Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dolomit
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Badanie fizyczno-chemicznych właściwości zawiesin dolomitowych
PL
Przedstawiono wyniki badań fizyczno-chemicznych właściwości zawiesin dolomitowych. Badania obejmowały pomiar rozkładu wielkości cząstek, analizę chemiczną i fazową dolomitów, a także określenie zależności między stężeniem zawiesin a ich mętnością.
EN
Three dolomites from various mines were analyzed for particle size distribution, as well as for chem. (XRF and EDS) and phase (diffractometer) compn. Turbidity depended on the suspension concn., grain size of the dolomite and the presence of other mineral admixtures (illites, smectites).
PL
Celem artykułu jest charakterystyka innowacyjnego układu technologicznego służącego do produkcji i uszlachetniania kruszyw mineralnych. W ramach badań przetestowano proces uszlachetniania kruszywa dolomitowego oraz żwirowego w wąskim zakresie uziarnienia rozdzielonego na frakcje z ziarnami foremnymi i nieforemnymi w laboratoryjnej osadzarce pierścieniowej.
PL
W artykule zaprezentowano wnioski z projektu badawczego, na którego podstawie została przeprowadzona ocena przydatności kruszyw ze skał o różnym pochodzeniu litologicznym do zastosowań w konstrukcyjnych betonach mostowych. Przeanalizowano także zmieniające się przepisy i dokumenty techniczne dotyczące kruszyw do zastosowań w budownictwie mostowym. Na uzyskane wyniki badań kruszyw i betonów nałożono jako swoisty filtr wytyczne, jakie znalazły się w aktualizowanych i archiwalnych wzorcowych specyfikacjach technicznych (ST) oraz warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB).
PL
W artykule scharakteryzowano eksperymenty wazonowe z uprawy kukurydzy, do których wykorzystywano, jako polepszacz glebowy, odpad z przeróbki kopaliny gnejsowej, dolomit i biowęgiel. Najlepsze rezultaty w przypadku uzysku wysokich przyrostów kukurydzy zaobserwowano dla mieszaniny gnejsu, dolomitu i biowęgla w dawkach odpowiednio 75 g gnejsu i po 9,38 g dolomitu i biowęgla. Ponadto, największy uzysk masy zielonej oraz masy suchej zebrano z wariantu gdzie zastosowano następujące proporcje polepszacza - gnejs 150 g oraz dolomitu 37,5 g.
EN
The article characterizes pot experiment of corn cultivation, where waste from gneiss mineral processing, dolomite and biochar, were used as a soil improver. The best results in the case of obtaining high maize increases were observed for the mixture of gneiss, dolomite and biochar at doses of 75 g gneiss and 9,38 g of dolomite and biochar respectively. In addition, the largest yield of green mass and dry mass was collected from the variant where the following proportions of the improver were used - gneiss 150 g and dolomite 37,5 g.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań strukturalnych trzech próbek dolomitów (PR-1, PR-2, PR-3) z polskich kopalni rud miedzi. Wykorzystano w tym celu metody piknometrii helowej i quasicieczowej oraz porozymetrii rtęciowej i gazowej. Najwyższe wartości porowatości całkowitej i otwartej, wyznaczone metodami densymetrycznymi, posiadała próbka PR-1, a najniższe wartości próbka PR-3. Określona w próbce PR-1 porowatość całkowita wyniosła 18%, w tym porowatość otwarta blisko 17,6%. W PR-3 natomiast wartości tych parametrów wyniosły odpowiednio 9,5% oraz 8,4%. Dolomit PR-1 miał najbardziej rozbudowaną strukturę porową w całym zakresie porowatości, co potwierdziły analizy porozymetryczne. Próbki posiadały wartości całkowitej objętości makroporów w zakresie 6-34 mm3/g i powierzchni właściwej makroporów, w zakresie 0,4-0,8 m2/g. W zakresie najdrobniejszych porów, powierzchnia właściwa wyniosła od 2,0 m2/g do 3,7 m2/g. Objętość mezoporów w przebadanych dolomitach mieściła się w zakresie 6,1-9,4 mm3/g. Najniższą porowatością określoną porozymetrycznie cechował się dolomit PR-3. Charakterystyka strukturalna dolomitów może stanowić ważny element w ocenie parametrów gazogeodynamicznych dolomitów.
