Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plankton
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
Puszcza Białowieska stanowi miejsce bytowania wielu rzadkich gatunków roślin, zwierząt i grzybów. O jej unikalności świadczy zachowanie ciągłości procesów przyrodniczych na przestrzeni wieków. Urozmaiceniem krajobrazu Puszczy są oczka wodne, które wzbogacają bioróżnorodność terenów i są siedliskiem życia licznych organizmów, zależnych od środowiska wodnego. Bywają ostoją gatunków chronionych roślin i zwierząt. Przeprowadzone badania miały na celu określenie składu gatunkowego i ilościowego organizmów planktonowych oczek wodnych zlokalizowanych w Puszczy. Zróżnicowanie gatunkowe planktonu dowiodło niewielkiego zanieczyszczenia substancjami organicznymi: dominacja producentów nad innymi organizmami, świadczy o wysokim stopniu zmineralizowania. Oczka wodne powinny podlegać stałemu monitoringowi; wzbogacają bioróżnorodność krajobrazu Puszczy Białowieskiej, są miejscem bytowania wielu gatunków organizmów charakterystycznych dla bagien i małych źródeł wody.
EN
Białowieza Forest is the natural habitat of many rare species of green plants, animals and fungi. For centuries, it has been a unique place for developing environmental processes. The water ponds are the wildlife habitat for many organisms, whose lives depend on aquatic environments. Protected species of green plants and animals also live in the water ponds. The aim of this research was to determine the species and quantity of plankton which are present in Białowieza Forest’s water ponds. The presence of different species of plankton proved the presence of minimal organic pollution. It was noticed that the primary producers dominated over the other organisms, which confirmed high mineralisation. The water ponds should continue to be monitored, as they are responsible for biodiversity within the Białowieza Forest area and they are the best place to settle for many species which are characteristic for swamps and small sources of water.
PL
W pracy podjęto temat samooczyszczania wód w kaskadach zbiorników wodnych. Przedstawiono wyniki badań hydrobiologicznych trzech zbiorników zaporowych (Tresna, Porąbka i Czaniec), tworzących kaskadę rzeki Soły. Określono status troficzny zbiorników na podstawie stężenia chlorofilu, wielkości biomasy fitoplanktonu i występowania wskaźnikowych gatunków glonów planktonowych. Wyniki badań wskazały na obniżanie trofii wód w układzie od najwyższego do najniższego zbiornika kaskady. Średnie stężenia chlorofilu wynosiły odpowiednio 19,99 μg∙dm-3, 8,74 μg∙dm-3 oraz 4,29 μg∙dm-3, natomiast średnia wielkość biomasy 4,1 mg∙dm-3, 3,4 mg∙dm-3 i 0,1 mg∙dm-3. Obserwowane gatunki glonów planktonowych potwierdziły istnienie różnic między zbiornikami. W Tresnej rozwijało się więcej gatunków wskazujących na eutrofię, zaś w Porąbce oraz Czańcu rozwijały się gatunki występujące w wodach oligomezotroficznych. Samooczyszczanie wód w kaskadzie Soły, wyrażone obniżaniem ich żyzności, jest ważne dla gospodarki wodnej regionu, gdyż zbiornik Czaniec pełni funkcję zbiornika wodociągowego.
EN
In this thesis the subject of water self-purification in cascade systems of water reservoirs was engaged. The results of hydrobiological research of three dam reservoirs (Tresna, Porąbka and Czaniec), creating the Soła river dam cascade were presented. The trophic status of these reservoirs was defined on the grounds of the concentration of chlorophyll a, biomass of phytoplankton and occurrence of indicating species of planktonic algae. The results of research indicated on decreasing of water trophy in the layout from the highest into the lowest reservoir of the cascade. The average concentrations of chlorophyll a amounted appropriately 19,99 μg∙dm-3, 8,74 μg∙dm -3 and 4,29 μg∙dm-3, instead the average biomass of phytoplankton amounted appropriately 4,1 mg∙dm-3, 3,4 mg∙dm-3 and 0,1 mg∙dm-3. The observed species of algae confirmed occurrence of differences between reservoirs. In Tresna reservoir more species of phytoplankton indicating for eutrophy were thrived, instead in Porąbka and Czaniec reservoirs the species occurring in oligomesotrophic water thrived. Water self-purification in the Soła river dam cascade expressed decreasing of their fertility is important for water management of the region, because the Czaniec reservoir fulfill a function of water-supply reservoir.
