Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sektor bankowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The current study aims to investigate the impact of four exogenous variables, namely, entrepreneurial orientation, entrepreneurial education, environmental factors, college experience toward the entrepreneurial intention of banking sector of Indonesia. To achieve this objective, data has been collected from the 450 managers of the banking sectors, and PLS-SEM was used to test the hypotheses. The key findings of the study have shown that entrepreneurial orientation, college experience, and environmental factors have a positive and significant effect on the entrepreneurial intention of banking sector of Indonesia. Based on the findings of the study, there are several practical and theoretical implications. The findings of the study could provide help to the policymakers to know about the importance to increase the entrepreneurial intention by the following exogenous variables. The findings of the study could also provide help to the researchers to conduct future research to increase the importance of the following study.
PL
Obecne badanie ma na celu zbadanie wpływu czterech zmiennych egzogenicznych, a mianowicie: orientacji przedsiębiorczej, edukacji przedsiębiorczej, czynników środowiskowych, doświadczenia uczelni na intencję przedsiębiorczości sektora bankowego w Indonezji. Aby osiągnąć ten cel, zebrano dane od 450 menedżerów sektorów bankowych, a do przetestowania hipotez wykorzystano PLS-SEM. Kluczowe wyniki badania wykazały, że orientacja na przedsiębiorczość, doświadczenie w nauce i czynniki środowiskowe mają pozytywny i znaczący wpływ na intencję przedsiębiorczości sektora bankowego w Indonezji. W oparciu o wyniki badania istnieje kilka praktycznych i teoretycznych implikacji. Wyniki badania mogą pomóc decydentom w zrozumieniu znaczenia zwiększenia intencji przedsiębiorczości przez następujące zmienne egzogeniczne. Wyniki badania mogą również pomóc naukowcom w przeprowadzeniu przyszłych badań w celu zwiększenia znaczenia następnego badania.
EN
The purpose of this article is to composite a banking stability indicator (BSI) from independent sub-indices (capital adequacy ratio (СA), asset quality (AQ), profitability (P) and liquidity (L)). The BSI was calculated using the Minimax normalization method. The composite index was used to analyze the financial stability of the banking sector of 29 countries and to build a risk map based on their national basic economic indicators. The Fitch’s Banking Stability Indicator (BSI) is a composite measure of banking system quality, which ranks countries by five levels of banking system quality (“very high” or А, “high” or B, “acceptable” or С, “low” or D and “very low” or E). This study also uses a novel method of stress-testing to measure banking stability. The proposed BSI index is intended both for comparative international assessment of financial stability of the banking sector and for its evaluation in the country. It gives the ability in the most general form to assess the banking sector from the point of view of international competitiveness and to compare it with other countries. On the other hand, it allows identifying the strengths and weaknesses of the current financial condition of the banking sector at the level of individual countries and monitoring its sustainability.
PL
Celem tego artykułu jest połączenie wskaźnika stabilności bankowej (BSI) z niezależnych subindeksów (współczynnik adekwatności kapitałowej (СA), jakość aktywów (AQ), rentowność (P) i płynność (L)). BSI obliczono za pomocą metody normalizacji Minimax. Złożony indeks został wykorzystany do analizy stabilności finansowej sektora bankowego w 29 krajach i do stworzenia mapy ryzyka opartej na ich krajowych podstawowych wskaźnikach ekonomicznych. Wskaźnik stabilności bankowości Fitch (BSI) jest złożoną miarą jakości systemu bankowego, która klasyfikuje kraje według pięciu poziomów jakości systemu bankowego („bardzo wysoki” lub А, „wysoki” lub B, „dopuszczalny” lub С, „niski” lub D i „bardzo niski” lub E). W badaniu wykorzystano również nowatorską metodę testów warunków skrajnych do pomiaru stabilności bankowości. Proponowany indeks BSI jest przeznaczony zarówno do międzynarodowej oceny porównawczej stabilności finansowej sektora bankowego, jak i do jego oceny w kraju. Daje to w najbardziej ogólnej formie możliwość oceny sektora bankowego z punktu widzenia międzynarodowej konkurencyjności i porównania go z innymi krajami. Z drugiej strony pozwala zidentyfikować mocne i słabe strony obecnej sytuacji finansowej sektora bankowego na poziomie poszczególnych krajów i monitorować jego trwałość.
