Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wastewater discharge
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The research is devoted to assessing the negative impact of the amber-succinite deposit in the Kaliningrad region as one of the sources of complex pollution of the Baltic Sea waters. The Baltic Sea is one of the most polluted water bodies in Europe today. There are many natural and anthropogenic factors that cause this ecological situation. Industry is one of the significant contributors to the pollution of the waters of the Baltic Sea. The industrial wastewater discharged into the Baltic Sea often does not comply with the state ecological standards. The wastewater disposal system modernization by creating a recycled water supply is one of the most effective ways to reduce the negative impact of industrial wastewater on the Baltic Sea ecosystem nowadays. This technological solution allows to significantly reduce or to completely prevent the discharge of wastewater into the Baltic Sea.
EN
Discharges from wastewater treatment are among the key sources of pollution, if norms included in the applied legal acts are exceeded. In determining the impact of these objects on water environment it is often assumed that complete mixing wastewater with surface water is in the point or close to the discharge. In fact, the complete mixing of waste water in a short distance from the discharge occurs incidentally depending on the type of sewage receiver. The size and type of specific sewage receiver determines the conditions of self-purification. Complete mixing zone has a huge impact on the intensity of self-purification processes. Therefore, the possibility to determine the size zone of complete mixing of the waste water from the water receiver is important. The issue involves a series of methods, the most computational, which more or less allows to evaluate the distance of mixing waste water. advection, turbulent and molecular diffusion affect mixing wastewater with surface waters. The article discusses the factors influencing the mixing process and the impact of mixing on the self-purification surface waters. The aim of the article is a review of several methods for determining the distance of the segment mix completely discharged wastewater, with regard to the location of their discharge.
PL
Przedstawiono wyniki analizy porównawczej metod będących podstawą do ustalania warunków wprowadzania ścieków komunalnych do odbiorników oraz regulacji prawnych, dotyczących kryteriów ich oczyszczania w wybranych państwach. Szczególną uwagę zwrócono na wymagany stopnień usuwania związków biogennych ze ścieków. Analiza różnych podejść do problemu warunków odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych w różnych państwach potwierdziła skomplikowany charakter zagadnień dotyczących normowania jakości wody oraz ustalania dopuszczalnych ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska. W artykule zdefiniowano założenia różnych podejść metodycznych w zakresie opracowania standardów jakości ścieków oczyszczonych. Przedstawiono sposób ustalania warunków wprowadzenia ścieków do odbiorników w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w krajach będących wcześniej częścią byłego Związku Radzieckiego. Przeanalizowano wady i zalety stosowanych metod oraz współczesne tendencje w zakresie opracowywania kryteriów dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych w różnych państwach. Analizowane zagadnienia zilustrowano przykładami wymogów prawnych dotyczących obowiązującego stopnia oczyszczania ścieków komunalnych w krajach unijnych oraz w krajach nienależących do UE.
EN
Results of comparative analysis of methods for determination of treated urban wastewater discharge conditions as well as of the legal regulations for the wastewater treatment in selected countries were presented. Particular attention was paid to required level of nutrient removal from the wastewater. Analysis of a variety of approaches to the conditions of wastewater discharge into surface waters across different countries confirmed the complexity of issues related to water quality rating as well as to permissible loads of pollutants introduced into the aquatic environment. The paper defined basic assumptions of existing methodological approaches related to development of treated effluent quality standard. The procedure for establishing conditions for wastewater discharge into recipients in some member states of the European Union and in former Soviet Union countries was introduced. Advantages and disadvantages of applied methodologies were analyzed together with modern trends in development of urban wastewater treatment criteria in different countries. The issues discussed were illustrated with examples of legal requirements concerning required level of municipal wastewater treatment in the EU and non-EU countries.
PL
Brak szczegółowych, prawnych uregulowań dotyczących rozliczania usług hurtowego odbioru i oczyszczania ścieków, analogicznych jak w przypadku usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zawartych w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz. 886) powoduje, że wiele gmin pozostaje w sporze przez lata. Jedyną wskazówką w kwestii ustalania cen za usługi hurtowe jest art. 6 ust. la ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 123, poz. 858 ze zm.), stanowiący, iż do zakupu wody lub wprowadzania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ścieków do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w jego posiadaniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Poważny problem rodzi się jednak wówczas, kiedy sprzedawca i nabywca usług nie są w stanie wynegocjować zasad współpracy, a nie istnieją alternatywne możliwości świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków bez korzystania z usług hurtowych.
PL
Od ogłoszenia w lipcu 2006 roku zmian w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.) trwają spory i dyskusje na temat praw i obowiązków przyszłych odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w zakresie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Problemy związane z tymi kwestiami zgłaszał już Rzecznik Praw Obywatelskich. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał kilkadziesiąt decyzji dotyczących tej problematyki. Po wielu latach dyskusji w dniu 18 grudnia 2013 r. Komisja Środowiska Senatu wniosła do Marszałka Senatu o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W lutym 2014 r. zaproponowane rozwiązanie zostało uznane przez senatorów za antykonsumenckie. Negatywnie zaopiniowali projekt także między innymi Prokurator Generalny, Sąd Najwyższy, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Minister Sprawiedliwości oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
PL
W artykule przedstawiono poziom zaopatrzenia w wodę ludności oraz odprowadzania ścieków od ludności.