EN
Well-preserved foraminiferids have been found in the Chmielnik-Grabówka section (Skole Nappe, Polish Carpathians). The Abathomphalus mayaroensis (late Maastrichtian) and Racemiguembelina fructicosa (earlylate Maastrichtian) standard planktonic foraminiferal biozones have been recognized, based on the occurrence of their respective index species. Sediments of the R. fructicosa Zone contain diatoms, which are a rare component of Cretaceous flysch microfossil assemblages in the Carpathians. The diatom frustules and some foraminiferid tests are pyritized, probably after burial in the sediment, below the redox boundary or in the oxygen-deficient microenvironment inside the frustules or tests of microfossils; the presence of trace fossils and bioturbational structures in the same bed indicate an oxygenated sea floor.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad rolą biomasy planktonu jako biosorbentu w procesie transportu metali ciężkich, w skażonym termicznie, antropomiktycznym zbiorniku zaporowym Rybnik. W procesie koagulacji siarczanem żelaza (PIX), stosowanym w stacji uzdatniania wody, powstaje masa planktonowa zawierająca metale ciężkie. W 2008 roku koagulacji poddano 13 mln m3 wody, uzyskując 350 ton biomasy. W 2009 roku na SPW koagulacji poddano 9,2 mln m3 wody, z czego uzyskano 177,5 ton biomasy o średniej wilgotności 87%. Wraz z biomasą planktonu w 2009 r. usunięto następujące ilości metali ciężkich: Mn - 236 kg, Cu - 29 kg, Zn - 26 kg, Pb - 1,9 kg, Ni - 1,52 kg, Cr - 1,25 kg, Co - 0,71 kg, Cd - 0,15 kg. Stacja przygotowania wody wpływa korzystnie na poprawę stanu ekologicznego zbiornika - usuwając biomasę planktonu, poprawia bilans tlenowy, co znacznie zmniejsza ładunek substancji organicznej wymagającej utlenienia. Powoduje to, że ze zbiornika usuwane są ładunki azotu i fosforu oraz ładunki metali ciężkich. Stacja Przygotowania Wody wprowadza w zbiorniku zaporowym Rybnik nowy, stały mechanizm ochronny dla jakości wody.
EN
The role of plankton biomass as a sorbent and its role in the transport of heavy metals in the thermal contaminated Rybnik dam-reservoir limnic ecosystem were presented. During the coagulation by iron sulfate (PIX) in the Water Treatment Plant there is generated plankton biomass which contains heavy metals. In 2008 13 mln m3 of water was coagulated and it gave 350 tones of biomass. In 2009 it was about 9.5 mln m3 of water and 177.5 tones of biomass. The average humidity of biomass was 87%. Together with biomass in 2009 from the Rybnik dam-reservoir were removed 236 kg of Mn, 29 kg of Cu, 26 kg of Zn, 1.9 kg of Pb, 1.52 kg of Ni, 1.25 kg of Cr, 0.71 kg of Co and 0.15 kg of Cd. Results of research affects the positive influence of Water Treatment Plant on the ecological improvement of the Rybnik dam-reservoir because elimination of biomass improves oxygen balance by decreasing of organic matter which needs oxidation. Together with the phosphorus and the nitrogen from the dam-reservoir heavy metals are removed as well. Water Treatment Plant introduces in the Rybnik dam-reservoir constant water quality preservation.
