Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1053

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 53 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  concrete
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 53 next fast forward last
PL
Na przykładzie dwóch żelbetowych przewodów rurowych, wykonanych w jednym przypadku z betonu o bardzo wysokiej, a w drugim o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości, pokazano, które parametry techniczne należy zgodnie z normami porównać, aby stwierdzić czy droższy beton można zastąpić tańszym w określonych warunkach terenowych. Wymieniono też inne, nienormowane, parametry, które mogą byś istotne przy dokonywaniu wyboru.
EN
The example of two reinforced concrete pipes made in one case of very high concrete and in the other with exceptionally high strength concrete shows which technical parameters should be compared according to the standards to determine whether the more expensive can be replaced by cheaper ones under certain field conditions. There are also other, non-standard, parameters that may be important for the choice.
PL
Fundament maszyny papierniczej jest konstrukcją o szczególnym znaczeniu – spoczywa na nim urządzenie, będące „sercem” wytwórni papieru. Niemal zawsze do jego budowy stosuje się beton zbrojony stalą, czyli żelazobeton. Zdarza się, że słupy fundamentu wykonane są ze stali, natomiast belki wzdłużne i poprzeczne z żelazobetonu. Beton jest materiałem o dużej wytrzymałości na ściskanie, natomiast bardzo małej na rozciąganie. Stal odwrotnie – ma dużą wytrzymałość na rozciąganie, ale znacznie mniejszą na ściskanie. Generalnie rzecz biorąc, o wytrzymałości betonu decyduje klasa wytrzymałości cementu, jakość kruszywa, dodatki chemiczne oraz współczynnik wodno-cementowy. Im mniej jest wody, tym wyższa wytrzymałość betonu. Kombinacja betonu i prętów stalowych tworzy materiał budowlany o dużej wytrzymałości, stosunkowo stabilny termicznie, dosyć efektywnie tłumiący drgania i bardzo trwały. Ze względu na wymienione właściwości samego betonu, pręty stalowe (czyli stal zbrojeniowa) umieszczane są w zewnętrznej warstwie betonu – zwykle 2-3 cale od jego powierzchni. Środek elementu konstrukcji jest wypełniony betonem. Średnica prętów i odstępy między nimi zależą od obciążeń elementu żelazobetonowego (dla uproszczenia w dalszej części artykułu stosowany będzie powszechny skrót beton).
PL
W pracy podkreślono, że w modyfikacji składu betonu nanocząstkami upatruje się możliwości poprawy cech fizycznych i mechanicznych otrzymanego z ich udziałem tworzywa. Zauważono, że w tym celu prowadzone są badania w wielu laboratoriach na świecie, a ich rezultaty są obiecujące, pomimo tego, że na chwilę obecną badania są niepełne i mocno rozproszone. Stwierdzono, że brak jest między innymi badań betonu samozagęszczającego się modyfikowanego nanododatkami. W pracy zaprezentowane zostały rezultaty badań własnych takiego betonu, mające na celu wypełnienie luki w literaturze. Łącznie badaniom poddano 11 serii betonu samozagęszczającego się modyfikowanego różną ilością trzech nanododatków, w zakresie cech reologicznych mieszanek betonowych, porowatości stwardniałego betonu, wytrzymałości na ściskanie i twardości. Otrzymano rezultaty wskazujące na to, że nanododatki wpływają na poprawę niektórych cech uzyskanego z ich udziałem betonu.
EN
The study emphasized that a possibility of improving physical and mechanical properties of concrete is seen in its modification with nanoparticles. It was observed that towards this goal studies are conducted in many laboratories in the world and their results are promising, even though research at the moment are not complete and highly scattered. It was concluded, that among others, there are no tests of self-compacting concrete modified with nanoadditives. In the paper results of own research of above mentioned concrete are presented, aimed at fulfilling gaps in the literature. In total 11 series of self-compacting concrete modified with various amount of three nanoadditives were investigated, in the scope of rheological properties of the concrete mix, porosity of the hardened concrete, compressive strength and hardness. Obtained results indicate that nanoadditives impact on improving some properties of the concrete made with their participation.
