Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mould
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Zawilgocenie budynków wielkopłytowych
2
Content available remote Ocena stanu technicznego budynku i jego instalacji za pomocą termowizji
PL
W artykule przedstawiono kilka przykładów zastosowania termowizji do oceny stanu technicznego budynku i jego instalacji. Ocenie poddano poprawność wykonania rozwiązań konstrukcyjnych, prac termomodernizacyjnych i sposobu użytkowania mieszkań. Analizowane budynki zostały wzniesione w technologii tradycyjnej, drewnianej i uprzemysłowionej. Wykazano, że termowizja jest szybką metodą oceny stanu technicznego elementów budynku oraz środowiska wewnętrznego. Umożliwia wskazanie miejsc wadliwego wykonania prac oraz przyczyn występowania niekorzystnych zjawisk w mieszkaniach.
EN
The article presents several examples of the use of thermovision to in order to assess the technical condition of a building and its installation. The author examines the factors, such as the correctness of constructional solutions, execution of thermomodernization treatments and the way of using apartments. The analyzed buildings were built in traditional, wooden and industrialized technology. It has been shown that thermovision is a quick method for assessing the technical condition of building elements and for assessing the internal environment. What is more, thermovision allows you to indicate places of faulty execution of works and the reasons for the occurrence of adverse phenomena in apartment.
3
Content available remote Czynniki mikrobiologiczne a profilaktyka i rewaloryzacja budynków mieszkalnych
PL
Podatność obiektów budowlanych na czynniki mikrobiologiczne jest duża i dotyczy wszystkich konstrukcji, zarówno pracujących w warunkach podwyższonej wilgotności, jak i w temperaturze optymalnej dla egzystencji człowieka. Nadmierny rozwój tych czynników związany jest z błędami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków. Analiza koincydencji trwałości obiektów i zdrowia mieszkańców z fizjologią i morfologią czynników pozwala na prowadzenie określonej profilaktyki i rewaloryzacji mikrobiologicznej w budynkach.
EN
Suppleness of building objects on microbiological agents is big and concerns all of constructions, which work in the high moisture and in the optimum temperature for the man. Excessive development of microbiological agents is connected the first of all with bad projecting, realization or exploitation of buildings. The analysis of the coincidence of the durability of objects and the health of tenants with physiology and morphology these agents permits on the conducting the prophylaxis and microbiological revalorization in buildings.
EN
In the article, the authors presented the results of microbiological air quality studies in selected buildings with additional thermal insulation applied from the inside using a silicate and lime system, as well as the results of a survey study concerning the comfort of use of said buildings. The microbiological air quality studies, conducted in buildings immediately prior to and after the application of additional thermal insulation using silicate and lime sheets, demonstrated a significant decrease in the number of mould spores in interior spaces. This was also reflected in the results of a survey study. The survey study was conducted with users of public and commercial buildings and municipal housing buildings in Krakow. Thanks to the additional insulation applied from inside using the silicate and lime system, all of the utilitarian parameters of internal spaces had improved. The most significant changes concerned parameters like comfort of use, the aesthetic of the spaces and breathing comfort. According to experts, the silicate and lime system was also rated highly in terms of the analsed parameters.