EN
This investigation focused on plankton inhabiting fishponds, which previously received mine waters from the lead-zinc mine ‘Matylda’, located in southern Poland (Upper Silesia). The purpose of the investigation was to study the effects of chronic and persistent contamination of fishpond bottom sediments with heavy metals originated from the lead and zinc mine. The phytoand zooplankton in the four fishponds were dominated by diatoms, green algae and rotifers. Plankton composition of the reference non-contaminated pond was different, since Chrysophytes dominated, and Copepoda were the most numerous among zooplankton. In the contaminated fishponds, we observed teratological forms, both for phyto-and zooplankton species, but only as individuals. Our results showed that planktonic communities had adapted to chronic and persistent heavy metal contamination.
6
Content available Plankton jako wskaźnik klasy czystości wody
PL
Na przełomie lipca, sierpnia i września obserwowano zróżnicowanie gatunkowe planktonu jeziora Droszków w województwie lubuskim, gminie Zabór. Ponadto wykonane zostały badania sanitarne wody jeziora przeprowadzone w Zakładzie Uzdatniania Wody (ZUW) w Zielonej Górze oraz badania fizykochemiczne przeprowadzone przez centralne laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Celem prowadzonych obserwacji była ocena jakości wody jeziora Droszków i określenie metodą biologiczną jego klasy czystości. W drugiej połowie sierpnia zaobserwowano zakwit sinic. Gatunkiem dominującym były Mikrocystis flos-aque oraz Anabaena solitaria. Bardzo licznie występowały też złotowiciowce, a w szczególności Synura uvella i Dinobryon divergens. W prowadzonych badaniach skupiono się na określeniu stopnia klasy czystości wody jeziora poprzez obserwację mikroskopową planktonu. Dla porównania przydatności metody biologicznej wykonano badania fizykochemiczne i sanitarne. Wyniki przeanalizowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284).
EN
The purpose of the diploma paper was analyzing literature on the subject of trophy and eutrophication of water reservoirs, water quality in lubuskie province and review and description of water microorganisms and their place in a lake to perform biological analysis of water quality class based on the collected plankton samples. In July, August and September different species of plankton of the lake Droszków in Lubuskie province, commune Zabor were observed. Moreover sanitary tests of the lake were performed in Water Treatment Station (ZUW) in Zielona Góra and furthermore physicochemical tests were made by the central laboratory of the Institute of Environment Engineering of the University of Zielona Góra. The purpose of conducted observation was evaluation of the water quality of Droszków lake and specifying its quality class using biological method. In the second half of August cyanobacterial blooms was observed. The dominating species were Microcystis flos-aque and Anabaena solitaria. Numerous Chrysophyceae were also observed in particular Synura uvella and Dinobryon divergens. The conducted research focused on definition of the quality class of the lake water by microscopic observation of plankton. To compare the relevance of biological method also physicochemical and sanitary tests were made. The results were analyzed according to the Regulations of the Minister of Environment dated 11.02.2004 on classification the condition of surface and underground water, monitoring method and results interpretation and finally presentation of such water quality (J.o.L. No. 32, item 284).
