Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 224

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  composite material
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
EN
This article presents the results of studies on the impact of the percentage of copper in the carbon composite of the railway pantograph contact strips on the maximum temperatures of the contact wire of the overhead contact line. The tests were carried out in accordance with the requirements of standards [7, 9] and TSI [4]. The obtained relationship allows for an initial assessment of the introduced materials due to the contact wire heating criterion based on the copper content of the carbon composite, which greatly facilitates the design process and the initial assessment of the pantograph slides performance. This publication also indicates the minimum value of the percentage of copper at which the standard requirements [7] for railroad wire heating are still met.
EN
In this paper, the effects of coupling agent and lignin extracted from waste cotton stalks in Xinjiang on thermaloxygen aging properties of polypropylene (PP) composites were studied. The melt index test and indoor thermal oxygen aging test was carried out on the samples treated with coupling agent. The mechanical properties, surface micromorphology, rheological properties and element composition of the materials before and after 30 days of aging were studied. The results showed that the titanate coupling agent was the best for improving the melt index and mechanical properties of PP/cotton stalk lignin composites. After the 30-day thermal oxygen aging test, the samples with 2% lignin had the best impact strength and retention rate of fracture elongation, reaching 68.9% and 77.3% respectively. The sample with 3% lignin content had the smoothen surface, no crack appeared. After aging, the increase of C=O was the least, and the crystal peak area decreased less.
EN
The effect of calcium carbonate on the creep phenomenon of glass fiber/unsaturated polyester resin composites (GFRP) (obtained by pultrusion) was investigated due to failure that happened during installation of one of the composite transmission tower. To assess long-term creep and predict the life of composites, a conventional bending method with 45-day creep and time-temperature superposition principle (TTSP) were used. In the conventional method, the composites (with and without calcium carbonate) underwent only slight deformation. It was found that their lifetime could be 25 years. However, based on the standard curve obtained by the TTSP method, significant differences were shown in the stability of calcium carbonate composite samples at 95°C (111 days) and 160°C (11 days). It was found that the addition of calcium carbonate extends the service life of the tested composites. Thus, the results obtained by the conventional method do not reflect the real behavior of the samples over time. On the other hand, the TTSP method allows better estimation of the long-term durability of composites.
PL
Zbadano wpływ węglanu wapnia na zjawisko pełzania kompozytu włókno szklane/nienasycona żywica poliestrowa (GFRP) (otrzymanego metodą pultruzji). Do oceny długoterminowego pełzania i prognozowania czasu użytkowania kompozytów stosowano konwencjonalną metodę zginania z 45-dniowym pełzaniem oraz metodę superpozycji czasowo-temperaturowej (TTSP). W konwencjonalnej metodzie kompozyty (z węglanem wapnia i bez niego) uległy tylko niewielkim odkształceniom. Stwierdzono, że czas ich użytkowania może wynosić 25 lat. Natomiast na podstawie krzywej wzorcowej, otrzymanej metodą TTSP, wykazano istotne różnice trwałości próbek kompozytów z węglanem wapnia w temperaturze 95°C (111 dni) i 160°C (11 dni). Stwierdzono, że dodatek węglanu wapnia wydłuża czas użytkowania badanych kompozytów. Wyniki uzyskane konwencjonalną metodą nie odzwierciedlają więc rzeczywistego zachowania się próbek w czasie, natomiast metoda TTSP umożliwia lepsze oszacowanie długoterminowej trwałości kompozytów.
EN
In this paper, an orthogonal experiment of 3 factors and 3 levels was firstly designed to prepare PAN pre-oxidised fibre felts with good thermal insulation properties; the range method was used to analyse the result of the orthogonal experiment, and finally the tensile properties and thermal stability were tested. Finally, pre-oxidised fibre felt composites for the coating of silica aerogel were prepared using the coating process to compound silica aerogel on re-oxidised fibre felts. Firstly, the influence of the content of silica aerogel on the heat insulation performance of the coated composite materials was analysed, and then a test of the coefficient of thermal conductivity, an experiment on the back temperature, and characterisations of the tensile properties and thermal stability of the composite coating of pre-oxidised fibre felt composites of the coating of silica aerogel were carried out. Results showed that through analysis of the orthogonal experiment, we can state that the best preparation process of pre-oxidised fibre needled felts was as follows: needle number – 2, needle depth – 8 mm, and needle frequency – 140 times/min. The transverse tensile strength of PAN pre-oxidised fibre needled felts prepared by crossly webbing of PAN pre-oxidised fibres was superior to the longitudinal tensile strength; thermogravimetric analysis showed that the pre-oxidised fibre needled felts had excellent thermal stability. The coefficient of thermal conductivity of the aerogel coating of the composites firstly decreased and then increased with an increase in the content of aerogel. Coated composites had the lowest coefficient of thermal conductivity when the aerogel content was 4% wt. At temperatures of 100 °C, 150 °C and 200 °C, the heating rate of the transient-state back temperature and the steady-state average temperature were both the lowest when the aerogel content was 6% wt.
