Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sedymentacja wielostrumieniowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Laboratoryjne badania sedymentacji wielostrumieniowej zawiesin nieziarnistych
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu sedymentacji zawiesin nieziarnistych z koagulacji drobnouziarnionych zawiesin reprezentatywnych dla wód ujmowanych do stacji uzdatniania wody. Zaprezentowano wpływ zmiany obciążenia powierzchniowego zawiesin skoagulowanych różnymi dawkami flokulantów i wykazano skuteczność techniki sedymentacji wielostrumieniowej dla klarowania takich właśnie zawiesin. Wykazano przydatność techniki sedymentacji wielostrumieniowej również dla zawiesin nieziarnistych.
EN
Two non-granular slurries were prepd. by mixing silty and clay soils with water and then sepd. by sedimentation after addn. of an Al flocculant (15-65 ppm). The removal of solids from the suspensions was higher than 75%. The turbidity of the purified water was below 20 NTU.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań intensyfikacji procesu sedymentacji zawiesiny węglowej poprzez zastosowanie procesu flokulacji. Badania realizowano w dwóch układach imitujących przebieg procesu sedymentacji: w układzie klasycznym (pionowy cylinder) oraz w układzie tzw. płytkiej sedymentacji z wkładami wielostrumieniowymi (cylinder pochylony pod kątem 60o). Wykonano testy sedymentacji okresowej (statycznej) stosując flokulant FLOPAM AN 923 SHU w dawkach 0÷200 ppm. Efekt końcowy uzyskany jedną techniką intensyfikacji (przez płytką sedymentację) został zwielokrotniony poprzez efekt osiągnięty drugą metodę (flokulacja).
EN
Research results dealing with the intensification of coal slurry sedimentation process using flocculation are presented in the paper. The study was conduc¬ted in two systems simulating sedimentation process: the classical system (vertical cylinder) and the so-called shallow sedimentation with cartridges (cylinder inclined at the angle of 60°). Batch sedimentation tests (static) were carried out using flocculant FLOPAM AN 923 SHU at doses from 0 to 200 ppm. The final result obtained by one intensifying technique (shallow sedimentation) was multiplied by the effect achieved using second method (flocculation).
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac mające na celu wdrożenie techniki sedymentacji wielostrumieniowej w procesie klarowania skoagulowanej zawiesiny w układzie uzdatniania wody. Przedstawiono wyniki badań przepływowych procesu oczyszczania zawiesiny, badania granulometryczne. Została wyznaczona wielkość ziarna granicznego oraz stopień wypełnienia osadnika wkładami wielostrumieniowymi.
EN
The paper presents results of implementation of multiflux sedimentation technology in clarifying process of coagulated suspension in water treat
4
PL
Artykuł podejmuje probłem wykorzystania techniki wiełostrumienio-wej sedymentacji zawiesiny w odniesieniu do zawiesiny o charakterze nieziarnistym. Zaprezentowano wyniki badań procesu sedymentacji zawiesiny, posiadającej frakcję stałą o charakterze kłaczków, powstałej w wyniku koagułacji i flokułacji w trakcie procesu uzdatniania wody oraz w układach oczyszczania zawiesiny garbarskiej.
EN
This paper undertakes the problem of using mu!tiftux sedimentation technology for non-granular suspensions. Research results dealing with sedimentation process of suspension containing a solid fraction of flock naturę formed during water treatment coagulation and floccula-tion and in purification of tanning suspension arę presented in the paper.
PL
W artykułe opisano badania sedymentacji wielostrumieniowej zawiesiny węgtowej z zakładu przeróbki mechanicznej jednej z kopałń węgła kamiennego. Program badań obejmował badania statyczne, laborato-ryjne badania przepływowe oraz badania w skałi ułamkowo-technicz-nej w zakładzie przeróbki mechanicznej węgła. Wykazano możłiwość zastosowania kompaktowego osadnika wiełostrumieniowego do jednoczesnego przeciwstrumieniowego klarowania oraz współprądowego zagęszczania tej zawiesiny.
EN
Researches of mu]tif)ux sedimentation of coa] suspension taken from mine's ore dressing ptant arę described in the paper. The research schedute comprised statistic tests, flow laboratory tests and resparches of a pi]ot scate in the coa] processing plant. Possibitity of apptying a compact multif!ux clarifier in simultaneous countercurrent clarifi-cation and co-currcnt thickening of suspension is shown.
6
Content available Badania procesu flotacji wielostrumieniowej węgla
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych procesu flotacji surowego mułu węglowego. Porównano proces flotacji klasycznej z procesem flotacji wielostrumieniowej. Uzyskane wyniki badań laboratoryjnych wskazują, że efekt zwiększenia powierzchni komory flotacyjnej w wyniku zabudowy jej pakietem wkładów, wpływa korzystnie na jakość produktu pianowego poprzez obniżenia w nim zapopielenia.
EN
The paper presents the results of laboratory investigation of raw fine coal flotation. The classical process was then compared with lamella flotation. The obtained laboratory results show that the effect of enlarging flotation cell by filling it with lamella packages influences positively on the quality of froth product by lowering its ash contents.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych procesu flotacji surowego mułu węglowego w komorze z pakietem wkładów lamelowych. W prezentowanych badaniach zastosowano pakiety lamelowe o różnej powierzchni roboczej. Uzyskane wyniki badań laboratoryjnych wskazują, że efekt zwiększenia powierzchni komory flotacyjnej w wyniku zabudowy jej pakietem wkładów o ok. 5 razy, powoduje wzrost wydajności procesu, przy zachowaniu porównywalnych zawartości popiołu w koncentratach flotacyjnych, co może w przyszłości skutkować poprawą ekonomiki procesu wzbogacania flotacyjnego. Zastosowanie pionowych wkładów lamelowych wpływa jedynie na uspokojenie warunków przepływu, nieznacznie poprawiając wydajność procesu w porównaniu z flotacją bez użycia pakietu wkładów.
