Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 117

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  produkt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W artykule poruszono problematykę symboliczności produktu. Badaną kwestię rozpatrzono z perspektywy jakości postrzeganej produktu. Celem artykułu było zaprezentowanie symbolicznej strony produktu, mającej znaczenie w postrzeganiu jakości przez konsumentów. Zaprezentowano wybrane przykłady produktów o charakterystycznej symbolice. Wyjaśniono także, na czym ta symbolika polega. Wykazano, że obcowanie z produktem o walorach symbolicznych jest m.in. zapowiedzią przeżyć, które wraz z produktem się kupuje, jak również unikalnej atmosfery związanej z jego użytkowaniem. Zwrócono uwagę, że symboliczne walory produktu stają się często ważniejsze dla konsumenta niż walory użytkowe.
EN
The article deals with the symbolism of the product. The examined issue was considered from the perspective of perceived quality of the product. The aim of the article was to present the symbolic side of the product, important in the perception of quality by the consumers. Selected examples of products with characteristic symbols were presented. The article explains what this symbolism comes from. It has been shown that dealing with a product of symbolic value is, among others, an announcement of experiences that are bought with the product, as well as a unique atmosphere related to its use. It was pointed out that the symbolic values of the product often become more important to the consumer than the functional ones.
PL
W pracy poruszono zagadnienie komercjalizacji wynalazków w aspekcie prawdopodobieństwa sukcesu rozumianego jako zysk ze sprzedaży wyprodukowanych towarów. Zaproponowano model procesu komercjalizacji ze wskazaniem punktów decyzyjnych i odniesieniem do skali TRL. Przedstawiono wyniki symulacji procesu komercjalizacji dla pewnych wartości prawdopodobieństwa warunkowego przypisanego punktom decyzyjnym. Jest to autorskie spojrzenie na proces komercjalizacji, jednak nie sprzeczne z innymi występującymi w literaturze przedmiotu.
EN
The paper discusses the issue of commercialization of inventions in terms of the probability of success understood as the profit from the sale of manufactured goods. A model of the commercialization process was proposed with the indication of decision points and reference to the TRL scale. The results of the simulation of the commercialization process are presented for certain values of conditional probability assigned to the decision points. This is the author’s view of the commercialization process, but not contradictory to others presented in the literature.
3
Content available Prognozowanie popytu na nowo wprowadzany produkt
PL
W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania metody analogii historycznych do przeprowadzenia prognozy popytu dla nowo wprowadzanego na rynek produktu. Metodę zastosowano w praktycznym przypadku analizowanego przedsiębiorstwa X. Opisano, jak sobie poradzono z wadami i zaletami tej metody.
EN
The paper presents the possibility of using the historical analogy method to carry out a demand forecast for a newly introduced product. The method was applied in the practical case of the analyzed company X. It was described how to deal with the advantages and disadvantages of this method.
EN
The actuality and perspective of creation of banking (information bases) data used for product research is scientifically substantiated. The author’s vision of their content, function, purpose, structure is indicated. The expediency and directions of the use of these banks in the theoretical direction (for the development of modern methodological research of goods and processing of modern requirements for the nomenclature and significant characteristics of consumer goods) and practical directions (for effective organoleptic study of goods, preparation and control the level of knowledge of specialists involved in the study of goods and trade in goods) are shown.
PL
Stan obecny i perspektywa tworzenia danych bankowych (baz informacyjnych) wykorzystywanych do badań produktów jest naukowo uzasadniona. W artykule wskazano, jak powinna wyglądać ich treść, funkcja, cel, struktura. Zaprezentowano celowość i kierunki wykorzystania tych baz w teorii (dla rozwoju nowoczesnych badań metodologicznych towarów i przetwarzania nowoczesnych wymagań dla nazewnictwa i istotnych cech towarów konsumpcyjnych), w praktyce (dla efektywnego badania organoleptycznego towarów) oraz przygotowanie i kontrolę poziomu wiedzy specjalistów zajmujących się badaniem towarów i handlem towarami.
5
Content available Strategia zrównoważonego rozwoju w firmie Sika
PL
Sika jest zaangażowana w zrównoważony rozwój, przejmując odpowiedzialność za zapewnienie zrównoważonych rozwiązań w celu poprawy wydajności materiałowej, wodnej i energetycznej w budownictwie i transporcie. Sika stara się tworzyć wartość dla wszystkich swoich interesariuszy dzięki swoim produktom, systemom i rozwiązaniom w całym łańcuchu dostaw i przez cały okres użytkowania swoich produktów.
