Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 221

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  RFID
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono architekturę i implementację systemu monitorowania ruchu ulicznego. Zastosowano w nim identyfikatory RFID do rozpoznawania pojazdów, w tym specjalnego znaczenia, jak karetki pogotowia, autobusy miejskie, pojazdy z obniżoną emisją spalin. Dane o ruchu są przesyłane do usługi IoT Hub w chmurze obliczeniowej Azure. Na ich podstawie dokonywana jest analiza sytuacji drogowych i podejmowane decyzje dotyczące sterowania ruchem ulicznym. Informacje sterujące są zwrotnie kierowane do urządzeń sterujących ruchem za pomocą świateł ulicznych, barier, tablic informacyjnych. W artykule opisano sposób komunikacji z chmurą obliczeniową oraz możliwości realizacji algorytmów monitorowania i sterowania ruchem za pomocą IoT Hub.
EN
The article presents the architecture and implementation of a street traffic monitoring system. It uses RFID identifiers to recognize vehicles, including special meaning, such as ambulances, city buses, vehicles with reduced exhaust gas emissions. Traffic data is sent to the IoT Hub service in the Azure cloud. On their basis, road situations are analyzed and decisions are made regarding traffic control. Control information is fed back to traffic control devices by means of street lights, barriers, information boards. The article describes the method of communication with the computing cloud and the possibilities of implementing traffic monitoring and control algorithms using IoT Hub.
EN
As the demand for low-cost rapid preparation techniques for RFID (Radio Frequency Identification) fabric tags is increasing, embroidery technologists have attempted to fabricate tag antennas. However, the effects of stitch structures on the performance of tag antennas have rarely been studied. Since the structure of an embroidered stitch is related to the embroidering process parameters and embroidery thread, this study chose a common stitch trace type to prepare two sets of UHF RFID tag antennae by changing the embroidery thread structure and stitch length, and then the electrical and gain properties of these antennas were analyzed. And again, the reading performance of the corresponding tag was evaluated. The results showed that the antennas embroidered with copper/PET wrapped yarns have higher energy transfer efficiency than those with single copper wire yarns. When the stitch length increases from 0.9 to 5 mm, the read range of the embroidered tag firstly increases and then decreases, due to the large embroidering process deviation of the tag antenna geometry, and the optimal stitch length for the read range is 1.7 mm, where the read range is 12.95 m. When the stitch length is 5 mm, the read range is minimum – 9.56 m. In summary, this study determined the embroidered thread structure and the process design of the stitch length in terms of the performance of a fabric-based embroidery antenna for an RFID tag as well as the read range.
PL
Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na niedrogie techniki szybkiego przygotowania etykiet materiałowych RFID (identyfikacja radiowa), technolodzy haftu podjęli próbę wyprodukowania specjalnych etykiet. Dotychczas rzadko badano wpływ struktur ściegowych na działanie etykiet antenowych. Ponieważ struktura haftowanego ściegu jest powiązana z parametrami procesu i nicią zastosowaną do haftu, w badaniu przeanalizowano ścieg typowy. Przygotowano dwa zestawy antenowych etykiet RFID UHF różniących się strukturą nici do haftu i długością ściegu, a następnie przeanalizowano właściwości wzmocnienia tych anten. Wyniki pokazały, że anteny haftowane przędzą owiniętą miedzią/PET mają wyższą efektywność przenoszenia energii, niż anteny z pojedynczą przędzą z drutu miedzianego. Gdy długość ściegu wzrośnie z 0,9 do 5 mm, zasięg odczytu haftowanej przywieszki najpierw rośnie, a następnie maleje, ze względu na duże odchylenie procesu haftowania geometrii anteny przywieszki, a optymalna długość ściegu dla zakresu odczytu wynosi 1,7 mm, gdzie zasięg odczytu wynosi 12,95 m. Gdy długość ściegu wynosi 5 mm, zasięg odczytu wynosi minimum – 9,56 m. Podsumowując, w badaniu określono strukturę haftowanej nici i projekt długości ściegu pod kątem wydajności anteny, a także zasięgu odczytu.
EN
Purpose: The main purpose of the paper is to present the up to date status of Logistics 4.0 and to define its future challenges. Design/methodology/approach: The research methods used in the paper are literature studies and the case study method. Findings: Future challenges for Logistics 4.0 were determined. Originality/value: Results have theoretical, as well as practical implications for the management of Logistics 4.0.
