Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  regeneracja mas formierskich
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Presented are results of a research on usability of an innovative reclamation process of microwave-hardened moulding sands containing water-glass, combined with activation of binder. After each subsequent stage of reclamation, quality of the reclaimed material was determined on the grounds of measurements of permeability and results of screen analysis. The reclaimed material was next used again to prepare new moulding sand. The sandmix based on high-silica sand prepared with water-glass grade 145, was subject to the following cyclical treatment operations: mixing components, consolidation, microwave hardening, cooling, heating the mould up to 800°C, cooling to ambient temperature, mechanical reclamation dry and wet. It was found that the used-up and reclaimed sandmix containing water-glass is susceptible to the applied activation process of thermally reacted film of binder and, in addition, it maintains good quality and technological properties of high-silica base. Observations of surfaces of reclaimed high-silica grains with activated film of reacted inorganic binder were carried-out using a scanning microscope. Thanks to properly selected reclamation parameters, the high-silica base can be reused even five times, thus reducing demand for fresh aggregate and inorganic binder.
PL
Tematem artykułu jest informacja nt budowy stacji regeneracji mas formierskich wiązanych na bazie żywic furanowych, w nowopowstałym Centrum Odlewniczym firmy ENERCON w miejscowości Ostfriesland/Niemcy. Odlewy tam produkowane wykorzystywane są do wytwarzania turbin wiatrowych, których wiodącym wytwórcą w Europie ,i nie tylko, jest właśnie ENERCON. Ze względu na stały wzrost zainteresowania wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii na świecie, co przekłada się na konieczność rozbudowy mocy wytwórczych u dostawców urządzeń umożliwiających takie proekologiczne i efektywne pozyskiwanie energii, podjęcie decyzji o inwestycji w Ostrfiesland okazało się strzałem w dziesiątkę. W nowo wybudowanych halach budynku odlewni GZO (Giesserei Zentrum Ostfriesland) zdecydowano się zainstalować, w celu prowadzenia procesu regeneracji wybitej masy formierskiej, urządzenia uznanej na rynku firmy FAT (Förder- und Anlagentechnik GmbH, Niederfischbach, Niemcy, www.f-a-t.de). Regenerację o wydajności godzinowej 50 t, w następującym układzie technologicznym: krata wstrząsowa 4,2m × 4,2m o nośności do 50 t, 2 kruszarki wibracyjne 30 t/h, 2 separatory magnetyczne, separator kaskadowy i chłodnica spiętrzająca, została uruchomiona jesienią 2009 roku i po próbach ruchowych oraz testach wydajnościowych przekazana ostatecznie w listopadzie 2009 roku Użytkownikowi. Tekst uzupełniony o kilka zdjęć przykładowych odlewów wykonywanych w Odlewni GZO a także instalacji regeneracji produkcji firmy FAT.
EN
The topic of this paper is the information on the construction of the furan resins forming masses regeneration plant in the newly developed ENERCON Foundry Centre in Ostfriesland in Germany. The casts manufactured at the plant are used for manufacturing wind turbines, the leading European and world manufacturer of which is ENERCON. Due to the constant increase of interest in using renewable energy sources around the world, what leads to the necessity of developing supply potential of the manufacturers supplying the devices allowing for such pro-ecological and effective energy generation, the decision to invest in the development of the Ostrfiesland plant proved to be the great success. In the newly erected halls of the GZO foundry (Giesserei Zentrum Ostfriesland) the company decided to install the devices manufactured by the well-known company FAT (Förder- und Anlagentechnik GmbH, Niederfischbach, Germany, www.f-a-t.de) used for regenerating the knocked - out forming mass. The regeneration plant, of the capacity of 50 tonnes per hour, working in the following technological arrangement: shaking grate of the size of 4,2m × 4,2m, of the load capacity of up to 50 t, 2 vibrating crushers of the capacity of 30 t/h, 2 magnetic separators, a cascade separator and a piling up radiator were commissioned in autumn 2009 and after completing test runs and capacity tests, it was delivered to the user in November 2009. The text is supplemented with several exemplary photos taken at the GZO foundry, as well as of the mass regeneration installation, manufactured by FAT.
PL
W artykule przedstawiono rys historyczny prac prowadzonych przez Instytut Odlewnictwa nad rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi dotyczącymi rozwoju regeneracji zużytych mas formiersko-rdzeniowych, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego dwudziestolecia. Przedstawiono aspekty ukierunkowujące badania nad regeneracją piasków, począwszy od regeneracji termicznej, poprzez regenerację pneumatyczną, w kierunku metod mechanicznych, ze szczególnym uwzględnieniem metody wibracyjnej. Zaprezentowano przykłady rozwiązań konstrukcyjnych, opracowanych w Instytucie Odlewnictwa, i zastosowanych w praktyce przemysłowej, zarówno w kraju jak i za granicą, z podkreśleniem ich uniwersalności i efektywności (spełniających kryteria BAT).