EN
The article presents the results of structural analyses of three dolomite samples (PR-1, PR-2, PR-3) from Polish copper ore mines. Helium pycnometry, qasi-fluid pycnometry, mercury porosimetry and gas porosimetry were used for this purpose. The highest values of total and open porosity, determined by densimetric methods, were found in sample PR-1 and the smallest in sample PR-3. The porosity determined for sample PR-1 was 18% and open porosity amounted to 17.6%. The values of the same parameters in PR-3 were 9.5% and 8.4% respectively. Dolomite PR-1 had the most developed pore structure in the whole range of porosity, which was confirmed by porosimetric analyses. The total pore volume of the samples was in the range of 6-34 mm3/g and the surface area was in the range of 0,4-0,8 m2/g. The surface area of the smallest pores was from 2,0 m2/g to 3,7 m2/g. The volume of mesopores in the dolomites tested was in the range of 6,1-9,4 mm3g. The lowest porosity, determined by porosimetry, was found in dolomite PR-3. The structural characteristics of dolomites may be an important element in the evaluation of gasogeodynamic parameters of dolomites.
EN
The paper presents the results of compression crushing tests of single particles for two lithological types of copper ore: dolomite and shale. The breakage test for single irregular particles were performed with using a hydraulic press device. The authors prepared five particle size fractions of each material, within ranges: 16–18 mm, 18–20 mm, 20–25 mm, 25–31,5 mm and 31–45 mm. The particle size distribution function of single-particle breakage test was calculated separately for each size fraction of dolomite and shale. In addition, the cumulative particle size distribution function for five size fractions for both materials was presented. The curves of the particle size distribution were approximated by the three-parameter function, which parameters depend on the particle strength and material type. The three-parameter function approximating agrees well with the particle size distribution of irregular dolomite and shale particles.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań rozdrabniania pojedynczych ziaren dwóch typów litologicznych rud miedzi: łupka i dolomitu. Materiał został rozdrobniony w prasie hydraulicznej poprzez powolne jednoosiowe ściskanie pojedynczych nieregularnych ziaren. Do testów zostały przygotowane pięć klas ziarnowych każdego surowca: 16–18 mm, 18–20 mm, 20–25 mm, 25–31,5 mm, 31,5–40 mm. Wyliczono równania krzywych składu ziarnowego oddzielnie dla każdej klasy ziarnowej dolomitu i łupka oraz podano jedno równanie wspólne dla pięciu klas każdego typu litologicznego rudy miedzi. Do aproksymacji krzywych składu ziarnowego został użyty rozkład trójparametrowy, parametry którego zależą od wytrzymałości ziaren na rozciąganie i rodzaju materiału. W wyniku aproksymacji uzyskano wysokie wskaźniki dopasowania modelu do rozkładu.
EN
The article discusses the validation process of a certain method of balancing gas contained in the pore space of rocks. The validation was based upon juxtaposition of the examination of rocks’ porosity and the effects of comminution in terms of assessing the possibility of opening the pore space. The tests were carried out for six dolomite samples taken from different areas of the “Polkowice-Sieroszowice” copper mine in Poland. Prior to the grinding process, the rocks’ porosity fell in the range of 0.3-14.8%, while the volume of the open pores was included in the 0.01-0.06 cm3/g range. The grinding process was performed using an original device – the GPR analyzer. T h e SEM analysis revealed pores of various size and shape on the surface of the rock cores, while at the same time demonstrating lack of pores following the grinding process. The grain size distribution curves were compared with the cumulative pore volume curves of the cores before grinding. In order to confirm the argument put forward in this paper – i.e. that comminution of a rock to grains of a size comparable with the size of the rock’s pores results in the release of gas contained in the pore space – the amount of gas released as a result of the comminution process was studied. The results of gas balancing demonstrated that the pore space of the investigated dolomites was filled with gas in amounts from 3.19 cm3/kg to 45.86 cm3/kg. The obtained results of the rock material comminution to grains comparable – in terms of size – to the size of the pores of investigated rocks, along with asserting the presence of gas in the pore space of the studied dolomites, were regarded as a proof that the method of balancing gas in rocks via rock comminution is correct.
