Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  velocity field
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The article is aimed at the development of the analytical approach for evaluating the parameters of the Basset force acting on a particle in two-dimensional fluid flow induced by the oscillating wall. By applying regression analysis, analytical expressions to determine complementary functions were established for evaluating the Basset force. The obtained dependencies were generalized using the infinite power series. As a result of studying the hydrodynamics of a two-phase flow, analytical dependencies to determine the Basset force were proposed for assessing its impact on particles of the dispersed phase in a plane channel with the oscillating wall. It was discovered that the Basset force affects larger particles. However, in the case of relatively large wavelengths, its averaged value for the vibration period is neglected. Additionally, the value of the Basset force was determined analytically for the case of relatively small wavelengths. Moreover, it was discovered that its impact can be increased by reducing the wavelength of the oscillating wall.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań pola prędkości przepływu powietrza w wyrobisku górniczym kopalni podziemnej. Przepływ powietrza w większości wyrobisk górniczych charakteryzuje się zmiennością w czasie i wielkoskalową turbulencją. Dla poznania skali i zakresu zmienności pola prędkości wykonano eksperymenty pomiarowe w wyrobiskach ośmiu kopalń polskich korzystając z systemu wielopunktowego pomiaru, wyposażonego w kilkanaście (max 32) anemometrycznych czujników skrzydełkowych pomiaru prędkości przepływu powietrza (SWPPP). Dla zobrazowania zrejestrowanych danych, opracowano algorytmy i procedury programu IZO przeznaczonego do obróbki wyników pomiarów prędkości przepływu powietrza i wizualizacji na ekranie komputera chwilowej wartości prędkości, pola prędkości przedstawionego na wykresach 2D jako linii jednakowych prędkości (izotachy) lub 3D jako powierzchni obrazującej zmienny w czasie profil prędkości. Wyznaczenie zmiennego w czasie profilu prędkości, wnosi istotny poznawczy element w aspekcie zgodnego z zasadami mechaniki płynów położenia stacjonarnego anemometru w przekroju poprzecznym wyrobiska. Przedstawiono metodykę posługiwania sie opracowanymi komputerowymi narzędziami do wizualizacji pola prędkości i wyznaczenia strumienia objętości przepływu powietrza. Powyższe umożliwia wyznaczyć poprawne do warunków metrologicznych, miejsce lokalizacji anemometru stacjonarnego, adekwatne do warunków przepływu powietrza, w tym do średniej prędkości przepływu powietrza, geometrii wyrobiska i znajdujacych się elementów wyrobiska (taśma, kable, rurociąg, lutniociag).
EN
This paper summarises the studies of airflow velocity fields in mine workings in underground mines. Typically, air flows in mines are time-variant and are subject to multi-scale turbulence. To identify the scale and variability range of the velocity field, measurements were taken in eight Polish collieries using a multi-point system incorporating several (no more than 32) vane anemometer sensors for measuring airflow velocity. To visualise the measurement data, dedicated algorithms and procedures of the IZO program were developed, allowing the registered airflow velocity data to be duly processed and the instantaneous airflow velocity and flow velocity fields to be visualised on the computer screen as velocity contour (isotach) lines (2D graphs) or as surfaces representing time-variant velocity profiles (3D graphs). Determination of the time-variant velocity profile adds a vital cognitive aspect when trying to establish the optimal position of a vane anemometer in the gallery’s cross section, in accordance with the principles of flow mechanics. The methodology is outlined showing how to use the tools for flow velocity field visualisation and for determining the volumetric flow rate in order to find the location of a stationary anemometer position adequate to the airflow velocity conditions (average flow velocity, geometry of the cross section of the gallery) and taking into account the presence of mine equipment (conveyor belts, cables, pipelines, ventilation ducts).
