Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 363

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plastics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
1
Content available remote Polioptymalizacja procesu wtryskiwania tworzyw termoplastycznych
PL
Dokonano optymalizacji procesu wtryskiwania tworzyw termoplastycznych ze względu na zmniejszenie skurczu przetwórczego oraz zwiększenie wytrzymałości mechanicznej wyprasek. W badaniach zastosowano efektywne plany badań doświadczalnych pozwalające na konstrukcję modeli empirycznych charakterystyk jakości procesu i oszacowanie ich ekstremów lokalnych. Na tej podstawie utworzono wielokryterialną funkcję celu, którą wykorzystano do wyznaczenia warunków prowadzenia procesu wtryskiwania. Położenie sąsiedztwa ekstremum potwierdzono doświadczalnie.
EN
Redn. of shrinkage and increase of tension strength of moulds were used as criteria of polioptimalization of injection moulding. The soln. of the problem relied upon the response surface of methodol. As a result, empirical models of 2 criterials were developed and then applied to construction of an objective function. A neighborhood of extreme and its corresponding value were estd. and confirmed by an addn. exptl. run.
EN
PVC window and door constructions are more and more popular in architecture. The profile manufacturing technology, structure and materials are constantly being modified. The Author analyses technological changes that have been implemented within the period of the last 20 years on the basis of Polish market experience, where the technology of PVC window and door production was hardly known, in relation to the largest producer and exporter of such products in the European Union at present. The Author also suggests that the area under investigation demands special care within material engineering, transport and ecology.
PL
Konstrukcje okienne i drzwiowe ztworzyw polimerowych są coraz bardziej powszechne w budownictwie. Technologia wykonania kształtowników, jak również ich budowa oraz stosowane materiały podlegają ciągłym modyfikacjom. Na postawie doświadczeń rynku polskiego, w odniesieniu do największego producenta ieksportera tego rodzaju produktów na terenie Unii Europejskiej, prze-analizowano zmiany technologiczne wdrażane wtym obszarze na przestrzeni ostatnich 20 lat. Zwró-cono uwagę na potrzebę objęcia tego obszaru produkcji nadzorem wzakresie inżynierii materiałowej, transportu i ekologii.
PL
Praca badawcza obejmowała badania mikrobiologiczne tworzywa polietylenu, pochodzącego ze strukturalnej rury spiralnej dwuwarstwowej z wewnętrzną powłoką (HDPE), modyfikowaną antybakteryjnie. Badaniem objęto dwie próby kontrolne bez wykończenia biocydowego (próba 1 i 3) oraz trzy próby z powłoką modyfikowaną antybakteryjnie: próba 2 zawierająca preparat nanosrebra 2% wagowych tworzywa (w/t), próba 4 zawierająca pirytionian cynku1% w/t, próba 5 z zawartością pirytionianu cynku 2% w/t. Badania i ocena właściwości antybakteryjnych materiałów tworzywowych zostały wykonane według normy ISO 22196. Badania wykonano w odniesieniu do dwóch bakterii: Staphylococcus aureus i Escherichia coli. Tworzywo PE z powłoką modyfikowaną nanocząsteczkami srebra nie wykazało właściwości antybakteryjnych względem stosowanych bakterii testowych. Obie próby tworzywa HDPE modyfikowane pirytionianem cynku wykazały silną aktywność przeciwbakteryjną. Dodatek 1% w/w preparatu PZT (pirytionianu cynku) wystarczająco zabezpiecza właściwości antybakteryjne tworzywa PE.
EN
The research work included microbiological tests of a polyethylene material that came from a structural two-layer spiral pipe with an internal coating (HDPE), antibacterial modified. Two control attempts without biocidal finish (attempts 1 and 3) and three attempts with antibacterial coating: attempt 2 containing 2% w/t nanosilver preparation, attempt 4 containing zinc pyrithione 1% w/t and attempt 5 containing zinc pyrithione 2% w/t have been tested. Tests and assessment of antibacterial properties of plastic materials were carried out according to ISO 22196. The tests were performed on two bacteria: Staphylococcus aureus and Escherichia coli. The PE material with the coating modified with silver nanoparticles did not show antibacterial properties against the test bacteria used. Both tests of HDPE plastic that were modified with zinc pyrithione showed strong antibacterial activity. The addition of 1% w/w PZT (zinc pyrithione) preparation sufficiently protects the antibacterial properties of PE plastic.
