Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
For the last several years, considerable progress in the use of the plasma surface engineering for the purposes of the surface layer’s modification has been observed. The magnetron sputtering method is one of the most important ones. This method consists in inducing the vapours of a solid body (target) by its surface’s bombardment with ions, most often the argon ones. The article presents a proposal of a control algorithm for such process. The algorithm is based on the well-known voltage control method, where a constant power of the magnetron power supply voltage on the magnetron is observed. The authors propose to modify this method based on the observation of power at a constant voltage on the magnetron. The control algorithm constructed in this way works as well as traditional means and ensures process stability.
PL
W ostatnich latach obserwuje się znaczący postęp w wykorzystaniu metod plazmowej inżynierii powierzchni do modyfikacji warstwy wierzchniej. Jedną z najważniejszych metod jest metoda rozpylania magnetronowego. Metoda ta polega na wytwarzaniu oparów ciała stałego (targetu) poprzez bombardowanie jego powierzchni jonami, najczęściej argonu. W artykule przedstawiono propozycję algorytmu sterującego takim procesem. Algorytm oparty jest na dobrze znanej metodzie napięciowej sterowania, gdzie przy stałej mocy zasilacza magnetronu obserwuje się zachowanie napięcia na magnetronie. Autorzy proponują zmodyfikowanie tej metody polegające na obserwacji mocy przy stałym napięciu na magnetronie. Tak skonstruowany algorytm sterowania działa równie dobrze jak tradycyjny i zapewnia stabilność procesu.
EN
The aim of the paper is to draw attention to the possibility of improving the transmission properties of telecommunication networks by subordinating the capacity of individual links to the frequency of their occurrence in a set of minimum length paths. The defined unevenness coefficient was used to divide the global transmission resources of the network in order to make the traffic carried by this network as large as possible. The article presents the results of the simulation tests to which tree topology network was subjected.
3
Content available Shoe insert embedded foot pressure monitoring system
EN
The article presents the technical solution of the shoe insert, which can measure the foot pressure on the ground, and the proposal of an algorithm, which based on the received data of a shoe insert, decides whether the investigated person walks or runs. The algorithm is characterized by low computational complexity, which allows it to be used in mobile devices.
PL
W artykule przedstawiono propozycję rozwiązania technicznego wkładki do obuwia służącej do pomiaru nacisku stopy na podłoże oraz propozycję algorytmu, który na podstawie otrzymanych danych z czujników tensometrycznych wkładki podejmuje decyzję, czy badana osoba idzie czy biegnie. Algorytm charakteryzuje się małą złożonością obliczeniową, co pozwala na jego zastosowanie w urządzeniach mobilnych.
4
EN
Digital image correlation (DIC) and Optical flow method (Flow) are among the widely used methods in displacement detection applications. Both methods allow the use of sub-pixel information, leading to increase accuracy. The authors decided to verify the accuracy of the displacement detection of these methods by comparing the results with real displacement. The tests were performed on a special system for fatigue properties testing of microobjects (MFS). It allows setting very small movement, smaller than the value corresponding to the pixel size in the image. This allowed estimating measuring errors for both methods.
PL
Cyfrowa korelacja obrazów (DIC) i metoda przepływów (Optical flow) należą do szeroko wykorzystywanych metod w aplikacjach pozwalających na wykrywanie przemieszczeń. Obie metody pozwalają na wykorzystanie informacji subpikselowych, co prowadzi do zwiększenia dokładności. Autorzy artykułu postanowili sprawdzić i zweryfikować dokładności wykrywania przesunięcia przez te metody poprzez porównanie wyników z rzeczywistymi przesunięciami. Badania wykonano na specjalnym stanowisku badawczym MFS. Pozwala ono na zadawanie przesunięć w bardzo małym zakresie, tzn. o rząd mniejszych niż wartości odpowiadające rozmiarowi piksela w obrazie. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyznaczenie błędu pomiaru obu metod.
EN
The article presents the results of simulations conducted on the network which has been implemented in one of the cities with dense urban development. The simulations were conducted to verify how the lowering of the emission (this affected the topology of the network) of the network will affect the network reliability and time of the data collection.
