Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aktywność enzymatyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Ozon jest alotropową odmianą tlenu o wysokiej reaktywności. Podstawowa metoda otrzymywania ozonu polega na zastosowaniu wyładowań elektrycznych (zwłaszcza cichych, koronowych i powierzchniowych), których energia powoduje jego powstawanie w strumieniu powietrza lub tlenu. Ozon w przemyśle stosowany jest formie gazowej lub jako roztwór wodny. Ze względu na swoje właściwości wykorzystywany jest w wielu gałęziach przemysłu jako środek odkażający oraz dezodorujący. Dzięki zdolności do rozkładu substancji organicznych znalazł również zastosowanie w przemyśle spożywczym, szczególnie do usuwania pozostałości pestycydów i wydłużania trwałości przechowalniczej surowców pochodzenia roślinnego. Dzięki ozonowaniu można także modyfikować wybrane parametry surowców przemysłu spożywczego, takie jak potencjał antyoksydacyjny, zawartość polifenoli czy aktywność enzymatyczna. Największą zaletą stosowania ozonu jest to, że nie powoduje dodatkowego zanieczyszczania, ponieważ w kontakcie z materiałami stałymi rozkłada się do tlenu cząsteczkowego.
EN
Ozone is a high reactive triatomic form of oxygen. The basic method of ozone generation base on the electric discharges (especially silent, corona and surface), which energy causes the formation of triatomic molecules in the air or oxygen stream. The ozone can be use in the industry as a gaseous form or as a solution. Ozone due to its properties, it could be used as a disinfectant or deodorizer in many industries. Ozone is able to degrade organic substances, and can be applied in the food industry, especially for removing pesticide residues and extending shelf life of raw materials of plant origin. Thanks to ozonization, the selected parameters of food industry raw materials, such as antioxidant potential, polyphenol content or enzymatic activity can also be modified. The biggest advantage of using ozone is that it does not cause additional fouling, because in contact with solid materials it decomposes into molecular oxygen.
PL
Dokonano oceny wpływu zróżnicowanych dawek zmiennego pola magnetycznego na zawartość 5-hydroksymetylofurfuralu (5-HMF) i wartość liczby diastazowej (LD) w próbach świeżego miodu gryczanego. W badaniach stosowano stałe pola magnetyczne o indukcji B = 50-80 mT (oznaczone jako pole A) oraz B = 130–150 mT (oznaczone jako pole B), jak również zmienne pole magnetyczne o częstości 50 Hz i indukcji B = 30 mT (oznaczone jako pole C). Dodatkowo do oceny miodu wykorzystano analizę zmian spektralnych w widmach ATR-FTIR. W próbach kontrolnych miodów zawartość 5-HMF wynosiła średnio 2,41 mg/kg, a przeciętna wartość liczby diastazowej 67,59. Wykazano, że wszystkie przyjęte dawki pola magnetycznego (A, B i C) wpływały (p > 0,05) na zwiększenie zawartości 5-HMF. Przeciętny udział 5-HMF w miodach poddanych działaniu pola B lub C wzrósł o ponad 50% w porównaniu z próbami kontrolnymi. Odmienny typ i dawka pola magnetycznego wpływały na zmianę LD w miodach (pole A zwiększenie, a pola B i C zmniejszenie). Stosując odpowiedni rodzaj pola magnetycznego, modyfikowano aktywność enzymatyczną miodów. Wskazano na możliwość wykorzystania pola magnetycznego do przeprowadzania procesu dekrystalizacji miodów. Wykorzystanie analizy FTIR do oceny miodów umożliwiało określenie składu miodów (zawartości cukrów).
EN
Five honeys were treated with static magnetic field (induction 450-80 mT or 130-50 mT) and alternating magnetic field (frequency 50 Hz, induction 30 mT) for 11 h to study the changes of diastase no., content of 5-hydroxymethylfurfural (5-HMF) and attenuated total reflection Fourier transform IR spectra. The mean 5-HMF content (2.41 mg/kg) increased by up to 50% after the treatment. The mean diastase no. (67.59) was changed and the enzymatic activity in honey was also modified. The FTIR analysis showed the structural changes in the honey after the treatment.
PL
Celem podjętych badań było określenie wpływu zmian w użytkowaniu terenów założeń rezydencjonalnofolwarcznych powiatu kamieńskiego, w których funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne, na właściwości chemiczne i biochemiczne gleb. Badania przeprowadzono na próbkach gleby pobranych z głębokości 0–30 cm przy wejściu do dworku lub pałacu i na obszarze parku, w miejscowościach: Gadom, Samlino, Benice, Margowo, Stuchowo i Miłachowo. Wybrane obiekty różnią się sposobem użytkowania i zagospodarowania. W pobranych próbkach oznaczono: skład granulometryczny, zawartość węgla organicznego, azotu ogółem, azotu amonowego, azotu azotanowego, pH oraz aktywność dehydrogenaz, fosfatazy kwaśnej, fosfatazy zasadowej i ureazy. Uzyskane wyniki wykazały brak wyraźnej zależności między właściwościami gleby a lokalizacją miejsca poboru próbek. Można jednak stwierdzić, że gleba na terenach, na których rezydencje zachowane są w dobrym lub bardzo dobrym stanie, a założenia parkowe zostały poddane rewaloryzacji charakteryzowała się lepszymi właściwościami chemicznymi oraz wyższą aktywnością enzymatyczną.