PL
W przypadku remontu i termomodernizacji użytkowanych budynków zabytkowych lub obiektów objętych ochroną konserwatorską, dążenie do uzyskania wartości parametrów charakterystycznych dla budownictwa energooszczędnego, z jednej strony przekłada się na oszczędności eksploatacyjne, z drugiej jednak strony, wiąże się np. z ograniczeniem powierzchni użytkowej, z uwagi na konieczność docieplenia ścian od wewnątrz. Kontrola występowania zagrzybienia w budynkach oraz jego ograniczenie, wymaga całościowego podejścia do procesu budowlanego i eksploatacyjnego, uwzględniającego m.in. aspekty termoizolacji, ogrzewania, wentylacji, materiałów wykończeniowych jak również odpowiedniej konserwacji pomieszczeń. Nadmierny rozwój grzybów pleśniowych w pomieszczeniach użytkowych jest przyczyną problemów zdrowotnych użytkowników oraz pogorszenia się stanu komfortu użytkowania pomieszczeń. Ludzie spędzają coraz więcej czasu w pomieszczeniach, dlatego jakość powietrza jest tak ważna. Jednym z kompleksowych rozwiązań dotyczących poprawy warunków użytkowania pomieszczeń jest zastosowanie systemu dociepleń od wewnątrz płytą silikatowo-wapienną, będącą przedmiotem badań w projekcie pt. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanych metod trwałej likwidacji przyczyn i skutków powstawania pleśni w budynkach o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania z zastosowaniem nowych kompozycji materiałów oraz technik aplikacyjno-wykończeniowych” (nr wniosku POIR.01.01.01-00-0535/17), zakwalifikowanym do dofinansowania w ramach naboru konkursu nr 3/1.1.1/2017 POIR 2014-2020 ogłoszonego przez NCBR. W artykule przedstawiono jedynie część, spośród obszernych, przeprowadzonych w ramach projektu badań. W niniejszej pracy skupiono się na aspekcie komfortu użytkowania obiektów docieplonych od wewnątrz proponowanym systemem. Ocenę przeprowadzono na podstawie badań czystości mikrobiologicznej powietrza. Podjęto również próbę określenia subiektywnej oceny ogólnego komfortu odczuwanego przez użytkownika. W tym celu przeprowadzono badania sondażowe wśród użytkowników lokali docieplonych proponowanymi płytami silikatowo-wapiennymi.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono występowanie, budowę i wpływ grzybów na człowieka. W drugiej części przedstawiono metody oznaczania grzybów pleśniowych na powierzchni materiału, a w szczególności na elewacjach budynków mieszkalnych (oznaczanie zawartości ergosterolu, obrazy mikroskopowe SEM, natężenie emitowanej przez grzyby bioluminescencji, bezwzorcową mikroanalizę EDS).
EN
In the first part of the paper occurrence, structure and effect of fungi on human are presented. In the second part of the paper methods of marking moulds on the surface of material and in particular on the elevation of residential buildings are presented (ergosterol contents, microscope images SEM, intensity of the bioluminescence emitted by moulds, EDS microanalysis).
6
Content available remote Różnica między wentylacją dachu a przewiewem
PL
Celem pracy było opracowanie i zamodelowanie poszczególnych elementów technologii odlewniczej dla wykonywania odlewu wentylowanej tarczy hamulcowej z wykorzystaniem narzędzi CAD: program SolidWorks, a następnie wydruk rdzenia przy wykorzystaniu drukarki 3D LS ONE firmy Sand Made sp. z o.o. Następnie gotowy rdzeń został zeskanowany skanerem 3D MetraScan 70. Uzyskany w tym procesie wirtualny model został wykorzystany do kontroli wierności wykonania wydruku rdzenia w stosunku do zaprojektowanego w programie CAD obiektu. Kontrolę wymiarową zaprojektowanego modelu 3D rdzenia w stosunku do rzeczywistego obiektu przeprowadzono w oprogramowaniu Geomagic Control. Wykonana kontrola wymiarowa pozwoliła na weryfikację odchyleń wymiarowych wydrukowanego rdzenia w stosunku do jego projektu 3D wykonanego w oprogramowaniu CAD – SolidWorks. Końcowym efektem pracy był gotowy rdzeń formy odlewniczej, który po włożeniu do formy może zostać wykorzystany w procesie odlewniczym.
EN
The aim of the work was to develop and model individual elements of casting technology for the casting of a ventilated brake disc using CAD program: SolidWorks, followed by printing a core using a 3D LS ONE printer from Sand Made Ltd. Next, the finished core was scanned with the 3D MetraScan 70 scanner. The virtual model obtained in this process was used to control the fidelity of print performance in relation to the object designed in the CAD program. Dimensional control designed 3D model of the core in relation to the real object was performed in Geomagic Control software. Dimensional control made the verification of dimensional deviations printed core in relation to its project in 3D CAD software – SolidWorks. The end result was ready core for casting mold, which is inserted into the mold can be used in the foundry process.