PL
W artykule przedstawiona została walidacja metody bilansowania gazu zawartego w przestrzeni porowej skał. Walidacja ta opierała się na zestawieniu badań porowatości skał dolomitu i efektów ich rozdrobnienia w aspekcie oceny możliwości otwarcia przestrzeni porowej. Badania wykonano dla sześciu próbek pobranych z różnych rejonów kopalni rud miedzi O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Polsce. Materiał skalny przed rozdrobnieniem zbadano metodą porozymetryczną i skaningową SEM, a po rozdrobnieniu metodą granulometryczną. Skały przed rozdrobnieniem posiadały porowatość w zakresie 0.3-14.8%, objętość porów otwartych 0.01-0.06 cm3/g oraz niejednorodny rozkład objętości porów. Rozdrobnienie przeprowadzono za pomocą autorskiej aparatury. Rozdrobnione próbki posiadały zbliżone rozkłady uziarnienia i średnie średnice D3.2 około 4,5 μm. Analizy SEM wykazały, że w strukturze próbek kawałkowych występowały pory o różnych rozmiarach i kształtach, natomiast po rozdrobnieniu nie zaobserwowano porów. Krzywe uziarnienia zestawiono z krzywymi skumulowanej objętości porów rdzeni przed rozdrobnieniem. Uzyskanie punktów przecięcia obydwu krzywych przyjęto jako gwarant otwarcia części porów w skałach i uwolnienia zgromadzonego i zamkniętego dotychczas w nich gazu. Procent otwarcia przestrzeni porowej powiązano ze współrzędnymi punktu przecięcia krzywych. Na potwierdzenie słuszności tezy pracy, iż rozdrobnienie skały do ziarno wielkości porównywalnej do wielkości jej porów powoduje uwolnienie gazu zawartego w przestrzeni porowej, dokonano analizy ilości gazu uwolnionego w wyniku rozdrobnienia. Wyniki bilansowania gazu wykazały, iż w przestrzeni porowej przebadanych dolomitów obecny był gaz, którego ilość wynosiła od 3.19 cm3/kg do 45.86 cm3/kg. Uzyskane w badaniach wyniki rozdrobnienia materiału skalnego do ziarnistości porównywalnej z wielkościami porów badanych skał oraz stwierdzenie obecności gazu w przestrzeni porowej przebadanych dolomitów uznano za dowód prawidłowości działania metody bilansowania gazu w skałach poprzez ich rozdrobnienie.
8
Content available remote Effect of calcium-magnesium carbonate additives on cement hydration
EN
This work relates to the use of the dolomite and dolomitic limestone component as an additive in cement production, as well as to the role of the carbonate component in cement hydration. The studies focused mainly on the kinetics of hydration, which was determined by using calorimetric measurements, and on the formation of hydrated structure, especially the position of carboaluminate hydrate. Based upon some reports and our previous studies we can conclude that the applicability of dolomitic limestone as a component of cementing materials seems to be quite rational, and the details of dolomite effect on cement hydration should be highlighted. For this purpose, the mixtures of cement with limestone and dolomite, as well as the mixtures of synthetic cement phases with limestone and dolomite were produced and examined by microcalorimetry, scanning electron microscopy (SEM/BSE), X-ray diffraction (XRD), and the determination of chemical shrinkage.
PL
Jako cel prowadzonych badań przyjęto sprawdzenie, czy dolomit może być wykorzystywany jako materiał zastępujący standardowy dodatek kamienia wapiennego. Wprowadzano dolomit i dla porównania węglan wapnia do zaczynów z cementu portlandzkiego CEM I 42,5R; badano też minerały klinkierowe i ich mieszanki (sztuczny cement „wzorcowy”). W badaniach wykorzystano mikrokalorymetrię, mikroskopię skaningową (SEM/BSE), dyfrakcję rentgenowską (XRD) i ocenę skurczu chemicznego. Wykazano, stosując w pierwszej kolejności metodę kalorymetryczną, że w mieszankach tych ma miejsce reakcja dolomitu z C3A oraz przyspieszenie hydratacji C3S. Stwierdzono, że dolomit tworzy, podobnie jak węglan wapnia, produkt węglanoglinianowy, co wpływa na kształtowanie mikrostruktury. Zastosowanie dolomitu jako dodatku do cementu wydaje się więc uzasadnione, ale należy doprecyzować opis mechanizmu oddziaływania tego dodatku na zaczyn cementowy.