EN
The aim of study was to assess of chemical properties and enzymatic activity in soil of residential and manor estates areas of Kamieński district, in which State Run Farms (PGR) have functioned. The study was carried out on soil samples collected from 0–30 cm depth at the entrance to the manor house or palace, and in the park in localities: Gadom, Samlino, Benice, Margowo, Stuchowo i Miłachowo. Selected areas differ in the way the use and development. In soil samples granulometric composition, content of organic carbon, nitrogen total, ammonium nitrogen, nitrate ammonium, pH, and activity of dehydrogenases, acid phosphatase, alkaline phosphatase, urease were determined. Obtained results showed no relationships between the properties of the soil and the place of sampling location. However, the soil in areas, where residences are kept in good or very good condition and assumptions parks have been subjected to restoration, characterized by better chemical properties and higher enzymatic activity.
EN
The aim of the study was to characterize the antimicrobial properties of 5 strains belonging to the yeast species Metschnikowia pulcherrima. The antimicrobial activity of the strains was studied by observing pulcherrimin production and inhibition of microbial growth on YPG plates. Enzymatic assays were carried out using API ZYM tests. All strains of M. pulcherrima showed α-glucosidase and leucine arylamidase activities. The widest spectrum of activity was observed for strains NCYC2321, CCY145, and CCY149. All tested strains produced pucherrimin, and the yeasts Wickerhamomyces anomalus and Dekkera bruxellensis, the bacterium Bacillus subtilis and the moulds Penicillium chrysogenum and Aspergillus brasiliensis were the most sensitive to M. pulcherrima.
EN
Communicative enzymatic indicators were used in this study to assess the quality of arable soils along main thoroughfares in Lublin. The study comprised 16 areas located by roads with similar car traffic intensity. Soil samples were collected from the topsoil layer (0-20 cm) of farmlands, at distances of 10, 30, 50 and 100 m from the road verge. The activity of 4 enzymes was measured in the samples: dehydrogenases, acid phosphatase, alkaline phosphatase and urease as well as the total content of heavy metals (Zn, Pb, Cu, Cd) and the total content of 16 polycyclic aromatic hydrocarbons. The research revealed that the activity of dehydrogenases, acid phosphatase and alkaline phosphatase rose gradually as the distance from the road increased. The maximum activity of these enzymes was observed at distances of 50-100 m or 100 m away from the road. The research findings show that unfavourable changes in arable soils located in open areas adjacent to main thoroughfares can be observed at least at a distance of 50 m.
PL
W pracy zastosowano komunikatywne wskaźniki enzymatyczne do oceny jakości gleb uprawnych położonych wzdłuż głównych tras komunikacyjnych Lublina. Badaniami objęto 16 powierzchni położonych przy drogach o zbliżonym natężeniu ruchu pojazdów samochodowych. Próbki glebowe pobrano z pól uprawnych z warstwy ornej 0-20 cm, z odległości 10, 30, 50 i 100 m od krawędzi jezdni. W pobranym materiale oznaczono: aktywność 4 enzymów: dehydrogenaz, fosfatazy kwaśnej, fosfatazy zasadowej i ureazy oraz całkowitą zawartość metali ciężkich (Zn, Pb, Cu, Cd) i sumaryczną zawartość 16 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. W glebach badanych powierzchni aktywność dehydrogenaz, fosfatazy kwaśnej i fosfatazy zasadowej wzrastała stopniowo wraz ze wzrostem odległości od krawędzi drogi. Maksymalną aktywność tych enzymów stwierdzono w odległości 50-100 m lub 100 m od drogi. Wyniki te wskazują, że niekorzystne zmiany stanu biologicznego gleb upranych na terenach otwartych przyległych do tras komunikacyjnych sięgają co najmniej na odległość do 50 m.
EN
The article presents the results of a study of microbial properties of soils influenced by emissions from the salt mine in Kłodawa vs salinity parameters. 15 medium-sized surface soil samples were collected from fields adjacent to the salt mine. The following parameters were measured in the samples: the content of water-soluble cations, pH, electrolytic conductivity, the content of carbon and nitrogen, salinity parameters - Z and SAR indexes. The following microbial properties were measured: total count of bacteria, fungi and actinobacteria and the enzymes activity. The soils under analysis were classified as luvisols soils of the good wheat complex and very good rye complex. The content of total carbon ranged from 0.86% to 5.72%, whereas the content of nitrogen ranged from 0.09% to 0.52%. Their pH was mostly alkaline and ranged from 6.25 to 8.16. It was impossible to classify them as saline soils according to the research findings and calculated parameters. There were higher values of electrolytic conductivity, Z and SAR indexes and the content of water-soluble sodium in the samples collected from direct neighbourhood of the source of emission. The research did not reveal any significant influence of higher, though diversified salinity of soils in the neighbourhood of the salt mine in Kłodawa on the count of basic groups of microorganisms and the enzymatic activity at their accumulation and humus levels. The microbial and biochemical parameters were more influenced by the content of organic matter, pH in the surface soil layers and species of plants grown rather than higher salinity. In most cases the most favourable edaphic conditions for the growth and development of microorganisms were in the epipedons under grassland and plantations of leguminous crops, especially red clover.