8
Content available remote Typowe problemy na polskich dachach
PL
Jedną z przyczyn występowania wad w przegrodach budowlanych, poddawanych termomodernizacji jest dosyć częsty brak szczegółowych rozwiązań projektowych, opartych na analizach stanu przedprojektowego i końcowego. Spowodowane to jest m.in. niską świadomością zarządców obiektów o skutkach nieuzasadnionych działań (lub ich braku) oraz pozornym oszczędzaniem zarówno na opracowaniach projektowych, jak również na samym wykonawstwie. Brak instrukcji eksploatacyjnych obiektów często przyczynia się do ich szybszego zużywania się, a nawet uszkodzeń. W artykule, w dużym skrócie, przypomniane zostały metody dociepleń od lat 70. ub. wieku do najpopularniejszych, stosowanych obecnie. Proces termomodernizacji obiektów budowlanych zbyt często traktowany jest przez projektantów i wykonawców rutynowo, w odniesieniu jedynie do wybranych, pojedynczych przegród, co też w okresie późniejszym skutkuje efektami innymi, niż zakładano. Wymienione wyżej problemy krótko omówiono na przykładzie kilku obiektów, dla których przegrody pionowe zostały prawidłowo docieplone.
10
PL
Ograniczenie dopływu powietrza do powierzchni przegród na skutek niewłaściwego użytkowania (zastawienie ścian meblami, książkami) lub niezgodnych z zasadami sztuki budowlanej, samodzielnych przeróbek systemu wentylacji (brak nawiewu, zamiana kanałów pionowych na poziome) prowadzi do nadmiernej wilgotności względnej powietrza (czasem lokalnie, czasem w całym mieszkaniu) i wykraplania się pary wodnej na przegrodach budowlanych. W artykule przedstawiono przykłady korozji biologicznej na ścianach w źle wentylowanych strefach mieszkania pomimo niezłej wentylacji samego mieszkania jako całości. Zwrócono także uwagę na błędne interpretacje termogramów, błędne wnioski o złej termoizolacji w oparciu o nieznaczne różnice temperatury na ścianach i w narożach, przy oknach i drzwiach. Pomijanie oczywistych zjawisk fizycznych związanych z przepływem ciepła należy uznawać za wadliwość badań termowizyjnych.
EN
This study concerned clusters as well as research and development affecting the competitive advantage of the Thai automotive industry’s mould and die sector. The study of development, examination of the consistency of the structural equation model, and the direct influence of linkage and association of cluster, as well as research and development for competitive advantage of operational locations in the Thai automotive mould & die sector was carried out as well. Data was collected from 320 mould and die industry operators in Thailand with the goal of obtaining key information to align the business direction in response to market opportunities. An additional goal was to elevate the competitiveness of the Thai automotive mould and die industry toward positive growth and continual sustainability.
PL
W pracy dokonano oceny wpływu czynników technologicznych na zaciąganie ciekłego żużla w krystalizatorze do ciągłego odlewania wlewków płaskich. Badania miały formę badań modelowych, prowadzonych na modelu wodnym krystalizatora z wylewem zanurzeniowym, wykonanym w skali liniowej Sl = 0,4. Badano wpływ następujących czynników na krytyczną prędkość odlewania: właściwości fizykochemicznych ciekłego żużla, grubości warstwy ciekłego żużla, głębokości zanurzenia wylewu oraz rodzaju zastosowanego wylewu zanurzeniowego. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono optymalne warunki odlewania dla dwóch wylewów zanurzeniowych różniących się między sobą geometrią otworów wylewowych.
EN
In this paper, the assesment of the impact of technological factors on the liquid slag entrainment in mould during continuous slab casting, has been made. The reasearch took the form of laboratory tests, conducted on a water model of mould and submerged entry nozzle, made on a linear scale of Sl = 0,4. The following factors affecting the critical value of casting speed were tested: physicochemical properties of liquid slag, thickness of liquid slag layer, submergence depth of submerged entry nozzle and characteristic dimensions of submerged entry nozzle ports. Based on the carried out studies the optimal casting conditions, for two submerged entry nozzles, differing in geometry, has been established.
PL
W pracy dokonano analizy struktury przepływu stali w krystalizatorze do ciągłego odlewania wlewków płaskich. Badania miały formę eksperymentów laboratoryjnych prowadzonych na wykonanym w skali liniowej Sl = 0,4 modelu wodnym krystalizatora i wylewu zanurzeniowego. Doświadczenia miały na celu określenie stopnia asymetrii przepływu, w zależności od czynników technologicznych: prędkości odlewania oraz głębokości zanurzenia wylewu, a także od położenia wylewu. Na podstawie analizy otrzymanych wyników metodą Taguchi'ego określono czynniki, mające istotny statystycznie wpływ na występowania asymetrii przepływu w krystalizatorze.
