Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diamond tools
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The main objective of the present work was to determine the effect of powder composition on microstructure and properties of iron-base materials used as matrices in diamond impregnated tools. The Fe-Cu-Ni powders premixed and ball-milled for 30 hours, were used for the experiments. The influence of manufacturing process parameters on microstructure and mechanical properties of produced sinters was investigated. Sintering was done by hot-pressing technique in graphite mould. The powders were consolidated to a virtually pore-free condition during 3 minutes hold at 35 MPa and 900°C. Investigations of the sintered materials included: density, hardness, static tensile test and X-ray diffraction (XRD) analysis. Microstructural and fractographic observations were also made with a scanning electron microscope (SEM). The obtained results indicate that the sintered parts have a high density, close to the theoretical value, good plasticity, relatively high hardness and yield strength, and are characterized by a coarse-grained microstructure.
2
Content available remote Possibilities and non-standard applications of abrasive wires coated with diamonds
EN
Nowadays diamond abrasive wire cutting has become a technology associated mainly with electronics and photovoltaics. This method allows obtaining silicon substrate plates (wafers) on a mass and global scale. However, isn’t the potential of the diamond wires much greater? The article presents the possibilities of using armed strings in areas where such tools have not been attempted to be implemented or investigated.
PL
Przecinanie strunowe stało się w dzisiejszych czasach technologią kojarzoną głównie z elektroniką i fotowoltaiką. To właśnie ta metoda pozwala na uzyskiwanie krzemowych płytek podłożowych na skalę masową i światową. Czy jednak potencjał struny diamentowej nie jest znacznie większy? Artykuł prezentuje możliwości zastosowania strun zbrojnych w obszarach, gdzie tego typu narzędzi nie próbowano wdrożyć, ani nie badano takiej ewentualności.
3
Content available remote Metody lutowania diamentów w narzędziach
PL
Lutowanie jest jedną z technik wytwarzania narzędzi zawierających diamentowe kryształy, ziarna ścierne i polikrystaliczne spieki jako elementy robocze. Omówiono różne sposoby lutowania diamentów oraz przedstawiono obszary ich zastosowania.
EN
Brazing is one of the techniques for manufacturing of tools comprising diamond crystals, polycrystalline materials and abrasive grits as working elements. Discusses various ways brasing of diamonds and presents their application areas.
PL
Przedstawiono wyniki badań własności spieków otrzymanych z mieszanek elementarnych proszków żelaza, miedzi i niklu, poddanych mieleniu w młynie kulowym przez 60 h. Spieki wykonano techniką prasowania na gorąco w grafitowej matrycy. Ich badania obejmowały pomiar gęstości i twardości oraz statyczną próbę rozciągania. Obserwowano również – za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego – mikrostrukturę i przełomy zerwanych próbek. Badania miały na celu określenie przydatności wytworzonych kompozytów do produkcji narzędzi metaliczno-diamentowych. Ich własności porównano z własnościami spieku wyprodukowanego z komercyjnej mieszanki proszków.
EN
The results of studies upon properties of sinter obtained from elementary mixtures of iron, copper and nickel powders have been subjected to grinding in a ball mill for 60 hrs. The sinters have been made by hot-pressing technique in graphite matrix. Their studies included density and hardness measurements and static stretch test. Electron microscope has been also applied to observe the microstructure and breakthroughs of broken samples. The research has been aimed at determining the suitability of manufactured composites for the production of metallic-diamond tools. Their properties have been compared with those of sinter produced from a commercial blend of powders.
5
Content available Narzędzia diamentowe w budownictwie
PL
Narzędzia diamentowe we współczesnym budownictwie są obecne niemal na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomimo stosunkowo niewielkiego udziału kosztów tych narzędzi w całkowitych kosztach inwestycji, trwa zaciekła rywalizacja wśród ich producentów i importerów. Do konkurencji dołączyła w 2014 r. również firma Klingspor, wiodący na rynku światowym producent narzędzi ściernych, mający ponad 120-letnie doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu narzędzi dla przemysłu.
EN
Diamond tools in modern construction are present at almost every stage of a construction project. Despite the relatively small share of the cost of these tools in the total cost of investment, there is a fierce competition among their manufactures and importers. Klingspor, a leading global manufacturer of abrasive tools with over 120 years of experience in designing and manufacturing tools for the industry, joined this competition in 2014.