EN
The engine simulations have become an integral part of engine design and development. They are based on approximations and assumptions. The precision of the results depends on the accuracy of these hypotheses. The simplified models of frozen composition, chemical equilibrium and chemical kinetics provide the compositions of combustion products for engine cycle simulations. This paper evaluates the effects of different operating conditions and hypotheses on the exergetic analysis of a spark-ignition engine. The Brazilian automotive market has the highest number of flex-fuel vehicles. Therefore, a flex-fuel engine is considered for simulations in order to demonstrate the effects of these different hypotheses. The stroke length and bore diameter have the same value of 80 mm. The in-cylinder irreversibility is calculated for each case at the closed part of the engine cycle. A comparative analysis of these hypotheses provides a comprehensive evaluation of their effects on exergetic analysis. Higher values of accumulated irreversibility are observed for the oversimplified hypothesis.
EN
The main research goal of the article is to present the basic functions of territorial marketing in Poland on the example of the Kujawsko-Pomorskiregion. The first part contains basic concepts and definitions related to marketing and marketing strategy in the context of political changes and a new territorial division. As a result of the implemented reforms, Poland gained strong self-governing voivodships, as well as poviats and communes. The next part of the article presents the problems of territorial marketing on the example of strategies and operational programs of the Kuyavia-Pomeraniaregion. The article presents the most important topics of economic marketing implementation for the needs of local government units. The analysis and synthesis attempt was based on selected examples and documents, developed and implemented by local government units. In the article, the reader will find both theoretical themes of territorial marketing and their practical application in social reality.
PL
Celem badawczym artykułu jest przedstawienie podstawowych funkcji marketingu terytorialnego w Polsce na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego. Autor przedstawił w nim podstawowe pojęcia i definicje związane z marketingiem i strategią marketingową w kontekście zmian ustrojowych i nowego podziału terytorialnego. W wyniku wprowadzonych reform Polska zyskała silne samorządne województwa, a także powiaty i gminy. W kolejnej części artykułu przedstawione zostały problemy marketingu terytorialnego na przykładzie strategii i programów operacyjnych regionu kujawsko-pomorskiego. W artykule zaprezentowane zostały najważniejsze wątki implementacji marketingu ekonomicznego1 na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego. Analiza i próba syntezy została oparta na wybranych przykładach i dokumentach, opracowanych i zrealizowanych przez jednostki samorządowe. W treści artykułu czytelnik odnajdzie zarówno wątki teoretyczne marketingu terytorialnego jak i ich praktyczne zastosowanie w społecznej rzeczywistości.
PL
W kwietniu 2013 r. Komisja Europejska (KE) opublikowała komunikat, w którym określiła główne kierunki rozwoju rynku produktów przyjaznych środowisku. W opinii KE udział w rynku produktów charakteryzujących się oszczędnym zużyciem zasobów jest obecnie na niskim poziomie, pomimo możliwości dostarczania takich produktów przez producentów i rosnącego popytu wśród konsumentów. Według KE najważniejszymi barierami są: brak wspólnej definicji produktu przyjaznego środowisku, nadmierne koszty „legalizacji” produktów przyjaznych środowisku na rynku, występowanie różnych standardów uzyskiwania poświadczeń ekologicznych przyjaznych środowisku w poszczególnych państwach członkowskich UE, a także brak zaufania konsumentów do oznaczeń środowiskowych. Narzędziem mającym poprawić tę sytuację jest opracowanie ulepszonego, jednolitego sposobu pomiaru efektywności środowiskowej produktów i organizacji oraz zasad informowania o niej.
EN
In April 2013 the European Commission (EC) published a communication in which it set out the main directions of development of the market for environment-friendly products. In the opinion of the EC, the participation of the products with efficient resource consumption in the market is currently found at a low level, in spite of the possibility of supplying such products by the manufacturers and increasing de mand among the consumers. According to the EC, the main barriers are: the lack of a common definition of an environmentally friendly product, excessive costs of „legalizing” environment-friendly products on the market, the existence of different standards to obtain the credentials of the eco-friendly environment in the EU Member States, as well as the lack of consumer confidence in environmental indications. A tool intended to improve this situation is to develop an improved, uniform way of measuring the environmental performance of products and the organization and the principles of information about it.