PL
Systemy monitoringu technicznego [1-6] oraz badania nieniszczące [7-10] stanowią podstawę nowoczesnej diagnostyki konstrukcji, umożliwiając ocenę aktualnego stanu obiektów budowlanych, a także wykrycie zagrożeń mających wpływ na zachowanie stanu granicznego nośności oraz użytkowalności głównych elementów konstrukcyjnych.
EN
Technical monitoring systems and nondestructive testing are the basis of modern structure diagnostics, enabling the assessment of the current condition of buildings as well as the detection of threats affecting the maintenance and serviceability limit state of the main structural elements. The possibility of conducting in situ measurements, often supported by advanced numerical analyses, introduces a new quality in the processes of maintenance and repair of engineering structures.
PL
Zapobieganie powstawaniu ognisk korozji w zbrojeniu konstrukcji żelbetowych jest jednym z głównych czynników, które pozwalają na długą i niezawodną ich eksploatację. W artykule przedstawiono mechanizm działania protektorów cynkowych na podstawie przeprowadzonych badań in situ. Przedstawione badania wskazują, że ochrona katodowa z wykorzystaniem polskich protektorów cynkowych TOP ZINC wykazuje bardzo sprawne działanie.
EN
The prevention of corrosion in the reinforcement of concrete structures is one of the main factors that enable their long and reliable operation. The article presents the mechanism of action of zinc protectors, based on in situ tests. The presented studies demonstrate that cathodic protection with the use of the Polish TOP ZINC zinc protectors is very efficient.
6
Content available remote Biodegradowalne środki antyadhezyjne do uwalniania wyrobów betonowych z form
PL
Przedmiotem artykułu są biodegradowalne środki antyadhezyjne do uwalniania wyrobów betonowych z form. Autorki analizują środki antyadhezyjne do form elementów betonowych. Omawiają zagadnienie lepkości i gęstości środka antyadhezyjnego. Analizują wpływ środka antyadhezyjnego na jakość powierzchni betonu (zatłuszczenie powierzchni betonu, zmiana barwy i zacieki na powierzchni betonu), na jakość formy, na cechy i trwałość betonu (współczynnik absorbcji wody spowodowany podciąganiem kapilarnym, możliwość odparowania wody ze struktury betonu, przyczepność zaprawy do powierzchni betonu) oraz na możliwość powlekania betonu farbą.
EN
This paper discusses biodegradable release agents for releasing concrete products from moulds. The authors analyse release agents for concrete elements moulds. They discuss the issue of viscosity and density of the release agent. The authors analyse the influence of the release agent on the quality of the concrete surface (greasing of the concrete surface, colour change and streaking on the concrete surface), on the quality of the mould, on the features and durability of concrete (water absorption coefficient caused by capillary rise, the possibility of water evaporation from the concrete structure, adhesion of the mortar to the concrete surface) and on the possibility of coating concrete with paint.
PL
Fibrobeton, czyli beton zbrojony włóknami, otrzymywany jest przez dodanie do mieszanki betonowej włókien metalicznych lub niemetalicznych. Przeprowadzone badania miały na celu sprawdzenie, czy norma PN-EN 14651, przeznaczona do trzypunktowego testu zginania betonowych próbek zbrojonych włóknami metalicznymi, może być również zastosowana do badań betonu z włóknami syntetycznymi. Zbadano ponadto urabialność i wytrzymałość na ściskanie betonu z włóknami i bez nich. Sprawdzono również, czy dana objętość i rodzaj zastosowanej fibry mógłby zastąpić tradycyjne zbrojenie prętami stalowymi, a więc czy badany kompozyt może pełnić funkcję konstrukcyjną. W ramach badań została przygotowana betonowa mieszanka bez włókien oraz mieszanka z dodatkiem 0,22% (2 kg/m3) włókien syntetycznych. Dla obu mieszanek ilość cementu, kruszywa, wody i superplastifikatora była identyczna. W artykule omówiono podstawy prowadzenia badań, zastosowane materiały, sposób przygotowania próbek oraz technikę badań i wyniki badań wytrzymałości na ściskanie.