EN
In this paper, the analysis of flow structure of steel in continuous slabs casting mould has been carried out. The research took the form laboratory experiments conducted on the Sl = 0.4 linear scale water model of mould and submerged entry nozzle. The experiments aimed at to determine the degree of flow asymmetry, depending on technological factors: casting speed and submergence depth of submerged entry nozzle and also depending on submerged entry nozzle position. Based on the obtained results, factors, that have statistically significant impact on the presence of flow asymmetry in mould, have been determined using Taguchi method.
EN
The composites made of continuous fibers in the form of unidirectional and fabric prepregs are widely used in many fields of engineering for the production of lightweight and durable parts or whole structures. To achieve this, we not only need to possess knowledge of the composite mechanics, but also have to master the technology. In most cases, particularly for parts with advanced geometric shapes, autoclaving technique is used. The success of the carried out process occurs when the prepreg reaches the proper temperature throughout its volume in the specified time, where there are no overheated or unheated zones as well as when the prepreg is correctly pressed against the mold. In order to ensure adequate stiffness, the mold has much greater thickness than formed composite and the stiffening ribs. The result is that the time required for prepreg heating is greatly extended. To prevent this, the appropriate electric heaters embedded in the silicone grips are used. The paper presents problems related to the mold structures and application of numerical methods aiming at early verification of the temperature and stress distribution. The coupled analysis of CFD (computational fluid dynamic) and heat transfer structural simulations were performed in Abaqus program. The studies were carried out for the airfoil fragment. A total of 12 simulations were conducted, 6 cases in which heat was supplied only from air flowing through the autoclave and 6 cases which included heaters inside the silicone grips. In the result the inhomogeneity of prepreg heating for each of the mold geometry was compared, and the average temperature was obtained after 60 seconds from the process initiation. Both the pressure inside the silicone grips (before inserting the mold into the autoclave) and the non-uniform temperature distribution result in the formation of stresses whose values were analyzed for molds made of aluminum. For this purpose the temperature dependent elastic – plastic material model was used for aluminum molds.
EN
Conducted study concerns the influence of fertilisation (manure, onion and tomato compost) and three strains of Trichoderma isolated from soils on the total number of moulds, including plant pathogens of the Fusarium and Alternaria and the yield of radish. The research proved that the number of the microorganisms were statistically significantly modified by the type of combination and the term of analyses. The number of moulds was the most strongly influenced by the addition of manure. On the other hand, the number of the Trichoderma was the highest in the soil enriched with tomato waste composts. The study did not prove any antagonistic effect of Trichoderma sp. isolates on the proliferation of Alternaria sp. The growth and development of Fusarium sp. was inhibited by onion compost with addition of strain Trichoderma - T3. The yield of radish was the highest in the soil fertilised with the manure and tomato composts with Trichoderma sp.- T1.
PL
Przeprowadzono badania, których celem było wykazanie wpływu nawożenia mineralnego i organicznego (ornikiem, kompostem cebulowym i pomidorowym) oraz trzech szczepów Trichoderma sp., wyizolowanych z gleby na ogólną liczebność grzybów pleśniowych, w tym patogenów roślinnych z rodzaju Fusarium i Alternaria, jak również plon rzodkwi. Wykazano, że liczebność analizowanych mikroorganizmów istotnie statystycznie modyfikowane były rodzajem kombinacji doświadczalnej oraz terminem analiz. Na liczbę grzybów pleśniowych najsilniej wpływał dodatek obornika. Z kolei namnażanie Trichoderma najsilniej stymulowały komposty wytworzone z odpadów pomidorowych. Nie wykazano inhibicyjnego wpływu zastosowanych izolatów Trichoderma sp. na namnażanie się Alternaria sp.. Ograniczenie rozwoju Fusarium sp. odnotowano w kombinacji z dodatkiem kompostu cebulowego, zainokulowanego szczepem T3. Plon korzeni i liści rzodkwi osiągnął najwyższe wartości w obiekcie nawożonym obornikiem oraz kompostem wytworzonym z odpadów pomidorowych z dodatkiem szczepu T1.