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące właściwości mikrobiologicznych gleb będących pod wpływem emisyjnego oddziaływania kopalni soli Kłodawa na tle parametrów charakteryzujących stopień zasolenia. Do badań pobrano 15 średnich próbek powierzchniowych z pól przyległych do kopalni soli. W pobranych próbkach glebowych oznaczono zawartość kationów rozpuszczalnych w wodzie, odczyn, przewodnictwo elektrolityczne, zawartość węgla i azotu, oraz wyliczono parametry charakteryzujące stopień zasolenia takie jak współczynnik „Z” i SAR. Oznaczono także właściwości mikrobiologiczne takie jak: ogólną liczebność bakterii, grzybów i promieniowców oraz stężenie enzymów. Analizowane gleby zaliczono do gleb płowoziemnych, kompleksu pszennego dobrego i żytniego bardzo dobrego. Zawartość węgla ogólnego mieściła się w przedziale od 0,86 do 5,72%, azotu od 0,09-0,52%. Ich odczyn był w większości zasadowy a jego wartości wyrażone w jednostkach pH mieściły się w przedziale od 6,25-8,16. Uzyskane wyniki badań oraz wyliczone parametry nie pozwalały zaklasyfikować analizowanych gleb do zasolonych. Wyższe wartości przewodnictwa elektrolitycznego, wskaźnika „Z”, SAR oraz zawartości sodu rozpuszczalnego w wodzie stwierdzono w próbkach pobranych w bezpośrednim sąsiedztwie źródła emisji. Nie stwierdzono istotnego wpływu podwyższonego, choć zróżnicowanego, zasolenia gleb położonych w sąsiedztwie Kopalni Soli Kłodawa na liczebność podstawowych grup drobnoustrojów i aktywność enzymatyczną panującą w ich poziomach akumulacyjno-próchnicznych. Wspomniane parametry mikrobiologiczno-biochemiczne zależały bardziej od zawartości materii organicznej i odczynu określonego w poziomach wierzchnich oraz gatunków uprawianych roślin, niż podwyższonego zasolenia. W większości przypadków najkorzystniejsze warunki edaficzne dla wzrostu i rozwoju mikroorganizmów występowały w epipedonach pod użytkami zielonymi oraz uprawą roślin bobowatych, głównie koniczyny czerwonej.
EN
Measurements of soil enzymatic activity enable determination of the rate of regeneration of soils destroyed by fire. The aim of the study was to assess the influence of uncontrolled grass burning in spring on soil enzymatic activity. The object of the study was soil in the grassland ecosystem located in Turowola Kolonia near the town of Łęczna, Poland. Every year in spring uncontrolled grass burning is practised there. Soil samples for investigations were collected in May, July and October 2015, from depths of 0-5 and 5-10 cm, from three places: burnt soil, ecotone and area without fire. The activity of the following enzymes was measured in the samples: dehydrogenases, phosphatases, urease and protease. Grass burning had negative influence on the biological state of the soil under study, which was manifested by reduced activity of the enzymes catalysing the most important processes of transformation of organic matter. The investigations conducted 6 months after grass burning revealed that both in the ecotone and in the soil with burnt surface the enzymatic activity was similar to the activity in the control soil sample. This observation shows that soil with burnt surface achieves the state of relative biological balance, which is necessary for normal functioning of a grassland ecosystem.
PL
Pomiary aktywności enzymatycznej gleb dają możliwość określenia tempa regeneracji gleb zniszczonych przez pożar. Celem pracy była ocena wpływu niekontrolowanego, wiosennego wypalania traw na aktywność enzymatyczną gleby. Obiektem badań była gleba w obrębie ekosystemu łąkowego zlokalizowanego w miejscowości Turowola Kolonia k. Łęcznej. Na łące tej corocznie stosowane jest niekontrolowane, wiosenne wypalanie traw. Próbki glebowe do badań pobrano w maju, lipcu i październiku 2015 roku, z głębokości 0-5 i 5-10 cm, z trzech miejsc: z gleby spalonej, ekotonu i z miejsca poza pożarem. W pobranych próbkach oznaczono aktywność następujących enzymów: dehydrogenaz, fosfataz, ureazy i proteazy. Wypalanie traw miało negatywny wpływ na stan biologiczny badanej gleby, wyrażający się obniżeniem aktywności enzymów katalizujących najważniejsze procesy przemiany substancji organicznej. Badania przeprowadzone 6 miesięcy po wypaleniu traw, wykazały, że zarówno w ekotonie, jak i glebie na powierzchni spalonej aktywność badanych enzymów dorównywała ich aktywności oznaczonej w glebie kontrolnej. Świadczy to, że gleba na powierzchni spalonej uzyskuje stan względnej dynamicznej równowagi biologicznej, niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemu łąkowego.
PL
Celem podjętych badań było określenie oddziaływania nadtlenku wapnia na aktywność wybranych enzymów oksydoredukcyjnych: dehydrogenaz, oksydazy o-difenolowej oraz katalazy w glebie zanieczyszczonej olejem kreozotowym. Doświadczenie laboratoryjne przeprowadzono na próbkach gleb pobranych z poziomu ornopróchnicznego (0÷30 cm) ziem rdzawych typowych (piasek gliniasty, Corg 8.7 g·kg‒1 ). Do części ziemistych pobranego materiału glebowego wprowadzono w różnych kombinacjach olej kreozotowy typu C (w ilościach 0 i 50 g·kg‒1 ) oraz nadtlenek wapnia (w ilościach 0, 100 i 200 mg·kg‒1 ). Próbki doprowadzono do 60% maksymalnej pojemności wodnej i przechowywano w szczelnie zamkniętych szklanych pojemnikach w temperaturze 20°C. We wszystkich kombinacjach oznaczono w 1., 7., 14. i 28. dniu doświadczenia aktywność dehydrogenaz, oksydazy o-difenolowej oraz katalazy. Zanieczyszczenie gleby olejem kreozotowym w dawce 50 g·kg‒1 spowodowało inhibicję aktywności oznaczanych oksydoreduktaz, co szczególnie uwidoczniło się w aktywności oksydazy o-difenolowej oraz katalazy. Wprowadzenie nadtlenku wapnia w dawce 100 mg·kg‒1 zarówno do gleby zanieczyszczonej, jak i niezanieczyszczonej olejem kreozotowym w niewielkim stopniu spowodowało zmiany aktywności oznaczanych enzymów. Natomiast zastosowanie CaO2 w dawce 200 mg·kg‒1 przyczyniło się do poprawy aktywności dehydrogenaz i katalazy w glebie zawierającej olej kreozotowy.
