Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pas klinowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedmiotem rozważań opisanych w niniejszym artykule jest optymalizacja typowej, przemysłowej przekładni pasowej z pasami klinowymi. Na wstępie przedstawiono model przekładni. Przyjęto podstawowe parametry przekładni oraz założenia dotyczące zwartości, liczby pasów, trwałościoraz wykorzystania znormalizowanych elementówPrzedstawiono model obliczeniowy podstawowych parametrów przekładni w oparciu o polskie normy. Obliczenia przeprowadzono dla typoszeregu pasów o przekrojach Z,A,B,C,D,E.W oparciu o przyjęte założeniai wykonane obliczenia dobrano liczbę pasów, ich długości oraz wymiary kół pasowych.Analizę techniczną uzupełniono o porównanie wymiarów gabarytowych przekładni różniących się zarówno liczbą, jak i przekrojem pasów. Aspekt ekonomiczny uwzględniono poprzez ustalenie całkowitych kosztów przekładni pasowych wynikających z cen zakupu pasów oraz cen wykonania lub zakupu kół pasowych.Wyniki analiz opracowano w formie tabelarycznej oraz zaprezentowano na wykresach.
EN
The subject of the considerations described in this article is a optimization of the typical industrial V- belttransmission.At the outset, it has been presented a model of the transmission. It has been adopted the basic parameters of the transmission and assumptions regarding compactness, number of lanes, durability and the use of standardized components. It has been presented the calculation model of transmission basic parameters model based on standards. Calculations are performed for the series of sections belt Z, A, B, C, D, E. Based on the assumptions and calculations performed, has been matched the number of v-belts, their length and dimensions of pulleys. Technical analysis was supplemented by a comparison of the overall dimensions of transmissions both in the number and v-belts cross-section. The economic aspect has been taken into account by determining the total cost of belt drives resulting from the purchase price and the exercise price of belts or pulleys purchase. The results of the analyzes has been developed in tabular form and presented in graphs.
PL
Przedmiotem rozważań opisanych w niniejszym artykule jest projekt przykładowej, przemysłowej przekładni z pasami klinowymi. W celu jego realizacji przyjęto podstawowe parametry przekładni oraz założenia dotyczące zwartości, trwałości i dostępności części zamiennych. Przedstawiono model obliczeniowy podstawowych parametrów przekładni w oparciu o polskie normy. Na ich podstawie dobrano typ i długość pasa klinowego, liczbę pasów i wymiary kół pasowych. W oparciu o otrzymane wyniki obliczeń przeanalizowano możliwości techniczne zastosowania czterech różnych pasów klinowych, czterech różnych producentów w aspekcie przenoszonych przez nie mocy oraz ich trwałości i wytrzymałości. Przedstawiono również analizę ekonomiczną kosztów zakupu pasów i kosztów wykonania kół pasowych dla czterech wariantów wynikających z rodzaju zastosowanego paska klinowego. Wyniki analiz przedstawiono w formie diagramu.
EN
The subject of the considerations described in this article is a sample project, industrial transmission V-belts. For its implementation adopted the basic parameters of the transmission and assumptions regarding compactness, durability and availability of spare parts. Describes the calculation model of the basic parameters of the transmission based on the Polish standards. On the basis of the standards chosen the type and length of the belt, number of belts and pulleys dimensions. Based on the calculation results obtained were analyzed the possibility of four different technical applications of V-belts, four different manufacturers in terms of power transmitted through them, and their durability and strength. It also presents an economic analysis of the costs of purchase of belts and pulleys for the four variants type of belt. The results of the analyzes presented in the form of a diagram.
PL
Duża liczba dyspozycyjnych parametrów konstrukcyjnych przekładni pasowych z pasami klinowymi powoduje, że istnieje wiele wariantów rozwiązań takich przekładni, które spełniają stawiane im wymagania. Komputerowe wspomaganie umożliwia szybkie wygenerowanie zbioru możliwych rozwiązań konstrukcyjnych, z których dia przyjętych kryteriów można wybrać rozwiązanie optymalne.
EN
A greal number of design parameters contribute to the fact that many variants of V-belt transmissions meet the specifications. Computer aided calculations make it possible to generate a set of design solutions for a given V-bell transmission and to choose an optimal one according to the established critenons.
4
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu liczby pasów klinowych na podstawowe charakterystyki pracy przekładni pasowej. Badania przekładni przeprowadzono w warunkach obciążeń liniowo i sinusoidalnie zmiennych. Otrzymane wyniki wykazały bardzo istotny wpływ liczby pasów na obciążalność przekładni, poślizg pasa oraz obciążenia wałów i łożysk.
EN
The talk presents investigation results of number of transmission belts impact on the operational characteristics of the belt transmission. The investigation was carried out under the linear and sinusoidal load conditions. Analysis of the experimental data revealed significant effect of the number of belts on the transmission load characteristics, on belt slip and on forces inside rolling bearings and shafts of the transmission.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.