EN
In this paper, the results of numerical simulations of the flow field in the compound channel of the Vistula river in the surroundings of Sandomierz are presented. Hydro_as-2d model was used for these calculations - this numerically solves so-called shallow water equations. Special attention was paid to local variations of the water surface level and velocity distribution due to river meandering, the split of the water stream between the main channel and the floodplain and also due to the removal of high vegetation. Additionally, results of the computations were interpreted in the context of the partly documented knowledge of flow behaviour in meandering compound channels.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznej pola przepływu w złożonym korycie rzeki Wisły w okolicy Sandomierza. W obliczeniach wykorzystano dwuwymiarowy model Hydro_as-2d stanowiący numeryczne rozwiązanie tzw. równań wody płytkiej. W artykule zwrócono szczególną uwagę na lokalne zmiany w układzie zwierciadła i w rozkładzie prędkości na skutek: meandrowania rzeki, rozdziału strug pomiędzy korytem głównym a terasą, a także na skutek hipotetycznej wycinki roślinności wysokiej porastającej terasy zalewowe. Ponadto podjęto próbę interpretacji otrzymanych wyników w świetle częściowo udokumentowanych w literaturze mechanizmów przepływu w meandrujących korytach wielodzielnych.
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznej przepływu ciekłej stali w krystalizatorze do ciągłego odlewania wlewków płaskich. Testowano różne metody numeryczne rozwiązujące pola ciśnienia. Dla wybranego modelu matematycznego wykonano symulacje ruchu ciekłej stali dla dwóch przykładowych krystalizatorów. Na podstawie otrzymanych wyników zaprezentowano pola ruchu ciekłej stali w objętości roboczej krystalizatora.
EN
In this paper results of numerical simulation of liquid steel flow in continuous slab casting mold are presented. Different numerical methods for solving pressure fields were tested. For the selected mathematical model simulations of liquid steel motion in two exemplary continuous casting molds were performed. Based on the results, motion fields of liquid steel in working mold volume were presented.
EN
The paper presents the results of Particle Image Velocimetry (PIV) measurements of the velocity field of a Newtonian fluid in a mixing tank equipped with a PMT type impeller. The results are presented in the form of the velocity vectors, profiles and maps and compared with available data in the literature for the corresponding system, obtained from Laser Doppler Anemometry (LDA) measurements. A good qualitative agreement of the results was found. In the flow one primary and two secondary circulation loops were observed. The PMT type impeller produced a typical axial-radial circulation of the liquid in the vessel. The value of the circulation flow number, KC, was calculated.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów pola prędkości cieczy newtonowskiej w mieszalniku wyposażonym w mieszadło typu PMT, wykonanych za pomocą obrazowej anemometrii laserowej (PIV). Wyniki przedstawiono w postaci wektorów, profili i map prędkości średniej oraz porównano je z dostępnymi w literaturze danymi do analogicznego układu, otrzymanymi z pomiarów wykonanych metodą dopplerowskiej anemometrii laserowej (LDA). Stwierdzono dobrą zgodność jakościową wyników. W przepływie wyodrębniono jeden pierwotny i dwa wtórne wiry cyrkulacyjne. Mieszadło typu PMT wytwarzało typowo osiowo-promieniową cyrkulację cieczy w mieszalniku. Obliczono liczbę cyrkulacji cieczy, KC.
EN
The paper present the results of numerical simulations performed for a stirred tank equipped with a PMT type impeller, filled up with a Newtonian fluid. The effects of the grid density and mesh quality and also of the simulation mode on the modelling of fluid flow in a stirred tank were studied. The results are compared with literature data obtained from LDA measurements. It was found that denser numerical grids give more detailed information about generated flow field near the impeller blades. Additionally, better compatibility of predicting and experimental results was obtained in the case of the transient mode simulation, what also demonstrates a significant effect of the angular position of the impeller against baffles on the generated velocity field.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznych prowadzonych dla mieszalnika z mieszadłem typu PMT, wypełnionego cieczą newtonowską. Zbadano wpływ gęstości i jakości siatki numerycznej oraz trybu prowadzenia symulacji numerycznych na modelowanie pola prędkości cieczy w mieszalniku. Wyniki porównano z literaturowymi danymi eksperymentalnymi z pomiarów LDA. Stwierdzono, że gęstsza siatka numeryczna daje bardziej szczegółowe informacje o generowanym polu prędkości w pobliżu łopatek mieszadła. Dodatkowo lepszą zgodność wyników przewidywanych z doświadczalnymi otrzymano w przypadku prowadzenia symulacji w trybie nieustalonym, co świadczy o dużym wpływie kątowego położenia mieszadła względem przegród na generowane pole prędkości.