EN
The large and shallow lowland lakes constitute a distinctive type of lake ecosystem, because of their polymixis, frequent resuspension of bottom sediments and internal nutrient loading, high turbidity and usually high productivity and eutrophication rate. Lake Peipsi is one of the largest lake in Europe, its area is 3555 km2 and mean depth is 7.1 m. The study results for the vegetation seasons (May-October) obtained for the decade 1997-2008 allow to evaluate the long-term changes in the functioning of its ecosystem in terms of dynamics of phyto- and zooplankton and nutrient content in a lake. Lake Peipsi consists of three different parts: the northern, the largest and deepest one is eutrophic L. Peipsi s.s. (sensu stricto), the southernmost part is hypertrophic L. Pihkva, connected with L. Peipsi s.s. by the river-like L. Lammijarv. The decrease in nutrient loading to L. Peipsi observed in the early 1990s was brought about by social changes (collapse of Soviet type agriculture) rather than by the purification of point-pollution sources. In the northern part, Lake Peipsi s.s., the content of both nitrogen and phosphorus was stabilized, while the increase in phosphorus in the water of L. Pihkva was evident. The resistance of the three lake parts to external nutrient loading is different. It seems that the ecosystem of the southern lake part (L. Pihkva) is losing its resilience. The disturbance of the ecosystem is most likely caused by the fact that the slight trend of re-oligotrophication beginning in the early 1990s was reversed in the mid-1990s due to increasing P loading. The share of cyanobacteria in phytoplankton biomass increased from 20% to 60% in L. Peipsi s.s., and from 30% to 90% in the southern parts of the lake in the summer months. The lake was characterized by massive cyanobacterial blooms. Potentially toxic genera (Microcystis, Aphanizomenon, Anabaena, Gloeotrichia) dominated, and the quantity of microcystins in the lake was relatively large. The biomass of phytoplankton increased whereas that of all zooplankton groups - cladocerans, copepods and rotifers - decreased. The most essential decline affected rotifers: their abundance was about 60% lower in 2001-2008 than in the 1990s. The biomass of copepods decreased almost 50% and that of cladocerans 34%. In parallel with changes in plankton, the fish composition of L. Peipsi was characterized by sharp decline of planktivorous smelt (Osmerus eperlanus eperlanus m. spirinchus Pallas) and vendace (Coregonus albula (L). The most likely causes of the changes seem to be mainly the anthropogenic P input, decreasing N:P ratio, cyanobacterial toxins, and changes in ichthyocoenosis. Our data from last decade demonstrate a kind of disturbance in the ecosystem of the lake as compared to the second half of last century. The disturbance of the ecosystem is most likely caused by the fact that the slight trend of re-oligotrophication beginning in the early 1990s was reversed in the mid-199s due to increasing P loading from southern part of lake watershed.
EN
Relationships between ciliates and the presence of emergent and submerged vegetation were studied in a shallow lake in eastern Poland. Samples were collected in zones of Phragmites, Typha, Batrachium, Elodea, Stratiotes and from the open water zone. The abundance and biomass of ciliates were significantly higher at sites with structurally most complex plants than in the open water or sparsely vegetated sites. The redundancy analysis indicated that bacterial abundance and total organic carbon were the most influential variables that determine the distribution of ciliates. However, chlorophyll a and Ptot have a lesser influence on the distribution of these microorganisms. Based on differences in macrophyte structure, two groups of habitats with similar patterns of size-related ciliate distribution were distinguished. The first group consisted of three vegetation zones of sparse stem structure and the open water zone, the second group comprised submerged macrophyte species, which were more complex.
9
Content available remote Zagadka późnokredowego wymierania
PL
Artykuł skupia się na problemie jednego z największych kryzysów świata organicznego w dziejach Ziemi, mającego miejsce na granicy kredy i paleogenu, w wyniku którego wyginęło wiele grup zwierząt, m.in. znane wszystkim dinozaury. W artykule ukazano poglądy różnych badaczy, wyjaśniające późnokredowe wymieranie, skupiając się w znacznej mierze na dominującej obecnie teorii impaktowej, sprecyzowanej przez Waltera i Luisa Alvarezów. Artykuł ten jest pewnego rodzaju śledztwem, w którym podjęto próbę rekonstrukcji wydarzeń z końca kredy oraz wskazano ofiary, które nie przetrwały zmian środowiska, zachodzących pod koniec mezozoiku. Ponadto ukazano dowody geologiczne i paleontologiczne, potwierdzające teorię Alvarezów, nie omijając danych, które przemawiają za pozostałymi hipotezami.
EN
The article discusses one of the direst crises in the history of the organic life on Earth. The event that took place at the Cretaceous/Paleogene transition (65 MY ago) was the cause of mass extinction of many animal species including well known dinosaurs. The article reviews hypotheses of various scientists explaining late Cretaceous demise focusing on the prevailing impact theory by Luis and Walter Alvarez. This essay is sort of investigation where the author attempts to reconstruct the events of the Upper Cretaceous Period. It also presents the victims that were unable to adapt to environmental changes of the late Mesozoic Era. Moreover, the article presents geological and paleontological arguments for Alvarez' theory without omitting the evidence that supports alternative theories.