4
Content available remote Przykłady wdrożenia RFID
PL
Technologia RFID może być stosowana w wielu różnych obszarach. Zadaniem bardzo trudnym jest opracowanie szczegółowej i wyczerpującej listy możliwych zastosowań, nie wspominając o przeprowadzeniu ich klasyfikacji. Niektóre popularne obszary aplikacji RFID przedstawia tabela 1, gdzie jako kryterium przyjęto rodzaj czytnika RFID. Podobnie różne popularne formy znaczników RFID przedstawia tabela 2, ale również nie jest to lista wyczerpująca.
5
Content available remote Istota i znaczenie technologii RFID
PL
Przedsiębiorstwa poszukują możliwości doskonalenia technologii istniejących oraz pozyskiwania nowych, stwarzających szersze możliwości: wytwarzania nowych produktów, umocnienia własnej pozycji na rynkach istniejących, wejścia na nowe rynki, stosowania nowych sposobów prowadzenia biznesu i in. Wprowadzenie w przedsiębiorstwie takich technologii, nowych bądź usprawnionych, stanowi przykład innowacji technologicznej.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję mikroipaskowej bezkierunkowej anteny ramowej przeznaczonej do pracy w systemach RFID. Opracowana antena charakteryzuje się bardzo prostą budową. Koncepcja oraz projekt powstały dzięki przeglądowi rozwiązań antenowych w różnych technologiach. Scharakteryzowano technologię RFID wraz ze wskazaniem zalet jakie ze sobą niesie, przykładami zastosowań oraz wymaganiami normy ISO/IEC 14443 określającej standard pracy systemów RFID. Zarówno uzyskane wyniki symulacji, jak i pomiarów potwierdzają, że wykonana antena może poprawnie pracować w systemie RFID z pasywnym znacznikiem.
EN
The article presents the concept of a micro-strip non-directional frame antenna designed to work in RFID systems. The developed antenna has a very simple structure. The concept and design were created thanks to the review of antenna solutions in various technologies. The RFID technology was characterized along with an indication of its advantages, examples of applications and the requirements of the ISO/IEC 14443 standard, which defines the standard of operation of RFID systems. Both the obtained simulation and measurement results confirm that the antenna made can work properly in the RFID system with a passive tag.
EN
The industrial development of the economy requires specialists in handling processes and digitization. This applies to both the manufacturing industry and the service sector. Human-machine communication plays a major role in this aspect. The Chair of Industrial Information Technology at the Brandenburg Technical University Cottbus-Senftenberg is an educational institution. One of the main focuses is teaching in information management and the associated communication strategy with its IT environment. The students are introduced to real processes and trained through experimental exercises by means of practical approaches in research. To this end, the IIT Chair uses current technologies that are state of the art in industry. This is illustrated in this article by the production of floor coverings.
EN
Billions of people in the world are at risk of getting unsafe food. There is an urgent need to improve efficiency and effectiveness of food supply chains. The global population is expected to reach at least 9 billion by the year 2050, requiring up to 70% more food than nowadays and demanding food production and distribution to become much more sustainable. Today, food safety is a worldwide concern due to a number of food safety scandals. As supply chains become more globalized and complex, the ability to track and trace products from fork to farm becomes more difficult but remains equally important. Good traceability may minimize the production and distribution of unsafe or poor quality products. It allows targeting the product affected by a food safety problem, minimizing disruption to trade and any potential public health risks. The objective of this paper is therefore to conduct a comprehensive analysis of traceability methods and technologies in food supply chains.
PL
Poczta Polska testuje technologię radiowej identyfikacji przesyłek. Zastosowanie nowoczesnego rozwiązania w praktyce sprawdzają sortownie w Pruszczu Gdańskim, Szczecinie i Zabrzu. W badania nad jego wykorzystaniem zaangażowane jest także laboratorium Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytutu Logistyki i Magazynowania. Projekt wart 9,1 mln zł ma zakończyć się w III kwartale 2021 r. Jego wyniki w znacznym stopniu wpłyną na decyzję o wdrożeniu rozwiązań RFID w placówkach i sortowniach pocztowych.
PL
Jakie są światowe trendy w branży odzieżowej i w którym kierunku podążają globalne marki? Jakie technologie transformują handel detaliczny? Jakich korzyści oczekują zarządy największych spółek i w jakich obszarach działalności firm są one poszukiwane? Gdzie jest miejsce dla RFID i dlaczego warto pomyśleć o tej technologii?
PL
Sektor elektroenergetyczny w Polsce doświadcza obecnie szeregu zmian, podyktowanych pośrednio i bezpośrednio rozwojem technologii informatycznych. Jednak żadna technologia nie pozwoli na odpowiednie zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa bez jednoznacznej identyfikacji każdego z nich. Z uwagi na powyższe oraz skalę i charakter działalności Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Enea Operator podjęła kroki wychodzące naprzeciw temu wyzwaniu w zakresie identyfikowalności własnego majątku.