EN
This study is concerned with liquid flow induced by a disk which rotates steadily around its axis and touches the free surface of liquid contained in a cylindrical vessel. It is a simplified model of the flow in the inlet part of a vertical cooling crystallizer where a rotary distributor of inflowing solution is situated above the free surface of solution contained in the crystalliser. Numerical simulations of flow phenomena were conducted and the simulation results were interpreted assuming an analogy with Kármán’s theoretical equations. In a cylindrical coordinate system, the components of flow velocity were identified as functions of distance from the surface of the rotating disk. The experimental setup was developed to measure velocity fields, using digital particle velocimetry and optical flow. Conclusions concerning the influence of disc rotation on liquid velocity fields were presented and the experimental results were found to confirm the results of numerical simulation. On the basis of simulation data, an approximation function was determined to describe the relationship between the circumferential component of flow velocity and the distance from the disk.
EN
A poorly designed culvert inlet structure causes scouring, which can lead to the collapse of the culvert and significant damage to the neighboring land. A set of laboratory tests was evaluated to examine velocity distribution at the culvert inlet. A three-dimensional acoustic Doppler velocimeter was used to measure instantaneous flow velocity upstream of the culvert. The analysis of mean velocities, turbulence strength, and Reynolds stresses was performed to understand the flow structure near the culvert entrance.
PL
W pracy przedstawiono stanowisko służące do pomiaru pól prędkości powietrza w przypadku stosowania wentylacji lutniowej. Omówiono krótko zastosowanie tego typu wentylacji. Wyniki pomiarowe uzyskiwane na prezentowanym stanowisku służą ocenie jakości odwzorowania zjawisk rzeczywistych przez wybrane modele numeryczne. W swoich pomiarach autorzy wykorzystują jedną z metod anemometrii obrazowej - PIV. Artykuł przedstawia również wybrane wyniki pomiarów oraz porównania z niektórymi modelami numerycznymi.
EN
This paper presents the experimental set-up using to determine velocity flow measurements in tunnel with ventilation pipe. Briefly using the ventilation of this type was discussed. Measuring results get on the presented setup serve the quality assessment of copying real occurrences by chosen numerical models. Particle Image Velocimetry was used to determine spatial velocity fields of air flow. In this paper some of measurements and numerical calculations results are presented.
PL
Zaprezentowana została bazująca na algorytmie genetycznym metoda szacowania prędkości propagacji fal podłużnych w izotropowym ośrodku geologicznym na podstawie danych sejsmicznych. W oparciu o wyznaczone z rekordów polowych przebiegi czasowe poszukiwane były parametry dotyczące modelu prędkościowo-głębokościowego. Omówiono rezultaty przetestowania metody na wybranym profilu rzeczywistych danych sejsmicznych.
EN
The method presented in this paper enables estimating velocity of P-waves propagation in isotropic geological medium from seismic survey data. Estimation is conducting with application of genetic algorithm. Parameters which characterize velocity-depth model are searched based on hodographs picked from field data. The technique was tested on real profile of seismic data. Results and obserwations are shown.