EN
The circulation of Atlantic water along the European continental slope, in particular the inflow into the North Sea, influences North Sea water characteristics with consequent changes in the environment affecting plankton community dynamics. The long-term effect of fluctuating oceanographic conditions on the North Sea pelagic ecosystem is assessed. It is shown that (i) there are similar regime shifts in the inflow through the northern North Sea and in Sea Surface Temperature, (ii) long-term phytoplankton trends are influenced by the inflow only in some North Sea regions, and (iii) the spatial variability in chemicophysical and biological parameters highlight the influence of smaller scale processes.
PL
Zanieczyszczenia antropogeniczne, w tym trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO) wnoszone są do środowiska morskiego z wodami rzek i ścieków oraz w wyniku procesów transportu atmosferycznego. W środowisku morskim podlegają procesom transportu i transformacji w biotopie i w biocenozie, zależnym od warunków panujących w danym ekosystemie oraz właściwości fizykochemicznych samych związków. Pomimo wielu badań, cykl biogeochemiczny związków z grupy TZO w strefach przybrzeżnych pozostaje rozpoznany w niewystarczającym stopniu. W szczególności określenie ekologicznych i ekotoksykologicznych zagrożeń, jakie niesie dla środowiska morskiego wprowadzanie doń hydrofobowych mikrozanieczyszczeń organicznych wymaga rekonstrukcji dróg ich migracji oraz rozpoznania zależności determinujących ich rozmieszczenie w środowisku. Jedną z właściwości związków pochodzenia antropogenicznego jest ich zdolność do kumulacji w tkankach organizmów żywych. Podstawowym zagadnieniem jest zatem określenie stopnia kumulacji badanych związków w poszczególnych ogniwach łańcucha troficznego, którego końcowymi elementami są ryby i człowiek. Organizmy planktonowe stanowią początkowe ogniwa łańcucha troficznego i odgrywają istotną rolę w przenoszeniu zanieczyszczeń pomiędzy składowymi abiotycznymi i biotycznymi ekosystemu. Celem prezentowanej pracy było określenie stężeń związków z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), polichlorowanych bifenyli (PCB) oraz wybranych pestycydów chloroorganicznych (lindan, heksachlorobenzen - HCB) w naturalnych zespołach planktonowych ekosystemu Zatoki Gdańskiej. Próbki planktonu pobierano przy użyciu siatki planktonowej o średnicy oczek 60 m. W próbkach wykonano oznaczenia składu gatunkowego. Analizowane zanieczyszczenia izolowano z liofilizowanych próbek planktonu stosując ekstrakcję chlorkiem metylenu. Po zastosowaniu procedur oczyszczania ekstraktów, WWA oznaczano stosując kapilarną chromatografię gazową z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym FID. Zanieczyszczenia chloroorganiczne oznaczano stosując detektor wychwytu elektronów ECD. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że organizmy planktonowe są najbardziej zanieczyszczone związkami z grupy wielopierścieniowych węglowodo-rów aromatycznych (WWA > PCB > HCB) . Najwyższe stężenia analizowanych związków obserwowano w materiale pobieranym na stacji zlokalizowanej w pobliżu Portu Wojennego w Gdyni i toru wodnego. W wyniku przeprowadzonych badań nie stwierdzono istnienia korelacji pomiędzy zawartością trwałych zanieczyszczeń organicznych a zawartością lipidów w organizmach planktonowych. Analiza zbioru wyników nie wykazała zmienności międzygatunkowej i sezonowej. Stwierdzono natomiast istnienie statystycznie istotnej korelacji pomiędzy poziomem TZO w planktonie i TZO rozpuszczonych w wodzie w miejscu pobierania próbek. Wskazuje to na możliwość wykorzystania planktonu do monitorowania poziomu zanieczyszczeń organicznych w danym akwenie.