EN
The article presents a historical outline of studies carried out by the Foundry Research Institute in Cracow on technical and technological solutions regarding the development of a reclamation process of the used moulding and core sands with attention focused on the past twenty years. Various aspects that control studies of the sand reclamation, from the thermal process, through pneumatic reclamation, and with preferences focused on the application of a mechanical treatment of the used sand, were discussed. Particular emphasis was put on the vibration method. Examples of design solutions developed by the Foundry Research Institute in Cracow were described. They were implemented in industrial practice both at home and abroad. Their versatility and effectiveness as satisfying BAT criteria was stressed.
PL
Publikacja obejmuje analizę procesu regeneracji osnowy mas formierskich sporządzonych z zastosowaniem różnych spoiw. Badania procesu przeprowadzono dla mas wiązanych spoiwami żywicznymi (fenolowo - formaldehydową i furanową) oraz szkłem wodnym (utwardzanymi flodurem oraz utwardzaczem arconite). Regenerację prowadzono w układzie urządzeń pneumatycznych z zastosowaniem regeneratora liniowego wykonanym w skali technicznej. Oceny skuteczności regeneracji dokonywano na podstawie badań określających zawartość składników spoiw przed i po procesie oraz na podstawie wykonanych analiz sitowych.
EN
The article covered analysis of regeneration process of moulding sand, made of different binder, matrix. Researches of regeneration process for moulding sand bound with resin binder (phenolic - formaldehyde and furan resins) as well as water - glass (hardened with flodur and with arconite hardener) have been carried out. Regeneration have been carried out in pneumatic devices system with using the linear regenerator. Evaluation of effectiveness, basis on tests determined the contents of binder's components before and after regeneration process as well as sieve analysis have been carried out.
PL
W artykule przedstawiono doświadczenia Instytutu Odlewnictwa w zakresie regeneracji piasków ze zużytych mas formierskich i rdzeniowych. Przedstawiono metody regeneracji piasków. Opisano działanie wybranych urządzeń oraz linii do regeneracji piasków zastosowanych w kraju i zagranicą. Przedstawiono wyniki badań produktów regeneracji oraz kierunki ich wykorzystania w odlewni i poza odlewnią. Omówiono ekonomikę procesu regeneracji piasków. Nakreślono problemy z wykorzystaniem zużytych materiałów poformierskich poza odlewnią.
EN
In the article the Foundry Research Institute experience in reclamation of the waste foundry sands has been presented. The methods of reclamation, operation of chosen units and the reclamation lines, which work in Poland and abroad have been described. The authors presented results of the investigation of reclamation products and the trends of their use in foundries and other sectors of industry. An economy of reclamation process have been discussed. The problems with the reuse of the foundry waste sands in the other sectors of industry has been shown.
PL
Ograniczenie zużycia mas formierskich przez zastąpienie ich fragmentami metalowymi lub kokilami niesie za sobą szereg korzyści związanych z ochroną środowiska. Wynika to między innymi ze zmniejszenia ilości wydzielania trujących substancji w trakcie regeneracji mas formierskich, ze zmniejszenia zużycia energii koniecznej do wykonania tony odlewu i ze zwiększenia wydajności odlewni. Tego typu kombinowane formy piaskowo kokilowe, ułatwiają realizowanie kierunkowego krzepnięcia i uzyskanie odlewu bez wad. W niniejszym artykule wykorzystując metody symulacji komputerowej, przeanalizowano korzyści wynikające z zamiany formy piaskowej na kokilę dla grubościennego żeliwnego odlewu.
EN
The limitation of the mould mass consumption by metal fragment or permanent moulds substituting results in many advantages connected with the environment protection. It follows, between other, from: the decrease of the toxic substances emission during regeneration, decrease of the energy consumption necessary to produce 1 ton of cast and from increase of foundry capacity. The combined die-sand-moulds, of this type, facilitate the realizing directional solidification and obtaining the sound casting (without defects). In this research work, by means of the computer simulation method, the advantages resulting from the change the sand-mould to the mould for thick-walled iron casting have been analyzed.
7
Content available remote Badanie energochłonności regeneracji zużytych mas formierskich
PL
Wybór odpowiedniej metody regeneracji zużytej masy formierskiej lub rdzeniowej coraz częściej jest determinowany przez czynniki ekonomiczne [1]. W artykule przedstawiono wyniki prac zmierzających do określenia energochłonności różnego typu regeneracji wybranych, zużytych mas formierskich. Badania objęły określenie energochłonności regeneracji mechanicznej, termicznej oraz kriogenicznej przeprowadzanych na istniejących stanowiskach doświadczalnych, w powiązaniu z uzyskaniem założonego efektu technologicznego. Zrealizowane badania stanowią jeden z elementów istotnych do określenia energetycznych wskaźników efektywności regeneracji danego typu.
EN
The choice of proper method of reclaim of used foundry or core sands is very often determined not only by technological but also by economical factors. The article presents the results of investigations aiming at evaluation of energy consumption factor during reclamation of various types used foundry and core sands. Carried out research enabled to determine the energy consumption of mechanical, criogenic and thermal reclamation processes realized in experimental laboratory units. Obtained results allowed to compute the one of the important factors, which is critical for an establishing of energetical indexes of various type reclamation processes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.