PL
W artykule zaprojektowano ortogonalny eksperyment z 3 czynnikami i 3 poziomami w celu przygotowania wstępnie utlenionych filców PAN o dobrych właściwościach termoizolacyjnych; do analizy wyników eksperymentu ortogonalnego zastosowano metodę zakresu, a na koniec przetestowano właściwości rozciągania i stabilność termiczną. Najpierw przeanalizowano wpływ zawartości aerożelu krzemionkowego na właściwości izolacji cieplnej powleczonych materiałów kompozytowych, a następnie wykonano test współczynnika przewodności cieplnej, przeanalizowano też charakterystykę właściwości rozciągania i stabilności termicznej powłoki kompozytowej wstępnie utlenionych kompozytów filcowych. Wyniki pokazały, że poprzez analizę eksperymentu ortogonalnego można stwierdzić, że najlepszy proces przygotowania filców igłowanych charakteryzuje się następującymi parametrami: liczba igły – 2, głębokość igły – 8 mm i częstotliwość igły – 140 razy/min. Wytrzymałość poprzeczna na rozciąganie igłowanych filców z włókien PAN była lepsza niż wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne; analiza termograwimetryczna wykazała, że igłowane filce z wstępnie utlenionego włókna miały doskonałą stabilność termiczną. Współczynnik przewodności cieplnej powłoki aerożelowej kompozytów najpierw zmniejszył się, a następnie wzrósł wraz ze wzrostem zawartości aerożelu. Powlekane kompozyty miały najniższy współczynnik przewodności cieplnej, gdy zawartość aerożelu wynosiła 4% wag. W temperaturach 100, 150 i 200 °C szybkość ogrzewania i średnia temperatura w stanie ustalonym były najniższe, gdy zawartość aerożelu wynosiła 6% wag.
EN
The impact of the mass percentage of PAN-based pre-oxidised fibre felt in a composite material and of the curing temperature on the composite material’s mechanical properties were studied in order to optimise the preparation method of epoxy resin composite material. The results showed that when the dosage of PAN-based pre-oxidised fibre felt was 15% of the mass of epoxy resin and the curing temperature was 170 °C, the tensile and bending properties of the composite materials produced were the best. This study has addressed the absence of reports on this type of composite material, and is expected to lead to the development of applications for this new type of composite material.
PL
W celu zoptymalizowania metody przygotowania materiału kompozytowego z żywicy epoksydowej zbadano wpływ procentu masy wstępnie utlenionego filcu z włókien PAN w materiale kompozytowym i temperatury utwardzania na właściwości mechaniczne materiału kompozytowego. Wyniki pokazały, że najlepsze właściwości rozciągania i zginania wytwarzanych materiałów kompozytowych otrzymano dla 15% ilość wstępnie utlenionego filcu z włókien PAN w stosunku do masy żywicy epoksydowej, a optymalna temperatura utwardzania wynosiła 170 °C. Autorzy pracy oczekują, że przeprowadzone badanie doprowadzi w przyszłości do opracowania aplikacji dla nowego rodzaju materiału kompozytowego.
EN
In this paper, the combined effects of natural aging and fatigue loads are considered to assess the residual strength of wind turbine rotor blade composites under actual service environments. Firstly, a comprehensive environmental factor (CEF) methodology is adopted to quantify the combined effects of environmental factors on residual strength. Meanwhile, the artificial accelerated aging test data are used to determine the weight coefficients of the CEF. Subsequently, a two-variable function is presented to characterize the relationship among residual strength, aging time and the CEF. The natural aging test data are utilized to estimate the unknown parameters of the two-variable function. Finally, the combined effects of natural aging and fatigue loads are considered, and a residual strength model is proposed to analyze the strength degradation behaviors of the wind turbine rotor blade composites. The results indicate that fatigue loads have negative effect on the residual strength, while natural aging has both positive and negative effects on the residual strength.