EN
The article presents the results of considerations regarding assuring the assumed probability of obtaining a correct transmission while limiting the emissivity of the WSN network. The first part presents the method of selecting the location of the acquisition node and analyzes the impact of the increase in transmission levels on the probability of obtaining a correct transmission. The second part presents and analyzes the method of reduction of the network’s emissivity at the assumed level of correct data transmission, and the end contains a summary and conclusions from the presented considerations.
7
Content available Packaging gluing machine
EN
The food industry needs to attract consumers with attractive packaging. An example might be a package opening to the form a three-dimensional figure. Manufacture of such packages involves the creation of a typical box that is glued after the placement of the product placement. Then, an extra cover, forming interesting spatial model, is glued to the box. The fusing machine described in the article was designed for a company where the extra covers had been manually glued with double-sided adhesive tape. The device takes the box from the store at a speed matched to the cycles of its work. Subsequent cycles of operation of the devise are box transport to the gluing position, cover loading from a tray, cover lubrication with adhesive, and pressing the cover to the box for a specified time interval. The finished product is directed to a flat table to the next packaging step.
PL
Przemysł spożywczy musi przyciągnąć konsumentów atrakcyjnym opakowaniem. Przykładem może być otwierane pudełko do postaci trójwymiarowego obrazu. Produkcja takich rozwiązań polega na tworzeniu typowego klejonego po wyprodukowaniu opakowania. Po tym etapie dodawana jest pokrywa, tworząc dodatkowy interesujący model przestrzenny przyklejany do pudełka. W firmie, dla której zaprojektowano maszynę opisaną w artykule, dodatkowe pokrywy były przyklejane ręcznie za pomocą taśmy dwustronnie klejącej. Urządzenie pobiera opakowanie z magazynu z prędkością dopasowaną do cyklu jego pracy. Kolejne cykle pracy urządzenia to: transport opakowań do miejsca klejenia, załadunek pokrywy z podajnika, pokrycie pokrywy klejem, dociśnięcie pokrywy do pudełka i utrzymanie tego stanu przez określony czas. Gotowy produkt jest skierowany na stół do następnego etapu pakowania.
EN
The paper presents a method of multipoint alignment using optical inspection of printed circuit board layers during manufacturing processes and exposure stage. The presented system is based on eight movable monochrome CCD cameras that supplies input data for the complex registration system. The article presents an analysis of the results of experiments for selected types of targets using the proposed location optimization method, allowing the evaluation of the correctness and stability of the system. The paper also presents an analysis of the efficiency and limitations of the proposed approach. In the article, the advantages of using the proposed method in the PCB manufacturing process are discussed.
PL
W artykule opisano metodę wielopunktowego pozycjonowania przy użyciu inspekcji optycznej warstw obwodu drukowanego w czasie wytwarzania i na etapie naświetlania. Prezentowany system zbudowano w oparciu o osiem przemieszczalnych, monochromatycznych kamer CCD dostarczających dane wejściowe do złożonego układu pozycjonującego. W artykule przedstawiono analizę wyników eksperymentów dla wybranych typów znaczników i zadanej metody optymalizacji, co pozwoliło na ocenę poprawności zachowania i stabilności układu. Artykuł zawiera analizę efektywności i ograniczeń przedstawionego rozwiązania. Poddano dyskusji zalety użycia zaproponowanej metody w wytwarzaniu PCB.
PL
Poniższy artykuł stanowi przegląd sposobów dozowania roztworów likworowych oraz używanej do tego aparatury. Wyjaśnia złożoność procesu oraz wynikające z tego trudności. Na podstawie przeprowadzonych porównań i badań stwierdza się, że istnieje możliwość produkcji pralin likworowych z użyciem dostępnego dozownika wielokrotnego z rozdzielaczem obrotowym. Należy jednak zwiększyć jego szczelność oraz stworzyć możliwość regulacji ciśnienia dozowanego likworu. Prace ręczne nad wytwarzaniem pralin likworowych wskazują na zależność między intensywnością dozowania, a jakością skorupki cukrowej.
EN
The following article presents ways of dosing liquor solutions and equipment which is used to this. Explains process complexity and corning from that difficulties. Basing on conducted studies it can be stated that there is possibllity of productlon liquor pralines with using available feeder. However necessary will be to increase its tight-ness and mąkę pressure regulation of dosing liquor. Handmade works which concerned making of liquor pralines shows that there is a relationship between intensity of dosing and quality of sugar crust.