PL
Powietrze przepływające przez wyrobisko kopalni jest mieszaniną gazową. Często istotna jest znajomość składu tej mieszaniny i objętościowe udziały poszczególnych składników. W kopalniach w których występuje metan, jego objętościowy udział w strudze powietrza odpowiada za bezpieczeństwo prowadzenia wydobycia. Dotychczasowe badania przy pomocy opracowanego w IMG PAN systemu do pomiaru rozkładów pól prędkości (SWPPP), umożliwiającego także zmierzenie strumienia objętości powietrza, skłoniły autorów do przeanalizowania możliwości skonstruowania przenośnego urządzenia do zmierzenia strumienia objętości metanu. Nowe urządzenie mogłoby wykorzystywać sposób pomiaru strumienia metodą pola prędkości, i w połączeniu z metodą pomiaru średniej wartości stężenia metanu w przekroju wyrobiska umożliwiać bezpośrednie wyznaczanie strumienia objętości metanu. W opracowaniu przedstawiono wstępną koncepcję takiego rozwiązania wraz z wynikami analiz pomiarów prędkości lokalnych przy pomocy nowo skonstruowanego czujnika i porównaniu ich z wynikami pomiarów strumienia objętości wykonanych przy pomocy systemu SWPPP. Prowadzone badania mają na celu opracowanie efektywnych metod pomiaru strumienia objętości w rejonie ściany oraz modelu rozkładu koncentracji metanu w przekroju wyrobiska i na tej podstawie stworzenie algorytmów programowych dla pomiaru metanowości bezwzględnej wentylacyjnej w wyrobisku kopalni.
EN
Air flowing in the galleries is a mixture of gases. Of particular importance is the actual composition of this gas and volumetric proportions of its major components. In collieries where methane is present, its volumetric proportion in the stream of air determines the safety of mining operations. Results of measurements taken so far with the use of SWPPP (velocity fi eld distribution measurements) system, developed at the Strata Mechanics Research Institute and designed to measure velocity field distributions and volumetric flow rates of air, have prompted the authors investigate the feasibility of fabricating a portable device for measuring the volumetric flow rate of methane. This new device would utilise the principle of velocity field measurements combined with the method of measuring the average methane concentration in the gallery cross-section, thus allowing the volumetric flow rate of methane to be determined directly. This paper provides a conceptual design of this solution and results of local velocity measurements taken with a newly designed sensor. The results are compared with measurement data obtained with the use of the SWPPP system. The aim of the research work is to develop effective methods of volumetric flow rate measurements in the longwall zones and models of methane concentrations in the gallery cross-section. On that basis algorithms would be developed to support methane capacity measurements in galleries for mine for ventilation purposes.
EN
The velocity field and the shear stress corresponding to motion of an Oldroyd-B fluid between two infinite coaxial circular cylinders are established by means of the Hankel transforms. The flow of the fluid is produced due to the time dependent axial shear stress applied on the boundary of the inner cylinder. The exact solutions, presented under a series form, can easily be specialized to give similar solutions for the Maxwell, second grade and Newtonian fluids performing the same motion. Finally, some characteristics of the motion as well as the influence of the material constants on the behavior of the fluid are underlined by graphical illustrations.
PL
Pole prędkości i pole rozkładu naprężeń stycznych wywołanych ruchem cieczy Oldroyda-B umieszczonej między dwoma koncentrycznymi cylindrami wyznaczono za pomocą transformaty Hankela. Przepływ cieczy wywołano zależnym od czasu naprężeniem stycznym od zewnętrznej ściany cylindra wewnętrznego. Uzyskane rozwiązanie dokładne, ujęte w formie rozwinięcia w szereg, może łatwo być zastosowane dla przypadków szczególnych cieczy Maxwella, cieczy drugiego stopnia i nienewtonowskich przy tych samych warunkach przepływu. Na zakończenie rozważań, przedstawiono graficznie charakterystyki ruchu cieczy i wpływ parametrów materiałowych na jej zachowanie.