EN
Fiber-reinforced concrete is obtained by adding metallic or nonmetallic fibers to the concrete mixture. The tests were carried out to check whether the PN-EN 14651 standard, intended for three-point bending test the concrete samples reinforced with metallic fibers, can also be used for testing the concrete samples reinforced with synthetic fibers. In addition, the workability and compressive strength of concrete with and without fibers were tested. It was also checked whether used volume and type of fiber could replace traditional reinforcement with steel bars, and thus whether the tested composite can function as a structure. As part of the research, concrete mixture without fibers and with the addition of 0,22% (2 kg/m3) of synthetic fibers were prepared. For both mixtures, the amount of cement, aggregate, water and superplasticizer was identical. The article presents the basics of testing, materials used, method of sample preparation as well as the test technique, and the results of the compressive strength tests.
PL
Zmniejszyć, zastosować powtórnie, czyli często nazywany „recycling”, są ważnymi zagadnieniami zrównoważonego budownictwa i odnowienia środowiska. Wzrost budownictwa powoduje powstawanie dużych ilości odpadów budowlanych i z rozbiórki na świecie i stwarza możliwość ich zastosowania jako grubego kruszywa do betonu. W przyszłości, gdy większość miast stanie się betonowymi dżunglami, recykling i wielokrotny recykling betonu będzie miał coraz większe znaczenie. Także prefabrykacja wytwarza znaczą ilość odpadów, w związku z różnorodną jakością materiałów. Zamiast usuwać je na składowiska, bada się możliwość ich powtórnego wykorzystania i krotność ich „recyklingu”. Niniejsza praca analizuje artykuły opublikowane przez różnych badaczy, w celu sprawdzenia zmiany właściwości powtórnie zastosowanego kruszywa do betonu, a także po pewnej ilości recyklingów. Badania właściwości świeżych i stwardniałych kruszyw betonowych po recyklingu, wykazały pogorszenie jakości, w porównaniu z mechanicznymi właściwościami nowo wytworzonych betonów. Natomiast powtórnie zastosowane odpadowe kruszywo z prefabrykacji wykazało takie same właściwości jak normalny beton, a nawet nieco większą wytrzymałość na ściskanie i można nim zastąpić do 20% normalnego kruszywa, wytwarzając beton dobrej jakości. Trzecia generacja zastosowanego kruszywa betonowego miała prawie dwukrotną zawartość zaprawy niż pierwszy recykling. Można było stwierdzić, że w przypadku betonu można zastosować recykling tylko kilka razy. Zależność wytrzymałości od trwałości kilkakrotnie zastosowanego betonu różnych generacji sprawdzono opierając się na analizie regresji.
EN
Reduce, reuse and recycle are the important facets of sustainable construction and environmental recovery. Increase in the construction activity generates huge amount of construction and demolition waste worldwide, and has a potential to be used as concrete coarse aggregate. In the future, where, most of the cities are likely to become concrete jungles, recycling and multi-recycling of concrete becomes all the more important. Also, the precast industry generates large amount of wastes due to discrepancies in quality of materials. Instead of depositing them as landfills or rejecting recycled materials, the possibility of reusing them is investigated and the finite number of times the recycling can be done, is examined. The present paper ponders on literature works, done by various researchers to check the variation in properties of recycled concrete aggregate, after finite number of generations of recycling. The studies on fresh and hardened state properties of recycled aggregate concrete showed a decrease in quality, with respect to mechanical performance of newly made concrete. The recycled concrete aggregate from precast rejects performed equal to natural concrete and even showed slightly higher compressive strength than natural aggregate concrete and can be replaced up to 20% of natural aggregate, to produce the concrete of accepted quality. The third generation recycled concrete aggregate showed almost twice the amount of mortar as that of first generation recycled concrete aggregate. It can be seen that the concrete can be recycled only a finite number of times. A relationship between strength and durability properties of recycled aggregate concrete of different generations was derived based on multi-linear regression analysis.