9
Content available Koszty bezpieczeństwa jako produktu usługowego
PL
We współczesnej rzeczywistości bezpieczeństwo otrzymało pierwszeństwo. Obecna sytuacja na świecie skłania do rozważań, czy ludzie czują się bezpiecznie, czy jako naród żyją w poczuciu, że państwo jest w stanie zapewnić im bezpieczeństwo i utrzymać je na akceptowalnym przez obywateli poziomie. Nasuwają się kolejne pytania o to, czy w przypadku prowadzonej polityki, nakładającej na samorządy lokalne obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa swoim mieszkańcom, posiadają one wystarczające środki na ten cel. Czy ponoszone koszty są mierzone i poddawane analizom? Jedną z metod analizy kosztów wykonywaną w ramach zarządzania finansami jest metoda ABC – rachunek kosztów działań. Niniejsze opracowanie jest propozycją zaadaptowania tej metody na potrzeby identyfikacji kosztów działań na rzecz bezpieczeństwa. W kontekście podnoszenia efektywności alokacji środków, bezpieczeństwo zostało zdefiniowane jako produkt wytwarzany przez władze publiczne, co umożliwia zaimplementowanie tej metody. Teoretyczne studia nad etapami analizy rachunku kosztów działań stanowią wprowadzenie do procesu planowania zadań w obszarze bezpieczeństwa.
EN
In contemporary reality the security has received the priority... The current situation of the world forces us to consider whether we, as a nation, feel safe. Is the state able to provide us safety and keep it at an acceptable level by citizens? There are further questions as to whether, with the policies imposing the local government obligations on the security of their citizens, they have sufficient resources for this purpose. Whether they are rationally used, considering the limited access. Whether the costs incurred are measured and subjected to analysis. One of the cost analysis methods, used in financial management, is the ABC method – activity cost accounting. This study is a proposal to adapt the method for the identification of the safety actions cost. In the context of increasing the efficiency of resource allocation, the security is defined as a product produced by the public authority, which makes it possible to implement this method. Theoretical studies on the steps of activity cost analysis are the introduction to the security planning process.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie oprogramowania geoinformacyjnego w zakresie analiz geomarketingowych. Podczas analizy posłużono się danymi na temat autoryzowanych sprzedawców węgla Katowickiego Holdingu Węglowego SA. Narzędzia te umożliwiają prowadzenie szeroko zakrojonej analizy zachowania klientów, konkurentów, sieci dystrybucji, produktu.
EN
The article presents the application of geo-information software in the area of geo-marketing analyses. During the analysis data were used about authorized coal dealers of Katowice Coal Holding SA. These tools allow conducting extensive analysis of the behavior of customers, competitors, distribution networks, and the product.
EN
The traditional and current approach to business models in business aviation is based only on aircraft ownership and does not describe the business aviation segment of civil aviation sufficiently. In this paper, we apply a two-dimensional approach analysing the product of companies competing in the business aviation segment of civil aviation. Our analysis combines two product-related components: fleet attributes and portfolio of services to confirm a diversity of business aviation companies and their business models. Using data of thirty business aviation companies from world regions, we reveal a diversity of business models in business aviation that is contradicting with a traditional approach to business models in business aviation.
PL
Artykuł zawiera analizę wybranych problemów poziomu jakości wyrobów termoizolacyjnych w przedsiębiorstwie przemysłowym. W badaniach uwzględniono szereg czynników technologicznych, materiałowych, organizacyjnych i innych, mogących mieć wpływ na jakość izolacji termicznej stosowanej w budownictwie przemysłowym i indywidualnym. Wykryto i usystematyzowano, według poziomu istotności, najważniejsze czynniki wpływające na jakość wyrobów.
EN
This article analyzes selected problems of quality level thermal insulation products in an industrial enterprise. The study includes a number of technological, material, organizational and other factors that may influence quality of thermal insulation used in industrial and individual construction. The most important factors influencing the quality of products have been detected and systematized according to materiality level.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z potencjałem marketingowym nabywców finalnych i ich oczekiwaniami dotyczącymi jego wykorzystywania przez oferentów. Dążono w nim do zweryfikowania 2 następujących hipotez badawczych: respondenci nie wykazują gotowości do dzielenia się swoim potencjałem marketingowym z oferentami; respondenci nie zwracają uwagi na pochodzenie produktu. Na podstawie wyników badań empirycznych określono zakres tych oczekiwań i dokonano ich hierarchicznego uporządkowania. Biorąc pod uwagę wartości średnich ocen poszczególnych oczekiwań, podzielono je na 3 grupy. Oczekiwania związane z chęcią aktywnego włączania się w kreowanie oferty rynkowej znalazły się w grupie oznaczonej symbolicznie jako grupa “B”. Cechowały się one nie tylko największą siłą prosumpcyjną, ale miały jednocześnie charakter etnocentryczny. Ankietowani wykazywali zatem gotowość do dzielenia się swoim potencjałem marketingowym z oferentami. Zwracali także uwagę na pochodzenie produktu. Oczekiwanie, aby produkty polskie miały wyraźne oznaczenia informujące o ich pochodzeniu, uzyskało najwyższą wartość średniej oceny. Obie hipotezy badawcze nie zostały tym samym potwierdzone. Uzyskane wyniki stanowią ważną wskazówkę dla oferentów, której wykorzystanie pozwoliłoby im budować bliskie partnerskie relacje z nabywcami.
