Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cele zrównoważonego rozwoju
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The United Nations unveiled a set of 17 Sustainable Development Goals (SDGs) in September 2015, with 169 targets and a little over 230 indicators. This was a sequel to the Millennium Development Goals whose remit ended in 2015. Challenges lie ahead for governments around the world – national, provincial and municipal – to adapt the targets and indicators to effect a meaningful transition towards sustainable development by 2030. Cities are where the battle for sustainable development will be won or lost – they contribute 80% of the global GDP, and account for 70% each of global energy consumption and greenhouse gas emissions. With over two-thirds of the global population likely to live in cities by 2060, this is more than a cliché. A clutch of sustainable cities makes a sustainable province; a clutch of sustainable provinces makes a sustainable country, and it follows that several sustainable countries learning and sharing and helping other countries, will make for a sustainable world in the 21st century and further on into the future. While moving forward, trade-offs and complementarities must not be forgotten. Often, there are serendipitous benefits when complementarities which exist are not factored in, but the trade-offs if forgotten may end up robbing Peter to pay Paul. Despite the interregnum brought about by the Corona Virus pandemic in 2020, the world will be getting up, dusting itself clean and moving ahead in the next decade towards the SDGs set for year-2030.
PL
Organizacja Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2015 r. uchwaliła zestaw 17 Celów zrównoważonego rozwoju (SDGs), obejmujących 169 podcelów i nieco ponad 230 wskaźników. Była to kontynuacja Milenijnych Celów Rozwoju, których misja zakończyła się w 2015 r. Władze na całym świecie – krajowe, prowincjonalne i miejskie – stoją przed wyzwaniem, aby dostosować cele i wskaźniki, aby dokonać znaczącego przejścia w kierunku zrównoważonego rozwoju do 2030 r. Miasta odgrywają kluczową rolę w bitwie o zrównoważony rozwój – niezależnie czy zostanie ona wygrana czy przygrana – bowiem tworzą 80% światowego PKB i odpowiadają za 70% globalnego zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. Ponieważ do 2060 r. ponad dwie trzecie światowej populacji będzie mieszkać w miastach, jest to więc oczywiste. Grupa zrównoważonych miast tworzy zrównoważoną prowincję; Grupa zrównoważonych prowincji tworzy zrównoważony kraj, a wynika z tego, że kilka zrównoważonych krajów zdobywających doświadczenie, udostępniających je innym krajom oraz pomagających im, stworzy zrównoważony świat jeszcze XXI wieku i dalej na przyszłość. Idąc naprzód, nie można zapominać o kompromisach i komplementarnościach. Często pojawiają się nieoczekiwane korzyści, gdy komplementarność, która istnieje, nie jest uwzględniana, ale kompromisy, jeśli zostaną zapomniane, mogą skończyć się okradaniem Piotra, aby zapłacić Pawłowi. Pomimo bezkrólewia wywołanego pandemią koronawirusa w 2020 r. świat będzie się podnosił i posuwał naprzód w kierunku Celów zrównoważonego rozwoju wyznaczonych na rok 2030.
EN
The world prefers to increase energy efficiency and use energy from renewable and alternative sources. Ukraine has chosen the same path. To form recommendations for improving state support schemes for the sustainable development of renewable energy, the authors conducted a thorough analysis of the state of renewable energy in Ukraine and its legislative support. The advantage of the study is the visual presentation of data. Thus, the authors presented and analyzed which energy sources Ukraine uses for its own needs, the essence of the Ukrainian energy balance and its state in 2019. The authors found that the development of renewable energy is one of the “Sustainable Development Goals of Ukraine”, which are based on the world. The authors noted the objectives and indicators of the goal, assessed the value of the indicators and found that, even though the goal is one of the most important goals because it is in third place in the number of amendments to existing regulations, there is a lag in plans and more lag on some additional tasks. The authors systematized the legal basis for the functioning of renewable energy and revealed this process’ subject-object relations. The analysis showed that the improvement of state support schemes for the sustainable development of renewable energy should be based on European norms and standards but consider national specifics. The authors proposed and described the principles of improving state support for the sustainable development of renewable energy, which should be based on ensuring the balance of interests of the three main stakeholders of the renewable energy market: the state, energy consumers and investors.