PL
Najnowsze badania w przemyśle materiałów budowlanym uzasadniają częściowe zastąpienie cementu nanomateriałami. Nanokompozyt tlenku grafenu jest materiałem, który został ostatnio zaproponowany jako dodatek do betonu. Brak jest jednak badań nad zastosowaniem tych syntetycznych związków w betonie, a także niewiele wiadomo o wpływie tych materiałów na właściwości mechaniczne i trwałość betonu. Dlatego w niniejszej pracy laboratoryjnej, przeprowadzeniu syntezy nanocząstek Fe3O4/SiO2/ tlenek grafenu i nanocząstek tlenku grafenu oraz potwierdzono je wynikami analiz spektroskopii w podczerwieni oraz za pomocą skaningowej i trasmisyjnej mikroskopii elektronowej. Nanocząstki te dodawano do betonu jako zamiennik cementu w ilości 1, 2, 3 i 4% masy cementu i zbadano ich wpływ na właściwości mechaniczne i trwałość próbek po 7, 28 i 90 dniach. Wyniki badań wykazują, że najlepsze wyniki w badaniach właściwości mechanicznych uzyskały mieszanki, w których cement zastąpiono odpowiednio 2% nanocząstek Fe3O4/ SiO2/tlenek grafenu oraz 3% nanocząstek tlenku grafenu. Beton zawierający nanocząstki Fe3O4/SiO2/tlenek grafenu zwiększył wytrzymałość na ściskanie o 14% i wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu o 12% po 28 dniach utwardzania. Również w próbce zawierającej 2% nanocząstek Fe3O4/SiO2/tlenek grafenu zaobserwowano największą odporność na środowisko kwasowe najmniejszą przepuszczalność. Natomiast w teście ultradźwiękowym stwierdzono największą prędkość przejścia fali ultradźwiękowej w porównaniu z próbkami zawierającymi nanocząstki tlenku grafenu i z próbką wzorcową.
EN
Recent research in the construction industry justifies the partial replacement of cement by nanomaterials. Graphene oxide nanocomposite is a material that has been recently proposed as a suitable alternative for part of cement in concrete. However, there is no research on the addition of these synthetic compounds to concrete, and little is known about the effect of these materials on the mechanical and durability properties of concrete. Therefore, in this laboratory study, the synthesis of Fe3O4/SiO2/GO and GO nanoparticles was performed and confirmed with FT-IR, SEM, TEM analyses. These nanoparticles partially replaced cement by 1, 2, 3, and 4 % by mass of the cement, and their effect on mechanical and durability properties of concrete at the ages of 7, 28, and 90-day, were investigated. The results suggest that mixtures in which 2% Fe3O4/SiO2/GO and 3% GO substituted cement yielded the best results in the mechanical properties tests. Concrete containing Fe3O4/SiO2/GO nanoparticles enhanced compressive strength by 14% and splitting tensile strength by 12% after 28-days of curing. Also, concrete containing 2% Fe3O4/SiO2/GO, had the highest resistance to an acidic environment, the lowest permeability, and the highest transient pulse velocity in the ultrasonic test, compared to the specimen containing GO nanoparticles and the control sample.
PL
W artykule opisano nowe zasady oceny wytrzymałości betonu na podstawie badań metodami nieniszczącymi. Zasady te, określone w normie PN-EN 13791, są odmienne od dotychczas stosowanych według PN-B-06262:1974. Niemniej jednak możliwe jest dalsze stosowanie krzywych korelacji wykorzystywanych w dotychczasowej praktyce budowlanej. Za tym przemawiają małe różnice w wartościach wytrzymałości betonu, określanych według PN-EN i PN-B.
EN
The article describes new rules for assessing the strength of concrete based on non-destructive testing. These rules, specified in the PN-EN 13791 standard, are different from those previously used according to PN-B-06262:1974. Nevertheless, it is possible to continue to apply the correlation curves used in the current construction practice. This is supported by small differences in the values of concrete strength, determined according to PN-EN and PN-B.