EN
In the article the problems related to marketing potential of customers and their expectations connected with using them by offerers were presented. Two research hypotheses were verified: respondents weren’t ready to share their marketing potential with offerers; respondents didn’t take into consideration the origin of product. On the base of the results of empirical research the scope of mentioned expectations was defined and their hierarchical order was identified too. On the base of the values of average scores the analysed expectations were divided into 3 groups. The expectations of active including to process of creating of market offer belonged to “B” group. They had the most prosumption power and ethnocentric character. The research hypotheses weren’t confirmed. The gained results are important advice for offerers allowing to build partnership with customers.
14
Content available remote Odpowiedzialność za produkt w procesie projektowania
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje w zakresie projektowania wyrobów. Wskazano zagrożenia pojawiające się na etapie prac projektowych i wdrażania wyrobów do sprzedaży. Omówiono znaczenie projektowania w aspekcie bezpieczeństwa wyrobów .
EN
The article presents basic information about product design. Indicates the dangers emerging at the design and implementation stage of the product for sale. It was also discussed the importance in terms of product safety.
PL
Na przestrzeni ostatnich lat, zaobserwować można coraz większą liczbę nowych produktów wprowadzanych na rynek. Duża różnorodność oferowanych dóbr, powoduje, iż klienci otrzymują szeroką ofertę, w której mogą wybierać. Jednocześnie produkty są często bardzo podobne, stąd też nabywca końcowy w wielu sytuacjach nie identyfikuje się z dobrami, które pozyskuje. Krytyczne znaczenie dla sukcesu sprzedaży odgrywa fakt, iż klient nie chce lub nie może czekać na produkt, a jednocześnie chce mieć go w niskiej cenie. Rynek stał się na tyle wymagający, iż podstawowym aspektem przewagi konkurencyjnej jest możliwość dostarczenia przez dane przedsiębiorstwo produktów zgodnie z oczekiwaniami potencjalnych nabywców. Wymagania nabywców są coraz mocniej i wyraźniej wyrażane i nawet najmniejsze błędy w obsłudze klienta, powodują wielomilionowe straty przedsiębiorstw. Dobra reputacja to element, na który firmy pracują latami i o ile trudno go uzyskać to bardzo szybko można go bezpowrotnie utracić. Celem tekstu jest próba określenia pojęcia dostępności produktów oraz jego wpływu na zachowania klientów na przykładzie firmy działającej w branży budowlanej. Niedobór artykułów jest zjawiskiem nagminnym. Dotyczy zarówno produktów o wysokiej rotacji, jak i tych, których klienci poszukują okazjonalnie. Brak na „półce” poszukiwanego przez odbiorcę dobra, w momencie jego zainteresowania, może spowodować negatywne reakcje, których najłagodniejszą konsekwencją, może być opuszczenie sklepu i utracona korzyść wynikająca z braku sprzedaży. W wyniku badań, zidentyfikowane zostały potrzeby i wymagania klientów dotyczące poziomu obsługi w obszarze dostępności produktów. Określenie „co klient rozumie przez dostępność produktów” pozwoliło na obniżenie kosztów składowania produktów oraz wybranie strategii planistycznych dostosowanych do wymogów zgłaszanych przez stronę popytową. Analiza łańcucha dostaw badanej firmy oparta została o dane historyczne procesu planowania, takie jak stany magazynowe, zlecenia produkcyjne, sprzedaż produktów w różnych grupach asortymentowych oraz badania klientów. Próba określenia pojęcia dostępności produktów oraz wymogów zgłaszanych przez stronę popytową zidentyfikowana została na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród klientów firmy, którymi są punkty dystrybuujące produkty do odbiorców finalnych.