EN
This paper presents the results of studies on the influence of automotive vehicle parking time on levels of the friction coefficient and wear that influence the braking efficiency of brake systems with composite discs. Discs have been produced of hypereutectic aluminium-silicon alloy (AlSi18NiMgCu) in which the Si precipitates are a reinforcing phase. On the basis of the parking time of a vehicle for a repair, the minimal (τ = 0 h) and maximal (τ = 240 h) time for an exposition on atmospheric factors has been determined, Velocities, unit pressures of brake pad on the disc rotor, and the braking distance are the equivalent of a braking distance of an vehicle with mass of 1300kg running through an built-up area with a velocity of 30 or 50 kmh. On the basis of experiment’s results, it has been stated that a car parking time of 48h causes an oxidising of the matrix, which results in a friction coefficient decrease up to 0.18 on the sliding distance of 600–700 m, As a result of the wear of the oxide layer, the friction coefficient acquired a value (>0.3) after about 600–700 m friction distance, which equals 600 rotations of the wheel. A longer parking time (240 h) causes a considerably lower decrease in friction forces, because the oxide layer will be sealed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu czasu postoju pojazdu samochodowego na wartość współczynnika tarcia i zużycia decydujących o skuteczności hamowania układów hamulcowych z kompozytowymi tarczami. Tarcze wykonano z nadeutektycznego stopu aluminium z krzemem (AlSi18NiMgCu), w którym wydzielenia Si stanowią fazę umacniającą. Na podstawie badań czasu postoju pojazdów w oczekiwaniu na naprawę w warsztacie określono minimalny (0 h) i maksymalny (240 h) czas ekspozycji na działanie czynników atmosferycznych. Prędkości, naciski klocka na tarczę i droga tarcia odpowiadają hamowaniu samochodu osobowego o masie do 1300 kg poruszającego się w obszarze zabudowanym z maksymalną prędkością 30 lub 50 km/h. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że postój samochodu przez 48 h powoduje utlenianie osnowy, co skutkuje spadkiem współczynnika tarcia do 0,18 na drodze tarcia do 600 m. W wyniku zużywania powstałej warstewki tlenku współczynnik tarcia osiąga wymaganą wartość (>0,3) po około 600–700 m drogi tarcia, co odpowiada ponad 600 obrotom koła. Dłuższy postój (240 h) powoduje znacznie mniejszy spadek sił hamowania, ponieważ warstwa tlenku glinu uszczelnia się.
EN
Main parameters, which characterize shear strength, are crack distribution, width of diagonal crack opening and angle of inclined crack. There are in this article, comparison crack resistant of testing reinforced concrete (RC) beams on the shear with such variable parameters like presence or absence internal reinforcement, different shear span, and presence or absence external composite reinforcement. Shear span (relative span to effective depth ratio) was acquired the following values: a/d=2, 1.5, 1. For internal reinforcement, rebar’s A240C with diameter 8 mm and steps 100 mm was chosen. The composite FRCM system was like external reinforcement with three stripe of composite fabric with width 70 mm and step 100 mm. Eight RC beams were tested. After testing, we discovered that the most influenced on the serviceability capacity was shear span. Internal transverse reinforcing increased shear strength on the same level and it was independent from shear span and other factors. Only quantity of reinforcing determine level of increasing shear capacity. FRCM system is efficient strengthening system, which significant increase shear crack resistant for RC beams. External FRCM reinforcing increase shear crack resistance on the same percentage and independent from presence or absence internal reinforcement.
PL
W konstrukcjach wzmacnianych kompozytami klejonymi do powierzchni betonu najbardziej newralgicznym elementem wzmocnienia są właśnie połączenia klejone. W artykule przedstawiono analizę wyników badań przyczepności wykonanych na beleczkach zginanych. Wykazano, że bez jednoznacznego i jednolitego określenia obciążenia niszczącego niemożliwa jest analiza tego typu badań, a proponowane na ich podstawie modele obliczeniowe są z tego względu niepoprawne. Najistotniejszym parametrem okazał się wpływ wewnętrznego zbrojenia stalowego i jego granicy plastyczności i to niezależnie od pozostałych parametrów takich jak wytrzymałość betonu, typ kompozytu a także geometria elementu.