PL
Pierwsze tworzywo sztuczne, celuloid, opatentowano w 1870 r. Jego szerokie zastosowanie przyczyniło się do dalszych prac nad polimerami. Opracowano syntetyczny kauczuk, bakelit, polistyren, poliamidy i teflon, następnie polietylen (PE) oraz polipropylen (PP). Światowa produkcja tworzyw sztucznych i ich powszechne zastosowanie stały się zagrożeniem dla środowiska naturalnego, zwłaszcza przez niezagospodarowane odpady. Szeroko rozpowszechnione stały się odpady pod postacią opakowań artykułów spożywczych. Możliwości zlikwidowania zagrożeń ze strony tworzyw sztucznych upatruje się w produkcji tworzyw biodegradowalnych, które mogą zastąpić trudno rozkładalne tzw. plastiki. Opracowano szereg tworzyw sztucznych o wszechstronnym zastosowaniu. Może to być ważny kierunek w dziedzinie ochrony środowiska przed totalnym zanieczyszczeniem plastikowymi odpadami.
EN
The first plastic celluloid was patented in 1870. Its widespread use has resulted in further work on polymers. Synthetic rubber, bakelite, polystyrene, polyamides and Teflon were developed, then ethylene and propylene. The world production and widespread use has become a threat to the environment, especially due to the waste that it generates. Food packaging waste has become widespread. The possibility of eliminating these threats is seen in the production of biodegradable materials, that can replace plastics. A number of such materials have been developed for versatile use. This can be an important direction of environmental protection against total pollution with difficult plastic waste.
5
Content available remote Wpływ warunków starzeniowych na podatność tworzyw sztucznych na degradację
PL
Większość powszechnie stosowanych tworzyw sztucznych wykazuje bardzo dobre właściwości termo- i elektroizolacyjne i są one powszechnie wykorzystywane w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. W długim okresie użytkowania tych urządzeń właściwości tworzyw nie powinny ulegać pogorszeniu. Badaniom poddano wybrane rodzaje powszechnie stosowanych tworzyw sztucznych (PE 300, PPH i PVC) zarówno „nowych”, jak i poddanych procesowi starzenia. Stwierdzono, że starzenie przeprowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach normatywnych dla urządzeń elektrycznych nie pogarsza w znaczący sposób parametrów rozkładu tych tworzyw.
EN
Com. polyethylene, hard polypropylene and poly(vinyl chloride) 2–3 mm thick plates were thermally aged under std. conditions: SO2 + air, humidity 75% at 25°C, air, humidity 93% at 40°C or dry air at 70°C. The aged samples were studied by thermogravimetry. No substantial changes of characteristics decompn. temps. and rates were obsd. after ageing.
PL
Przedstawiono współczesne problemy rynku opakowań z tworzyw sztucznych, wynikające ze zmian w ustawodawstwie Unii Europejskiej, wprowadzającym nowe podejście do gospodarki materiałami polimerowymi na każdym etapie ich cyklu życia. Opisano ideę Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ, ang. Circular Economy) oraz rolę opakowań zrównoważonych w tym systemie. Przedstawiono najważniejsze zasady ekoprojektowania opakowań polimerowych w aspekcie ograniczenia powstawania odpadów i przydatności opakowań do odzysku na drodze recyklingu materiałowego. Ekoprojektowanie opakowań z tworzyw sztucznych ujęte w koncepcji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym może wkrótce stać się istotnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej w branży opakowaniowej.
EN
The article presents contemporary problems on the plastic packaging market, resulting from changes in the legislation of the European Union, introducing a new approach to the management of polymer materials at every stage of the life cycle. The idea of a Circular Economy (CE) has been described and issues related to packaging materials. Presented are the most important principles of eco-design of polymer packaging, in the aspect of reducing the formation of packaging waste and the suitability of packaging for recovery through material recycling. The eco-design of plastic packaging included in the Circular Economy concept may soon become a significant competitive advantage in the packaging industry.
EN
The use of plastic materials has become a standard in sanitary systems design. Due to numerous advantages of polymers, heating and hot water systems made of them have become an alternative to the ones made of traditional materials such as steel or copper. The values of forces working on particular elements of compensators as well as their displacement result from linear thermal elongation of segments of the system mounted in fixed supports. The article presents theoretical considerations on the subject of linear elongations and stress in shaped compensators that occur during exploitation of heating systems made of chlorinated polyvinyl chloride – CPVC. In order to verify the results of the theoretical considerations, both the analytical and the numerical ones, a series of fatigue and destruction experiments were performed in the next stage of the research.