EN
The article presents the level of water supply and wastewater discharge of households in Hungary.
PL
Na podstawie danych statystycznych oraz ankiety skierowanej do przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych we wszystkich miastach polskich, omówiono stan usług wodociągowych i kanalizacyjnych w Polsce obejmujący takie elementy, jak udział miejskich wodociągów w wykorzystywaniu zasobów wodnych, rozmiar oraz dostępność świadczonych usług, a także stan własnościowy i instytucjonalny przedsiębiorstw świadczących usługi wodociągowe i kanalizacyjne. Na podstawie przeprowadzonej analizy danych wykazano, że znacznie zmniejszyła się ilość dostarczanej wody (i odprowadzanych ścieków) na potrzeby gospodarstw domowych, odniesiona do jednego mieszkańca korzystającego z systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. Podobnie zmniejszyła się ilość wody wodociągowej wykorzystywanej przez przemysł oraz ścieków odprowadzanych przez przemysł. Z przeprowadzonych analiz wynika, że ta ogólna tendencja jest skutkiem racjonalizacji zużycia wody zarówno na cele komunalne, jak i przemysłowe.
EN
Making use of statistical data, as well as of the information attained from the completed questionnaires that had been sent to all waterworks and sewage disposal enterprises in Poland, the sector of water distribution and sewage disposal services was characterized. The analysis was focused on the following issues: the quantity of water taken in by municipal waterworks, the size and availability of the services provided, and the ownership and institutional status of the enterprises providing water distribution and sewage disposal services. The data have revealed that the per capita volume of the water distributed for household needs (as well as the volume of the disposed-of sewage) has dropped sharply. The same holds true for the quantity of the tap water used and for the quantity of the wastewater discharged by the industry. The analysis of the data obtained makes it clear that this general trend results from the rationalization of water consumption both for municipal and industrial uses.
PL
W pracy zaproponowano kompleksową metodę obliczania natężenia deszczu granicznego, uwzględniającą charakterystyczny przepływ wody w odbiorniku (Q270) oraz wpływ stopnia zanieczyszczenia zrzutów burzowych na odbiornik Przy jej tworzeniu uwzględniono wyniki badań krajowych i zagranicznych (Niemcy, Szwajcaria i Wielka Brytania), dotyczących projektowania przelewów burzowych. Przedstawiona metoda uwzględnia wpływ dwunastu charakterystycznych parametrów zrzutów burzowych (ß, z, Qs, cs, Qp, cp, QB, Q1, Q270, ts, Hz, q15) oraz uwarunkowania ochrony odbiornika (kategorie A, B i C), który nie jest źródłem wody do celów wodociągowych. Wykazano, że największe znaczenie w proponowanej metodzie mają parametry określające wpływ biofilmu i osadów wypłukiwanych z kanałów (ß), zanieczyszczenia pochodzące ze spływów powierzchniowych (z), relacje między ilością ścieków a przepływem wody w odbiorniku (Q1/Q270) oraz współczynnik uwzględniający jakość ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych (kc). Zaletą omówionej metody jest jej kompleksowość oraz możliwość uwzględnienia granicznego natężenia deszczu w szerokim zakresie 5÷20 dm3/s/ha, w zależności od wymogów ochrony odbiornika. Wykazano, że zaproponowana metoda obliczania natężenia deszczu granicznego umożliwia projektowanie i ocenę pracy przelewów burzowych, ze szczególnym uwzględnieniem liczby i objętości zrzutów, ładunku zanieczyszczeń oraz czasu zrzutów w średnim roku hydrologicznym.
EN
Making use of the results of investigations into storm overflow design (reported for Germany, Switzerland and the United Kingdom), a complex method of computing critical rain intensity is proposed. The method includes the characteristic flow (Q270) in the recipient, as well as the effect of storm water pollution on the recipient. Consideration is given to the effect of 12 characteristic parameters of storm water discharge (ß, z, Qs, cs, Qp, cp, QB, Q1, Q270, ts, Hz, q15) and the conditions of recipient protection (Categories A, B and C). In the method proposed, the following parameters were found to be of crucial importance: (effect of sludge washed away from the channels), z (pollution from surface runoff), Q1/Q270 (relations between wastewater amount and characteristic water flow in the recipient) and kc (quality of domestic sewage and industrial wastewater). There are two major advantages inherent in this method: its complexity, and the possibility of considering a wide range (5 to 20 dm3/s/ha) of critical rain intensity, according to the pollution control requirements for the recipient. The study has produced the following findings: the proposed method of calculating critical rain intensity allows the design of storm overflows and the assessment of their performance, particular consideration being given to the number and volume of discharge, the load of pollutants, and the time of discharge in an average hydrological year.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.