EN
The aim of study was the assessment of calcium peroxide influence on some oxidoreductases (dehydrogenase, o-diphenol oxidase, catalase) activities in soil contaminated with creosote. The laboratory experiment was carried out on loamy sand samples with organic carbon content of 8.7 g·kg‒1 . Different combination of creosote (0 and 50 g·kg‒1 ) and calcium peroxide (0, 100 and 200 mg·kg‒1 ) were added to soil samples. The soil samples were adjusted to 60% maximum water holding capacity, and they were incubated in tightly closed glass containers at a temperature of 20°C. Activity of dehydrogenase, o-diphenol oxidase and catalase was determined on day 1, 7, 14 and 28. Soil contamination with creosote caused inhibition of analyzed oxidoreductases, especially o-diphenol oxidase and catalase. Application of calcium peroxide at the dosage of 100 mg·kg‒1 to non-contaminated soil and to soil with creosote usually had only a little impact on the activity of determined enzymes. However application of CaO2 at the dosage of 200 mg·kg‒1 caused increase in dehydrogenase and catalase in soil containing creosote.
PL
Celem podjętych badań było porównanie aktywności enzymów w wybranych podłożach ogrodniczych, które pozwoliło na ocenę ich przydatności do deklarowanych przez producentów zastosowań. Do analiz wykorzystano dostępne na rynku podłoża ogrodnicze: podłoże warzywno-kwiatowe wzbogacone w mikroorganizmy (prod. Evolution Group), podłoże uniwersalne (prod. Hollas), torf ogrodniczy kwaśny (prod. Kronen), podłoże uniwersalne (prod. Sterlux), podłoże do wysiewu i pikowania (prod. Hollas), torf ogrodniczy odkwaszony (prod. Nowy Chwalim). W podłożach oznaczono aktywność czterech enzymów z klasy oksydoreduktaz (dehydrogenaz, katalazy, peroksydaz i reduktazy azotanowej), czterech enzymów z klasy hydrolaz (fosfatazy kwaśnej, fosfatazy alkalicznej, proteaz i ureazy), odczyn oraz zawartość materii organicznej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że aktywność enzymatyczna badanych podłoży ogrodniczych była zróżnicowana, a zaobserwowane różnice zależały zarówno od rodzaju podłoża, jego pH, jak i rodzaju enzymu. Największą aktywnością, zwłaszcza oksydoreduktaz, charakteryzowało się podłoże warzywno-kwiatowe wzbogacone w mikroorganizmy. Największe różnice pomiędzy podłożami wykazano w aktywności fosfataz, nie stwierdzono natomiast istotnych różnic w aktywności peroksydaz i ureazy. Można zatem wywnioskować, że podłoże wzbogacone w mikroorganizmy jest najbardziej przydatne do upraw warzywno-kwiatowych.
EN
The aim of the study was to compare the activity of enzymes in selected horticultural growing media. Analysed media included: vegetable and flower growing medium enriched in microorganisms (Evolution Group), universal growing medium (Hollas), universal growing medium (Sterlux), growing medium for sowing and transplanting (Hollas); horticultural acid peat (Kronen) and horticultural de-acidified peat (Nowy Chwalim). The activity of four enzymes from the class of oxidoreductases: dehydrogenase, catalase, peroxidase, nitrate reductase and four enzymes from the class of hydrolases: acid phosphatase, alkaline phosphatase, urease and proteases, was determined in growing media. In addition, pH and the organic matter content were analysed. Enzymatic activity varied across horticultural growing media and the observed differences depended on the type of growing medium, pH and the type of the enzyme. The highest activity of enzymes, especially oxidoreductases, was observed in vegetable and flower growing medium enriched in microorganisms. The biggest differences among the substrates were found in the activity of phosphatases, whereas no significant differences in the activity of peroxidase and urease were observed. It could, therefore, be concluded that the medium enriched in microorganisms is most useful in flower and vegetable crops.
EN
The aim of the research was to determine an enzymatic activity and the number of bacteria, Actinomycatales and fungi in anthropogenic soils formed from post-mining materials. Experimental factors included two crop formations and three levels of mineral fertilization. The conducted research showed that higher microbiological activity occurred in the soils from the fodder- frumentaceous crop rotation, where lucerne had been cultivated for four years. Important influence of mineral fertilization on the microbiological activity of soils in frumentaceous-rapeseed crop rotation was found, whereas in soils where fodder-frumentaceous crop rotation was implemented, no major influence of mineral fertilization on soil’s microbiological activity was found.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie aktywności enzymatycznej oraz liczebności bakterii, promieniowców i grzybów w glebach antropogenicznych wytworzonych z gruntów pogórniczych. Czynnikami doświadczenia były dwa płodozmiany oraz trzy poziomy dawki nawożenia mineralnego. Przeprowadzone badania wykazały, że wiekszą aktywnością mikrobiologiczną charakteryzowały się gleby pobrane spod płodozmianu paszowo-zbożowego, w którym przez cztery lata uprawiana była lucerna. Stwierdzono istotny wpływ nawożenia mineralnego na aktywność mikrobiologiczna gleb w płodozmianie zbożowo-rzepakowym, natomiast w glebach, na których stosowany był płodozmian paszowo-zbożowy, nie stwierdzono istotnego wpływu nawożenia mineralnego na aktywność mikrobiologiczną gleby.