PL
Zastosowanie tworzyw sztucznych stało się standardem w projektowaniu instalacji sanitarnych. Systemy instalacji ogrzewczych oraz ciepłej wody użytkowej wykonane z polimerów ze względu na swoje liczne zalety już od dawna stały się alternatywą dla instalacji wykonywanych z tradycyjnych materiałów takich jak: stal i miedź. Wielkości sił działających na poszczególne elementy kompensatorów, jak i ich przemieszczenia wynikają z liniowej wydłużalności termicznej odcinków instalacji zamocowanych w podporach stałych. W artykule przedstawiono rozważania teoretyczne nad wydłużeniami liniowymi i naprężeniami w kompensatorach kształtowych, występującymi podczas eksploatacji instalacji grzewczych, wykonanych z chlorowanego polichlorku winylu – CPVC. W celu zweryfikowania wyników otrzymanych z tych rozważań teoretycznych: analitycznych i numerycznych [20, 24], w kolejnym etapie badań kompensatorów przeprowadzono serię badań doświadczalnych zmęczeniowych i niszczących.
EN
Microplastics are present in the environment and have been found in seas and oceans, fresh water, sewage, food, air, and drinking water, both bottled and tap water. Nanoplastics can originate from engineered material or can be produced during fragmentation of microplastic debris. This paper presents an analysis of the research available in the literature on the content of microplastics in food, tap water, and bottled water. There is no legislation for microplastics as contaminants in food. Available data are from sea food species such as fish, shrimp, and bivalves, and also in other foods such as honey, beer, and table salt. In tap water, the measured amount of microplastic particles varies extensively and depends on the place of intake, type of conditioning, and water distribution system. Studies concerning bottled water have shown that water contains microplastics from disposable plastic bottles, bottles made of recycled material, and even glass bottles. The lack of analytical standards related to the adoption of the method of determination and identification of the size and form of microplastic particles was found to be problematic. The abovementioned particles were mainly identified as polyethylene (PE), polyethylene terephthalate (PET), polypropylene (PP), polyamides (PA), polyether sulfone (PES), polystyrene (PS), and polyvinyl chloride (PVC), and were between 1 and 150 μm in size. The most common shapes of the particles were fragments, followed by fibres and flakes. Toxicity and toxicokinetic data are lacking for microplastics for a human risk assessment.
EN
The paper presents the concept of use of fuels produced from production waste (RDF). The usefulness of RDF processed into pellets used in the chemical and power industry was also analyzed. The paper presents the results of research on the quality and content of selected elements in RDF pellets. The values of individual indexes are within the ranges typical for fuels manufactured from plastics. The tested material’s humidity was identified as low, as well as the content of chlorine, sulfur and other elements. In the working condition, the calorific value of the tested sample was 25.260 MJ·kg-1 and was above the range of typical values for RDF (13-20 MJ·kg-1). The moisture content in the tested material was 1% and it was within the required range. In the laboratory tests, the content of chlorine and sulfur was also determined.
PL
Przedstawiono koncepcję zagospodarowania paliw (RDF) wytwarzanych z odpadów w oparciu o ich produkcję. Dokonano również analizy przydatności przetwarzania RDF na pelety stosowane w przemyśle chemicznym i energetyce zawodowej. Przedstawiono wyniki badań jakości i zawartości wybranych pierwiastków w peletach z RDF. Wartości poszczególnych wskaźników mieszczą się w zakresach typowych dla paliw wytwarzanych z tworzyw sztucznych. Stwierdzono dość niską wilgotność oraz zawartość chloru, siarki i innych pierwiastków. Wartość opałowa badanej próbki w stanie roboczym wyniosła 25,260 MJ·kg-1 i była wyższa od zakresu typowych wartości dla RDF (13-20 MJ·kg-1). Zawartość wilgoci w badanym materiale wynosiła 1% i mieściła się w zakresie wymagań W badaniach laboratoryjnych określono również zawartość chloru i siarki.