EN
In structures strengthened with Externally Bonded Reinforcement the glued joint is the most sensitive part of the element. The paper presents an analysis of the results of bond tests performed on beams. It was shown that without a unified and uniform determination of the ultimate load, it is impossible to analyze this type of research, and the calculation models proposed on their basis are therefore incorrect. The most important parameter turned out to be the influence of internal steel reinforcement and its yield point, regardless of other parameters such as concrete strength, type of composite and element geometry.
EN
It is clear that the advantages of fibre glass-reinforced plastics surpass those of steel, but the failure analysis of composite structures is much more complex than that of isotropic materials as composite materials may fail in a variety of ways. In order to simulate the damage and fracture of bolted joints of fibre reinforced composite, the bond-based peridynamic method suitable for elastic, brittle and anisotropic characteristics of composite material is used. The peridynamic model for composite laminate is validated by the finite element method. Then a peridynamic program of composite damage is applied to calculating the damage of bolted joint structure and the damage propagation process and failure mode of the structure is obtained.
11
Content available remote Eksperymentalna analiza modalna hybrydowej belki z polimerobetonu zbrojonego
PL
W artykule przedstawiono wyniki eksperymentalnej analizy modalnej innowacyjnej belki wykonanej z materiału kompozytowego zbrojonego prętami stalowymi. Badania miały na celu porównanie właściwości dynamicznych tego rodzaju hybrydowego połączenia do profilu stalowego wypełnionego kompozytem i belki w całości wykonanej z kompozytu.
EN
The paper presents results of experimental modal analysis of hybrid composite beam reinforced with steel rods. The purpose of the research was comparison dynamic properties of this type of connection composite material and steel to steel profile filled with polymer concrete and beam made entirely of composite.
EN
The article presents the verification of FEM modelling of composite materials based on the results of static strength test. The aim of the work was to examine whether the applied modelling of composite materials is correct and verify it with finite element method (FEM). The composite structure of the PW-6U glider was used as a model. In the program the numerical model (geometry and finite element mesh) of the glider’s wing was created. The wing is made of glass fabrics and a spar with flanges with a glass roving. The composite structure of the wing, including composition, layout and thickness of laminate layers, fiber arrangement was exactly modelled in the program and then subjected to loads. Having the measurements from the static strength tests of the glider, the numerical results were compared with the experimental results. Thanks to the applied modelling, the obtained numerical results were satisfactory and very close to the experimental results from the structural static tests of the glider. Therefore, it can be concluded that the conducted verification of FEM modelling of composite materials is correct. Nowadays application of composite materials is increasingly expanding. Therefore, the modelling of composites becomes a significant issue. FEM modeling allows verification of the structure. At the stage of modelling modifications can be implemented and thus time and costs associated with subsequent changes in the production process may be saved. This is a very good solution which already at the design stage of the structure allows examination of its strength.
PL
Artykuł prezentuje weryfikację modelowania MES materiałów kompozytowych na podstawie wyników statycznej próby wytrzymałościowej. Celem pracy było zbadanie, czy zastosowane modelowanie kompozytów jest prawidłowe, i zweryfikowanie tego metodą elementów skończonych (MES). Jako modelu użyto konstrukcji kompozytowego szybowca PW-6U. W programie wykonano model obliczeniowy (geometrię oraz siatkę elementów skończonych) skrzydła szybowca. Skrzydło jest zbudowane ze szklanych tkanin oraz dźwigara z pasami z włókna szklanego. Kompozytową strukturę skrzydła, opisaną m.in. przez rozmieszczenie, układ i grubość warstw oraz ułożenie włókien, dokładnie zamodelowano w programie, a następnie poddano obciążeniom. Na podstawie pomiarów ze statycznych prób wytrzymałościowych szybowca porównano wyniki numeryczne z wynikami eksperymentalnymi. Dzięki zastosowanemu modelowaniu uzyskano zadowalające wyniki numeryczne, bardzo zbliżone do wyników eksperymentalnych z prób statycznych szybowca. Dlatego można stwierdzić, że przeprowadzona weryfikacja modelowania MES materiałów kompozytowych jest prawidłowa. W dzisiejszych czasach zastosowanie materiałów kompozytowych coraz bardziej się rozszerza. Dlatego modelowanie kompozytów staje się istotnym zagadnieniem. Modelowanie metodą elementów skończonych pozwala na weryfikację konstrukcji. Na etapie modelowania można dokonać jeszcze ewentualnych modyfikacji i tym samym zaoszczędzić czas oraz ograniczyć późniejsze koszty związane ze zmianami w procesie produkcji. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, które już w fazie projektowania konstrukcji pozwala na zbadanie jej wytrzymałości.
