Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  absorption rate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this research, thermodynamic and absorption rate of carbon dioxide in monoethanolamine (MEA) solution was investigated. A correlation based on both liquid and a gas phase variable for carbon dioxide absorption rate was presented using the π-Buckingham theorem. The correlation was constructed based on dimensionless numbers, including carbon dioxide loading, carbon dioxide partial pressure, film parameter and the ratio of liquid phase film thickness and gas phase film thickness. The film parameter is used to apply the effect of chemical reactions on absorption rate. A thermodynamic model based on the extended-UNIQUAC equations for the activity coefficients coupled with the Virial equation of state for representing the non-ideality of the vapor phase was used to predict the CO2  solubility in the CO2-MEA-H2O system. The average absolute error of the results for the correlation was 6.4%, which indicates the accuracy of the proposed correlation.
2
Content available remote Badanie szybkości absorpcji tlenu w bioreaktorze z mieszaniem typu wave
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów szybkości absorpcji tlenu z mieszaniny gazowej N2O2 w H2O w bioreaktorze z mieszaniem typu wave. Celem pracy była identyfikacja czynników wpływających na szybkość transportu tlenu do fazy ciekłej. Uzyskane wyniki doświadczalne wskazują, że szybkość absorpcji O2 w wodzie wzrasta wraz ze wzrostem wartości badanych parametrów operacyjnych: kąta i częstotliwości wychyleń platformy, przepływu fazy gazowej, objętości cieczy i prężności tlenu w gazie. Kontrola powyższych parametrów umożliwia uzyskanie odpowiednich warunków do hodowli wrażliwego materiału biologicznego.
EN
The results of measurements of O2 absorption rate from the N2O2 gas mixture in H2O in a bioreactor with wave-induced mixing are presented. The aim of this work was to identify the factors influencing on the rate of O2 transport to the liquid phase. The results show that the rate of O2 absorption in H2 increases with the increase of operating parameters values: angle and frequency of oscillations of the platform, gas flow rate, liquid volume, and O2 partial pressure. Controlling of the above parameters makes it possible to obtain suitable conditions for fragile biomass culture.
EN
The present study examined the physical properties related to the intelligent coolness characteristics including the wearing comfort of Huvis elastic fiber (HEF) knitted fabrics. For this purpose, three kinds of covered filament yarn specimens, such as PET-HEF, Aerocool-HEF, and PET-spandex, were prepared, and their knitted fabric specimens were made using these covered yarn specimens. These knitted fabric specimens were dyed at different dyeing temperatures and times to analyze the dyeing characteristics. The moisture absorption rate, drying, and hygral expansion of the three kinds of knitted fabric specimens were measured and compared with the yarn characteristics to determine the wearing comfort of HEF knitted fabrics.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki pomiarów współczynnika sorpcji kapilarnej betonu komórkowego czterech klas gęstości: 400, 500, 600 i 700. Badania przeprowadzono na próbkach o wymiarach ≈12x12x24 cm. Z każdej klasy gęstości przygotowywano do badań dwie grupy próbek różniące się stanem wilgotnościowym. Połowę próbek poddawano suszeniu do stałej masy. Drugą połowę badano w stanie naturalnej wilgotności, odpowiadającej warunkom powietrzno-suchym. Celem było sprawdzenie, czy stan wilgotnościowy materiału i sam proces suszenia próbek w temperaturze 105°C wpływa znacząco na przebieg procesu podciągania kapilarnego. Dla każdej klasy gęstości opracowano wykresy zbiorcze obrazujące tempo wchłaniania wody przez próbki suszone i niesuszone. Następnie wyznaczono wartości współczynników sorpcji badanych betonów komórkowych – w rozbiciu na dwie grupy próbek – suszone i niesuszone. Wyniki uzyskane dla czterech najbardziej popularnych klas gęstości betonów komórkowych dowodzą braku istotnego wpływu wstępnego suszenia na wartości ich współczynników sorpcji kapilarnej. Obserwuje się wprawdzie pewne zróżnicowanie wyników, ale bez jednoznacznych tendencji. W przypadku betonów komórkowych klasy 600 oraz 400 szybsze tempo procesu odnotowano w przypadku próbek niesuszonych, ale przy betonie klasy 700 większą dynamiką procesu odznaczały się próbki suszone. Natomiast w przypadku betonu komórkowego klasy 500 proces podciągania kapilarnego charakteryzował się zbliżonym przebiegiem w obydwu grupach próbek. Nie znaczy to, że w przypadku innych materiałów porowatych nieumiejętne suszenie w wysokich temperaturach nie spowoduje istotnych defektów w ich strukturze porowatości, a co za tym idzie nie doprowadzi do wyraźnej zmiany ich współczynników transportu. Jednak w przypadku betonów komórkowych można uznać, że brak jest przesłanek do prowadzenia suszenia próbek przeznaczonych do praktycznego wykorzystania w badaniach kapilarności.