EN
Worn out car tires and plastic from food wrappings constitute a problematic waste. They pollute the environment and management of such waste is important both ecologically and economically as it protects the environment, and reduces the costs of acquiring components to produce different materials. In this article, the results of testing modified concrete are shown. The concrete was modified with a mixture of supplements in the form of the pre-mentioned materials. The car tires provided, upon processing, rubber granules SBR of the following fractions: 0÷1 mm, 0.8÷2 mm, 2÷4 mm. Plastics of polyethylene terephthalate were used in the form of PET flakes. Six concrete series were generated where 10% of the cement mass was replaced with the supplement mixture. Tests of the texture and compression strength of a modified concrete mixture were conducted after 7, 14, and 28 days. All the series of concrete shared satisfactory homogeneousness of decomposition in the particular components. The strength tests proved that the application of rubber granules SBR and PET flakes in the form of a supplement mixture obtains a concrete strength of about 40 MPa.
PL
Zużyte opony samochodowe oraz tworzywa sztuczne po opakowaniach spożywczych są problemowym odpadem; zalegają na różnych składowiskach i zanieczyszczają środowisko. Zagospodarowanie ich ma szeroki aspekt ekologiczny i ekonomiczny. Pozwala chronić środowisko i zmniejszyć koszty pozyskania składników do produkcji różnych materiałów. W artykule przedstawiono wyniki badań modyfikowanych betonów, do których zastosowano mieszankę dodatków jako częściowy zamiennik kruszyw mineralnych. W ten sposób zagospodarowano odpad w postaci zużytych opon samochodowych oraz odpad po zużytych opakowaniach spożywczych z tworzyw sztucznych. Z opon samochodowych wykorzystano pozyskany po przetworzeniu granulat gumowy SBR o frakcjach: 0÷1 mm, 0,8÷2 mm, 2÷4 mm. Z odpadów tworzyw sztucznych w postaci politereftalanu etylenu wykorzystano płatki PET. Wykonano sześć serii betonów, zastępując 10% masy cementu mieszanką dodatków, jednocześnie ujmując objętościowo tę samą ilość mieszanki kruszyw. Dla modyfikowanych betonów wykonano badania konsystencji mieszanki betonowej oraz badania wytrzymałości betonu na ściskanie po 7, 14 i 28 dniach. Wszystkie serie betonów charakteryzowały się dobrą jednorodnością rozkładu poszczególnych składników. Wykonane badania wytrzymałościowe potwierdziły, że zastosowanie granulatu gumowego SBR oraz płatków PET w postaci mieszanki dodatków pozwala na uzyskanie wytrzymałości betonu w granicy 40 MPa.
EN
Modern man is trapped between two contradictory attitudes, duties: to be economically efficient and ecologically responsible. Shifting the burden towards ecological responsibility creates a new ethical order, but does not invalidate the economic order. As a result, isn't the new ethical entity homo ecologicus becoming even more homo oeconomicus? In this paper, I ask the question whether the contemporary attitudes of modern citizens segregating garbage are an expression of their ecological awareness or rather the result of the policies of big corporations, which have been for several years shifting the responsibility for littering the planet from a producer to an individual consumer.
PL
Tworzywa sztuczne, kosmetyki, leki, tekstylia zawierają liczne dodatki, mające na celu polepszenie ich właściwości użytkowych i zwiększenia ich funkcjonalności. Nowe metody wytwarzania substancji barwiących stały się jednym z ważniejszych kierunków rozwoju w technologii barwienia tworzyw sztucznych. W poniższym przeglądzie omówiono sposoby otrzymywania i możliwości aplikacyjne substancji barwiących otrzymanych przez modyfikację związków wielkocząsteczkowych barwnikami organicznymi.
EN
Plastics, cosmetics, medicines, textiles contain numerous additives aimed to improving their functional properties and increasing their functionality. New methods for producing coloring substances have become one of the major development trends in plastic dyeing technology. The review below discusses the methods of preparation and application possibilities of coloring substances obtained by modification of macromolecular compounds with organic dyes.
EN
Green Supply chain, Green Packaging, Eco-labels, and Eco-design strategies are concepts that are discussed frequently within scientific and political debates. Eco-design strategies for Lifecycle Design include the Eco-design Strategy wheel which presents eight Eco-design strategies: New concept development, Selection of low-impact materials, Reduction of materials usage, Optimization of production techniques, Optimization of distribution system, Reduction of impact during use, Optimization of initial lifetime, and Optimization of end-of-life system. This research investigates specifically the selection of low impact raw materials phase using the European Union as a benchmark to improve the Egyptian situation and aims to apply the closed loop cycle to the Egyptian Plastics Industry. Its goal is to enlight the way towards Sustainable and Circular economy system in Plastics manufacturing sector in Egypt while emphasizing the financial benefits from the Business and Marketing perspectives rather than the Environmental perspective only.