PL
W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki symulacji numerycznej zachowania się ciekłej stali w krystalizatorze urządzenia do ciągłego odlewania wlewków o przekroju prostokątnym. Do opisu ruchu ciekłej stali zastosowano model VOF dostępny w programie Ansys-Fluent. Model numeryczny opracowano dla warunków izotermicznych i turbulentnego ruchu ciekłej stali. Badanym obiektem był krystalizator do odlewania wlewków o przekroju poprzecznym 280−400 mm. W efekcie wykonanych obliczeń otrzymano pola przepływu ciekłej stali w objętości roboczej krystalizatora.
EN
The paper presents results of numerical simulation of liquid steel bahaviour in the continuous casting bloom mould. For description of liquid steel movement the Ansys-Fluent program with VOF model was applied. In the calculations the isothermal conditions and turbulent flow of liquid steel in the mould were assumed. The test facility was a bloom mould with inner cross-section of 280−400 mm. As a result of the carried out computations the liquid steel flow fields in the working volume of mould were obtained.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań dotyczących określenia prędkości powierzchniowej ciekłej stali w krystalizatorze do ciągłego odlewania wlewków płaskich. Przeprowadzone badania miały formę badań przemysłowych oraz symulacji numerycznych, wykonanych z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania Ansys-Fluent®. Na podstawie uzyskanych wyników zaprezentowano wektorowe pole prędkości ciekłej stali w krystalizatorze oraz wykresy przedstawiające porównanie rozkładów wartości prędkości powierzchniowej (podmeniskowej) ciekłej stali na szerokości krystalizatora, uzyskanych w wyniku badań przemysłowych i symulacji numerycznych.
EN
The paper presents the results of studies concerning the evaluation of liquid steel surface velocity in continuous steel slabs casting mould. The carried out investigations took the form of plant research and numerical simulations, performed using commercial software Ansys-Fluent®. Basing on the obtained results,vector velocity field and diagrams showing the comparison of liquid steel surface (sub-meniscus) velocity distribution across the mould width, obtained as a result of plant measurements and numerical simulations.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań przemysłowych, mających na celu analizę zachowania się warstwy ciekłego żużla pokrywającego powierzchnię swobodną ciekłej stali w krystalizatorze oraz kształtu menisku stali, w procesie ciągłego odlewania wlewków płaskich. Zastosowanie techniki pomiarowej „nail board measurements” pozwoliło na oszacowanie grubości warstwy ciekłego żużla w charakterystycznych obszarach krystalizatora. Dodatkowo przeprowadzono symulację numeryczną z wykorzystaniem komercyjnego kodu Ansys Fluent 15®, celem wizualizacji zachowania się warstwy ciekłego żużla i kształtu menisku stali w krystalizatorze w funkcji czasu.
EN
The paper presents the results of industrial investigations, performed in order to analyze the behaviour of liquid slag layer, that covers liquid steel free surface in mould and the shape of steel meniscus, during continuous casting process of slabs. The use of measurement technology “nail board measurements” allowed for estimation of liquid slag layer thickness, in the chcracteristic spaces of mould. Additionally, a numerical simulation using a commercial code Ansys-Fluent® 15, in order to visualize the behavior of the liquid slag layer and the shape of the meniscus of steel in the mould as a function of time, was conducted.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań przemysłowych, mających na celu analizę zachowania się warstwy ciekłego żużla pokrywającego powierzchnię swobodną ciekłej stali w krystalizatorze oraz kształtu menisku stali, w procesie ciągłego odlewania wlewków płaskich. Zastosowanie techniki pomiarowej „nail board measurements” pozwoliło na oszacowanie grubości warstwy ciekłego żużla w charakterystycznych obszarach krystalizatora. Dodatkowo przeprowadzono symulację numeryczną z wykorzystaniem komercyjnego kodu Ansys Fluent 15®, celem wizualizacji zachowania się warstwy ciekłego żużla i kształtu menisku stali w krystalizatorze w funkcji czasu.
EN
The paper presents the results of industrial investigations, performed in order to analyze the behaviour of liquid slag layer, that covers liquid steel free surface in mould and the shape of steel meniscus, during continuous casting process of slabs. The use of measurement technology “nail board measurements” allowed for estimation of liquid slag layer thickness, in the chcracteristic spaces of mould. Additionally, a numerical simulation using a commercial code Ansys-Fluent® 15, in order to visualize the behavior of the liquid slag layer and the shape of the meniscus of steel in the mould as a function of time, was conducted.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.