EN
The paper presents results of measurements of capillary sorption coefficient in four density classes of aerated concrete: 400, 500, 600 and 700. The tests were performed on samples of the following dimensions: 12x12x24 cm. Two groups of samples were prepared from each of the four density classes. A half of the samples were dried up to reaching constant weight. The other half were researched at the state of natural moisture referring to air-dry conditions. The aim here was to check whether the level of moisture in the material and the very process of samples drying in the temperature of 105°C can considerably influence the process of capillarity. Comparative graphs were prepared for each density class to show the pace of water sorption in dried and not dried samples. Values of sorption coefficients of the researched aerated concretes were then calculated for the two groups of samples – the dried and not dried ones. The results obtained for the four most common density classes of aerated concrete show no considerable influence of pre-drying on their capillary sorption coefficients. As a matter of fact, there appears to be certain diversification of results but with no clear tendencies. In case of aerated concretes of 600 and 400 class, faster pace of the process was noted for not dried samples. However, for 700 class concrete the dried samples showed higher dynamics of the process. What regards 500 class aerated concrete, capillary flow process was characterized by similar runs for the both groups of samples. However, in case of other porous materials, wrong drying procedures may lead to considerable defects in their porosity structure, which in turn may result in change of their transport coefficients. We can conclude that in case of aerated concretes there is no indication for drying of samples in practical application concerning research on capillarity.
5
Content available remote Influence of Flow Parameters on Capture of Carbon Dioxide Gas by a Wet Scrubber
EN
There is currently much concern over the issues of carbon dioxide emissions and climate change. Economic growth has driven carbon dioxide emission to 6 billion tonnes annually. Analysis has shown that carbon dioxide forms 13 to 15% of the combustion exhaust gases that are released directly into the atmosphere. Such concentrations can be effectively reduced using wet scrubbing. This is a capture mechanism involving the interaction of a liquid and a gas phase in a counter flow configuration. This paper presents the performance of a wet scrubbing system based on variation in flow properties. The results show that an increase in liquid and gas flow rate causes a 19% in carbon dioxide absorption. This resulted from proper mixing of gas and liquid phases within the absorber facilitated by the packed bed surface. Heating of the carbon dioxide gas caused an increase in absorption of more than 10% for varying liquid flow rate and of 14% for varying gas flow rate. This was attributed to an increase in heat energy for the reaction of carbon dioxide and water.
6
Content available remote Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu
PL
W artykule dokonano oceny efektywności silikonowych środków hydrofobowych zastosowanych do impregnacji powierzchniowej betonu. Na podstawie badań określono ich wpływ oraz mechanizm oddziaływania na właściwości użytkowe betonu.
EN
The article includes an efficiency assessment of silicone water repellents used to perform the surface impregnation of concrete. Based on research, the article determines the influence of those agents, as well as the mechanism of their impact on the performance of concrete.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.