PL
W pracy przedstawiono stanowisko badawcze służące do pomiaru pól prędkości powietrza przepływającego przez fizyczny model kanału wentylacyjnego. Do pomiarów została wykorzystana jedna z metod anemometrii obrazowej - PIV. Pozwala ona uzyskiwać przestrzenne pola wektorów prędkości przepływającego powietrza. Stanowisko zostało zbudowane na potrzeby walidacji modeli numerycznych opisujących badane przez autorów procesy wentylacji. Walidację tę przeprowadza się w celu oceny jakości odwzorowania zjawisk rzeczywistych przez wybrane modele numeryczne. W artykule zaprezentowano również wybrane wyniki pomiarów.
EN
This paper presents the experimental set-up using to determine velocity flow measurements by physical model of air duct. Digital Particle Image Velocimetry was used to determine spatial velocity fields of air flow. Experimental set-up was build to validate numerical models which are using in ventilation. Validation is realized to evaluate accuracy of turbulence models applied in numerical simulations. In this paper some of measurements results are presented.
PL
Wybór miejsca pomiaru w przekroju wyrobiska ma istotne znaczenie dla dokładności pomiaru strumienia objętości w wyrobiskach kopalnianych. Względy praktyczne powodują, iż nie zawsze jest możliwe wykonanie pomiarów w optymalnych dla uzyskania jak najmniejszej niepewności, warunkach. Lokalne zaburzenia przepływu w otoczeniu przekroju pomiarowego mają istotny wpływ na wynik pomiaru. Do oceny tego wpływu przydatne może być modelowanie trójwymiarowego przepływu w odcinku wyrobiska zawierającym miejsce pomiaru. Przeprowadzono serie symulacji przepływu metodą objętości skończonej w celu odtworzenia warunków panujących w miejscu pomiarów. Porównano wyniki symulacji ze zmierzonymi w warunkach rzeczywistych rozkładami pól prędkości. Porównania te umożliwiły zwiększenie wiarygodności interpretacji wyników symulacji. Wskazano na źródła błędów i możliwość opracowania zaleceń odnośnie optymalnego dla dokładności pomiaru rozmieszczenia czujników prędkości.
EN
Selecting the right measurement spot in the excavation cross-section is essential for the accuracy of volume measurement in underground excavations. For practical reasons, it is not always possible to perform measurements in conditions that would ensure the smallest possible degree of uncertainty. Local disturbances of the flow in the area surrounding the measurement cross-section have a significant effect upon the measurement result. To estimate this effect, it might be useful to apply three-dimensional flow modeling in this part of the post-mining excavation where the measurement spot is localized. A series of flow simulations was carried out by means of the finite volume method in order to recreate the conditions in the measurement spot. The simulation results were compared with velocity field distributions, measured under real conditions. The comparisons enhanced the reliability of the interpretation of the simulation results. Sources of errors were stated, together with a possibility of formulating recommendations regarding the optimal placement of velocity sensors, with a view to ensuring measurement accuracy.
PL
W pracy przedstawiono analize numeryczną przepływu strumienia powietrza o różnej prędkości i intensywności turbulencji w strefie przypowierzchniowej elementu architektonicznego o rozwiniętej geometrii. Określono pola prędkości na wyodrębnionym fragmencie elewacji oraz określono kąt napływu. Uzyskane wyniki poddane zostały weryfikacji poprzez badania w tunelu aerodynamicznym.
EN
The paper presents numerical analyses of air flow in surface layer of architectural element. The flow was characterized by different speed and turbulence intensity. The obtained flow field were verified by wind tunnel measurement.
EN
This paper deals with the longitudinal flow of a generalized Maxwell fluid in an infinite circular cylinder, due to the longitudinal variable time-dependent shear stress that is prescribed on the boundary of the cylinder. The fractional calculus approach in the constitutive relationship model of a Maxwell fluid is introduced. The velocity field and the resulting shear stress are obtained by means of the Laplace and finite Hankel transforms and satisfy all the imposed initial and boundary conditions. The solutions corresponding to ordinary Maxwell fluids as well as those for Newtonian fluids are obtained as limiting cases of our general solutions. Finally, the influence of the fractional coefficient on the velocity and shear stress of the fluid is analyzed by graphical illustrations.