PL
Świat zmierza w kierunku wzrostu efektywności energetycznej i wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych i alternatywnych. Ukraina wybrała tę samą drogę. Aby sformułować rekomendacje dotyczące usprawnienia programów wsparcia państwa dla zrównoważonego rozwoju energetyki odnawialnej, autorzy przeprowadzili dogłębną analizę stanu energetyki odnawialnej na Ukrainie i jej wsparcia legislacyjnego. Zaletą tego badania jest wizualna prezentacja danych. W ten sposób autorzy przedstawili i przeanalizowali, jakie źródła energii Ukraina wykorzystuje na własne potrzeby, przedstawili bilans energetyczny Ukrainy i jego stan w 2019 roku. Stwierdzili, że rozwój energii odnawialnej jest jednym z „Celów Zrównoważonego Rozwoju Ukrainy”, które opierają się na wzorcach światowych. Autorzy wyszczególnili cele i określili wskaźniki celu, ocenili ich wartość i stwierdzili, że choć ten cel jest jednym z najważniejszych, gdyż zajmuje trzecie miejsce jeśli chodzi o liczbę nowelizacji obowiązujących przepisów, to zauważyli opóźnienia w planach i jeszcze większe opóźnienia w realizacji niektórych dodatkowych zadań. Autorzy usystematyzowali podstawy prawne funkcjonowania energetyki odnawialnej i ujawnili relacje przedmiotowo-podmiotowe tego procesu. Analiza wykazała, że doskonalenie programów wsparcia państwa na rzecz zrównoważonego rozwoju energii odnawialnej powinno opierać się na normach i standardach europejskich, ale powinno również uwzględniać specyfikę krajową. Badacze zaproponowali i opisali zasady zwiększania wsparcia państwa dla zrównoważonego rozwoju energetyki odnawialnej, które powinno opierać się na zapewnieniu równowagi interesów trzech głównych interesariuszy rynku energii odnawialnej: państwa, odbiorców energii i inwestorów.
EN
Rapid urban growth and expansion pose daunting challenges in urban areas of the developing world. These challenges include the provision and equitable distribution of sustainable public water supply facilities. This study therefore aimed at assessing the extent of spatial inequality in the distribution of water facilities provision among major segments in Lapai urban centre, Nigeria to aid policy formulation and framework in achieving sustainable water supply. This study utilizes the Gini coefficient composite statistical tool to examine the distribution inequality of three main sources of public water facilities in the study area, which includes; hand pump boreholes, motorised boreholes, and wells. The study area is divided into four quadrants (quadrants A, B, C, and D). It was found out that 17.31%, 21.15%, and 37.50% Gini coefficients were recorded for hand pump boreholes, motorised boreholes, and well facilities. This indicates that there is inequality in the distribution of public water supply facilities among the four quadrants in the study area. It was therefore recommended that both the public and private sectors should provide public water facilities equitably to achieve Sustainable Development Goals (SDGs).
PL
Szybki rozwój i ekspansja miast stanowią trudne wyzwania w obszarach miejskich rozwijającego się świata. Wyzwania te obejmują zapewnienie i sprawiedliwą dystrybucję publicznych urządzeń wodociągowych. W związku z tym badania miały na celu ocenę zakresu przestrzennych nierównomierności dystrybucji wody w głównych obszarach centrum miejskiego Lapai w Nigerii w celu wsparcia formułowania polityki i ram w osiąganiu zrównoważonego zaopatrzenia w wodę. W niniejszym opracowaniu wykorzystano złożone narzędzie statystyczne ze współczynnikiem Giniego w celu zbadania nierównomierności dystrybucji trzech głównych publicznych obiektów wodociągowych na badanym obszarze, w tym: odwierty z pompą ręczną, odwierty z napędem silnikowym i studnie. Badany obszar podzielony jest na cztery ćwiartki (ćwiartki A, B, C i D). Stwierdzono, że współczynniki Giniego 17,31%, 21,15% i 37,50% odnotowano dla odwiertów z pompą ręczną, odwiertów silnikowych i obiektów studniowych. Wskazuje to na nierównomierność w rozmieszczeniu publicznych urządzeń wodociągowych w czterech ćwiartkach badanego obszaru. W związku z tym zalecono, aby sektor publiczny i prywatny zapewnił sprawiedliwe dostęp do publicznych obiektów wodociągowych tak, aby osiągnąć cel zrównoważonego rozwoju (SDG).
EN
CRM is adopted by organizations as a viable business strategy to implement sustainability initiatives. The existing literature suggests the variations in the execution style of the CRM campaigns by various organizations. This study proposes Cause-related Marketing (CRM) as one of the novel approaches to combat various issues related to sustainable development. The present study is focused to understand the role of CRM in aiding private sector organizations to address the problems of sustainable development and thus support the ‘United Nations Sustainable Development Goals (SDGs)’ in an Emerging Economy India. The study attempts to integrate the various areas of focus of the CRM campaigns, the sustainability dimensions focused and the various SDGs supported. Further implications, limitations and future research directions have been discussed.