PL
W artykule zaprezentowano wykorzystanie dynamiki systemów do analizy efektów wdrożenia technologii, których zakres oddziaływania wykracza poza bezpośrednie miejsce wdrożenia technologii. Istnieje szereg technologii, których efekty wdrożenia pojawiają się w obszarach, w których ich się pierwotnie nie spodziewano. Wykorzystanie dynamiki systemów pozwala zrozumieć mechanizmy powodujące pojawianie się tychże efektów. Przedstawiono przykład i omówiono wyniki symulacji dla modelu dyfuzji F. Bass’a dla technologii identyfikacji radiowej w polskich bibliotekach.
EN
Authors presented application of systems dynamics for an assessment of implementation of technology, which impacts extend direct point of application. There are many technologies, which implementation impacts areas, that were not initially assumed to be impacted. Application of systems dynamics enables better understanding of mechanisms driving such effects. An example of a simulation for the F.M. Bass diffusion model of radio frequency identification technology in Polish libraries was presented and discussed.
EN
The purpose of this paper is to present the idea of using cloud computing and RFID identification system in a car park. The presented system is able to navigate a vehicle to a parking space in the shortest time and to reduce traffic jams thanks to RFID transponders built in parking spaces. The system uses a combination of autonomous and master control to navigate the vehicles. It can execute different traffic scenarios depending on the availability of park spaces and navigate each vehicle using an autonomous route. A dedicated software algorithm for the navigation was also proposed and developed. The system utilizes an external cloud-based database of RFID transponders. A prototype model of car park equipped with RFID technology was designed and built to demonstrate the presented idea.
EN
Monitoring and controlling the position of fibre optics connectors is a very important issue. Both autonomy and remote control of such a system are very desired and therefore energy independence must be provided. In this paper the design of an optical power supply system is given. A new idea of using the WDM technique in a power supply block is investigated. The electric power provided by a photovoltaic power converter and by a boost converter is shown. Moreover, in this paper the complete examination of efficiency of the system with different illuminations is given. The maximal output power of the system is 24.02 mW and the time required to identify a single fibre connector is tCYCLE=0.65 s.
EN
The paper discusses possible applications of wireless technologies in support of lean manufacturing tools. The typology of lean tools is provided. It distinguishes three main categories, which are identification and analysis of waste, improvement implementation, and process monitoring. The set of lean tools was analyzed in terms of information requirements. On the other hand, the typology of wireless technologies was discussed including RFID and Wi-Fi. The literature review of wireless technology applications for support of lean tools was conducted. The literature was systematically reviewed from the point of view of specific technologies and specific tools which were the subjects of the analyzed publications. Both typologies were synthesized to establish a framework for wireless technologies applications in the context of lean manufacturing implementation. It also could serve as a guideline for lean practitioners and implies future research directions. This paper is an extended version of paper published by [1].
PL
W obecnie trwającej dobie Przemysłu 4.0 coraz częściej stosowana jest technologia RFID. Pozwala na zapisywanie zwiększonej ilości informacji o produktach w porównaniu do kodów kreskowych, znacznie poprawia komunikację w całym przepływie produktów oraz zwiększa bezpieczeństwo informacji. Znaczniki są wielokrotnego użytku, gdyż w przeciwieństwie do kodów kreskowych, mogą być usuwane, modyfikowane lub uzupełniane o nowe dane. Tagi są odczytywane szybko i precyzyjnie. Zastosowanie RFID wpływa na poprawę efektywności, ułatwienie pracy i sprawne zarządzanie obszarem, w którym zostało wdrożone. Informacje pozyskane z analizy literatury zostały porównane z informacjami uzyskanymi po przeprowadzeniu wywiadu z doświadczonymi pracownikami oraz wnioskami powstałymi podczas obserwacji tej technologii podczas pracy. Odniesienie wielu korzyści potwierdzają między innymi przedsiębiorstwa takie, jak DHL, Decathlon czy Imperial Tobacco, co zostało przedstawione w artykule.
EN
In the current era of Industry 4.0 RFID technology is used more and more often. It allows you to store more information about products compared to barcodes, significantly improves communication throughout the entire flow of products and increases the security of information. The tags are reusable because, unlike barcodes, they can be deleted, modified or supplemented with new data. Tags are read quickly and precisely. The use of RFID improves efficiency, facilitates work and efficient management of the area in which it has been implemented. The information obtained from the literature analysis was compared with the information obtained after an interview with experienced employees and conclusions drawn during the observation of this technology at work. Many benefits are confirmed by companies such as DHL, Decathlon or Imperial Tobacco, as presented in the article.