PL
W artykule omówiono wymagania prawne dla opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Przedstawiono kryteria dotyczące zapewniania bezpieczeństwa opakowań z tworzyw sztucznych, włącznie z wymaganiami dotyczącymi składu oraz ograniczeń dla stosowanych substancji, w tym w zakresie limitów migracji specyficznej i globalnej. Przedstawiono również zmiany do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
EN
The article discusses legal requirements for plastic packaging intended for contact with food. Criteria for ensuring the safety of plastic packaging were presented, including composition requirements and restrictions for the substances used, including specific and overall migration limits. Amendments to the Commission Regulation (EU) no. 10/2011 on plastic materials and articles intended for contact with food were also presented.
PL
Współczesne opakowania, poza pasywną funkcją ochronną, mogą pełnić wiele dodatkowych funkcji. Obecnie obserwowane są dwa trendy prowadzące do nowych rozwiązań w zakresie funkcji ochronno-informacyjnej (opakowania inteligentne i aktywne) i ekologicznej opakowań. Opakowania inteligentne poza ochroną żywności umożliwiają monitorowanie jej stanu i otoczenia, a opakowania aktywne poprawiają jej cechy jakościowe i trwałość. Rynek opakowań zdominowały tworzywa sztuczne (powodujące m.in. nadmierne obciążenie środowiska), które jednocześnie są najbardziej krytykowanym rodzajem opakowań. Alternatywą dla tworzyw sztucznych mogą być tworzywa hybrydowe organiczno-nieorganiczne o unikalnych cechach. Natomiast popularne opakowania (np. powłoki) i naczynia jadalne (np. z otrąb pszennych) dodatkowo wzbogacają produkt w cenne składniki odżywcze (np. witaminy, błonnik) i nie obciążają środowiska naturalnego. Celem opracowania było przedstawienie aktualnej problematyki dotyczącej opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
EN
Today’s packaging, besides the passive protective function, can perform a number of additional functions. Currently, two trends leading to new solutions within the protectionary- informative function (intelligent and active packaging) and organic packaging are observed. Intelligent packaging, in addition to food protection, enables monitoring its and environment conditions, and active packaging improves its quality and durability. The packaging market is dominated by plastics polymers (causing, among others, excessive environmental load), which are also the most criticized type of packaging. An alternative to plastics can be organic-inorganic hybrid materials with unique features. In contrast, popular packaging (eg coatings) and edible dishes (eg from wheat bran) additionally enrich the product with valuable nutrients (eg vitamins, fiber) and do not harmful to the natural environment. The aim of the study was to present the current trends regarding packaging intended for contact with food.
PL
Środowiskowa ocena cyklu życia LCA (life cycle assessment) stanowi przykład analizy, w której wiarygodność uzyskanych wyników jest szczególnie istotna. W celu określenia poziomu wiarygodności uzyskanych wyników wykorzystano analizę Monte Carlo. Wykazano możliwość praktycznego wykorzystania rozkładu trójkątnego, szeroko stosowanego w ekologicznej ocenie cyklu życia w warunkach niepewności. Do oceny niepewności wyników wykorzystano program komputerowy Sima Pro oparty na arkuszu kalkulacyjnym. Użyte w pracy rozkłady prawdopodobieństwa oparto na zebranych danych przemysłowych.
EN
Processes for prodn. of poly(ethylene terephthalate) (PET) and polylactide (PLA) bottles were compared according to environmental life cycle assessment rules to det. the level of reliability of the rules. The Monte Carlo anal. was used. The possibility of practical use of log-normal probability distributions in eco life cycle assessment under conditions of uncertainty was demonstrated. The probability distributions were based on collected industrial data. The prodn. of PLA bottles had higher negative impact on the environment and human health than the process for prodn. of PET bottles.