EN
The subject of this article is the finite element method (FEM) simulation of the multi-layered rectangular composite beam subjected to three-point bending test. The study is focused on the composite beams made of glass or carbon fibre-reinforced laminates (glass fibrereinforced polymer [GFRP] and carbon fibre-reinforced polymer [CFRP]) for which different laminate stacking were addressed. Three beam geometries with various length-to-thickness ratios included short beam shear (SBS) test, provided the beam is short relative to its thickness, which maximised the induced shear stresses. Simulation included the application of Tsai-Hill, Hoffman, Tsai-Wu, Hashin and Puck failure criteria to perform the composite beam failure analysis wherein the matrix and fibre failure were considered separately. Numerical failure studies also aimed to verify the beam failure modes and the participation of stress tensor elements in material failure.
EN
Infrared thermography using ultrasound thermal excitation of the tested material is one of the most effective methods in non-destructive testing of a multi-layer aramid composite. This type of material is very popular in the construction of light ballistic armours. Typical defects are delamination between layers of aramid fabric joined by resin. They are usually filled with air. Delamination located deep under the surface of the test generates very weak temperature signals. They are often at the level of noise. To reduce the impact of noise on the detection of a defect, special methods of image analysis (thermograms) are used. Such methods include principal component analysis and wavelet analysis. Principal Component Analysis is a relatively new procedure of statistical data treatment, which is becoming increasingly popular in non-destructive testing. Mathematically, it is often regarded as implementation of the so-called singular values decomposition technique, which allows extracting of spatial information from a matrix of source data. The wavelet analysis is an integral transform, which represents the convolution of an analysed process with a special mother function called wavelet. Wavelets are characterized by two parameters: scale and shift. The paper presents a comparison of the efficacy of these methods in the detection of defects in the multilayer composite reinforced aramid fibre.
EN
The recent years have seen numerous developments in the research and headway of graphene, the thinnest two-dimensional nuclear material. Graphene-based materials and their composites have promising applications in an extensive variety of fields; for example, gadgets, biomedical guides, films, adaptable wearable sensors, and actuators. The most recent investigations and movement in this branch of knowledge regularly deliver conflicting or uncertain outcomes. This article evaluates and outlines the distributed information in order to give a basic and complete diagram of the cutting edge. Initially, the particular basic nature of accessible graphene materials is illustrated as well as the distinctive generation methods accessible thus far. The appraisal at that point talks about the different composites that center diverse sub-practical routines; for example, mechanical and aggregate utilitarian applications (e.g., vitality, hardware biomedical, layers, and sensors). The use of graphene and its subsidiaries in the fabricate of nanocomposites with various polymer frameworks has been inspected. And finally, an ending and point of view are given to talking about the rest of the difficulties for graphene nanocomposites in useful science and building.
PL
Przeprowadzono analizę porównawczą dotyczącą elementów wzmocnionych materiałami kompozytowymi. Wykazano, że zniszczenie nie jest wyłącznie skutkiem przekroczenia dopuszczalnych naprężeń przyczepności na styku kompozyt – beton. Jest to również wynik działania sił poprzecznych i braku równowagi sił w węzłach zastępczej kratownicy opisanej przez Mörscha, a konstrukcje wzmacniane wykazują wady źle zaprojektowanego elementu żelbetowego.
EN
In the article the comparative analysis on the elements retrofitted with composite materials was performed. It has been shown that the failure occurs not only as the result of exceeding the permissible adhesion stresses at the composite-concrete interface. It is mainly the consequence of transverse forces action and the imbalance of forces in the truss nodes described by Mörsch, and such a reinforced structures show defects of a wrongly designed element.
PL
Omówiono metody diagnostyki, napraw i wzmacniania silosów z betonu sprężonego. Przedstawiono kilka przypadków diagnostyki i napraw tych konstrukcji oraz przykładów wzmocnienia obwodowego za pomocą cięgien lub obejm sprężających. Opisano nowe systemy kotwienia i zabezpieczenia cięgien sprężających, a także nowe technologie sprężania konstrukcji odporne na korozję.