EN
In this study, general financial characteristics of the cooperative banking sector in Poland in the years 2010–2018 were discussed, presenting the most important balance sheet data and profit and loss statement information. The focus was also on the analysis and assessment of the importance of state government and local self-government institutions (general government institutions) for cooperative and affiliating banks. An attempt was made to establish the relationship between the receivables of state government and local self-government institutions and the liabilities of these institutions, versus debt and capital instruments broken down into cooperative banks, affiliating banks, and the entire sector. As a result of the conducted research, it was found that cooperative banks constitute the core of the cooperative banking sector, and that they achieve a better and more stable net financial result; moreover, they systematically increase their balance sheet total – even faster than commercial banks – as well as increasing the size and quality of receivables and maintaining good level of liabilities. Central and local government institutions, although they do not show a large share in the discussed financial figures in the cooperative banking sector, nevertheless play an important role primarily in cooperative banks, but also in affiliating banks.
PL
W niniejszym opracowaniu przeprowadzono ogólną charakterystykę finansową sektora bankowości spółdzielczej w Polsce w latach 2010 – 2018, omawiając najważniejsze wielkości bilansu i rachunku zysków i strat. Skupiono się również nad analizą i oceną znaczenia instytucji rządowych i samorządowych w bankach spółdzielczych i zrzeszających. Podjęto próbę ustalenia zależności między należnościami instytucji rządowych i samorządowych a zobowiązaniami tychże instytucji oraz instrumentów dłużnych i kapitałowych z podziałem na banki spółdzielcze, banki zrzeszające, a także cały sektor. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że banki spółdzielcze stanowią zasadniczy trzon sektora bankowości spółdzielczej osiągają lepszy i stabilniejszy wynik finansowy netto, ponadto powiększają systematycznie sumę bilansową, nawet szybciej niż banki komercyjne, a także zwiększają wielkość i jakość należności oraz utrzymują na dobrym poziomie zobowiązania. Instytucje rządowe i samorządowe, mimo że nie wykazują dużego udziału w omawianych wielkościach finansowych w sektorze bankowości spółdzielczej odgrywają dużą rolę przede wszystkim w bankach spółdzielczych, ale także w zrzeszających.
PL
Zagrożenia psychospołeczne związane są bezpośrednio z doświadczaniem stresu wiążącego się z pracą. Stres zawodowy stanowi możliwą reakcję człowieka w sytuacji, gdy stawiane mu w pracy wymagania i presja nie odpowiadają jego wiedzy i umiejętnościom oraz stanowią wyzwanie dla jego zdolności radzenia sobie w danej sytuacji zawodowej (WHO 2003).
EN
In the literature innovativeness is often identified with the key success factor determining the competitive advantage of companies on the market, efficiency improvement, higher financial results and, in the case of listed companies, a more favorable perception of their shares by investors in the capital market. At the same time, however, due to the high risk and costs of innovative activity, as well as differences in terms of its internal determinants, in practice, it might have to deal with very different cases related to the transformation of an innovation activities effort undertaken by the enterprise on financial or capital market image measurable results. Therefore, to closer examine this issue, this article analyses the innovative activities of domestic banks listed on the Warsaw Stock Exchange in the years 2011-2014 and its relationship with published by them during this period financial results and an assessment of their shares on the capital market by prism of basic market indicators and possible to achieve rates of return.
PL
Innowacyjność w literaturze przedmiotu często jest utożsamiana z kluczowym czynnikiem sukcesu, decydującym o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku, poprawie efektywności ich działania, wyższych wynikach finansowych oraz, w przypadku spółek giełdowych, bardziej korzystnym postrzeganiu ich akcji przez inwestorów na rynku kapitałowym. Jednocześnie jednak, z uwagi na wysokie ryzyko i koszty działalności innowacyjnej, a także różnice w zakresie jej wewnętrznych uwarunkowań, w praktyce można mieć do czynienia z bardzo różnymi przypadkami przełożenia wysiłku związanego z podejmowaną przez przedsiębiorstwa działalnością innowacyjną na wymierne efekty finansowe czy też wizerunkowe na rynku kapitałowym. W związku z powyższym, celem bliższego zbadania tego zagadnienia, w niniejszym artykule poddano analizie działalność innowacyjną krajowych banków notowanych na GPW w Warszawie w latach 2011-2014 oraz jej związek z publikowanymi przez nie w tym okresie wynikami finansowymi oraz oceną ich akcji na rynku kapitałowym przez pryzmat podstawowych wskaźników rynkowych oraz możliwych do osiągnięcia stóp zwrotu.
6
Content available Bank komercyjny w opinii klientów indywidualnych
PL
W ramach artykułu przedstawiono wyniki badań oceny satysfakcji klientów, przeprowadzonych na przestrzeni od grudnia 2005 do grudnia 2011, wybranego banku komercyjnego. Zaprezentowano wybrane parametry oceny na poziomie organizacyjnym całego banku.
EN
The article presents the results of evaluation of customer satisfaction conducted over the period of time from December 2005 to December 2011 in chosen commercial bank. There is presented the selected assessment parameters on the organizational level of the entire bank.
