Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  applied mathematics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available e-Technologie na Konferencji – Studenci Studentom
PL
Dnia 16 kwietnia 2019 roku został zrealizowany pomysł, który zrodził się dwa lata temu. Po raz pierwszy na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (WEEIA) Politechniki Łódzkiej odbyła się konferencja zastosowań matematyki MathUp. Studenci drugiego i trzeciego roku prezentowali studentom pierwszego roku do czego przydaje się matematyka. Dzięki przychylności władz wydziału konferencja miała profesjonalną oprawę z nagrodą główną (Pucharem Dziekana) i przerwami kawowymi dla uczestników. Aula była wypełniona do ostatniego miejsca. Nieocenioną pomocą w organizacji Konferencji okazały się e-technologie.
EN
On April 16th 2019, an idea that had sprouted in our heads for a long time was realized. For the first time at the Faculty of Electrical, Electronic, Computer and Control Engineering of the Lodz University of Technology, the mathematics applications Conference MathUp was held. Students of the second and third year presented to students of the first year what mathematics is useful for. Thanks to the favor of the faculty, the Conference had a professional setting with the main prize (Dean's Cup) and coffee breaks for the participants. The lecture hall was full. The Conference was attended by the faculty authorities, over 200 students, over 20 speakers, over a dozen or so organizers. Almost 100 participants completed the survey, 82% thought that the presentations were interesting, illustrating the applications of mathematics well, only for 5% of the application of mathematics did not become more interesting. This shows that events promoting maths have meaning and an event organized by students for students can be successful.
EN
We deal with a functional equation of the form ƒ(x + y) = F(ƒ(x), ƒ(y)) (so called addition formula) assuming that the given binary operation F is associative but its domain is not connected. The aim of the present paper is to discuss solutions of the equation [formula]. It turns out that this functional equation characterized an inverse proportionality type function, but if the domain of the unknown function has no neutral element. In this paper we admit fairly general structure in the domain of the unknown function.
EN
We discuss the fuzzification of classical probability theory. In particular, we point out similarities and differences between the so-called fuzzy probability theory and the so-called operational probability theory.
5
Content available remote Z czego żyją matematycy?
PL
Moja wypowiedź jest „styczna” do dyskusji o matematyce stosowanej. Nawiązuję w niej do opinii prof. Białynickiego o wadze nauczania matematyki. Mam nadzieję dowiedzieć się od Was o nauczaniu wyższej matematyki nie-matematyków w Waszej uczelni. Widzę w tej sprawie wielkie zagrożenie dla utrzymania poziomu, i zakresu, badań matematycznych w Polsce.
EN
My statement is "tangent" to the discussion of applied mathematics. I refer to the opinion of the prof. Bialynicki-Birula (2014) about the importance of teaching mathematics. I hope to learn from you about the teaching of higher mathematics non-mathematicians in your university. I see this on a big threat to the maintenance of the level and scope of mathematical research in Poland.
6
Content available remote W sprawie umiejscowienia zastosowań matematyki w dziedzinie nauk matematycznych
PL
Coraz więcej sygnałów wskazuje, ze zmienia się stosunek społeczności matematyków do wyżej wymienionej kwestii. Do niedawna stopnie naukowe i tytuł naukowy z nauk matematycznych miały być przyznawane jedynie za twórczy wkład w rozwój tej dziedziny. Ostatnio, przy okazji jednego z postępowań o nadanie tytułu naukowego, Rada Wydziału MIM UW stanęła implicite (poprzez wynik głosowania w tym postępowaniu) na stanowisku, iż owe stopnie i tytuł należą się także za mniej liczący się wkład w nauki matematyczne, ale za to istotny wkład w inne obszary nauki, uzyskany dzięki twórczemu i niebanalnemu zastosowaniu i/lub zmodyfikowaniu znanych metod z dziedziny nauk matematycznych.