EN
The subject of the paper are the methods of diagnostics, repairs and strengthening of prestressed concrete silos. Several cases of diagnostics and repairs of these structures as well as examples of circumferential reinforcement by means of tendons or prestressed hoops are presented. New anchoring and protection systems for prestressing tendons as well as new corrosion-resistant prestressing technologies have also been described.
18
Content available remote Flexural performance of fibre reinforced composite beams - numerical analysis
EN
This paper deals with multi-layered FRP composite beams subjected to the three-point bending test. The study is focused on the flexural performance of rectangular composite beams made of glass or carbon fibre-reinforced laminates (GFRP and CFRP). Depending on the fibre orientation, various laminate systems were analysed with the main focus on [08]T and [908]T layups. Tests on three beams with different length-to-thickness ratios included a three-point short beam shear test (SBS), assuming a relatively short beam is in relation to its thickness, which maximized the induced shear stresses. Additionally, two variants of boundary conditions were discussed with layers oriented parallel and perpendicular to the loading plane. Geometrically nonlinear analysis aimed to verify the load-midspan deflection curves for various fibre-reinforced composite beams was performed. The presented initial results concern comparative numerical analysis performed by the finite element method (FEM), which is found to be crucial before further experimental research.
PL
Artykuł dotyczy wielowarstwowych belek kompozytowych typu FRP poddanych trzypunktowej próbie zginania. Badania koncentrują się na wytrzymałości na zginanie prostokątnych belek kompozytowych wykonanych z kompozytów włóknistych wzmacnianych włóknem szklanym lub węglowym (GFRP i CFRP). W zależności od kierunku ułożenia włókien analizie poddano różne konfiguracje laminatów ze szczególnym uwzględnieniem układów [08]T i [908]T. Analizę numeryczną wykonano dla trzech belek o różnych stosunkach długości do grubości, w tym również trzypunktowy test zginania krótkiej belki (SBS) w celu zmaksymalizowania naprężeń ścinających. Dodatkowo przedstawiono dwa warianty warunków brzegowych z warstwami ułożonymi równolegle lub prostopadle do płaszczyzny obciążenia. Przeprowadzono geometryczną analizę nieliniową w celu zweryfikowania krzywych obciążenie-ugięcie dla różnych wariantów belek wykonanych z kompozytów włóknistych. Przedstawione wstępne wyniki dotyczą porównawczej analizy numerycznej, wykonanej z zastosowaniem metody elementów skończonych (MES), która ma kluczowe znaczenie przed dalszymi badaniami eksperymentalnymi.
EN
Background: a humidity sensor is used to sense and measure the relative humidity of air. A new composite system has been fabricated using environmental pollutants such as carbon black and low-cost zinc oxide, and it acts as a humidity sensor. Residual life of the sensor is calculated and an expert system is modelled. For properties and nature confirmation, characterization is performed, and a sensing material is fabricated. Methodology: characterization is performed on the fabricated material. Complex impedance spectroscopy (CIS), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM) are all used to confirm the surface roughness, its composite nature as well as the morphology of the composite. The residual lifetime of the fabricated humidity sensor is calculated by means of accelerated life testing. An intelligent model is designed using artificial intelligence techniques, including the artificial neural network (ANN), fuzzy inference system (FIS) and adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS). Results: maximum conductivity obtained is 6.4£10−3 S/cm when zinc oxide is doped with 80% of carbon black. Conclusion: the solid composite obtained possesses good humidity-sensing capability in the range of 30–95%. ANFIS exhibits the maximum prediction accuracy, with an error rate of just 1.1%.
EN
In this study, we investigated the bonding mechanism of surface-treated steel with an Al-Si alloy in order to produce steel-aluminum (STL-Al) hybrid composite materials by cast-bonding. The results showed that there are differences in the phase and properties of the hybrid composite materials bonded specimens depending on the surface treatment of the steel sheet used, and that the bonding conditions can be controlled further by detailed conditions of the surface treatment. Based on the interfacial bonding strengths measured here, the galvanized surface treatment induced metallurgical bonding to form a reaction layer on the bonding surface and was determined to be the most effective surface treatment.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.