PL
W pracy przedstawiono możliwość zautomatyzowanej detekcji i pomiaru długości pęknięcia zmęczeniowego w trakcie realizacji cyklicznie zmiennego obciążenia. W zaproponowanym rozwiązaniu analiza pęknięcia odbywa się poprzez pomiar rozkładów przemieszczeń w obszarach przewidywanych pęknięć z zastosowaniem szybkiej metody cyfrowej korelacji obrazu. Opracowana metoda analizy pęknięć została zaimplementowana w oryginalnym systemie badawczym opracowanym we współpracy Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Analiza wyników badań wskazuje na znaczny potencjał aplikacyjny opracowanego systemu w zastosowaniach praktycznych, w szczególności w analizie wielkości charakteryzujących zmęczeniowe własności materiałów i konstrukcji w fazie inicjacji i propagacji pęknięć zmęczeniowych.
EN
New possibilities of an automated detection and measurement of fatigue crack length under cyclic loading conditions have been presented in the paper. In the proposed solution the fatigue crack analysis is realised by the displacement distribution measurement in fatigue cracking zones with the use of the digital image correlation method. The elaborated method was implemented in the original measurement system developed in the cooperation of the Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute in Radom and the University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz. Analysis of the results indicates on essential application potential of the developed FatigueVIEW system in practical applications, particularly in the investigations realised in research laboratory conditions. For example, proposed solution may be used for determination of fatigue properties of materials and structures in the fatigue crack growth phase.
PL
W artykule przedstawiono sposób sterowania badań obróbek erozyjnych i budowę stanowiska. Stanowisko charakteryzuje się modułową budową, w której rozdzielono napęd elektrod oraz obszar obróbki, co w znacznym stopniu poszerza jego możliwości badawcze. Układ kontroli parametrów obróbki oraz sterowania stanowiskiem składa się z opracowanego programu na komputer klasy PC komunikującego się ze sterownikiem modułów we/wy. Układ taki umożliwia bazowanie elektrod przed obróbką oraz po uwzględnieniu pomiarów ciśnienia elektrolitu, sterowanie on-line takimi parametrami procesu jak: prędkość posuwowa elektrody roboczej, częstotliwości drgań elektrod, synchronizacja drgań elektrod, grubość szczeliny międzyelektrodowej. Prowadzenie badań obróbek erozyjnych na tego typu stanowiskach umożliwi weryfikację modeli matematycznych procesu oraz rozwój aktywnych, typu on-line, układów sterowania łączących wyniki badań teoretycznych z pomiarami parametrów w trakcie obróbki.
EN
The paper presents control method of the research process for erosion machining and construction of the stand. The stand has modular design, with separated electrodes drive and machining area, which greatly expands its research capabilities. The stand controller is supplying machining parameters and it consists of a PC program communicating with the PLC I/O modules. This arrangement allows initial referencing of the electrodes before machining and, based on measurements of the electrolyte pressure, on-line control for parameters such as: feed rate of the working electrode, electrode oscillation frequency, synchronization of electrodes oscillation, the inter electrodes gap thickness. Conducting erosion machining experiments on this type of stand allows to verify a mathematical models of the process and lets to develop an active type of on-line control, connecting the theoretical results with measurements of parameters during machining.
EN
Displacement measurement in systems exploring the mechanical properties of materials may relate to different physical quantities. It is often related to the measurement of the displacement of working elements executing the load or the measurement of the elongation of the tested measurement area. From the technical point of view, the most complicated aspect to measure is the elongation of the tested measurement area, particularly for objects that have a structure that makes it difficult to mount external sensors, such as inductive, piezoelectric or laser extensometers. The “whole measurement procedure” is based on the detection of the marker’s location. Displacements of markers between adjacent frames exceeding a fixed value are treated as a rupture in the tested object. The disappearance of one of the markers from the camera’s view is treated also as the object rupture. Very good results of marker detection on transparent materials were obtained by the using a fluorescent marker and lighting it with ultraviolet light.