EN
More and more signals indicates that the ratio of the community of mathematicians to the above mentioned issues. Until recently, the degrees and a degree in mathematical sciences were to be granted only for their creative contribution to the development of this field. Recently, on the occasion of one of the procedures for granting the academic title, the Council of the Faculty of Mathematics and Mechanics, University of Warsaw stood implicitly (by the outcome of the vote in the proceedings) the view that these steps and title are also less considerate contribution to the mathematical sciences, but as an important contribution to other areas of science, obtained by creatively and original use and / or modify the known methods of the mathematical sciences.
7
Content available remote Specjalności naukowe
EN
I want to refer to some extremely important topics of the discussion about the applications of mathematics in Poland. Combining this philosophy of modern applied mathematics, heavily modeled on the relationships with models of mechanics, physics, etc., I fully justified the implementation of a new scientific specialization which is ,, the mathematical physics''. There are well-known in Poland and abroad appropriate scientific centers with such profile of research.
8
Content available remote Posłowie do „O przyszłości nauk matematycznych w Polsce”
EN
Prof. Maksymilian Dryja, Chairman of the Commission of Applied Mathematics (CAM) of the Committee of Mathematics Polish Academy of Sciences (CM PAS), turned to me with a request to write the afterword to come, that I had two years ago, during the XXXIX Conference on Applied Mathematics, and which was published in Applied Mathematics, vol. 12/53, 2011, 55-58 (with some changes, not necessarily for the better). I recall that I performed with several theses on the positions occupied by the broad application of mathematics in Polish science then. Professors Stefan Jackowski and Michael Karoński preparing the draft multiannual national program for the development of mathematics, and my intention was to give the appropriate rank issues related to the application of mathematics and statistics. In addition, as a person endowed with the mandate of the academic world an elected member of the Council of Science), thought it his duty to draw the attention of Member States to the archaic structure of the mathematical sciences in Poland, a structure that does not take into account the importance of the application of mathematics and statistics in the modern world and not conducive to the development of these areas as mathematical disciplines.
9
Content available remote O miejscu matematyki stosowanej
PL
Nie należy łagodzić kryteriów w trakcie oceny prac z matematyki stosowanej. Jednak osoby ubiegające się o naukowy awans na podstawie takich prac, mają prawo, aby ich ocena była dokonywana przez starannie dobranych recenzentów związanych z matematyką stosowaną.
EN
One must not soften the criteria during the evaluation of the works concerning applied mathematics. However, applicants for scientific degrees on the basis of such works should have the right to be evaluated by carefully selected referees which are related to applied mathematics.
10
Content available remote Matematyka stosowana : kilka uwag osobistych
PL
”Matematyka stosowana” oznacza matematykę, której przedmiot badań ma związki z rzeczywistością pozamatematyczną (fizyczną, biologiczną, techniczną, ekonomiczną). W polskim środowisku matematycznym funkcjonuje także termin ”zastosowania matematyki”, który mimo innego semantycznego znaczenia jest synonimem pierwszego. Obie te nazwy odpowiadają jednemu terminowi angielskiemu ”applied mathematics”.
EN
”Applied mathematics” is mathematics, which is the subject of research relationships with reality out of mathematics (physical, biological, technical, economical). The Polish world of mathematics also operates the term ”application of mathematics” , which, despite another semantic significance is synonymous with the first . Both of these names correspond to one by English term ”applied mathematics”.
PL
Od pewnego czasu w środowisku tkz. „zastosowaniowców” w Polsce toczy się dyskusja nad potrzebą powołania nowej dyscypliny w obrębie dziedziny nauk matematycznych jaką byłyby zastosowania matematyki. Ponieważ należę do zwolenników takiego rozwiązania postaram się przedstawić argumenty, które skłaniają mnie do takiej postawy.
EN
For some time, in teams of mathematicians who are accustomed to its applications, in Poland, there is a debate over the need for the appointment of a new discipline within the mathematical sciences that would be the application of mathematics. Because I belong to the supporters of such a solution I do attempt to present arguments that lead me to this attitude.