PL
Dokonano oceny wpływu opakowań na środowisko naturalne. Głównym celem było przeprowadzenie analizy cyklu życia (LCA) butelki do napojów wykonanej z poli(tereftalanu etylenu) (PET). Za jednostkę funkcjonalną przyjęto łącznie 1000 szt. butelek PET o pojemności 1 L. Granica przyjętego systemu obejmowała kroki od momentu dostarczenia preform do zakładu produkcyjnego aż do ich prawidłowego ukształtowania w procesie produkcyjnym. Z systemu wykluczono dalsze etapy procesu produkcji (rozlewanie napoju, etykietowanie, magazynowanie, dystrybucja) oraz procesy związane z transportem i magazynowaniem surowca. Analizę LCA wykonano, wykorzystując program SimaPro 8.4.0. holenderskiej firmy Pre Consultants. Do interpretacji list emitowanych substancji chemicznych wybrano metodę ReCiPe 2016. Wyniki badań zostały przedstawione graficznie na wykresach słupkowych i poddane weryfikacji oraz interpretacji.
EN
Effect of the process for prodn. of poly(ethylene terephthalate) (PET) bottles on the natural environment was evaluated by the life cycle anal. The functional unit comprised a total of 1000 PET 1 L bottles. The adopted system included steps from the delivery of preforms to the prodn. plant, their properly shaping and forming the beverage bottles. Processes for the beverage bottling, labeling, storage, distribution and recyclingwere were excluded. The LCA anal. was performed by using the com. Pre Consultants SimaPro 8.4.0. program. The ReCiPe 2016 method was selected for the interpretation of lists of impacts.
19
Content available remote Pozostałości z sortowania tworzyw sztucznych jako składnik paliw z odpadów
PL
Wobec rosnącego poziomu selektywnej zbiórki odpadów w Polsce i na świecie znaczenia nabiera racjonalne zagospodarowanie pozostałości po sortowaniu tych odpadów. Przedstawiono wyniki badań paliwowych właściwości pozostałości po sortowaniu tworzyw sztucznych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Badane odpady pochodziły z nowoczesnej sortowni przeznaczonej dla selektywnie zbieranych tworzyw sztucznych i papieru z gospodarstw domowych, znajdującej się w Śląskim Centrum Recyklingu w Gliwicach. Wyniki badań wykazały w pozostałości po sortowaniu tworzyw sztucznych duży udział (ok. 90%) frakcji wysokokalorycznej nadającej się jako komponent do wytworzenia paliwa alternatywnego. W ramach frakcji nienadających się jako składnik paliwa z odpadów zidentyfikowano m.in. PVC, opakowania po substancjach niebezpiecznych oraz puszki aluminiowe. Zaproponowano także modernizację linii technologicznej, tak aby pozostałość po sortowaniu i wyeliminowaniu frakcji niepożądanych mogła być wykorzystana bezpośrednio po rozdrobnieniu jako paliwo alternatywne np. w cementowni lub elektrociepłowni.
EN
Various types of plastics, paper and cardboard-contg. mixts. were sepd. on a sorting line from selectively collected municipal solid waste in the Silesian region. The combustible properties of the residues (including Cl-content) were detd. in accordance with the relevant stds. A high calorific value (approx. 90%) of the analyzed residues and low Cl content (except for PVC-contg. residues) enabled use of the residues as a raw material for the prodn. of an alternative fuel. Addnl., a modernization of the technol. line was proposed to increase its functionality.
EN
Thanks to their numerous advantages, plastics are becoming more and more widely used in all branches of industry. The quantities of products, their packaging and, consequently, the amount of synthetic polymer waste are steadily increasing, what poses a high risk to the environment due to their long decomposition time. To reduce waste production is practically impossible, therefore it is very important to constantly implement new and improve existing methods of waste treatment. The following article presents one of the alternative methods for synthetic polymer waste treatment, which is low-temperature pyrolysis. Two pyrolysis processes were carried out. During the first experiment a polyethylene plastic material was used, in the second experiment a mixture of typical household recycling waste of codes 1, 2, 4, 5, 6, and 7 were tested. During the thermal processing, the input material undergoes a chemical transformation due to breaking of long hydrocarbon chains. At the same time, high-energy density products, such as petroleum products and gas, are produced. The main advantage of the presented method is that it allows reducing preliminary technological processes to a minimum and it is easily automated, as it reduces the process to one compact installation. The reduction of the amount of stored waste and the recovery of petroleum derivatives, are additional advantages of pyrolysis implementation. That, in consequence allows reducing consumption of fossil fuel resources.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.