EN
In Jordan, the unprecedented proliferation of building projects is anticipated to increase the potable water demand in the construction manufacturing. In the present work, secondary treated wastewater (STW) and potable water (PW) were used in the production of concrete mixes, which were subjected to testing after 3 to 28 days of curing to determine how the, mechanical properties of concrete was affected by the addition of secondary treated wastewater in various proportions (25-100%). Results indicated that the use of 25% and 75% of secondary treated wastewater in concrete production increased the compressive strength to 39 MPa after 28 days of curing. A more noticeable increment was recorded in tensile strength, which was double that achieved with the standard design. Overall, the compressive strength increased by 21.95% when secondary treated wastewater was used, while the expenditure related to water usage was halved. Furthermore, there was consistency between the results obtained from scaling up to actual ready-mix concrete production and the results of the empirical work.
EN
The objective of this study is to analyze effect of ground granulated blast furnace slag (GGBFS) in concrete on the pore structure, this research will contribute to the knowledge regarding the use of GGBFS as a cementitious material in terms of the future reference and potential improvement to the properties of concrete. To this aim, on the one hand a control specimens (CS) and another samples with 40% and 60% of GGBFS as replacement cement with moist cured at 20oC, 27oC, and cured at site. The compressive strength and the Mercury intrusion porosimetry (MIP) test were done. The result indicates that the strength of concrete with GGBFS at early ages tend to be lower in comparison with the CS. However, the GGBFS reaction plays important roles at the later ages. The samples cured at higher temperature produce higher strength value. The total pore volume (TPV) of the concrete use GGBFS decreases with increasing age.
EN
The purpose of introducing air into the concrete mix is to increase the freeze-thaw and scaling resistance of hardened concrete. The utility of the sequential pressure method (Super Air Meter - SAM) for assessment of the air entrainment quality was verified by comparing the results obtained with this method with the results of the air-void analysis of hardened concrete. The results of the tests carried out on mixes designed and produced at a laboratory and the mixes produced on an industrial scale during expressway construction are considered. Furthermore, the relationships between the SAM number and the micro air-void content A300 in hardened concrete and the freeze-thaw and de-icing salt resistance are analysed as part of this research. A clear co-relation between the SAM number, a parameter that characterises the air-entrainment of the concrete mix, and the microvoid content has been demonstrated.
PL
Napowietrzenie mieszanki betonowej stosuje się w celu podwyższenia mrozoodporności betonu i jego odporności na złuszczenia powierzchniowe. Przeprowadzono badania możliwości charakteryzowania jakości napowietrzenia mieszanki betonowej za pomocą pomiarów metodą sekwencyjno-ciśnieniową, oceniając zgodność jej wyników z wynikami pomiaru charakterystyki porów w betonie stwardniałym. Przedstawiono wyniki badań mieszanek zaprojektowanych i wykonanych w laboratorium, jak i mieszanek wykonanych przemysłowo na budowie drogi ekspresowej. Analizowano relację tzw. liczby SAM mieszanki betonowej w odniesieniu do zawartości mikroporów A300 w stwardniałym betonie oraz odporności na cykliczne działanie mrozu w obecności soli odladzających. Wykazano wyraźną korelację między parametrem charakteryzującym napowietrzenie mieszanki betonowej (liczba SAM) a zawartością mikroporów w betonie stwardniałym.
EN
The study deals with granite aggregates of various fractions, originating from Polish and foreign deposits, used for concrete in communication engineering. The article discusses the issue of cement reaction with granite aggregate during exposure under specific climatic conditions and how it affects the durability of concrete structures. Granite aggregates were used to prepare concrete beams that were subjected to research analysis according to PN-EN and ASTM. Particular attention was paid to processes occurring between reactive minerals (including chalcedony, opal, tridimite, and highly-strained quartz) and the alkalis present in cement. Research methods and results of alkaline reactivity tests on granite aggregate trabecula are presented. They were carried out at the Concre¬te and Aggregate Division of the Road and Bridge Research Institute - Wroclaw Branch. The paper also presents the analysis of research results and criteria to which potentially reactive aggregates are subject.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wyznaczania efektywnego współczynnika jonów chlorkowych w betonie o w/c = 0,3. Próbki betonu po 14 miesiącach twardnienia poddano 39-41 dniowemu wnikaniu jonów chlorkowych z 3% roztworu NaCl. Badania przeprowadzono na trzech rodzajach powierzchni: powierzchni górnej, powierzchni bocznej i ciętej. Największy efektywny współczynnik dyfuzji jonów chlorkowych (4,7⋅10-12 m2/s) otrzymano w przypadku wnikania chlorków do betonu od powierzchni formowanej, nieco mniejszy dla powierzchni zacieranej (4,2⋅10-12 m2/s), a najmniejszy (1,2⋅10-12 m2/s) dla powierzchni ciętej.
