biogas production. Biogas potential was assessed in mesophilic anaerobic digestion batch tests over a period of 20 days. The cumulative biogas yield (CBY) of Chlorophyta and Cyanoprocaryota was respectively 396.21 mL/g Volatile Solids (VS) and 382.45 mL/g VS. Bacillariophyceae digestion showed lower biogas production of 357.07 mL/g VS. The highest cumulative methane yield (CMY) of 241.25 mL CH4/g VS was recorded for Cyanoprocaryota biomass, which was signifi cantly higher (p<0.05) than the other two types of microalgae. The highest methane content in biogas of 63.08% was observed with Cyanoprokaryota. Chemical composition of biomass as well as biogas productivity are infl uenced by algal taxonomy.
EN
This paper presents the approach to modelling the emission of CH4 during the cold start conditions vs. the value of the trip length (ltrip parameter) using the COPERT software. The mathematical approach included in the software is in line with the official guidelines on the GHGs emission inventory (cite: guidebook). Presented results are obtained for the ltrip parameter from 8 to 15 km with 1 km interval, and compared with 1trip reference value equal 12.4 km which is recommended in the Guidelines.
PL
W pracy przedstawiono sposób modelowania emisji w fazie rozruchu zimnego silnika wykorzystując oprogramowanie COPERT w zależności od wielkości parametru ltrip. Zastosowano oficjalną metodykę, wykorzystywaną przez kraje europejskie do celów inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń. Metodyka ta jest zgodna z wytycznymi zawartymi w GB 2016. W pracy przedstawiono wyniki modelowanie emisji w fazie rozruchu zimnego silnika dla różnych wielkości parametru ltrip znajdującego się w przedziale od 8 do 15 km. Symulacje zostały porównanie z zalecaną wartością parametru 1trip= 12,4 km.
EN
The paper presents results of SI engine tests, carried on for different gaseous fuels. The analysis carried out made it possible to define the correlation between fuel composition and engine operating parameters. Tests cover various gaseous mixtures: methane with hydrogen and LPG with DME. The first group, considered as low carbon content fuels, can be characterized by low CO2 emissions. The flammability of hydrogen added in those mixtures realizes the function of combustion process activator and improves the energy conversion. The second group of fuels is constituted by LPG and DME mixtures. DME mixes perfectly with LPG and differently than in the case of other hydrocarbon fuels also consisting of oxygen, which makes the stoichiometric mixture less oxygen demanding. In the case of this fuel, improvement in engine volumetric and overall engine efficiency has been noticed, compared to LPG. During the tests, standard CNG/LPG feeding systems have been used, which underlines the utility value of the research.
PL
W artykule opisano doświadczenia związane z wieloletnią eksploatacją kogeneracyjnych agregatów prądotwórczych napędzanych silnikami gazowymi dla których jako paliwo wykorzystywany jest metan. Poruszono temat związany z pozyskaniem gazu z odmetanowania kopalń jako paliwa napędowego do silników gazowych. Zasygnalizowano problematykę związaną z poszukiwaniem rozwiązań badawczo-naukowych i ich zastosowania w przemyśle, w celu znalezienia rozwiązań zwiększających niezawodność parku maszynowego przy jednoczesnym utrzymaniu lub redukcji kosztów.
EN
There are described experiences connected with perennial exploitation of the cogenerational engine generators powered by gas engines which are fueled by methane in the article. There is covered a subject connected with sourcing the gas from demethanization of mines as an impulsive fuel for gas engines. There is signalized the issues connected with searching the experimental solutions and applying them in the industry to find the solutions increasing the reliability of the machinery park in the simultaneous maintenance or cost reduction.
16
Content available remote Wpływ częstości mieszania na skład i produkcję biogazu w fermentatorze
PL
Zbadano wpływ intensywności mieszania na produkcję i skład biogazu w reaktorze do fermentacji metanowej o pojemności czynnej 75 L przy czasie retencji mieszaniny fermentacyjnej w reaktorze równym 12 dni. Zastosowano trzy warianty 5-minutowych cykli mieszadła łopatkowego i zakresie 20–40-minutowych cykli jego wyłączania. Największą produkcję biogazu uzyskano dla wariantów z 40-minutowymi cyklami wyłączania mieszadła, średnio 35 L/d. Skracając czas wyłączania mieszania do 20 min, uzyskano najwyższe wartości dobowe dla zawartości metanu w biogazie, średnio ok. 67,4%, i najniższe stężenie siarkowodoru 1564 ppm.
EN
Three operational variants based on 5 min long mixing of the fermenter content (75 L) with an agitator and then 20–40 min long cycles of its switching off were used to det. the effect of mixing method on biogas prodn. in a 12 days long process. The highest biogas „yield“ (35 L/day) was achieved for the variant with 40 min long cycle of the switched off agitator while the highest MeH content and lowest H2S content in the biogas (67.4% and 1564 ppm, resp.) were achieved for the variant with 20 min long cycle of the switched off agitator.