EN
The paper presents the results of coal suspensions flotation laboratory research in the cell with lamella packets. In the presented investigations, the lamella packets of various working surface and various inclination angles (60 degrees and 90 degrees) were applied. The obtained results of laboratory research show that the effect of, approximately 5 times, increasing of flotation cell surface cause the growth of process efficiency, sustaining the comparable ash contents in flotation concentrates. This may cause the improvement of flotation process economics in future. The applications of packets with inclined to surface by angle 90 degrees influence only on the stabilization of flowing conditions, slightly improving the process efficiency in comparison to the flotation without lamella packets.
8
Content available remote Cross-current lamella sedimentation tanks
EN
The paper outlines the design of sedimentation tanks and installations utilising the Boycott's effect. Three major types of contiguration of lamella installations are presented: counter-current, cross-current and parallel flow. Cross-current sedimentation is thoroughly investigated and simulations that use thus obtained results are summarised. The results of the experimental program and of simulations reveal that the capacity of cross-current lamella tanks can be increased tenfold or sedimentation efficiency can be vastly improved. Accordingly, a computer-assisted design of a cross-current tank with the capacity of lOOm3/h is made. Such an installation will be most useful in high-efficiency clarification of suspensions from industrial processes or from water puritication and waste treatment systems.
PL
Przedstawiono genezę urządzeń sedymentacyjnych opartych na wykorzystaniu efektu Boycotta. Opisano trzy podstawowe układy, w jakich prowadzi się sedymentację wielostrumieniową. Są to: układ przeciwprądowy, prostopadłoprądowy i współprądowy. Poprawę efektywności sedymentacji w osadnikach z wkładami wielostrumieniowymi osiąga się, zwiększając powierzchnię sedymentacyjną. Miarą zwiększenia powierzchni sedymentacyjnej jest wskaźnik wyrażony przez stosunek pola powierzchni sedymentacyjnej zawartej w pakiecie do podstawy pakietu, nazywany powierzchnią właściwą. Przedstawiono typową konstrukcję pakietu wielostrumieniowego dla sedymentacji przeciwprądowej. Ograniczenia konstrukcyjne (zwiększanie długości przewodu z jednoczesnym zmniejszaniem jego przekroju poprzecznego) i wykonawcze powodują, że nie da się osiągnąć wskaźnika powierzchni właściwej o wartości wyższej od 5-6, a ponadto przepływ zawiesiny w przewodach o długości względnej l/d> 10 osiąga zakres dużych liczb Reynoldsa i przestaje być laminarny. Można jednak zastosować inną koncepcję rozwiązania konstrukcyjnego pakietów opartą na wielostrumieniowej sedymentacji prostopadłoprądowej. W tym przypadku ograniczenia konstrukcyjne i wykonawcze nie stanowią przeszkody, pakiet jest, bowiem stosem płyt o teoretycznie nieograniczonej wysokości. W artykule opisano oryginalne stanowisko do badań sedymentacji prostopadłoprądowej. Przedstawiono także matematyczny model procesu sedymentacji prostopadłoprądowej, wyniki badań oraz wyniki symulacji komputerowych. Wyniki badań i symulacji komputerowych prowadzą do wniosku, że w osadnikach tego typu można nawet ponad l0-krotnie zwiększyć wydajność lub adekwatnie podnieść efektywność sedymentacji. Na podstawie badań i obliczeń przedstawiono komputerowy projekt osadnika prostopadłoprądowego o wydajności 100 m31h. Urządzenie tego typu zajmuje około 10% miejsca niezbędnego dla tradycyjnych urządzeń sedymentacyjnych i pozwala osiągnąć dużą efektywność porównywalną z efektywnością tradycyjnych urządzeń. Dlatego może być stosowane do wysokosprawnego i wysokowydajnego klarowania zawiesin przemysłowych lub zawiesin pochodzących z obiegu uzdatniania wód i oczyszczania ścieków, zwłaszcza w przypadkach, gdy jest brak miejsca na urządzenia tradycyjne lub gdy dąży się do obniżenia kosztów budowy i eksploatacji osadnika.
PL
Przedstawiono zależności wielkości procesu ciągłej sedymentacji wielostrumieniowej od wybranych wielkości geometrycznych i eksploatacyjnych przewodu wypełnienia osadnika uwzględniające niejednorodność stężenia zawiesiny.
EN
The work presents the dependences of the parameters of continuous multijet sedimentation process on selected geometrical and operating parameters of the mud box tube. The nonhomogeneous concentration of suspension in the outlet is also taken into consideration.
10
PL
Omówiono zasadnicze założenia i wielkości wpływające na proces sedymentacji w wypełnieniu osadnika wielostrumieniowego.
EN
The work presents basic assumptions and parameters of a sedimentation process carried out in filings of multijet mud boxes.
PL
Przedstawiono proces ciągłej sedymentacji wielostrumieniowej, oraz wyniki optymalizacji wypełnień osadników wielostrumieniowych przydatnych w urządzeniach odlewniczych.
EN
A process of continuous multijet sedimentation, as well as its application in founding industry, is presented. Results of an optimization of multijet mud boxes’ fillings are shown as well.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.