12
Content available remote Matematyka a gospodarka
PL
Działalność naukową można opisać podając różny zestaw cech. Do tak scharakteryzowanych aktywności można zastosować jedną z metod statystycznych pozwalających na agregacje czy klasyfikacje. Znawcy tematu wiedzą, że agregacje można prowadzić w różny sposób i na różnym poziomie wytworzonych klas zakończyć. W notatce tej spróbuję wymienić powody, które mogą stanowić podstawę do wydzielenia odrębnej grupy badań naukowych w dyscyplinę matematyka stosowana czy zastosowania matematyki odwołując się do już istniejących podziałów. To odwołanie zakłada, iż klasyfikacje działalności gospodarczej czy naukowej są konsekwencją racjonalnej procedury niekoniecznie wynikającej ze ścisłych metod statystycznych. Będzie to zatem raczej analiza jakościowa niż ilościowa oparta na intuicji wynikającej z wielu lat obserwacji instytucji edukacyjnych, prowadzących badania eksperymentalne i prace teoretyczne. W konkluzji pojawi się zachęta do zdefiniowania cech pozwalających na lepsze odróżnienie matematyki czystej od stosowanej.
EN
Scientific activity can be described by specifying a different set of features. For so characterized the activity we can use one of the statistical methods that allow for aggregation and classification. Experts in the subject know that aggregation can be performed in different ways and at different levels of generated classes finish. In this note I'll try to mention the reasons which may give rise to separate distinct group of research in the discipline of applied mathematics or applications of mathematics referring to already existing divisions. This reference assumes that the classifications of economic activities, are the consequence of a rational scientific procedures do not necessarily resulting from the strict statistical methods. This will therefore qualitative analysis rather than quantitative supported on intuition derived from the many years of follow-educational institutions, engaged in experimental and theoretical work. In conclusion, the incentive will be to define the characteristics for better distinguish pure mathematics from applied.
13
Content available remote Kilka uwag o matematyce stosowanej : przez matematyka stosowanego napisane
PL
Terminy „zastosowania matematyki” i „matematyka stosowana” są często używane wymiennie. Niektórzy jednak nadają im różne znaczenia. Ja wolę ten drugi termin, bo tak określa się tę dziedzinę w większości języków, w nazwach wydziałów, nazwach znanych czasopism, etc. O ile termin „zastosowania matematyki” sugeruje wykorzystanie wcześniej opracowanych metod, to termin „matematyka stosowana” wskazuje na nową jakość odróżniającą ją od matematyki teoretycznej, nazywanej również niezręczna kalka z angielskiego „matematyka czysta” — Pure and Applied Mathematics, n.p. z nazwy czasopisma Communications on Pure and Applied Mathematics, podobnie Journal des Mathèmatiques Pures et Appliquèes, lub Annali di Matematica Pura ed Applicata, żeby pozostać tylko przy nazwach znanych (i o dużej tradycji) czasopism.
EN
Terms ,,the application of mathematics '' and ,,applied mathematics'' are often used interchangeably. Some people, however, give them different meanings. I prefer the latter term, because it is the name of this field in most languages, the names of departments, names of well-known magazines, etc. While the term "the application of mathematics" suggests the use of previously developed methods, the term "applied mathematics" indicates a new quality that distinguishes it from theoretical mathematics, also known as a carbon copy of the English awkward "pure mathematics" - Pure and Applied mathematics, e.g. the name of the journal Communications on Pure and Applied Mathematics, like the Journal des Mathèmatiques Pures et Appliquèes, Annali di Matematica Pura ed Applicata, to remain only the names of famous (and with high tradition) magazines.
14
Content available remote Kilka uwag na temat współczesnej statystyki i roli zastosowań
PL
W artykule omówiono aktualne trendy w rozwoju statystyki i potrzebę opracowania wymagań dla naukowców pracujących w tej dziedzinie. Wskazuje również na korzyści wynikające z rozwoju statystyki stosowanej dla społeczności matematycznej.
EN
The article discusses current trends in the development of statistics and the need for elaborating the promotion requirements for the scientists working in this field. It also points at the advantages of the development of applied statistics for the general mathematical community.