PL
W pracy podjęto próbę oceny oddziaływania śmietników miejskich na wybrane właściwości chemiczne i biochemiczne gleb. Oceny tej dokonano na podstawie wybranych wskaźników chemicznych i biochemicznych odzwierciedlających specyficzne procesy zachodzące w środowisku glebowym. Badaniami objęto pięć osiedlowych śmietników miejskich zlokalizowanych na terenie miasta Łęczna w województwie lubelskim. Odniesieniem były próbki glebowe pobrane z terenu trawnika usytuowanego w odległości około 800–1200 m od wytypowanych śmietników. W glebach wokół wszystkich testowanych śmietników stwierdzono kilkakrotnie większą aktywność dehydrogenaz, fosfataz i ureazy oraz kilkakrotnie większą zawartość azotu amonowego i przyswajalnych form fosforu niż w glebie z trawnika. Wiązało się to z dopływem do środowiska glebowego odpadów pochodzenia organicznego. Wykazano również tendencję do nagromadzania metali ciężkich w glebach otaczających wytypowane śmietniki.
EN
In this study, an attempt was made to assess the effects of municipal refuse container sheds on some chemical and biochemical properties of soils. This assessment was made on the basis of selected chemical and biochemical indicators reflecting specific processes of the soil ecosystem. The study covered five residential district refuse sheds located within the town of Łęczna in Lubelskie Voivodeship. Soil samples from a plot located 800–1200 m from the selected refuse sheds served as reference. The activity of dehydrogenases, phosphatases and urease and content of ammonia nitrogen and absorbable forms of nitrogen were observed to be several times higher in soils around the studied sheds than in the reference soil. This was related to the flow of waste of organic origin into the soil environment. Tendencies of heavy metal accumulation in soils surrounding the studied sheds were also demonstrated.
EN
The paper presents characterisation of the eco-chemical condition and potential threats to soils of goose farms on the basis of recent monitoring of a 15-year measuring cycle. It was demonstrated that the observed soil enzymatic inactivation progressing with years of investigations on the examined farms was significantly associated with a very high content of mineral nitrogen and available forms of phosphorus. A distinct tendency towards increased content of heavy metals in soils derived from these farms as well as in their direct neighbourhood observed with the passage of time poses a serious hazard to the environment.
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę ekochemicznego stanu i potencjału zagrożenia gleb na terenie ferm gęsi, na podstawie monitoringu obejmującego dotychczasowy, 15-letni cykl pomiarowy. Wykazano, że postępująca z upływem lat badań inaktywacja enzymatyczna gleb na fermach wiązała się istotnie z bardzo wysoką zawartością azotu mineralnego i przyswajalnych form fosforu. Obserwowana z upływem czasu wyraźna tendencja do wzrostu zawartości metali ciężkich w glebach na fermach i w ich bezpośrednim sąsiedztwie stanowi poważne zagrożenie dla środowiska.
EN
The aim of the research was to assess the microbiological (number of heterotrophic bacteria, actinobacteria and moulds) and biochemical (urease and acid phosphatase activity) state of peat with the admixture of composts produced from sewage sludge. An additional aim of the research was to demonstrate the influence of those substrates on the morphological traits of scarlet sage (height, number and length of shoots, number of buds and inflorescences, greenness index (SPAD)). Composts produced from sewage sludge, wheat, maize and lupine straw were mixed with peat, where their percentage varied from 25% to 75%. The substrate which included the composts applied in the experiment had a higher number of heterotrophic bacteria and a higher acid phosphatase activity level than the control substrate (peat). The multiplication of moulds and actinobacteria was more intensive than in the peat only in the combinations with K3 (sewage sludge 50%+sawdust 20%+ lupine straw 30%) and K4 (sewage sludge 50%+sawdust 20%+fresh maize straw 30%) composts, whereas the highest urease activity level was observed in the soils produced from K1 (sewage sludge 50%+sawdust 20%+white straw 30%) compost. The most optimal development of plants was observed in the substrate with compost produced from wheat straw. Composts produced from municipal sewage sludge were found to be suitable for growing scarlet sage. However, their effect depends on the percentage of high peat in the substrate.
PL
Celem badań była ocena stanu mikrobiologicznego (liczba bakterii heterotrofi cznych, promieniowców, pleśni) i biochemicznego (aktywność ureazy i fosfatazy kwaśnej) torfu z domieszką kompostów wytworzonych na bazie osadu ściekowego. Ponadto celem badań było wykazanie wpływu niniejszych podłoży na cechy morfologiczne szałwii błyszczącej (wysokość, liczba i długości pędów, liczba pąków i kwiatostanów, indeks zazielenienia (SPAD)). Komposty wyprodukowane z osadu ściekowego, słomy pszennej, kukurydzianej i łubinowej zmieszano z torfem w różnym udziale procentowym, od 25% do 75%. Podłoża zawierające w swoim składzie komposty charakteryzowały się wyższą niż podłoże kontrolne (torf) liczbą bakterii heterotroficznych oraz wyższą aktywnością fosfatazy kwaśnej. Silniejsze namnażanie grzybów pleśniowych oraz promieniowców w stosunku do kombinacji kontrolnej odnotowano jedynie w przypadku w kombinacji K3 (50% osadu ściekowego + 20% trociny + 30% słomy łubinowej) i K4 (50% osadu ściekowego + 20% trociny + 30% świeżej słomy kukurydzianej). Natomiast najwyższy poziom aktywności ureazy zaobserwowano w obiekcie K1 (50% osadu ściekowego + 20% trociny + 30% słomy pszennej). Najbardziej optymalny rozwój roślin zaobserwowano na podłożach wyprodukowanych na bazie kompostu z dodatkiem słomy pszennej. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że komposty wyprodukowane z komunalnych osadów ściekowych mogą być stosowane w uprawie szałwii błyszczącej. Ich działanie zależy od procentowego udziału kompostów w podłożu.