PL
Dolomit to surowiec, który może być wykorzystywany w różnorodny sposób dzięki swoim właściwościom fizyczno-mechanicznym oraz składowi chemicznemu. Ta typowa kopalina wielosurowcowa znajduje zastosowanie jako topnik w hutnictwie, przemyśle szklarskim i materiałów ogniotrwałych oraz jako budulec w drogownictwie i budownictwie. Ponadto dolomity wykorzystuje się w przemyśle spożywczym i chemicznym, jak i w rolnictwie do produkcji nawozów mineralnych. W Polsce znajduje się kilkadziesiąt złóż dolomitów, natomiast kilkanaście jest eksploatowanych.
EN
Dolomite is a raw material that can be used in a variety of ways due to its physical and mechanical properties and chemical composition. The mineral is used as a fluxing agent in metallurgy, glass industry and refractory materials industry, as well as a construction material in road construction and construction. In addition, dolomites are used not only in food and chemical industry but also in agriculture for the production of mineral fertilizers. In Poland there are dozens of dolomite deposits while several of them are mined.
PL
W artykule przedstawiono efektywność wzbogacania urobku dostarczonego z zakładów górniczych w świetle jego właściwości fizykochemicznych, charakterystycznych dla trzech głównych odmian litologicznych skał złożowych będących jego składnikami. W tym celu określono podatność na wzbogacanie poszczególnych wydzieleń litologicznych obecnych w urobku, stanowiącym nadawę do procesu wzbogacania. Na przykładzie jednego z Rejonów O/ZWR wyznaczono zależność funkcyjną pomiędzy uzyskiem a jakością koncentratu [ε = f(β)], która obrazuje wpływ zawartości składników litologicznych na osiągane wskaźniki wzbogacania. Wykazano, że przemysłowe wzbogacanie jest bardzo czułe na zmiany jakości nadawy w aspekcie zawartości poszczególnych składników litologicznych, a także udziału głównych składników użytecznych i towarzyszących.
EN
The paper presents the performance of ore beneficiation process carried out on KGHM Polska Miedź S.A. run-of-mine ore relating to its physicochemical properties. The properties are strongly associated with the lithology of rock formations. The susceptibility of specific lithological fraction occurred in the ore for the beneficiation process is described. Functional relationship between recovery and concentrate grade [ε = f(β)] was developed as the example for one of the KGHM Polska Miedź S.A. concentrators plants. The variety of ore properties and its effect on process efficiency is discussed. It has been proved that industrial process efficiency is very sensitive to both the alteration of lithological fractions and the content of major valuable metals and accompanying compounds.
