Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Many spatial databases storing the information on the occurrence and characteristics of the groundwaters were created in the Polish Geological Institute – National Research Institute within the framework of the Polish Hydrogeological Survey. The information stored in these databases is shown by the e-psh internet portal. The portal was created in 2009 in the GeoMedia® SDI environment. The portal enables display of the data published in the form of the geoinformation services in different configurations. The newest version of the e-psh portal presents selected information from many hydrogeological databases like the Hydrogeological Map of Poland, Groundwater Main Reservoirs, Groundwater Bodies and Central Data Base of the Hydrogeological Data. It is planned to continue with the further development and update of the portal by adding new information layers.
EN
A nationwide research program, which includes hydrogeological documenting of available groundwater resources in areas previously undocumented, is being currently implemented at the Polish Geological Institute – National Research Institute at the request of the National Water Management Authority. One of the program’s tasks is modernization (update) of the GIS database maintained by the Polish Hydrogeological Survey (PHS) since 2008. The article presents the current status of work on the modernization of the database of available groundwater resources. This database will be the primary and reference material for the use of the results of information on groundwater disposable resources for the implementation of standard procedures, UE reports and other multidisciplinary studies, including preparation of the water management balance sheets and the rules of water utilization in water region and drainage basin. The Polish Geological Institute is the main executor and coordinator of this task.
PL
Aktualnie prowadzone prace związane z poszukiwaniem, rozpoznawaniem a w przyszłości również możliwą eksploatacją niekonwencjonalnych złóż węglowodorów oraz wiążącym się z tą działalnością zapotrzebowaniem na znaczne ilości wód, w tym również wód podziemnych, wymusiły przyspieszenie prac związanych z udokumentowaniem zasobów wód podziemnych w obszarach dotychczas nieudokumentowanych. W artykule przedstawiono aktualny stan udokumentowania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych oraz plan 6-letniego przedsięwzięcia, mającego na celu udokumentowanie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych na obszarach dotychczas nieudokumentowanych.
EN
The currently ongoing works to locate, identify and possibly future exploit the unconventional hydrocarbons as well as the coupled with this activity large water demand including groundwater, forced the intensification of works to document the groundwater resources in the areas which has not been documented yet. The paper shows the present state of the groundwater resources documentation process as well as presents the initiation of the 6 year program to document these resources in the not-till-now documented areas.
PL
Prowadzona przez państwową służbę hydrogeologiczną (PSH) inwentaryzacja stanu udokumentowania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych wykazała, że aktualnie (stan na dzień 28.02.2011 r.) zasoby dyspozycyjne zostały ustalone dla obszarów o powierzchni stanowiącej około 46% kraju. Dostępne dla zagospodarowania zasoby wód podziemnych (dyspozycyjne i perspektywiczne łącznie), zostały ustalone dla całego obszarze kraju w ilości 37,3 mln m3/dobę (13,6 km3/rok). Przeprowadzony w skali kraju bilans wykazuje rezerwy wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania w wysokości około 80%.
EN
The inventory of the identified available groundwater resources revealed that those resources have already been assessed for about 46% of the country’s area (according to the condition as at 28 Feb 2011). The disposable groundwater resources (available and perspective) amount to 37.3 mln m3/day (13.6 km3/year). The national groundwater balance, estimated taking into account the amount of the national groundwater abstraction volume, shows the reserves being at circa 80% of the disposable groundwater resources.
5
Content available remote Aktualny stan i formy udostępniania bazy danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski
PL
Baza danych GIS MhP jest prowadzona w Zakładzie Hydrogeologii Regionalnej i Gospodarowania Wodami Podziemnymi Państwowej Służby Hydrogeologicznej w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym. Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 jest kartograficznym odwzorowaniem warunków hydrogeologicznych oraz tych elementów gospodarczych i sozologicznych, które wiążą się z zagrożeniem i ochroną wód podziemnych wraz z danymi opisowymi. Ma ona stanowić ujednoliconą w skali kraju bazę danych o zjawiskach przestrzennych związanych ze stanem wód podziemnych. Po zakończeniu realizacji pierwszej, arkuszowej edycji Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 dokonano przeniesienia baz danych poszczególnych arkuszy MhP do jednolitej i scalonej przestrzennie komputerowej bazy danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 (GIS MhP). W ramach prac nad MhP podjęto realizację dwóch kolejnych grup tematycznych według stosownych instrukcji: Mapa Hydrogeologiczna Polski – Pierwszy Poziom Wodonośny – Występowanie i Hydrodynamika oraz Mapa hydrogeologiczna Polski – Pierwszy Poziom Wodonośny – Wrażliwość i Jakość. Równocześnie prowadzona jest aktualizacja warstw informacyjnych bazy danych GIS MhP, która jest działaniem systematycznie dostosowującym prezentowane w tej bazie informacje o jakości i dynamice wód podziemnych oraz informacje o oddziaływaniu obiektów i przedsięwzięciach gospodarczych, wpływających na stan wód podziemnych, do wyników bieżącej (okresowej) obserwacji stanu jakości i dynamiki wód podziemnych oraz zmieniającego się oddziaływania tych obiektów i przedsięwzięć gospodarczych. Standardowy zestaw informacji w zakresie i formie określonej dla edycji arkuszowej Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 (zgodnym z Instrukcją opracowania MhP z 1999 r.) jest udostępniany przez Centralne Archiwum Geologiczne PIG-PIB.
EN
The database of Hydrogeological Map of Poland in Geographic Information System (GIS HMP) is managed by the Polish Hydrogeological Survey run by the Polish Geological Institute – National Research Institute. The Hydrogeological Map of Poland 1:50 000 represents a cartographic image of hydrogeological as well as economic and sozological conditions connected to the groundwater endangerment and protection. The map includes descriptional data and forms nationally standardised database of groundwater occurrences in Poland. Following the initial, sheet edition of the Hydrogeological Map of Poland, the consolidated and spatially unified digital database has been developed. In addition to the Hydrogeological Map of Poland the following additional constituents has been created: Hydrogeological Map of Poland – Top Aquifer – Occurance and Hydrodynamics; Hydrogeological Map of Poland – Top Aquifer – Vulnerability and Quality. GIS HMP database is systematically updated by comparing the information on the quality, dynamics and influence of any objects and economic undertakings on the state of the groundwater stored in the database to the results of actual (periodic) observations. Standard set of features, as per sheet edition of Hydrogeological Map of Poland 1:50000, is available in the Central Geological Archive of Polish Geological Institute.
EN
The Hydrogeological Map of Poland (HMP) in 1:50,000 scale is an Intergraph technology based project. The HMPdatabase and its interfaces updating process was initiated in the year 2002. To make the project work a software environment was built to enable the execution of all tasks in the HMP’s sheet setup: import of vector and raster data, data verification (graphics and attributes), translation of GIS data into cartographic format, map printout and data storage. With the completion of the data collection process, the data management phase is to be initiated: data updating, addition of new information layers and distribution activity. These tasks will be run on the catchment and administration units basis. The paper is aimed to present these software solutions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.