EN
In recent years, we can observe an increasing number of new products entering the market. A large variety of offered goods, causing that customers receive a wide offer of products, where you can choose among many manufacturers. At the same time the products are often very similar, hence the final purchaser, in many cases does not identify the goods, which raises. Critical to the success of the sale played by fact that the customer does not want or can not wait for the product and at the same time want to have it at a low price. The market has become so demanding that a fundamental aspect of competitive advantage is the ability to deliver products by the company in line with the expectations of potential buyers. Requirements of the buyers are increasingly and clearly expressed, and even the smallest errors in customer service, causing millions of dollars in business losses. A good reputation is an element on which company they work for years and as long as it is hard to get it very quickly can be irretrievably lost. The aim of this paper is an attempt to define the term product availability and its impact on customer behavior on the example of company active in the construction industry. Shortage of articles is a common phenomenon. This applies to both products with high turnover as and those customers are looking occasionally. Out "shelf" wanted by the recipient good at the time of interest may cause adverse reactions which minimum effect may be lost and leave the store advantage of the lack of sales. As a result of research, we have been identified needs and customer requirements for service levels in the area of product availability. "At the client understands the availability of products" made it possible to reduce the cost of storage products and select the planning strategy tailored to the requirements submitted by the demand side. Analysis of the supply chain studied the company has been based on historical data of the planning process, such as inventory, production orders, product sales in various product groups and customer research. An attempt to define the term product availability and the requirements submitted by the demand side was identified on the basis of a survey conducted among the company's customers, which are points of distributing products to the end customers.
PL
W czasach szerokiej konkurencji wiele firm spostrzega, że sam - nawet rewelacyjny - produkt nie jest wystarczającym czynnikiem sukcesu. Przy podobnej dostępności do informacji, wiedzy i rynku inne czynniki zaczynają odgrywać rolę. Analizując przypadki sukcesów i porażek warto przyjrzeć się procesom, które często odgrywają kluczową rolę w zdobywaniu klienta. Działania takie podjęliśmy w Phoenix Contact.
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty etnocentryzmu, w tym jego przyczyny. Ukazano je w kontekście prosumpcyjnym, wskazując na istotną rolę dwóch trendów konsumenckich, które coraz częściej wzajemnie się przenikają. Sformułowano dwie hipotezy badawcze, które poddano weryfikacji podczas badań empirycznych. Dane pierwotne zebrano wykorzystując metodę badania ankietowego. Poddano je analizie statystycznej, w której zastosowano metodę analizy czynnikowej. Jej wyniki pozwoliły na wyodrębnienie trzech segmentów respondentów. Dwa z nich obejmowały osoby o cechach specyficznych także dla prosumentów, czyli szczególnie cenne dla polskich oferentów. Obie hipotezy zostały potwierdzone.
EN
In the article the chosen aspects of ethnocentrism including its reasons were presented in the prosumption context. The important role of both consumption trends was underlined. 2 research hypotheses were formulated and verified during empirical studies. The method of questionnaire survey was used for gathering primary data. The method of factor analysis was used for analysing gathered data. Its results allowed for indicating 3 segments of respondents. Two of them included persons with features specific for prosumers. They are very valuable for Polish offerers. The both hypotheses were confirmed.
PL
Artykuł prezentuje wstępne wyniki badań dotyczących sposobu postrzegania przez klientów reprezentujących gospodarstwa domowe konkretnych cech i właściwości produktu, które stanowią dla nich wartość dodaną w aspekcie logistycznym. Badania koncentrują się na pięciu głównych funkcjach logistyki (magazynowaniu, transporcie, pakowaniu, obsłudze zamówień i zarządzaniu zapasami). Następnie wyniki badań odniesiono do wartości dodanej, umiejscawiając ją w logistycznej sprawności produktu. Autor prezentuje także dalsze kierunki badań dotyczące logistycznej wartości dodanej oraz logistycznej sprawności produktu jako źródła wartości dodanej dla klienta i przedsiębiorstwa.
EN
Article presents the preliminary results of research on consumer perception (representing by households) the specific features and characteristics of the product, which give them added value in terms of logistics. The study focused on five main functions of logistics (warehousing, transport, packaging, order processing and stock management). Then, the research results relate to the value added and situate it in the logistics efficiency of the product. The author also presents future directions of research on the logistics value added and logistics efficiency of the product as a source of added value for the customer and an enterprise.