EN
The paper presents the results of analyze the particle size distribution function of comminution products of dolomitic type of copper ore. The breakage tests for single irregular particles were performed with using a hydraulic press device. The authors prepared five particle size fractions of each material, within ranges: 16-18 mm, 18-20 mm, 20-25 mm, 25-31,5 mm and 31-45 mm. The particle size distribution function of single-particle breakage test was calculated separately for each size fraction. In addition, the cumulative particle size distribution function for five particle size fractions was presented. In theoretical part the study of applied functions of particle size distribution for comminution a set of particles and models of crushing single particles was performed. In that paper the curves of the particle size distribution were approximated by the three-parameter function, which parameters depend on the particle strength and material type. For conformity assessment the model distribution function to the empirical distribution function a residual deviation and non-linear correlation coefficient were calculated. The three-parameter function approximating agrees well with the particle size distribution obtained from experimental data. The dependence of the parameters of a particle size distribution function on the dolomite particle strength was presented. The results indicate the identity of single particle grinding mechanism by slow compression of irregular particles of dolomitic type of copper ore, regardless of the initial particle size.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy krzywych składu ziarnowego produktów rozdrabniania próbek dolomitycznego typu rudy miedzi. Materiał został rozdrobniony w prasie hydraulicznej poprzez powolne jednoosiowe ściskanie pojedynczych nieregularnych ziaren. Do testów zostało przygotowanych pięć klas ziarnowych surowca: 16-18 mm, 18-20 mm, 20-25 mm, 25-31,5 mm, 31,5-40 mm. Wyliczono równania krzywych składu ziarnowego produktów rozdrabniania oddzielnie dla każdej klasy ziarnowej oraz podano jedno równanie wspólne dla pięciu klas. W części teoretycznej została przeprowadzona analiza stosowanych funkcji krzywych składu ziarnowego dla rozdrabniania zbioru ziaren oraz modele elementarnych procesów rozdrabniania. W tej pracy do aproksymacji krzywych składu ziarnowego został użyty rozkład trójparametrowy, którego parametry uzależniono od wytrzymałości ziaren na rozciąganie. Do oceny zgodności przyjętego rozkładu modelowego z rozkładem empirycznym zastosowano współczynnik korelacji krzywoliniowej oraz odchylenie resztowe. W wyniku aproksymacji uzyskano wysokie wskaźniki dopasowania modelu do rozkładu, biorąc pod uwagę że badania przeprowadzono na losowo wybranych ziarnach o nieregularnych kształtach. Uzyskane wyniki świadczą o dobrym wyborze modelu krzywej składu ziarnowego jak również o identyczności mechanizmu rozdrabniania pojedynczych ziaren dolomitu poprzez zgniatanie, niezależnie od początkowych wymiarów ziarna.
12
EN
The article discusses the results of laboratory tests on the impact of dolomite mineral dust on the rheological properties of the concrete mix. The addition of mineral dust rise to an overall improvement in the studied parameters (absorption, capillary), by sealing the grout. The impact of their actions on the rheological properties depend largely on the grain composition and the degree of grinding. Rheological properties of concrete mixtures of flours stone depends on the amount and geometrical properties of these additives. The use of additives enforces the need for their treatment by the process of drying, screening and segregation. The effect of the presence of meal stone to change the rheological properties of fresh concrete (density, consistency) and hardened concrete parameters (compressive strength, water absorption, capillary action).
13
Content available remote Wybrane właściwości strukturalne dolomitu z kopalń rud miedzi
PL
W artykule przedstawiono zestawienie analiz porozymetrycznych dolomitu w aspekcie ich charakterystyki. Badania wykonano dla sześciu próbek pobranych z kopalń rud miedzi O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” oraz O/ZG „Rudna”, które określono metodami niskotemperaturowej adsorpcji azotu oraz porozymetrii rtęciowej. Analizy adsorpcji gazowej (N2) materiału skalnego pozwoliły na charakterystykę objętości jego najdrobniejszych porów – mikroporów oraz mezoporów o średnicy do 0,2 μm, wyznaczenie rozkładu objętości porów i objętości całkowitej, która wyniosła do 0,005 cm3/g. Analizy porozymetrii rtęciowej (Hg) obejmujące zakresem pomiarowym mezopory o średnicy powyżej 0,05 μm i makropory, umożliwiły wyznaczenie porowatości dolomitu, która zawierała się w zakresie 3-5% oraz całkowitej objętości porów, wynoszącej od 0,011 do 0,020 cm3/g i rozkładu objętości porów, zróżnicowanego w zależności od badanej próbki. Rezultaty przedstawionych w pracy wyników analiz mogą posłużyć jako element składowy charakterystyki porowatej skał dolomitu, niezbędnej z punktu widzenia lokalizowania rejonów górotworu o odmiennych właściwościach strukturalnych w kopalniach rud miedzi.
EN
This paper presents summary porosimetric analyses of dolomite in terms of its characteristics. The tests were carried out for six samples taken from O/ZG “Polkowice-Sieroszowice” and O/ZG “Rudna” copper mines, and examined by low-temperature nitrogen adsorption and mercury porosimetry methods. The gas adsorption analysis (N2) of dolomite showed a very small volume of the smallest pores - micropores and mesopores of up to 0,2 μm in diameter, amounting to 0,005 cm3/g. The mercury (Hg) porosimetry measurements of larger pores enabled to determine the porosity rate, which ranged from 3 to 5%, the total pore volume ranging from 0,011 to 0,020 cm3/g and the pore volume distribution, which varied depending on the sample. The results presented in this paper can be used as a component of textural characteristics of dolomite rock, necessary from the point of view of locating those areas of the rock mass in copper mines with different structural properties.