PL
Pomiar przemieszczenia w systemach do badań własności mechanicznych może dotyczyć różnych wielkości fizycznych. Najczęściej związany jest z pomiarem przemieszczenia elementów roboczych realizujący obciążenie, pomiarem odległości pomiędzy uchwytami, w których mocowane są obiekty badań lub pomiarem wydłużenia ich części pomiarowej. Najbardziej skomplikowany z technicznego punktu widzenia jest pomiar wydłużenia części pomiarowej obiektów badań, w szczególności w przypadku obiektów, których budowa utrudnia mocowanie zewnętrznych czujników, takich jak np. czujniki tensometryczne, indukcyjne, laserowe lub piezoelektryczne. Proponowana metoda pomiaru opiera się na detekcji położenia znaczników. Przemieszczenia znaczników pomiędzy sąsiednimi ramkami obrazu przekraczające założoną wartość traktowane są jako zerwanie obiektu. Jako zerwanie obiektu traktowane jest również zniknięcie z pola widzenia kamery jednego ze znaczników. Bardzo dobre wyniki detekcji znacznika na materiałach transparentnych uzyskano, używając fluorescencyjnego znacznika i oświetlając go światłem ultrafioletowym.
EN
The paper presents a method of fast displacement and strain analysis based on digital image correlation (DIC) and multi-processor graphic cards (GPU). The basic assumption for the discussed displacement and strain measurement method under time variable loads was that high measurement sensitivity by simultaneously minimising measurement time consumption was possible. For this purpose special computing procedures based on multi-processor graphic cards (GPU) were developed that significantly reduced the total time of displacement and strain analysis.
PL
W artykule zaprezentowano metodę szybkiej analizy przemieszczeń i naprężeń z wykorzystaniem cyfrowej korelacji obrazu (DIC) oraz wieloprocesorowych kart graficznych (GPU). Podstawowym założeniem omawianej metody pomiarów przemieszczeń i naprężeń w warunkach zmiennych obciążeń było osiągnięcie wysokiej czułości pomiarowej przez minimalizację czasu pomiaru. W tym celu opracowano specjalne procedury przetwarzania wykorzystujące wieloprocesorową kartę graficzną (GPU), w znaczącym stopniu redukujące całkowity czas procesu analizy przemieszczeń i naprężeń.
14
Content available Research of electrolyte low loss in typical ECM gaps
EN
This paper presents the results of research of hydraulic loss during electrolyte flow through gaps typical for ECM machining. The research was conducted on a test station where inducing an oscillatory movement of electrodes was possible. Appropriately prepared electrodes with curvilinear outlines were placed in a machining unit which allowed for measuring the pressure of the electrolyte flow in eight points on the electrode surface and also interelectrode gap inlet and outlet. Additionally, the results of pressure measurements were compared with results obtained from a computer simulation.
15
Content available remote Usage of Digital Image Correlation in Analysis of Cracking Processes
EN
In this paper, the analysis of the possibilities of using Digital Image Correlation (DIC) based on Graphics Processing Unit (GPU) for strain analysis in fatigue cracking processes is presented. The basic assumption for the discussed displacement and strain measurement method under time variable loads was obtaining high measurement sensitivity by simultaneously minimizing the measurement time consumption. For this purpose special computing procedures based on multiprocessor graphic cards were developed, which significantly reduced the total time of displacement and strain analysis. The developed digital procedure for correlation of images has been used for an example of displacement analysis in the method of fatigue crack propagation testing in airplane riveted joints. In this paper are presented the results of the researches of the team run by professor Antoni Zabłudowski.
16
Content available remote Control Algorithms in Multi-Agent Environment
EN
In this paper the general information regarding controlling multi-agent systems has been given. The simulation results of using algorithms, proposed by authors, used for controlling groups of robots servicing the virtual library has been presented. These simulations concerned estimation of following parameters: number of iterations needed to complete a task, average customer service time and average customer awaiting service time in function of number of robots, size of library and number of exchange points.