PL
Zbadano glebę po dwuletnim (2009–2010) doświadczeniu wazonowym przeprowadzonym w Siedlcach, w trzech powtórzeniach, W eksperymencie uwzględniono: 1 – ilość Ni w glebie (0, 75, 150 i 225 mg kg-1 gleby, przez stosowanie wodnego roztworu NiSO4 7H2O); 2 – wapnowanie (0 i Ca wg 1Hh, w formie CaCO3); 3 – materiały organiczne (słoma żytnia w dawce 4 t ha-1 i węgiel brunatny w dawce 40 t ha-1). W doświadczeniu testowano kupkówkę pospolitą zebraną 4-krotnie w sezonie wegetacyjnym trawy. W glebie oznaczono po każdym zbiorze trawy aktywność fosfatazy kwaśnej i zasadowej oraz pH i zawartość Corg. Stwierdzono, że dawka niklu 75 mg kg-1 aktywuje enzymy w glebie, natomiast dawki większe powodują ich, statystycznie udowodnioną, dezaktywację. Najmniejszą aktywność enzymów stwierdzono w glebie, do której wprowadzono 225 mg Ni kg-1 gleby. Wapnowanie zwiększyło aktywności fosfatazy zasadowej oraz zmniejszyło aktywność fosfatazy kwaśnej .Słoma i węgiel brunatny istotne zwiększyły aktywności obu enzymów w glebie. Wapnowanie, słoma oraz węgiel brunatny niwelowały negatywny wpływ wyższych dawek niklu na aktywność badanych enzymów.
EN
A study was carried out on soil following a two-year pot experiment that was conducted in 2009–2010, in three repetitions in Siedlce. The experiment included the following factors: 1 – amount of Ni in soil (0, 75, 150 and 225 mg kg-1 soil by applying an aqueous NiSO4 7H2O solution); 2 – liming (0 and Ca according to 1 Hh as CaCO3); 3 – organic waste products (rye straw at a dose of 4 t ha-1 and brown coal at a dose of 40 t ha-1). In each experimental year, orchard grass was the test plant and four swaths were harvested. The activities of acidic and alkaline phosphatase, pH and the content of carbon in organic compounds were determined in the soil samples collected after each grass swath and in each experimental year. It was found that Ni at 75 mg kg-1 soil activated the enzymes under study, whereas higher doses caused their statistically-confirmed inactivation. The lowest activity of the investigated enzymes was detected in soil supplemented with 225 Ni kg-1 soil. Liming caused an increase in the activity of alkaline phosphatase and a reduction in the activity of acidic phosphatase. Straw and brown coal induced a substantial increase in the activity of both enzymes in the tested soil samples. Both liming and straw and carbon eliminated the negative effect of higher nickel doses on the activity of the enzymes under study.
EN
The study has been made to determine the effect of soil contamination with a new generation herbicide on the abundance and diversity of microorganisms, activity of soil enzymes and their tolerance to the herbicide Successor T 550 SE. Herbicide disturbed the biological balance of soil as expressed by the numbers and diversity of microorganisms and enzymatic activity. The recommended dose of herbicide significantly stimulated the growth of total oligotrophic and organotrophic bacteria as well as actinomycetes, depressed the activity of fungi and had no effect on oligotrophic sporulating bacteria and Azotobacter.
EN
The purpose of the conducted experiment was to learn about the influence of composts obtained from post-consumer wood on the growth, flowering and nutrition of the canna lily (Canna x generalis L.H. Bailey)‘Tropical Yellow’. The number of microorganisms and the level of their enzymatic activity in the media in which the plants were cultivated were also examined. Two variants of composts made from post-consumer wood, marked OPA and OPB were used in the experiment. Plants were cultivated in the media consisting of compost and high peat in different volumetric combinations. The content of macro- and microelements, the pH and salinity of particular media were the derivatives of compost and peat percentage in the medium. It was found that the medium type had a significant influence on the growth and flowering of the canna lily. The type of the compost used proved to be a determining factor in changes in the number and activity of the microorganisms in the examined media, as well as the nutritional status of the plants.
