Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heat factors
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę aerożeli, ze zwróceniem uwagi na ich bardzo dobre właściwości izolacyjne w porównaniu z innymi materiałami. Wskazano zarówno zalety, jak i wady aerożeli. Przybliżono główne czynniki gorące występujące na stanowiskach pracy jak płomień, promieniowanie cieplne, rozpryski płynnego metalu, kontakt z gorącym przedmiotem i łuk elektryczny. Czynniki gorące sklasyfikowano jako czynniki szkodliwe wpływające na powstawanie mikroklimatu gorącego, na który narażeni są pracownicy instalacji przemysłowych, zajmujący się przerobem metali i stali, pracownicy odlewni szkła i ceramiki, pracownicy przemysłu spożywczego (piekarnie) oraz strażacy i spawacze. Omówiono przykłady zastosowania aerożeli w materiałach włókienniczych wykorzystywanych do ochrony przed czynnikami gorącymi. Dokonano analizy literatury pod kątem możliwości aplikacji aerożeli do włóknin i tkanin. Zamieszczono wybrane metody otrzymywania materiałów kompozytowych, najczęściej z udziałem aerożelu krzemionkowego o hydrofobowej powierzchni. Zwrócono uwagę na trwałość właściwości aerożelu po działaniu czynnika gorącego.
EN
The paper discusses the general characteristics of aerogels, with paying attention to very good insulation properties compared to other materials. Both the advantages and the disadvantages of aerogels were highlighted. The main heat factors occuring at workstations, such as a flame, thermal radiation, liquid metal splashes, contact with hot object and arcs, were approximated. Heat factors were classified as hazardous agents that affect the formation of hot microclimates, to which industrial workers, metal and steel workers, glass and ceramics workers, food service workers (bakeries) as well as firefighters and welders were exposed. Examples of aerogels used in textile materials for the protection against heat agents were discussed. Literature was analyzed for potential applications of aerogels to nonwovens and fabrics. Selected methods of obtaining composite materials, most commonly with silica aerogels with the hydrophobic surface. Attention was paid to the durability of aerogels properties after heat treatment with.
PL
Stopy z pamięcią kształtu (SMA) stanowią grupę materiałów inteligentnych, które pod wpływem bodźca temperaturowego są zdolne do samoistnej i odwracalnej zmiany swojego kształtu. W niniejszej publikacji przedstawiono podstawowe założenia materiałowe i konstrukcyjne dla aktywnej odzieży ochronnej z elementami SMA, przeznaczonej do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem. Implementacja odpowiednio przygotowanych stopów z pamięcią kształtu do odzieży pozwoli na aktywne dostosowanie jej poziomu ochrony do istniejącego zagrożenia, bez konieczności stosowania grubych, ciężkich układów materiałów. Odzież ta może stanowić zatem alternatywę dla obecnie stosowanej odzieży ochronnej, która przeważnie jest ciężka, wykonana na całej powierzchni z układów materiałów zapewniających jednakowy, wysoki poziom ochrony.
EN
Shape memory alloys (SMA) are a group of intelligent materials that are capable to self-contained and reversible change of shape under the influence of temperature impulse. This publication presents the basic material and constructional assumptions for the active protective clothing with SMA elements, destined to protect against heat and flame.The implementation of suitably prepared shape memory alloys for clothing will allow for an active adaptation of its protection level to the existing threat, without the need of using the thick, heavy material sets. Therefore, this clothing can be an alternative to the currently used protective clothing, which is usually a heavy, overall made of material sets that provides a uniform, high level of protection.
PL
Zasady doboru odzieży ochronnej do zagrożeń występujących na stanowiskach pracy są ściśle określone w normach przedmiotowych i wynikają one z poziomu zagrożeń, do których można dobrać odzież. Zasady te nie dotyczą natomiast odzieży spodniej i bielizny noszonej pod odzieżą ochronną. Prowadzone badania potwierdzają, że na zapewnienie właściwej ochrony pracownika wpływ wywiera, oprócz wierzchniej odzieży ochronnej, również odpowiednio dobrana, noszona pod nią bielizna. Wiadomo również, że bielizna ma zasadniczy wpływ na komfort cieplny użytkownika odzieży, a zatem duże znaczenie dla prawidłowej ochrony pracownika oraz zapewnienia mu warunków bliskich stanu komfortu cieplnego, ma właściwe dobranie nie tylko wierzchniej odzieży ochronnej, ale całego zestawu: odzież ochronna wierzchnia – bielizna. Analiza stanu wiedzy z obszaru wpływu materiałów bielizny na właściwości ochronne zestawów bielizny i odzieży ochronnej oraz wyniki przeprowadzanych badań wykazały, że nie wszystkie dzianiny mogą znaleźć zastosowanie w bieliźnie przeznaczonej do stosowania podczas narażenia na działanie czynników gorących. Dotyczy to przede wszystkim właściwości związanych z zapaleniem oraz topieniem włókien, jak również pochłanianiem cieczy. W warunkach ekstremalnego narażenia na działanie czynników gorących nie powinna być stosowana bielizna z włókien syntetycznych: poliestrowych, polipropylenowych i/lub poliamidowych, ze względu na ich niskie temperatury topnienia. Wilgoć, która gromadzi się w materiałach bielizny, ze względu na procesy termo-fizjologiczne i wydzielanie znacznych ilości potu podczas pracy w narażeniu na działanie czynników gorących, powoduje obniżenie właściwości ochronnych zestawów odzieżowych, tj. odporności na przenikanie promieniowania cieplnego i ciepła kontaktowego. Ten aspekt również powinien być wzięty pod uwagę w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy w odzieży ochronnej, przy narażeniu na działanie czynników gorących, szczególnie w warunkach ekstremalnych.
EN
The principles of the selection of protective clothing for the occupational hazards are closely defined in the relevant standards and they result from the level of hazards to which garments can be selected. These principles do not apply to the inner clothing and underwear worn under the protective clothing. The conducted research confirms, that an appropriate protection of worker is provided not only by the outer protective clothing, but also by the underwear. It is also known that the underwear has a major impact on the wearer’s thermal comfort. Therefore, the appropriate selection of the whole set: outer protective clothing and underwear has an important influence for proper protection of worker and providing him the state close to thermal comfort. An analysis of the knowledge from the impact of underwear materials on protective properties of sets of underwear and protective clothing and the results of the conducted research showed that not all knitted fabrics should be used in underwear intended for use in exposure to heat and flame. This applies, above all, the properties associated with ignition and melting the fibers, as well as the absorption of liquids by the materials. Under extreme heat exposure conditions, underwear made of synthetic fibers: polyester, polypropylene and/or polyamide should not to be used due to their low melting point. The moisture, that accumulates in the underwear materials, due to the thermo-physiological processes and the generation of considerable amounts of sweat during work in exposure to heat factors, decreases the protective properties of the garment sets, ie. resistance to thermal radiation and contact heat. This aspect should also be taken into account in order to ensure the safety of work in protective clothing at the exposition to heat and flame, especially in extreme conditions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.