EN
The results of tests for determining the chloride ion effective diffusion coefficient in concrete with w/c = 0.3 were presented. Concrete samples after 14 months of hardening were subjected to 39-41 days ingress of chloride ions from 3% NaCl solution. The tests were carried out on three types of surfaces: top, side and sawn surface. The highest chloride ion effective diffusion coefficient (4,7⋅10-12 m2/s) was obtained in the case of chloride penetration into the concrete from the side surface, slightly smaller for the top surface (4,2⋅10-12 m2/s) and the smallest (1,2⋅10-12 m2/s) for the sawn surface.
PL
W artykule przedstawiono wpływ dodatku mikrowłókien polimerowych na mrozoodporność oraz inne wybrane właściwości betonu. Do badań zaprojektowano beton referencyjny klasy ekspozycji XC1, który z założenia miał mieć niską odporność na cykliczne zamrażanie-odmrażanie. Wybrane mikrowłókna polimerowe dodawano w różnych ilościach do betonu referencyjnego, wszystkie badania wykonano porównawczo. Rezultaty badań wykazały, że mikrowłókna polipropylenowe pojedyncze i fibrylowane wpływają na wzrost mrozoodporności betonów nienapowietrzonych. Największą poprawę mrozoodporności uzyskał beton z dodatkiem mikrowłókien polipropylenowych pojedynczych.
EN
The article presents the impact of the addition of polymer microfibers on concrete frost resistance and other selected properties of concrete. For testing XC1 exposure class reference concrete was designed, which was supposed to have low resistance to cyclic freezing-thawing. Selected polymer microfibers were added in various amounts to reference concrete, all tests were performed comparatively. Research results have shown that single and fibrillated polypropylene microfibers improve the frost resistance of non-aerated concrete. Concrete with the addition of single polypropylene microfibers obtained the greatest improvement in frost resistance.
PL
W artykule przedstawiono przykłady najnowszej polskiej architektury betonowej, odkrywając bogactwo rozwiązań handlowych w różnych technologiach betonowych. Pomocne w zdefiniowaniu idei współczesnej architektury betonowej jest wskazanie dwóch trendów projektowych – ekspresyjnego i racjonalnego. Podejście do detalu architektonicznego odpowiada temu.
EN
The article presents examples of the latest Polish Concrete Architecture by discovering the wealth of retail solutions in various concrete technologies. Helpful in defining the idea of contemporary concrete architecture is to point to two design trends – expressive and rational. The approach to architectural detail corresponds to this.
PL
W obecnym czasie wyznacznikiem jakości betonu nie jest jego wytrzymałość, ale wieloletnia trwałość w skomplikowanych warunkach środowiskowych, zwłaszcza w wypadku oddziaływania na konstrukcję znakozmiennych temperatur i środków odladzających. Powyższa teza przyświecała autorom normy PN-EN 206+A1:2016-12 i dostosowującego jej zapisy do wymagań lokalnych – krajowego uzupełnienia PN-B-06265:2018-10. Omówiono podstawowe założenia i zabiegi, które powinien podejmować projektant mieszanki betonowej w celu zapewnienia właściwej trwałości. Zostały one skonfrontowane z wymaganiami największego polskiego inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, które zostały zawarte w opublikowanych w roku bieżącym Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – beton w drogowych obiektach inżynierskich.