14
Content available remote Transport sedymentacyjny mas powyrzutowych
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów wybranych własności dolomitu pobranego z mas powyrzutowych. Anizotropia kierunkowa rozmiarów ziaren zdaje się potwierdzać teorię o płatkowaniu zachodzącym w procesie niszczenia skały podczas wyrzutu gazów i skał. Wykorzystując informacje dotyczące głębokości, ciśnienia złożowego oraz porowatości otwartej w masach powyrzutowych dokonano oceny wielkości energii potencjalnej skał i gazu jaka była do „dyspozycji wyrzutu”. Dokonano również analizy możliwości transportu sedymantacyjnego mas powyrzutowych. Rozważania dotyczą dwóch przypadków. W pierwszym oddziałuje wyłącznie struga gazu a w drugim analizowany jest wpływ oddziaływania strugi unoszonego materiału skalnego.
EN
The paper presents the results of measurements of selected properties of dolomite collected from the outburst masses. Grain size anisotropy seems to confirm the theory of flaked occurring in the process of destruction of rocks during the gas rocks outbursts. Using the information on depth, reservoir pressure and open pores porosity of the outburst masses assesses the potential energy of rock and gas for “outburst disposal “. Ultimately, sediment transport of mass was analyzed. Considerations apply to the two cases. The first, takes into account only gas interactions, and the second analyzes the effect of the impact of entrained outburst mass.
15
Content available remote Stopień rozdrabniania skał w zależności od czasu mielenia udarowego
PL
Oznaczenie ilości gazu znajdującego się w przestrzeni porów skał może zostać zrealizowane poprzez rozdrobnienie badanego materiału do jak najmniejszej klasy ziarnowej. W Pracowni Mikromerytyki IMG PAN zbudowano urządzenie do rozdrabniania skał. Rozdrabnianie skał za pomocą zbudowanego urządzenia realizowane jest poprzez mielenie udarowe. Do badań wpływu czasu mielenia skał na efektywność ich rozdrabniania użyto fragmentów rdzeni dolomitu i anhydrytu pochodzące z O/ZG „Rudna”. Próbki skał o wielkości 10-30 mm i masie około 50 gram ulegały rozdrobnieniu w różnych okresach czasów wynoszących odpowiednio 10, 20, 60 i 180 sekund. Ocena stopnia rozdrabniania skał wykonana została metodą sitową. Uzyskane rezultaty wykazały, że wydłużając czas mielenia stopień rozdrobnienia rośnie asymptotycznie. Określono optymalne czasy rozdrabniania skał dolomitu i anhydrytu za pomocą zbudowanego urządzenia. Po przekroczeniu tych czasów dalsze mielenie nie zwiększa stopnia rozdrobnienia.
EN
The amount of gas in the rock pores can be determined by grinding the investigated material to the finest grain fraction. In the Laboratory of Micrometrics of the Strata Mechanics Research Institute of the Polish Academy of Sciences, an instrument for rock grinding, which employs the process of impact milling, was constructed. Fragments of dolomite and anhydrite core from ‘Rudna’ copper mine were used to determine the effect of grinding time on the degree of the comminution of the rocks. Samples of the size range from 10 mm to 30 mm and the mass of about 50 grams were ground in the time periods of 10, 20, 60 and 180 seconds. The evaluation of the degree of the comminution of the rocks was made using the sieve method. The achieved results indicated that as the time of milling grows, the comminution degree increases asymptotically. By the use of the constructed instrument, the optimal times of grinding dolomite and anhydrite rocks were specified. Exceeding the optimal grinding times does not increase the degree of the comminution.