PL
Celem przeprowadzonych badań było poznanie wpływu kompostów uzyskanych z drewna poużytkowego na wzrost, kwitnienie i stan odżywienia paciorecznika ogrodowego (Canna x generalis L.H. Bailey) „Tropical Yellow”. W doświadczeniu analizowano także liczebność mikroorganizmów oraz poziom ich aktywności enzymatycznej w podłożach, w których uprawiane były rośliny. W badaniach zastosowano dwa warianty kompostów z drewna poużytkowego oznaczonych symbolami OPA i OPB. Rośliny uprawiano w podłożach składających się z kompostów i torfu wysokiego w następujących kombinacjach objętościowych: kompost 100%, kompost 75% + torf 25%, kompost 50% + torf 50%, kompost 25% + torf 75% i torf 100% (kontrola). Zawartość makro- i mikroskładników, pH i zasolenie poszczególnych podłoży były pochodną procentowego udziału kompostu i torfu w podłożu. Analizując uzyskane wyniki, stwierdzono, że rodzaj podłoża wywarł istotny wpływ na wzrost i kwitnienie paciorecznika ogrodowego. Podłoża zawierające 25% i 50% kompostu miały korzystny lub obojętny wpływ na wzrost i kwitnienie roślin paciorecznika. Większy udział kompostu (100% i 75%) w podłożu niekorzystnie wpływał na wzrost i kwitnienie roślin. Rodzaj zastosowanego kompostu okazał się czynnikiem determinującym zmiany liczebności i aktywności mikroorganizmów w badanych podłożach, a także stanu odżywienia roślin.
EN
The paper addresses the effect of a compost prepared from tobacco wastes with an admixture of bark and straw on the enzymatic activity and certain chemical properties of a grey-brown podzolic soil amended with that compost. The study was conducted under the conditions of a pot experiment in which the soil material was collected from the surface horizon of the grey-brown podzolic soil. The effect of the application of the compost was compared with soil without such amendment. The test plant was maize cv. Kosmo 230. Fertilisation of the light soil with the compost studied caused changes in the enzymatic activity of the soil that were related both to the dose of the compost and to the kind of enzyme studied. With increase in the dose of the compost there was an increase in dehydrogenase activity (highest dose) and a significant decrease in the activity of acid phosphatase. Moreover, it was observed that tobacco compost was a significant source that enriched the light soil in organic matter, total nitrogen, and available forms of phosphorus, magnesium and potassium, which was evident in increased yields of maize grown as the test plant. Significant correlations were also demonstrated between a majority of the biochemical and chemical parameters, which indicates that those parameters characterise well the biological properties of a grey-brown podzolic soil amended with tobacco compost.
PL
W pracy omówiono wpływ kompostu przygotowanego z odpadów tytoniowych oraz kory i słomy na aktywność enzymatyczną oraz niektóre właściwości chemiczne gleby płowej wzbogaconej tym kompostem. Doświadczenie prowadzono w warunkach doświadczenia wazonowego, w którym materiał glebowy pobrany był z wierzchniej warstwy gleby płowej. Efekt stosowania kompostu porównano z glebą nienawożoną. Rośliną testową była kukurydza odmiany Kosmo 230. Użyźnienie gleby lekkiej badanym kompostem wywołało zmiany jej aktywności enzymatycznej, które były uzależnione zarówno od wysokości dawki kompostu jak i rodzaju badanego enzymu. Wraz ze wzrostem dawki kompostu wzrastała aktywność ureazy oraz dehydrogenazy (dawka najwyższa) oraz obniżała się istotnie aktywność fosfatazy kwaśnej. Ponadto zaobserwowano, że kompost tytoniowy był istotnym źródłem wzbogacającym badaną glebę lekką w substancję organiczną, azot ogółem oraz przyswajalne formy fosforu, magnezu i potasu czego dowodem była zwyżka plonu kukurydzy uprawianej jako roślina testowa. Wykazano również istotne korelacje pomiędzy większością parametrów biochemicznych i chemicznych co wskazuje, że parametry te dobrze charakteryzują właściwości biologiczne gleby płowej wzbogaconej kompostem tytoniowym.
EN
In the composting process, microorganisms meet the primary role of which is related to the metabolic activity of the process of synthesis of humus. Properly made compost is characterized by a large value of fertilizer, often exceeding the fertilizer value of manure. However, in the production of compost main objective is to optimize the conditions of this process. The aim of this study was to determine the dynamics of changes in the number of selected groups of microorganisms and dehydrogenase activity levels occurring during the composting of pine bark, depending on the application of different organic additives and microbiological preparation and changes in pH and temperature. The experiment was established in 2011 in the Forest District Antonin in Wielkopolska. Composting was carried out in seven piles of pine bark supplemented with different doses of green mass of legumes, Effective Microorganisms solution and urea. During the composting process, samples were taken five times for microbiological analysis. It were analyzed number of mesophilic and thermophilic bacteria and fungi on selective substrates. Isolated colonies were used to determine the total number of tested microorganisms. Furthermore, were tested the enzymatic activity of microorganisms, determining the activity of the dehydrogenase, using the spectrophotometric method with TTC as a substrate. Also were analyzed the impact of differences in the composition of compost on the growth of microorganisms. The following terms were also tested the pH level and the temperature of the windrows. It was found that additives composted pine bark with the exception only of the preparation EM-A stimulating influence on the population growth of bacteria meso-and thermophilic composting in windrows. A particularly preferred combination proved to be a combination of the green mass of the plant with solution of Effective Microorganisms. Changes in the number of analyzed groups of microorganisms also fundamentally affect temperature changes during the composting process. During the high temperature composting piles was observed in a significant increase in the number of thermophilic bacteria and fungi. In most of the analyzed terms the largest number of thermophilic bacteria and fungi was observed in combination of pine bark, and extended to the highest dose of the green mass of the plants and EM-A. Dehydrogenase complex activity did not increase with the increase in the number of analyzed groups of microorganisms.