7
Content available remote Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym w Polsce po 2000 roku
PL
Sektor bankowy jest największym i najbardziej rozwiniętym segmentem rynku finansowego w Polsce. Główną przyczyną łączenia się podmiotów działających w tym sektorze jest dążenie do osiągnięcia korzyści, dzięki zwiększeniu rozmiarów i zakresu prowadzonej działalności. Łączenie banków umożliwia również rozszerzenie asortymentu oferowanych produktów, zmniejszenie kosztów stałych działalności banku, zwiększenie liczby posiadanych placówek, co prowadzi do zwiększenia ilości klientów i obrotów banku, skoncentrowanie funduszy własnych łączących się banków czy poprawienie jakości oferowanych produktów kredytowych. Konsolidacja w sektorze bankowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej miała inny charakter, niż w innych krajach kontynentu. Fakt ten wynikał przede wszystkim z innych warunków wyjściowych fuzji i przejęć banków, innego stopnia umiędzynarodowienia regionu oraz innych potrzeb w zakresie rozwoju systemów finansowych.
EN
The banking sector is the largest and most developed segment of financial market in Poland. The main reason for doing mergers and/or acquisitions in this sector is increasing the size and scope of market operation. It also allows banks to extend the range of banking products, reducing the fixed costs of bank, increasing the number of owned facilities, as well as it leads to increasing number of customers or improvement the quality of banking products. M&As in the banking sector in Poland, as well as in the Central and Eastern Europe had a different character than in the rest of Europe because of a different way of internationalization of the region and different reasons of the development of financial systems.
PL
Jednym z ważniejszych aspektów dostosowania polskiego systemu gospodarczego do standardów obowiązujących w Unii Gospodarczej i Walutowej są dostosowania systemu płatniczego. System ten przeszedł od 1989 roku długą ewolucję. Ważnym jej etapem było utworzenie Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., jako wyspecjalizowanej instytucji, która z czasem stworzyła podstawy dla sprawnych, niezawodnych rozliczeń detalicznych. Z kolei reformy systemu rozliczeń płatności wielkokwotowych realizowanych za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego, stworzyły podstawy nowoczesnego, porównywalnego z innymi krajami europejskimi, systemu płatniczego.
EN
One of the most important aspects of Polish economic system adaptation to the Economic and Monetary Union standards are adjustments of the payment system in which dynamic changes have taken place since 1989. Important step in the evolution of the Polish payment system was starting activity by KIR SA as a specialized institution which has created basis for effective and reliable retail payments. On the other hand, wholesale payment system’s reforms carried out with participation of NBP, set up basis of modern, meeting European standards payment system.
9
Content available remote Metody pomiaru konkurencyjności i efektywności sektora bankowego
PL
W artykule poruszono problem pomiaru konkurencyjności i efektywności w sektorze bankowym. Na wstępie zaprezentowano definicje i metody pomiaru efektywności oraz konkurencyjności. Następnie wskazano powiązania pomiędzy konkurencyjnością a koncentracją sektora bankowego w Polsce i Słowacji. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań efektywności sektora bankowego w Europie.
EN
The article describes the problem of competitiveness and effectiveness quantification in banking. At the beginning the definition and methods of competitiveness and effectiveness measurement are presented. Then the connections between competitiveness and concentration in banking sector in Poland and Slovakia are analyzed. In the second part of the article the definition of effectiveness is presented. After it the results of effectiveness in bank sector in Europe are given.
EN
The banking sector in Poland forms a competitive market with over 60 participants by the end of 2004. However, the number of banks is declining during the last decade as at the mid of 80. the sector encompassed over 80 entities. Some of the industry analysts forecast for the nearest future there only will remain several global financial institutions. This paper provides a study of concentration of Polish banking sector. Commonly accepted measures of market concentration such as: Concentration Ratio (CR), Rosenbluth Index, Gini Coefficient, Herfindahl-Hirschman Index (HHI) and Entropy Measures have been employed.
EN
This paper analyses the performance of the Polish banking industry since the mid-1990s in order to assess the extent to which efficiency has improved. DEA is employed to examine the cost structure, profitability and thus the efficiency of the commercial banks. The results have implications for the future of the industry as it adapts to the new competitive pressures which will inevitably result from Poland's membership of an enlarged Single European Banking sector.
EN
The innovations are the main force of developing the economy. There are many definitions about innovations. However all of them have the same, two attributes: the newness and application for positive results. The innovations in banking system refers to changes in: structure of the sector and institutions, channels of distribution, technologies, products and services. As Polish banking sector is still developing, there are many changes observed, concerning above mentioned elements. Considering the innovations in Polish banks you must remember that most of them have only country scope. Polish banks have been acting in the market economy just for eleven years, so it is impossible to reach the same level as most of western banks have.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.