PL
W artykule przedstawiono problematykę pomiarów prędkości przepływu powietrza w chodnikowych wyrobiskach górniczych znajdujących się w rejonach ścian wydobywczych. Podstawowym celem takich pomiarów jest uzyskanie wiedzy o wielkości strumienia powietrza przepływającego przez ścianę. Jest to jedna z najbardziej pożądanych informacji w procesie wentylacji kopalni, umożliwiająca podejmowanie decyzji pozwalających na zapewnienie bezpieczeństwa załogi oraz prawidłowych prac eksploatacyjnych złoża. Badania pomiarowe wykonano stosując różnego typu przyrządy i różne techniki pomiaru. Wykorzystano anemometry ręczne, stacjonarne oraz system wielopunktowego pomiaru prędkości przepływu, który stanowił metrologiczny układ odniesienia dla analizowanych wyników. Użyte przyrządy pomiarowe były najnowszymi konstrukcjami jakie wykorzystuje się na polskich kopalniach i w pracach badawczo-naukowych Instytutu Mechaniki Górotworu PAN. Pomimo starań mających na celu wybór metody i miejsca pomiaru w sposób eliminujący wpływ nadmiernej ilości czynników na niepewność pomiaru, nie udało się uniknąć problemów potwierdzających trudny, skomplikowany, wymagający dodatkowych i – co należy podkreślić – wcześniejszych analiz, proces pomiarowy strumienia objętości w warunkach wyrobisk kopalń głębinowych. Dysponując danymi pomiarowymi pochodzącymi z działów wentylacji porównano wielkości obliczanych strumieni. Stwierdzono, że w każdym z analizowanych przypadków służby kopalniane uzyskiwały większą wartość strumienia niż otrzymywana podczas pomiarów badawczych wykonanych przez autorów. Stwierdzenie to jest b. istotne i stanowi przesłankę do opracowania jasno sprecyzowanych procedur pomiarowych – przeznaczonych dla służb wentylacyjnych kopalń – zawierających wszystkie elementy prawidłowego procesu pomiarowego, ze szczególnym uwzględnieniem analizy niepewności pomiaru. Wymagać to będzie prowadzenia badań parametrów metrologicznych przyrządów pomiarowych (anemometrów) w warunkach rzeczywistych przepływów. Autorzy uważają, że obecny stan metrologii strumienia objętości powietrza w wyrobisku kopalni głębinowej, nie pozwala na jednoznaczne sformułowanie uniwersalnego kryterium przydatności jednej metody pomiarowej.
EN
Measurements of the velocity field in galleries of the longwall region is the scope of this paper. Estimation of the volume flow quantity in the longwall is the main objective of such survey. This information is crucial for decisions concerning safety and efficiency of longwall mining operations. During this research various measuring devices and survey procedures have been compared. Among them were developed at the IMG-PAN Institute: handheld and stationary vane anemometers and an unique array of wirelessly linked velocity sensors. This array measures on line and records the velocity field by multipoint simultaneous sampling. Data from the array was selected as a reference to compared devices and survey methods. Several problems have been faced by researchers during those measurements. Comparison with more accurate methods indicate that routine ventilation survey tend to overestimate the value of flow. Such discrepancies justify a need for more precise formulation of volume fl ow measurement procedures in mine ventilation. Those procedures may result from further field research and should also enable uncertainty estimation. According to authors, current mine ventilation knowledge base does not provide an univocal formulation of an universal criteria or method.