17
Content available remote Wpływ wilgoci na pojemność sorpcyjną węgla kamiennego względem CH4 i CO2
PL
W pracy wykonano badania wpływu wilgoci na właściwości sorpcyjne węgla kamiennego względem metanu i dwutlenku węgla. Zgodnie z literaturą wilgoć obecna w węglu znacznie ogranicza zdolność sorpcji gazów, w tym w większym stopniu ma to miejsce w przypadku CH4, niż CO2. Zaprezentowane w artykule badania obejmowały analizy próbek węgla z kopalni „Sobieski”, rozdrobnionego do klasy ziarnowej 0,20-0,25 mm. Badania przeprowadzono w warunkach izotermicznych i izobarycznych za pomocą autorskiego urządzenia wolumetrycznego – sorpcjomatu manometrycznego. Wyniki badan wykazały, że wilgoć ogranicza sorpcję CH4 i CO2 w podobnym stopniu. Największy spadek pojemności sorpcyjnej odnotowano pomiędzy próbkami suchymi, a zawierającymi odpowiednio 2.8% wilgoci (dla CH4 jako adsorbatu) oraz 2.5% (dla CO2). Przy dalszym nasycaniu próbek parą wodną, odnotowane spadki pojemności sorpcyjnej były na niższym poziomie.
EN
In the paper the results of the influence of moisture on the sorption properties of hard coal in relation to methane and carbon dioxide were presented. According to the literature, moisture present significantly reduces the sorption capacity of coal to gases, including to a greater extent CH4 than CO2. The research presented in the article included analyses of coal samples from the “Sobieski” mine, crushed to grain class 0.20-0.25 mm. The research was carried out under isothermal and isobaric conditions with the use of an original volumetric device – manometric sorption analyser. The results showed that moisture limits the sorption of coal to CH4 and CO2 to a similar degree. The greatest decrease in sorption capacity was recorded between dry samples and wet samples containing 2.8% moisture (for CH4 as adsorbate) and 2.5% (for CO2) respectively. With further saturation of the samples with water vapour, the recorded decrease in sorption capacity were at a lower level.
EN
The objective of the study was to develop a steady-state system model in Aspen TECH using user-defined subroutines to predict the SOFC electrochemical performance. In order to achieve high overall fuel utilization and thus high electrical efficiency, a concept of Combined Heat and Power system with two-stage SOFC stacks of different number of cells was analyzed. The concept of two-stage SOFC stacks based system was developed in the framework of the FP7 EU-funded project STAGE-SOFC. The model was validated against data gathered during the operation of the proof-of-concept showing good agreement with the comparative simulation data. Following model validation, further simulations were performed for different values of fuel utilization to analyze its influence on system electrical performance. Simulation results showed that the concept of two-stage SOFC stacks configuration was viable and reliable. The model can be useful for development the optimal control strategy for system under safe conditions.
PL
Na wstępie przypomniano główne czynniki występujące w zanieczyszczonym powietrzu atmosferycznym oraz ich powiązanie ze sposobami produkcji energii. Omówiono różne źródła energii w aspekcie technologii produkcji energii, z uwzględnieniem pierwotnych źródeł energii. Przedstawiono podejmowane w Polsce dwa główne działania na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego: Program Czyste Powietrze, zakładający dopłatę do wymienianych indywidualnie użytkowanych kotłów węglowych na ekologiczne lub na ogrzewanie gazowe, oraz Politykę Energetyczną Polski do 2040 roku, która zakłada stopniowe zmniejszanie udziału węgla kamiennego i węgla brunatnego w systemowej produkcji energii. Opisano metan, jako kopalinę towarzyszącą pokładom węgla, oraz sposoby jego ujmowania i zagospodarowania. Na przykładzie przeprowadzonych badań pokazano, jakie znaczenie ma rozpoznanie zasobów i dynamiki złoża w planowaniu ekonomicznie uzasadnionej eksploatacji złoża z kopalń zlikwidowanych. Na koniec wyrażono nadzieję, że z uwagi na dalszy proces restrukturyzacji efektywnościowej polskiego górnictwa, wzrastać będzie znaczenie zagospodarowywania metanu z likwidowanych kopalń jako proekologicznego źródła energii.
EN
At the beginning discussed the main factors occurring in polluted atmospheric air and their connection with the methods of energy production. Various energy sources in the aspect of energy production technologies, including primary energy sources, have been discussed. The main two actions taken to improve the quality of atmospheric air in Poland are presented: Clean Air Program, assuming a subsidy for individually-used coal boilers for ecological or for gas heating, and the Polish Energy Policy until 2040, which assumes a gradual reduction in the share of hard coal and lignite in systemic energy production. Methane has been described as a mineral accompanying coal seams as well as ways of its recognition and management. The example of the conducted research shows the significance of resource recognition and dynamics of the deposit in planning the economically justified exploitation of the deposit from the closed mines. Finally, it was hoped that due to the further process of efficiency restructuring of the Polish mining industry, the importance of managing methane from closed mines as a green energy source will increase.
EN
This paper deals with the estimation of methane emissions from the Mirash municipal solid waste sanitary landfill. The methane emission was calculated according to two different methodologies, namely, IPCC 2006 and LandGEM. Within the framework of the research, the following parameters were evaluated: the amount of landfilled waste, landfill characteristics, and composition of landfilled waste as well as the climate conditions prevailing in the region. According to the IPCC methodology, the total amount of methane emitted from the Mirash landfill during the period 2006–2017 was 30.57 Giga grams (Gg), while according to the LandGEM methodology, the total amount of methane emitted from the Mirash landfill in the period 2006–2017 was 26.32 Giga grams (Gg). The total mass of CH4 in the Mirash regional landfill for the years 2018–2025 is projected to be 53.74 Gg according to the IPCC method, while according to LandGEM method, the projection points to 50.74 Gg. This study was carried out for the sanitary landfill for solid waste management in Mirash, Prishtina Region, in the Republic of Kosovo, during the year of 2018.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.