6
Content available remote Monowarstwowe narzędzia diamentowe do obróbki ścierno-polerskiej
PL
Przedstawiono budowę, sposób wytwarzania i obszary zastosowania narzędzi diamentowych o budowie monowarstwowej. Taka budowa zapewnia bardziej efektywne wykorzystanie ostrzy diamentowych. Powierzchnia czynna narzędzia jest odwzorowaniem kształtu korpusu, co umożliwia szlifowanie przedmiotów o skomplikowanych kształtach.
EN
In the study were presented structure, manufacturing and fields of application of diamond tools for abrasive machining which are characterized monolayer structure. This structure enables more effective using of diamond blades. The active area of tool is copying the shape of its corps what enables grinding of objects about complicated shapes.
7
Content available remote Analiza przełomów spieków diamentowo-metalicznych zawierających cynę
PL
Przeanalizowano wpływ zawartości cyny w składzie chemicznym mieszaniny proszków metali na mikrostrukturę spieków diamentowo-metalicznych z nich wytworzonych, o przeznaczeniu na narzędzia do cięcia kamieni. Badano cztery pary spieków zawierających diamenty syntetyczne. W każdej z par jeden z materiałów zawierał kilka lub kilkanaście % wag. cyny, drugi natomiast jej nie zawierał, a proporcje pozostałych składników były takie same. Porównywano ze sobą spieki z każdej pary. Przeprowadzono pomiary wysokości spieków w celu porównania stopnia ich zagęszczenia. Wykonano szereg mikrofotografii z użyciem skaningowego mikroskopu elektronowego. Zwrócono uwagę na przełomy próbek, sposób osadzenia diamentu w osnowie oraz odciski po diamencie, gdzie najlepiej widać stopień konsolidacji materiału. Spieki zawierające Sn w porównaniu do swych odpowiedników bez tego pierwiastka wykazały daleko lepszą konsolidację oraz mniejszą odległość pomiędzy ścianką diamentu a otaczającą go osnową, co wskazuje prawdopodobnie na lepsze własności retencyjne. Osnowy bogate w żelazo i niezawierające cyny stanowią środowisko agresywne dla diamentu, powodujące jego degradację podczas procesu prasowania na gorąco.
EN
The work analyzes the influence of tin presence in chemical composition of powders mixtures on microstructure of diamond-metal matrix hot pressed tools made of them, used for stone cutting. Four pairs of segments containing synthetic diamond grit have been investigated. In each pair one material contained up to 12% wt. of tin, the other one didn't while proportions of the other elements were the same. The compacts in each pair have been compared to each other. Segments height has been measured in order to estimate their densability. A lot of SEM microphotographs have been taken so that the comparison in microstructure could be performed. The attention has been paid to the samples fracture, way of holding the diamond by surrounding matrix as well as the diamonds' imprints where the degree of material consolidation could be visible the best. The tin containing compacts compared to those without it had much better consolidation and a smaller distance between the diamond wall and a surrounding matrix thus in turn showing probably higher retention properties. The iron rich matrices those didn't contain Sn are very agressive environment for diamonds causing its degradation during hot pressing operation. The occurencc of small pits on diamond surface has been observed. On the other hand we can hardly recognize the diamond imprint in the fracture of this matrix. The compact itself is the most porous comparing to the others.
8
Content available remote Diamentowe narzędzia skrawające w dokładnej obróbce wyrobów
PL
Przedstawiono zastosowanie narzędzi skrawających z ostrzami z diamentu naturalnego ND, syntetycznego monokrystalicznego MD i polikrystalicznego PKD (PCD) oraz narzędzia z powłokami diamentowymi CVD. Opisano rodzaje wykonywanych narzędzi diamentowych oraz podano zalecane parametry obróbki skrawaniem tymi narzędziami. Określono rodzaje ściernic i parametry ostrzenia narzędzi z PKD. Przedstawiono wyniki badań w zakresie ostrzenia regeneracyjnego narzędzi z PKD w Instytucie Obróbki Skrawaniem. Omówiono zastosowanie i regenerację narządzi z PKD w przemyśle krajowym.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.