PL
Celem badań było określenie zróżnicowania zawartości N-ogółem (NOG) oraz aktywności ureazy (UR), nitroreduktazy (NR) i poziomu amonifikacji argininy (ADA) w poziomie powierzchniowym gleby płowej oraz czarnej ziemi regionu Pomorza i Kujaw. W tym celu w kwietniu 2007 roku z obu obszarów pobrano po 50 próbek glebowych z punktów zlokalizowanych w sztywnej siatce kwadratów (10m x 10m). Wyniki badań opracowano metodami statystycznymi, a zmienność przestrzenną wybranych parametrów określono za pomocą map rastrowych oraz korelogramów, przedstawiających korelacje przestrzenne badanych zmiennych. Średnia zawartość N-ogółem w glebie płowej wynosiła 0,80 g•kg–1, natomiast w czarnej ziemi 1,80 g•kg–1. Aktywność ureazy mieściła się w zakresie 7,30-19,3 mg NH4 +•kg–1•h–1 w czarnej ziemi oraz 0,16-0,68 mg NH4 +•kg–1•h–1 w glebie płowej, natomiast poziom amonifikacji argininy wynosił średnio 4,09 mg NH4 +•kg–1•h–1 w czarnej ziemi oraz 1,31 mg NH4 +•kg–1•h–1 w glebie płowej. Aktywność nitroreduktazy była zbliżona w obu typach badanych gleb. Wyniki aktywności NR cechowały się wysokim zróżnicowaniem, co potwierdziły współczynniki zmienności wynoszące CV = 41,9% w glebie płowej oraz CV = 106,2% w czarnej ziemi, natomiast aktywność UR i ADA oraz zawartość N-ogółem wykazywała średnie zróżnicowanie (CV od 16 do 35%). Większość badanych zmiennych miała skośność dodatnią, a jedynie wyniki zawartości NOG w czarnej ziemi oraz aktywności UR w glebie płowej wykazywały ujemne wartości skośności. Kurtoza mieściła się w zakresie od –1,369 do 8,909 i dla większość badanych cech była ona dodatnia, co świadczy o większej koncentracji wyników wokół średniej w porównaniu do rozkładu normalnego. W obu badanych glebach najwyższe współczynniki korelacji prostej uzyskano pomiędzy zawartością CORG i NOG. Korelogramy wykazały, że badane zmienne charakteryzowały się zróżnicowaną korelacją przestrzenną, a największą korelację wykazywała aktywność NR w próbkach czarnej ziemi. Mapy przestrzennego rozmieszczenia wyników badanych zmiennych wykazały, że rozmieszczenie wartości każdej z nich wykazywało inny kierunek. Ponadto wartości danej cechy były odmiennie rozmieszczone w obu typach gleb.
EN
The objective of this study was to evaluate and compare the spatial differentiation of total-N content and urease (UR), nitrate reductase (NR) and arginine deaminase (ADA) activities in the surface horizon of Luvisol and Phaeozem of the Pomorze and Kujawy region. 50 soil samples from both study areas were collected in April 2007 in a square sampling grid (90 m x 40 m). The results were evaluated with the use of classic statistical and modern geostatistical methods. Spatial variability of the investigated parameters was evaluated by using empirical semivariograms with adjusted theoretical mathematical model of variograms. Raster maps of the studied properties were drawn. Mean value of total-N content in Luvisol samples was 0.80 g•kg–1, while in case of Phaeozem it amounted to 1.80 g•kg–1. Urease activity ranged 7.30-19.3 mg NH4•kg–1•h–1, while arginine deaminase activity was 4.09 mg NH4•kg–1•h–1 in Phaeozem and 1.31 mg NH4•kg–1•h–1 in Luvisol. The nitrate reductase activity was similar in samples of both types of soils. Differentiation of NR activity was very high, what was confirmed by coefficients of variation values (CV%) amounting for 41.9% in Luvisol and 106.2% in Phaeozem, while UR, ADA activity and total-N content showed a moderate variability (CV = 16-35%). The kurtosis ranged from –1.369 to 8.909 and most of variables studied shown the positive values of this parameter, suggesting higher concentration of the data around the average value compared with the normal distribution. In both soil studied the highest positive correlation coefficients were found between CORG and NTOT content. Correlograms displayed various spatial correlation of properties determined and the highest spatial correlation was calculated for NR activity in Phaeozem. The raster maps showed that the distribution of each variable had the different direction in the area studied and the same variable was distributed diversely in both topsoils.
EN
We discuss a way to estimate results of forest recultivation process of lands affected by brown-coal strip mines in Stryzhivka. Biochemical transformation of organic compounds on affected lands is studied with the help of analysis of soil enzymatic activity as an important part of the process. Results of the analysis let us divide experimental plots into three categories: areas with higher levels of soil enzymatic activity, areas with a certain degree of inhibition of enzymatic activity, and areas with poor levels of enzyme activity. Achieved results show extents of effectiveness of biological stage of lands reclamation from brown-coal strip mines in Stryzhivka.
PL
W artykule przedstawiono wyniki procesu rekultywacji leśnej terenów, na których prowadzona była działalność górnicza kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w mieście Stryzhivka, Ukraina. Zbadano biochemiczną transformację elementów organicznych na tych terenach za pomocą analizy enzymatycznej aktywności gleby. Wynik analizy pozwolił podzielić badany teren na trzy kategorie: obszary o wysokim poziomie enzymatycznej aktywności gleby, obszary o wysokim średnim enzymatycznej aktywności gleby oraz obszary o niskim poziomie enzymatycznej aktywności gleby. Otrzymane wyniki pozwalają określić określić poziom rekultywacji biologicznej terenów, na których prowadzona była działalność górnicza kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w mieście Stryzhivka.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.