PL
Marketing CRM jest przyjmowany przez organizacje jako realna strategia biznesowa do wdrażania zrównoważonego rozwoju. Istnieją jednak różnice w stylu realizacji kampanii CRM przez różne organizacje. W niniejszym artkule uznano marketing CRM za jedno z nowatorskich podejść do zrównoważonego rozwoju. Niniejsze badanie koncentruje się na zrozumieniu roli marketingu CRM w pomaganiu organizacjom sektora prywatnego rozwijającej się gospodarki Indii w rozwiązywaniu problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem, a tym samym wspieraniu Celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (SDG). W badaniu podjęto próbę integracji różnych obszarów zainteresowania kampanii CRM, wymiarów zrównoważonego rozwoju i powiązanych z nimi Celów zrównoważonego rozwoju. Omówiono dalsze implikacje, ograniczenia i przyszłe kierunki badań.
EN
The article considers the conceptual basis for strengthening social and labor potential of sustainable development in the context of economic efficiency and social justice. The essence of the categories social potential, social capital and social imperative in their interrelation with the social and labor sphere of society with the account of the needs of sustainable development is specified. Strengthening of social potential is considered as a complex of actions in such areas as education, culture, health care, economic and social spheres, social relations. The paper focuses on strong interconnections work – employment – labor potential – social potential – human development – sustainable development. A mechanism of strengthening social and labor potential through the transformation of employment in the context of the paradigm of sustainable development is suggested.
PL
Artykuł przedstawia podstawy pojęciowe dla wzmocnienia społecznego i pracowniczego potencjału zrównoważonego rozwoju w kontekście efektywności ekonomicznej i sprawiedliwości społecznej. Ukazano istotę kategorii społeczny potencjał, kapitał społeczny i imperatyw społeczny w ich współzależności ze sferą społeczna i pracowniczą społeczeństwa, z uwzględnieniem potrzeb zrównoważonego rozwoju. Wzmacnianie potencjału społecznego następuje poprzez złożone działania mające miejsce w sferach takich, jak edukacja, kultura, opieka zdrowotna, sfery ekonomiczne i społeczne, a także relacje społeczne. Artykuł koncentruje się na silnej współzależności: praca – zatrudnienie – potencjał pracy – potencjał społeczny – rozwój człowieka – zrównoważony rozwój. Ponadto ukazano mechanizm wzmacniania potencjału społecznego i pracowniczego w kontekście paradygmatu rozwoju zrównoważonego.
EN
The European Union (EU) Sustainable Development Goals (SDG) indicator set replaced the EU Sustainable Development Strategy (SDS) in 2017. The selected indicators of this set were chosen for the analysis to classify the sample of the 28 EU countries along with Norway according to their performance in sustainability. In the selection of indicators, priority was given to the indicators reflecting the social dimension of SD, along with important representatives of the economic, ecological and institutional dimensions of SD generally. Hierarchical Cluster Analysis (HCA) and Principal Component Analysis (PCA) were applied to the data of 12 indicators in the period 2012- 2016. By means of the HCA, four clusters were created in each year of the period 2012-2016 using the indicator values of particular years and then using all the indicator values in all the monitored years for the general assignment of countries to particular clusters. According to changes in the assignment to particular clusters over the years, the sustainability of development and the path of SD in the examined countries are assessed. As regards the core countries of each cluster, cluster 1 includes the most developed EU countries and is thus evaluated as the best performing cluster. Cluster 2 including the least developed EU countries is evaluated as the worst performing cluster. Cluster 3 predominantly includes the transitive economies and it is evaluated as the second best performing cluster according to the indicators applied. Cluster 4 containing the Southern countries is assessed as the second worst performing cluster. From the shifts of countries that occurred between the years, the shift of Ireland from cluster 3 to cluster 1 in 2013 must be emphasised as the move towards higher sustainability. The shift of Slovakia and Hungary from cluster 2 to cluster 3 in 2013 is also evaluated as progress towards higher sustainability.