16
Content available remote Oszacowanie wydatku energetycznego rozdrabniania skał metodą mielenia udarowego
PL
W Pracowni Mikromerytyki IMG PAN rozwijane jest urządzenie do rozdrabniania skał pracujące w oparciu o metodę mielenia udarowego. W ramach przeprowadzonych prac zbadano moc i energię niezbędną do rozdrabniania próbek dolomitu za pomocą zbudowanego urządzenia. Do badań użyto fragmenty rdzeni dolomitu pochodzące z kopalni rud miedzi O/ZG „Rudna”. Oszacowano moc i energię rozdrabniania skał w zależności od wielkości kawałków próbek przeznaczonych do badań oraz w zależności od masy materiału skalnego. Uzyskane rezultaty wykazały, że zwiększając wielkość kawałków próbek od około 0.4 cm do ponad 2 cm moc potrzebna do ich rozdrobnienia jest podobna i wyniosła około 1.2 kW, przy tej samej ich masie. Natomiast zwiększając masę materiału skalnego przeznaczonego do badań, moc niezbędna do ich rozdrobnienia nieznacznie wzrastała.
EN
In the Laboratory of Micrometrics of the Strata Mechanics Research Institute of the Polish Academy of Sciences a device for rock comminution by impact milling is being developed. The power and energy required for grinding dolomite samples using the developed device was examined. Dolomite samples from “Rudna” copper mine were used for the study. The power and energy of rock comminution depending on the grain size of the samples and depending on the weight of the samples were estimated. The obtained results showed that by increasing the grain size of the samples from about 0.4 cm to more than 2 cm the power of comminution is similar, and amounted to about 1.2 kW. Whereas by increasing the weight of the samples, the power necessary for comminution increased.
17
Content available remote Nieliniowa filtracja gazu przez próbki dolomitu
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów przepuszczalności gazowej rdzeni dolomitów pochodzących z jednej z kopalń rud miedzi. Rdzenie pobrano w różnych odległościach od stropu wyrobiska. Charakteryzują się one niską przepuszczalnością oraz charakterystyczną dla ośrodków mikroporowatych nieliniowością filtracji przejawiającą się wzrostem przepuszczalności przy niskich ciśnieniach średnich. Wyniki pomiarów opisano równaniem Klinkenberga uwzględniającym efekt poślizgu.
EN
The paper presents the results of measurements of gas permeability through the dolomite from one of the copper mines. The cores were taken at different distances from the excavation roof. They are characterized by low permeability and non-linear flow manifested by an increase in the permeability of the medium at low pressures. This effect occurs in microporous rocks. Klinkenberg equation with the sleppage effect was used to describe the measurements results.
PL
Artykuł przedstawia wyniki mikroskopowych badań dolomitów pochodzących z miedzionośnych formacji rejonu Polkowic. Przeprowadzono analizy petrograficzne oraz stereologiczne wybranych skał. Badania te prowadzono w świetle przechodzącym, na szlifach cienkich impregnowanych niebiesko barwioną żywicą oraz w świetle odbitym, na polerowanych zgładach. Wyniki badań pozwoliły określić parametry porowatości w tych skałach. Na ich podstawie wyliczono porowatość całkowitą oraz porowatość otwartą (efektywną) i zamkniętą. Wnioski dotyczące stosowania tych metod pozwalają, po pierwsze pokazać ich możliwości w kontekście badania przestrzeni porowej skał węglanowych po drugie zaś, mogą posłużyć w celu lepszej interpretacji i opisu przestrzeni porowej dolomitów, w aspekcie zagadnień związanych z zagrożeniem wyrzutowym obejmującym skały węglanowe obszaru Legnicko- Głogowskiego Okręgu Miedziowego.
EN
Article presents the results of microscopic research of dolomites from copper-bearing formation of Polkowice. Petrographic and stereological analyses of the selected rocks were performed. These studies were carried out, in transmitted light on the thin sections impregnated with blue colored resin, and in the reflected light on the polished sections. The results of the studies allowed to determine the porosity parameters of in these rocks. On this basis, total as well as open and closed porosity were calculated. Conclusions regarding application of these methods fi rstly, allow to show their capabilities in the context of the study of the pore space of carbonate and secondly, can be used for better interpretation and description of the pore space of dolomites in terms of issues related to the outburst risk involving carbonate rocks within the Legnica-Głogów Copper District.