EN
Presently, the basic determinant for concrete quality constitutes not the compressive strength but its long-term durability in complicated environmental conditions and especially for the case of action of temperatures variable in sign and de-icing agents onto the structure. The above thesis guided the authors of the code PN-EN 206+A1:2016-12 and its national appendix PN-B-06265:2018-10, adjusting the European codes regulations into local conditions. In the paper there are presented the basic assumptions and steps that should be taken by concrete mix designer in order to ensure the adequate durability of material. Those information were confronted with the requirements of the largest investor in Poland – General National Roads and Motorways Management, which were included in the document published this year titled “Implementation conditions and acceptance of construction works – concrete in road engineering structures”.
EN
Concrete is a versatile construction material that can be used in a wide range of service and environmental conditions. Sustainable concrete is characterized by two basic features. It should withstand those conditions that can impact its service life (and should be identified during design and addressed in project specifications) as well as it contains some alternative raw materials in its composition. The paper aims at a simultaneous study of both chemical and engineering properties of concretes after an acidic exposure. For this purpose, a specific experimental program was set and executed, with the aim of using the proper size of samples for individual testing methods. Two kinds of additions (silica fume and zeolite) were used as concrete components. Two aspects of the impact of concrete´s composition were investigated: the impact on chemical behaviour (leaching the main concrete components) and the impact on physical-mechanical properties (density, water absorption capacity, flexural and compressive strength). Findings revealed that the best resistivity against HCl attack has been proven for the samples with silica fume addition only. The physico-mechanical performance of large-sized concrete´s and the results of leaching of small-sized concrete´s samples exposed to hydrochloric acid correlated well. The comparison of chemical and physical-mechanical performance of samples points to the necessity of complex evaluation of concrete durability.
PL
Beton jest wszechstronnym materiałem budowlanym, który można stosować w różnych środowiskach. „Zrównoważony” beton charakteryzuje się dwiema podstawowymi cechami: powinien wytrzymać warunki, które mogą wpłynąć na jego trwałość (i powinny zostać zidentyfikowane podczas projektowania i uwzględnione w specyfikacjach projektu), a także zawiera w swoim składzie pewne alternatywne surowce. W celu jednoczesnego badania właściwości chemicznych i inżynieryjnych betonu po ekspozycji w środowisku kwaśnym opracowano i uruchomiono specjalny program eksperymentalny, mający na celu zastosowanie odpowiedniej wielkości próbek dla poszczególnych metod testowania. W betonie zastosowano dwa rodzaje dodatków – krzemionkę płomieniową i zeolit. Przebadano wpływ dodatków na właściwości chemiczne (ługowanie głównych składników betonu) oraz na właściwości fizyko- -mechaniczne (gęstość, zdolność absorpcji wody, wytrzymałość na zginanie i ściskanie). Badania wykazały, że najlepszą odpornością na atak HCl charakteryzują się próbki z dodatkiem krzemionki płomieniowej. Uzyskano dobrą korelację właściwości fizyko-mechanicznych dla dużych i małych próbek betonu narażonych na działanie kwasu solnego. Porównaniem właściwości chemicznych i fizyko-mechanicznych próbek wskazuje na konieczność kompleksowej oceny trwałości betonu.
PL
W obecnej technologii betonu trudno znaleźć miejsce dla takiego, w którego składzie brakowałoby domieszek chemicznych. Ich duża różnorodność pod względem działania oraz łatwa dostępność przy stosunkowo niskich cenach powodują, że praktycznie wszystkie betony konstrukcyjne modyfikuje się domieszkami – w zasadzie z wyjątkiem chudych betonów podkładowych. Tym bardziej więc nie można się bez nich obyć w przypadku betonów stosowanych w realizacji obiektów infrastruktury drogowej, a w szczególności mostów.
EN
In the current concrete technology, it is difficult to find room for a concrete whose composition does not include chemical admixtures. Due to their enormous variety in terms of their action and easy availability at relatively low prices, practically all structural concretes are modified with admixtures – basically except lean concretes. All the more then it is impossible to do without them in the case of concretes used for the completion of road infrastructural structures, particularly bridges.
first rewind previous Strona / 53 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.