PL
W Unii Europejskiej w 2017 r. Cele zrównoważonego rozwoju zastąpiły dotychczasową Strategię zrównoważonego rozwoju. W tej pracy wybrane wskaźniki odnoszące się do nowych Celów zrównoważonego rozwoju stanowią podstawę klasyfikacji 28 krajów Wspólnoty oraz Norwegii. Wśród tych wskaźników priorytetowo potraktowano te odnoszące się do wymiaru społecznego zrównoważonego rozwoju, uzupełniając dyskusję o podstawowe wskaźniki ekonomiczne, ekologiczne i instytucjonalne. Przeanalizowano okres obejmujący lata 2012-2016. Wobec wybranych 12 wskaźników zastosowano hierarchiczną analizę skupień i analizę głównych składników. Utworzono cztery klastry w ramach każdego roku z analizowanego okresu, określając wartości wskaźników dla poszczególnych lat, a następnie określenie wszystkich wartości wskaźników dla wszystkich monitorowanych lat umożliwiło przypisanie krajów do poszczególnych klastrów. Określenie zmian w przypisaniu do poszczególnych klastrów na przestrzeni lat umożliwiło ocenę zrównoważoności rozwoju i określenie ścieżki zrównoważonego rozwoju badanych krajów. Jeśli chodzi o główne kraje każdego klastra, to klaster 1 obejmuje najbardziej rozwinięte kraje UE i dlatego jest oceniany jako klaster, który osiąga najlepsze wyniki. Klaster 2 uwzględnia najsłabiej rozwinięte kraje i oceniony jest jako ten, który osiąga najgorsze wyniki. Klaster 3 obejmuje głównie gospodarki znajdujące się w okresie przejściowym i jest oceniany jako drugi osiągający najlepsze wyniki. Klaster 4 obejmuje kraje Południa i jest oceniany jako drugi osiągający najgorsze wyniki. Uwzględniając zmiany jakie zaszły w okresie kolejnych lat, należy podkreślić przesunięcie Irlandii z klastra 3 do klastra 1 w 2013 r., co oznacza ruch w kierunku większej zrównoważoności. Tak samo należy ocenić przejście w tym samym roku Słowacji i Węgier z klastra 2 do klastra 3.
EN
Seventeen (17) United Nations Sustainable Development Goals (UNSDG) aim to end poverty, protect the environment and ensure well-being for all people by 2030. Nigeria is the largest oil-exporting country in Africa and the 11th largest oil producer. The purpose of the article is to analyse the development opportunities of the Nigerian economy through the metal recycling subsector, while maintaining significant mineral deposits for the benefit of future generations. Involvement in the metal recycling sector and including this sector in the road map for the development of solid minerals will significantly contribute to achieving the SDGs.
PL
Siedemnaście (17) celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNSDG) ma na celu położenie kresu ubóstwu, ochronę środowiska i zapewnienie wszystkim ludziom dobrobytu do roku 2030. Nigeria jest największym krajem eksportującym ropę w Afryce i jedenastym pod względem wielkości producentem ropy naftowej. Celem artykułu jest analiza możliwości rozwoju gospodarki Nigerii poprzez podsektor recyklingu metali, przy jednoczesnym znacznym zachowaniu stałych złóż mineralnych z korzyścią dla przyszłych pokoleń. Zaangażowanie w sektor recyklingu metali i włączenie tego sektora do mapy drogowej rozwoju minerałów stałych znacznie przyczyni się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju (SDG).
EN
Storm-water management is a common concern in rural catchments where development-related growth causes increases of storm-water flows. Greater magnitude and frequency of storm-water create greater challenges for mitigating storm-water damage and improving water quality. The concept of Blue-Green Infrastructure (BGI) as a solution incorporates a wide range of applicable components with the aim of minimizing the effect of catchment development on flow regimes without changing the watershed morphology. BGI components manage storm-water by decreasing impermeable cover and expanding natural and semi-natural systems to store water or recharge and filter storm-water into the ground. In this paper, guidelines for designing a pond as a component of BGI are provided and, configuration and size of the pond are determined. Moreover, the impacts of the designed pond on storm-water peak flow and quality are assessed for the Tarwin catchment, State of Victoria, Australia. The results indicate that the introduction of the pond would have reduced outfall inflow by 94 % and would have achieved the reduction of 88.3, 75.5 and 50.7 % for total suspended solids, total phosphorus, and total nitrogen respectively, during the extreme weather event in June 2012.
EN
The effects of the modern world globalization which have been noticeable since the previous century, have left their imprint on the socio-natural environment. The development of countries located in the area of the so called global north is proceeding at a dizzying pace, often at the expense of countries belonging to the poor south. The “Agenda for Sustainable Development 2030” elaborated by the United Nations provides a response to the contemporary problems faced by the world. The document contains seventeen clearly specified objectives, one of which addresses the need for providing good education. The article presents the question of implementing high quality education in the post-modern society necessitated by, among others, a prevalent educational crisis.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.