PL
Wiele przedsiębiorstw na polskim rynku, pomimo spełnienia wymagań prawnych związanych z realizacją identyfikowalności (ang. traceability), dostrzega potrzebę zwiększenia efektywności systemu przez zastosowanie wydajniejszych rozwiązań identyfikacyjnych i komunikacyjnych, funkcjonujących zarówno wewnątrz firmy, jak i w bezpośrednim otoczeniu – z partnerami handlowymi. Dla większości firm, spełnienie tego obowiązku nie stanowi nadmiernego wyzwania, natomiast „schody” pojawiają się, gdy zadamy pytanie: czy działający w firmie system traceability jest efektywny?
PL
W artykule przedstawiono analizę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Zaproponowano także sposób jego poprawy. Mieszkańcy Polski są przyzwyczajeni do otrzymywania wielu informacji medialnych na temat wypadków i kolizji drogowych. Dane statystyczne, zbierane i analizowane między innymi w ramach Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, funkcjonującego w strukturze Instytutu Transportu Samochodowego, są źródłem informacji służących podejmowaniu decyzji w zakresie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedstawione informacje odnoszą się do sytuacji na drogach we wszystkich regionach kraju. W artykule zaprezentowano ponadto możliwość zastosowania nowoczesnej technologii RFID, jako narzędzia wspomagającego działania dla potrzeb podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach.
EN
The article presents analysis of the road safety level in Poland. A way to improve it was also proposed. The inhabitants of Poland are used to receiving a lot of media information about road accidents and collisions. A statistical data, collected and analyzed, among the others, by the Polish Road Traffic Safety Observatory operating in the structure of the Motor Transport Institute, is a source of information for decision making in the field of actions to improve road safety. The essential information refers to the situation on the roads in all regions of the country. The article also presents the possibility of using modern RFID technology as a supportive tool for the needs of increasing the road safety level.
PL
artykule przedstawiono analizę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Zaproponowano także sposób jego poprawy. Mieszkańcy Polski są przyzwyczajeni do otrzymywania wielu informacji medialnych na temat wypadków i kolizji drogowych. Dane statystyczne, zbierane i analizowane między innymi w ramach Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, funkcjonującego w strukturze Instytutu Transportu Samochodowego, są źródłem informacji służących podejmowaniu decyzji w zakresie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedstawione informacje odnoszą się do sytuacji na drogach we wszystkich regionach kraju. W artykule zaprezentowano ponadto możliwość zastosowania nowoczesnej technologii RFID, jako narzędzia wspomagającego działania dla potrzeb podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach.
EN
The article presents analysis of the road safety level in Poland. A way to improve it was also proposed. The inhabitants of Poland are used to receiving a lot of media information about road accidents and collisions. A statistical data, collected and analyzed, among the others, by the Polish Road Traffic Safety Observatory operating in the structure of the Motor Transport Institute, is a source of information for decision making in the field of actions to improve road safety. The essential information refers to the situation on the roads in all regions of the country. The article also presents the possibility of using modern RFID technology as a supportive tool for the needs of increasing the road safety level.
20
Content available remote Wykorzystanie transponderów pasywnych w magazynowaniu broni
PL
W procesach ewolucji teleinformatycznej w logistyce znaczenia nabiera umiejętność selektywnego podejścia do „szumu informacyjnego” również w zakresie wspierającego go instrumentarium i software’a. Rozpatrując informację jako zbiór danych, możliwa jest konstatacja, że elementem pierwotnym każdej informacji są dane, które wymagają odpowiedniego uporządkowania, ponieważ w każdym innym przypadku nie mają one znaczenia, pomimo tego, że mogą być np. przechowywane (np. w postaci zapisu na dysku). Gro zapisów wymaga jedynie formalnego gromadzenia celem ewidencji, inne są „potrzebą chwili” i stanowią „odpad informacyjny”. Artykuł jest próbą prezentacji w ujęciu technicznym potrzeby ewidencji w czasie rzeczywistym przepływów uzbrojenia z wykorzystaniem transponderów pasywnych w procesach magazynowania.
EN
In the processes of teleinformatic evolution in logistics, the ability to selectively approach the "information noise" also takes on the significance of the instrumentarium and software supporting it. Considering the information as a set of data, is possible to conclude that the primary element of any information is data that requires proper ordering, because in all other cases they do not matter, despite the fact that they can be stored (eg in the form of writing to disk) . A large part of the records requires only formal gathering for records, others are "the need of the moment" and are treated as "information waste". The article is an attempt to present, in technical terms, the need for real-time logging of weapon flows using passive transponders in storage processes.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.