18
Content available remote Numeryczne modelowanie przepływu zawiesiny lekkiej w mieszalniku
PL
W pracy przedstawiono wyniki numerycznych symulacji przepływu zawiesiny lekkiej w zbiorniku z przegrodami i mieszadłem turbinowym z łopatkami pochylonymi. Obliczenia przeprowadzono dla mieszalnika o średnicy wewnętrznej D = 0,295 m. Symulacje przeprowadzono przy użyciu komercyjnego pakietu Fluent 6.2. Siatkę numeryczną wygenerowano w preprocesorze MixSim 2.O. Zastosowano model burzliwości k-ω . Wyniki symulacji opracowano graficznie w postaci rozkładów prędkości płynu w zbiorniku.
EN
The results of numerical simulations of floating particles' suspension flow in a baffled vessel equipped with the pitched blade turbine are presented in the paper. Simulations were carried out for the agitated vessel of inner diameter D = 0.295 m. The Fluent 6.2 was used in the simulations. A numerical grid was created by preprocessor MixSim 2.0. Thefe-co model of turbulence was used. The results of CFDsimula tions were worked out graphically in a form of fluid velocity distributions in the vessel.
19
Content available remote Numeryczne modelowanie pola prędkości mieszanej mechanicznie zawiesiny lekkiej
PL
W pracy przedstawiono wyniki numerycznych symulacji przepływu zawiesiny tekkiej w zbiorniku z przegrodami i mieszadłem turbinowym z łopatkami pochylonymi. W obliczeniach wykorzystano komercyjny pakiet FLUENT 6.2. Siatkę numeryczną wygenerowano w preprocesorze MixSim 2.0. Zastosowano model burzliwości k-ω. Obliczenia przeprowadzono dla mieszalnika o średnicy wewnętrznej D = 0,295 m. Wyniki symulacji opracowano graficznie w postaci rozkładów prędkości płynu w zbiorniku.
EN
The results of flow numerical simulations offloating particles' suspension in a baffted vessel equipped with the pitched-blade turbinę arę presented in the paper. Version 6.2 of the FLUENT was used in the simulations. Numerical grid was created by the preprocessor M;x,Stm 2.0. The k-rn model of turbulence was used. Simulations were carried out for the agitated vessel of inner diameter D = 0.295 m. The results of CFD simulations were worked out graphically in a form of fluid velo-city distributions in the vessel.
PL
W artykule przedstawione zostały wybrane rezultaty najnowszych badań magnetotellurycznych i grawimetrycznych wykonanych we wschodniej części Karpat polskich. Zreinterpretowane zostały wyniki regionalnych badań magnetotellurycznych wykonanych wzdłuż dwóch profili: Maniów - Przemyśl i Radoszyce - Przemyśl z wykorzystaniem najnowszych procedur inwersji 1D i 2D. W ramach prac interpretacyjnych przeanalizowana została dokładność określenia położenia granic opornościowych. Opracowane zostały przekroje oporności zawierające główne wyinterpretowane granice litologiczne i strefy tektoniczne. Zweryfikowane zostały modele budowy geologicznej wzdłuż profili: Szczawne - Kuźmina i Jaśliska - Brzozów za pomocą modelowań pola siły ciężkości. Oszacowane zostały korelacyjne zależności pomiędzy prędkościami średnimi fali sejsmicznej i wartościami anomalii rezydualnych siły ciężkości. Na podstawie uzyskanych równań regresji skonstruowano regionalne mapy prędkości średnich.
EN
Selected results of recent magnetotelluric and gravity investigations made in eastern part of the Polish Carpathians were presented in the paper. Results of regional magnetotelluric survey made along two profiles: Maniów - Przemyśl and Radoszyce - Przemyśl were reinterpreted with the use of state-of-the-art 1D and 2D inversion procedures. The accuracy of the evaluation of a depth of interpreted resistivity boundaries was analysed in the framework of interpretation works. Resistivity cross-sections including main interpreted lithological boundaries and tectonic zones were made. Geological models along profiles: Szczawne - Kuźmina and Jaśliska - Brzozów were verified with the use of gravity force modelling. Correlation dependences between average velocities of seismic wave and values of residual anomalies of gravity force were evaluated. Regional maps of average velocities were constructed based on obtained regression equations.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.