PL
Polska jest krajem bogatym w złoża dolomitów. Podczas wydobycia i obróbki tego surowca powstają pyły, które mogą mieć potencjalne zastosowanie w ceramice budowlanej. Ze względu na dużą zawartość CaO i MgO, będących topnikami, zastosowanie dolomitu jako dodatku do mas ceramicznych powinno intensyfikować proces ich spiekania, a w rezultacie wpłynąć na właściwości fizykomechaniczne otrzymanych z nich tworzyw. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań tworzyw ceramicznych uzyskanych z mas na bazie iłu triasowego z dodatkiem 0%, 5%, 10% i 15% mas. dolomitu Ołdrzychowice. Zastosowano dwie temperatury wypalania: 950 °C i 1050 °C. Tworzywa poddano badaniom adsorpcji wody, gęstości pozornej, mrozoodporności, wytrzymałości na ściskanie i wytrzymałości na zginanie. Oznaczono również skład fazowy otrzymanych tworzyw. Analizy mikrostruktury dokonano porównując mikrofotografie SEM zgładów. Stwierdzono, że dodatek dolomitu do iłu triasowego może powodować wzrost wytrzymałości mechanicznej: wytrzymałości na zginanie o maks. 15% w przypadku 5-procentowego dodatku dolomitu do masy ceramicznej wypalonej w 1050 °C oraz wytrzymałości na ściskanie o maks. 15% w przypadku 10-procentowego dodatku dolomitu do masy ceramicznej wypalonej w 1050 °C. Analiza składu fazowego wykazała, że w tworzywach z mas z dodatkiem dolomitu powstają nowe fazy krystaliczne takie jak diopsyd czy anortyt. Stwierdzono, że dodatek dolomitu do iłu triasowego w ilości od 5% do 15% poprawia mrozoodporność tworzywa ceramicznego wypalonego w 1050 °C, co wskazuje na możliwość zastosowania takich tworzyw w murach niezabezpieczonych przed czynnikami zewnętrznymi.
EN
Poland is a country rich in dolomites. During the extraction and processing of this raw material, dusts are generated which may have potential application in the ceramic building materials. Due to the high content of CaO and MgO being fluxes, the usage of dolomite as an additition to ceramic masses should intensify the process of sintering, and consequently affect the physical and mechanical properties of resultant ceramics. In this paper, the results of research of ceramic materials obtained from masses based on Triassic clay added by the dolomite Ołdrzychowice addition of 0%, 5%, 10% and 15% by weight are presented. Two firing temperatures: 950 °C and 1050 °C were used. Water adsorption, apparent density, frost resistance, compressive strength and flexural strength were determined. Phase composition of the obtained materials was also measured. Microstructure analysis was made by SEM using photomicrographs of microsections. It has been found that the addition of dolomite to Triassic clay may increase the mechanical strength; the max. 15% increase was measured in case of both the flexural strength of materials added with 5% dolomite and the compressive strength of materials added with 15% dolomite fired at 1050°C. Analysis of the phase composition showed new crystalline phases such as diopside or anorthite which crystallised in materials obtained from masses containing the dolomite. It has been found that the addition of the dolomite to Triassic clay in the amount ranging from 5% to 15% improves frost resistance of ceramic materials fired at 1050 °C, suggesting their potential use for building walls unprotected against external influences.
20
Content available remote Wpływ mineralnych wypełniaczy węglanowych na jakość nawozów saletrzanych
PL
Omówiono wpływ zawartości głównych składników oraz składników towarzyszących występujących w dolomitach na przebieg procesu granulacji nawozów saletrzanych oraz na ich właściwości użytkowe. Przedstawione zależności i wnioski oparto na długoletnich badaniach składu surowców stosowanych w GA ZAK SA do produkcji nawozów oraz na wynikach analizy przebiegu procesów produkcyjnych przy użyciu surowców z różnych źródeł.
EN
The effects of Ca, Mg, HCl-insol. and org. substances as well as Fe, Al and trace elements on the ability to granulation and properties of NH4NO3-based fertilizers were presented according to industrial experience of Polish fertilizer industry.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.