15
Content available remote Kilka osobistych uwag o zastosowaniach matematyki
PL
Potrzeba rozwijania zastosowań matematyki spotyka się z akceptacją, zrozumieniem i życzliwym zainteresowaniem w środowisku matematyków. Świadczą o tym tworzone specjalizacje matematyka z ... lub zastosowania matematyki w ..., dopisywanie w pracach czysto matematycznych paru zdań lub nawet rozdziału o możliwych zastosowaniach uzyskanych wyników, często też referaty konferencyjne poprzedzone są wstępem omawiającym motywacje biologiczne, fizyczne czy chemiczne zajmowania się danym zagadnieniem. Organizuje się też wiele konferencji matematycznych poświęconych zastosowaniom matematyki w różnych dziedzinach nauk przyrodniczych lub ekonomicznych. Wszystko to daje fałszywy obraz bujnie rozwijających się zastosowań matematyki i ekspansji metod matematycznych w różnych dziedzinach nauk.
EN
Need to develop applications of mathematics meets with acceptance, understanding and sympathetic interest in the mathematicians world. Evidenced are by creation of the mathematics major with ... or the mathematics in ..., adding in a purely mathematical work of a few sentences or even a chapter on the possible applications of the results, conference papers often are preceded by an introductory discussion the motivations of the biological, physical or chemical character to deal with the issue. Organized a number of conferences devoted to mathematical applications of mathematics in various fields of natural sciences or economics. All this gives a false picture of lush developing applications of mathematics and expansion of mathematical methods in various fields of science.
16
Content available remote Co możemy zrobić w celu wsparcia zastosowań matematyki w Polsce?
PL
W przeciągu ostatnich dwóch lat rozmawiałam z bardzo wieloma ludźmi. Jednym z podstawowych pytań dotyczących dalszego rozwoju matematyki stosowanej w Polsce jest to czy należy powołać nową dyscyplinę(y) w zakresie nauk matematycznych czy nie. Taką ewentualną nowa dyscypliną mogłaby być np. statystyka stosowana czy matematyka obliczeniowa. Zdania są podzielone. W tej notatce przekazuję moje wypowiedzi z różnego okresu tej dyskusji w kolejności chronologicznej.
EN
In the past two years I talked to a great many people. One of the fundamental questions concerning the further development of applied mathematics in Poland is whether to appoint a new discipline (s) in the field of mathematics or not. Such a possible new discipline could be, for example. Applied statistics and mathematics calculation. Opinions are divided. The basic argument is this: ”If you summon a new discipline, it will give an impulse to the development of this kind of research in Poland. It does not bother us that maybe in the beginning only one or two departments will get permissions.” I agree with this argument except that it must appear a group of people - professionals such or other uses that his authority will ensure the quality, as well as prepare an appropriate proposal. They must be the people who really know their subject. This is the main conclusion of the discussion that took place at the Council of the Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Wrocław on 18 March 2014 bf I believe the same potential vote ”for” on the Committee on Mathematics is not enough - without any previous preparation exactly nothing will change. The movement is now on the wworld of applied mathematicians because all the others are generally very positive attitude.
EN
In many various practical problems we often deal with computing distribution functions of sums of independent non-negative random variables. In applied mathematics (ex. queueing theory) we can find many formulas with Stieltjes convolutions of distribution functions of random variables of the same type. Finding convolutions on the base of definition is not easy and convenient, because there are some technical problems connected with computations. There are some interesting ways to obtain such distribution functions applying other methods. In this paper we present methods connected with applications of generating functions and Laplace-Stieltjes transforms.
18
Content available remote A Model for Adhesive Frictional Contact
EN
The aim of this paper is to present a mathematical model which describes the quasistatic process of adhesive frictional contact between a deformable body and an obstacle, the so-called foundation. The material's behavior is assumed to be elastic, with a nonlinear constitutive law; the adhesive contact is modelled with a surface variable, the bonding field, associated to the normal compliance condition and the static version of Coulomb's law of dry friction. We describe the assumptions which lead to the mathematical model of the process and derive a variational formulation of the problem; then, under a smallness assumption on the coefficient of friction, we prove the uniqueness of the solution for the model.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.