PL
Komisja Europejska kontynuuje prace nad europejską metodyką pomiaru efektywności środowiskowej. Celem tych prac jest stworzenie jednolitego systemu oceny wpływu produktów i organizacji (działalności instytucji, przedsiębiorstw itp.) na środowisko w UE w całym cyklu życia (Life Cycle Assessment – LCA). Jest to szczególnie istotne dla producentów energii, gdyż prowadzenie badania wpływu zużywanej energii metodą LCA (ilość i źródło) stanowi ważny element potencjalnego oddziaływania na środowisko. Dla krajów, w których udział np. energii pochodzącej z OZE jest wysoki. Może to być bardziej korzystne, gdyż wpływ ich produktów i organizacji na środowisko będzie niższy niż w Polsce, gdzie system energetyczny bazuje głównie na paliwach kopalnych. Motywacją do podjęcia działań na rzecz sformułowania wspólnych metod pomiaru efektywności środowiskowej było założenie, że nie istnieje szeroko akceptowana i naukowo poprawna definicja ekologicznych produktów oraz przedsiębiorstw. W artykule dokonano oceny procesu produkcji miedzi w Polsce z wykorzystaniem metody LCA oraz zidentyfikowano wpływ energii elektrycznej pochodzącej z różnych źródeł, tj. biomasy, słońca oraz z sieci elektroenergetycznej. Biorąc pod uwagę przedstawione wyniki analiz, można stwierdzić, iż zużycie energii stanowi aspekt środowiskowy występujący w zasadzie w każdym etapie cyklu życia wytwarzanych w Polsce produktów, usług czy procesów. Dotyczy to w szczególności procesów energochłonnych, np. produkcji miedzi. Analizując dostępne dane zawarte w bazie Wspólnotowego Centrum Badawczego (Joint Research Centre – JRC) można zauważyć, iż wpływ na środowisko polskiego systemu energetycznego jest jednym z najwyższych w UE (w przeliczeniu na 1 MWh). Tak więc ocena wpływu na środowisko metodą LCA systemu wytwarzania i dystrybucji energii w Polsce powinna być prowadzona systematycznie na bazie rzeczywistych danych, uwzględniając zmiany i uwarunkowania technologiczne, przede wszystkim w zakresie planowanej redukcji energochłonności gospodarki, jak i wprowadzania technologii w zakresie czystych paliw węglowych.
EN
The European Commission continues work on the European methodology of measuring environmental performance. The aim of this work is to create a uniform system for assessing the impact of products (or organization) on the environment in the EU throughout the entire life cycle (LCA). This is particularly important for energy producers because carrying out research using the LCA volume and source of energy is an important element of the potential impact. This can be an advantage for countries where e.g. the share of renewable sources in electricity generation structures is high, , since the impact of their products and organization on the environment will be lower than in Poland, where the power system is based mainly on fossil fuels. The motivation to take action to create common methods for measuring the environmental performance was the assumption that there is no widely accepted and scientifically correct definition of eco-friendly products and businesses, which the European Commission considers to be the cause of their low market share. In the article, the assessment of copper production process in Poland using LCA was carried out,. The share of electricity from different sources (power grid, biomass and photovoltaic panels) in the environmental impact was identified. Taking the results of the analysis into account, we can conclude that the energy consumption is an environmental aspect that occurs basically in every stage of the life cycle of manufactured products, services or processes. This applies in particular to energy-intensive industries as copper production. By analyzing the available data contained in the database of the JRC, it can be noted that the impact on the environment of Polish energy system is one of the highest in the EU (per 1 MWh). Therefore, the environmental impact assessment using the LCA of production and distribution energy systems in Poland should be carried out systematically on the basis of actual data, taking changes and technological conditions into account, primarily in terms of the reduction in the energy intensity of the economy and the introduction of new technologies e.g. clean coal fuels.
PL
W opracowaniu zwrócono uwagę na różnicę pomiędzy certyfikowaną zakładową kontrolą produkcji a systemem zarządzania jakością zgodnym z normą ISO 9001. Zobrazowany został również zasięg oddziaływania zakładowej kontroli produkcji na organizacje. Dokonana została także weryfikacja oddziaływania zakładowej kontroli produkcji na doskonalenie, zarówno produktu, jak i procesu, w oparciu o badania własne przeprowadzone w trzech organizacjach prowadzących działalność produkcyjną.
EN
The study drew attention to the difference between a certified factory production control and quality management system according to iso 9001. It was also depicted by the range of impacts of factory production control on the organizations. The impact of the factory production control was reviewed to improve both the product and process, on the basis of research carried out in the three organizations engaged in production activities.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.