17
Content available Wąbrzeźno city broadband IP network
EN
In the paper the designing project (plan) of Wąbrzeźno City broadband IP optical network has been presented. The extended version of network plan constitute technical part of network Feasibility Study, that will be implemented in Wąbrzeźno and be financed from European Regional Development Funds. The network plan presented in the paper contains both topological structure of fiber optic network as well as the active equipment for the network. In the project described in the paper it has been suggested to use Modular Cable System - MCS for passive infrastructure and Metro Ethernet technology for active equipment. The presented solution provides low cost of construction (CAPEX), ease of implementation of the network and low operating cost (OPEX). Moreover the parameters of installed Metro Ethernet switches in the network guarantee the scalability of the network for at least 10 years.
PL
W pracy przedstawiony został projekt szerokopasmowej sieci IP dla miasta Wąbrzeźna. Rozszerzona wersja projektu stanowi część techniczną Studium Wykonalności zadania, które będzie wdrażane w mieście Wąbrzeźno. Zadanie to będzie współfinansowane z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego. Prezentowany w pracy projekt sieci zawiera zarówno opis części pasywnej (topologia kabli optycznych), jak i części aktywnej. Dla budowy części pasywnej sieci sugeruje się wykorzystanie systemu mikrokabli. Z kolei, dla budowy części aktywnej sieci sugeruje się wykorzystanie przełączników (switchy) Metro Ethernet. Zaprezentowane w pracy rozwiązanie zapewnia niski koszt inwestycyjny (CAPEX) budowy sieci, łatwość implementacji oraz niskie koszty operacyjne (OPEX). Ponadto także parametry wydajnościowe zastosowanych w sieci przełączników Metro Ethernet zapewniają skalowalność sieci przez okres co najmniej 10 lat.
EN
The paper presents a method of improving the effectiveness of remote reading of energy meters (such as: electricity, gas and heat), with a system solutions consisting of the network topology control. Control is such a selection and eventual elimination of links to obtain a chordal ring network topology. It is shown an analysis of the use of three types of chordal rings: one fourth degree and two of the third degree, dedicated for wireless telemetry solutions. Measure of improving the effectiveness of the meters readings are: increase the reliability of readings, and reduction of a readout time.
PL
W artykule przedstawiono metodę poprawy skuteczności zdalnych odczytów liczników energii (elektrycznej, gazu, ciepła), dzięki rozwiązaniom systemowym polegającym na kontroli topologii sieci. Kontrola polega na takim doborze i ewentualnej eliminacji łączy w sposób programowy, aby uzyskać sieć o topologii pierścieni cięciwowych. Dokonano analizy możliwości zastosowania trzech typów pierścieni cięciwowych: jednego czwartego stopnia oraz dwu trzeciego stopnia, w bezprzewodowych sieciach telemetrycznych. Miarą poprawy skuteczności odczytów są zwiększenie niezawodności odczytów oraz zmniejszenie czasu odczytu.
19
Content available remote Automatic drilled holes position correction for a ship window
EN
The article presents how to measure and correct the position of the holes on the example of the ship window frame. Ship window frame is manufactured from welded blank and then bent on the bending machine and welded. In order to minimize shape deformation the frame is straightened by hand. Linear dimensions of the frame are about three times larger than the dimension of the location of the holes relative to the edge of the frame. The quality criterion for ship window requires all drilled holes to be located in a straight line. To reach this goal a special procedure was developed to distribute holes in the frame on the base of the window frame shape deviations measured first before drilling. In the following section design of a special machine tool– coordinate drill equipped with a measuring head, as a unit being able to measure and drill automatically. It allows to shuttle processing of frames and to simplify their identification. Construction of the drive and control machining is also presented. The machine has been implemented in a local company, which is a global leader in the production of ship windows.
20
Content available remote Modernizacja układu dozowania likworu i marshmallow
PL
Istniejący układ dozowania likworu i spienionej galaretki zawierający stację stemplowania mąki formierskiej został rozbudowany o dozownik pomady. Konieczne było dostosowanie nowego dozownika do systemu sterowania istniejącej linii produkcyjnej. Technologiczne próby przemysłowe potwierdziły skuteczność działania przebudowanego układu. Słowa kluczowe: dozownik, pomada, marshmallow
EN
The existing liquor and marshmallow feeding system containing flour stan ping station was extended with a pomade feeder. It was necessary to adju the purchased feeder to control parameters of existing process line. Techni logical manufacturing tests confirmed the action efficiency of reconstructe system.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.