12
EN
Morphological adaptations of Daphnia filtration apparatus in response to unsuitable food conditions are examined and set against earlier published data. To maximize food gathering under limiting food conditions, Daphnia can respond morphologically by plastic changes in the size and structure of its filter apparatus. Under low food quantity and/or poor quality, the area of Daphnia filter screen increases and the mesh size decreases.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w strefie litoralowej zbiornika Dziećkowice. Celem pracy było: określenie składu gatunkowego Rotatoria badanego zbiornika, opisanie struktury dominacji, stałości oraz znaczenia ekologicznego wrotków występujących w zbiorniku Dziećkowice, prześledzenie zmian ilościowych Rotatoria, porównanie występujących zespołów na badanych stanowiskach, zbadanie wpływu czynników abiotycznych na występowanie i zagęszczenie wrotków, określenie sezonowych zmian występowania Rotatoria, określenie trofii i saprobowości zbiornika na podstawie zebranych zgrupowań.
EN
The article presents the results of a research carrier out in the littoral zone of the Dziećkowice reservoir. The study was aimed at determining the species composition of Rotatoria living in the Dziećkowice reservoir, describing their domination structure and ecological role alongside with investigating the quantitative changes of Rotatoria population, analyzing the impact of abiotic factors on the occurrence and condensation of rotifers, determining the seasonal variability of Rotatoria occurrence and the reservoir's trophy and saprophy based on the collected groupings.
EN
Over the last 20 years, more and more reliable data concerning global climate change, mainly climate warming, have become available in the literature. Change such as this has also been documented in the Gulf of Gdańsk. Climate change has an influence on aquatic ecosystems and especially their biocoenoses, and plankton is one of its most sensitive ecological fractions. Positive and negative statistical correlation in the exclusive relationship between the quantity of plankton groups and water temperature has been observed. When time was applied as a factor, only the annual increments of the blue-green algae correlation were statistically significant, and the regression equation calculated in this paper was applied to predict a rise in the population number of this algae in response to increasing temperature. It was not possible to perform this calculation with the other plankton components.
EN
The aim of this paper is to determine the current biological state of life in the pelagic zone of the Gulf of Gdansk in relation to the planned start-up of an underwater outfall which will discharge sewage from the Gdansk-Wschod (Gdansk-East) sewage treatment plant. The plankton material was collected during two research cruises in July and October 1998. The samples were taken at 15 stations in four profiles located near Wyspa Sobieszewska (Sobieszewo Island), perpendicular to the coastline. Both the taxonomic and numerical structure of phytoplankton and zooplankton were typical of the coastal area of the Gulf of Gdansk. The species diversity depends on hydrological conditions, mainly input from the River Wisla (Vistula). The abundance and biomass of phytoplankton in 1998 were several times lower than in 1994 and 1995 in the area off Gorki Wschodnie, the profile located closest to the planned construction site. This could have been caused by generally lower temperatures in 1998 in comparison to previous years. In the investigated area only traces of algal eutrophication indicator species were noted. However, potentially toxic species were confirmed and were most abundant near the Wisla mouth. The highest concentrations of pelagic fauna occur in the shallowest area closest to the shoreline. Long-term observations of the dynamics of the variations in abundance and species composition indicate the increasing significance of one particular species - Acartia bifilosa.
EN
Cercopagis pengoi, a species native to the Ponto-Caspian area, was recorded for the first time in the Baltic Sea in the Gulf of Riga and in the open Gulf of Finland in 1992. Sampling in the shallow coastal area of the western part of the Gulf of Gdansk at weekly intervals between April 1999 and April 2000 revealed the presence of C. pengoi in the zooplankton community. The species was recorded twice, at densities of 1369 indiv. m-3 on 30 July 1999 and 421 indiv. m-3 on 5 August 1999, when the water temperature was at its maximum, in excess of 21.7C and 23.9C respectively. C. pengoi had never been recorded in the Gulf of Gdansk prior to 1999.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.