Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano studium modelowania sekcji czasowych zero-offset oraz odwzorowań migracyjnych dla uskoków warstw anizotropowych HTI (Horizontal Transverse Isotropy). Badano uskoki pionowe i nachylonych warstw w aspekcie wpływu kąta azymutalnego na charakter zero-offsetowej sekcji. Stwierdzono, że w tym przypadku pole falowe zero-offset jest niezależne od kąta azymutalnego, ponieważ kształtują je pionowe przebiegi fal. Odwzorowanie uskoków wykonywano, stosując migrację MG(F-K) w dziedzinie liczb falowych (K) i częstotliwości (F). Uzyskano rozdzielczość 5÷6 m dla częstotliwości dominującej jednostkowego sygnału 80 Hz i sygnału Rickera 30 Hz.
EN
In this paper, we present the study of zero-offset section modeling and migration for the vertical and inclined thrust of anisotropic HTI layers. We investigated the influence of the azimuthal angle on zero-offset sections. In the case of vertical and moderate inclined thrusts, as has been tested and found, the zero-offset sections are independent of the azimuthal angle because the vertical rays of waves, shape the zero-offset wavefield. The imaging of thrusts was carried out by using MG(F-K) migration in wave number – frequency domain. For a dominant frequency of 80 Hz spike signal and 30 Hz Ricker’s signal, a resolution of 5÷6 m was obtained.
PL
W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne modelowania „w przód” w ośrodkach anizotropowych typu TI (Transverse Isotropy) zilustrowane przykładami propagacji fal podłużnych w strefie uskokowej. Te same przykłady posłużyły do wykonania wstecznej propagacji, tj. migracji zero-offset, umożliwiającej odwzorowanie założonego ośrodka.
EN
In this paper, we present fundamentals of compressional waves forward modeling in anisotropic media of TI (Transverse Isotropy) type on some examples of these waves propagation. Back propagation i.e. zero-offset migration was used to image the trust zone.
EN
The present monograph, describing in detail compressional wave propagation in horizontal transverse isotropy (HTI) media as a function of azimuthal angle Ψ (angle between the two vertical planes: isotropy plane and plane of measurement), comprises the comprehensive study of wave spreading in anisotropic environment. The paper contains both the account of algorithmic relations of seismic modeling and migration and the abundant set of correctness verifying computer simulations as well. The starting point for theoretical considerations is basic relation between stress and strain according to Hooke's law and the elastic wave equation, which lay down the full system of elastic equations. The dispersion equation derived from it in wavenumber domain, allows to get its eigenvalues – temporal frequency and vertical wavenumber. Temporal frequency was used to build our one-way wave equation for forward-propagation modeling, while the vertical wavenumber provides the main element of wave propagator for depth extrapolation, i.e. for seismic migration. As the solution of third degree equation, we show the exact version and two approximate versions. Those approximate solutions may be successfully applied in practice as shown by numerous examples of propagation simulation (errors do not exceed 1.6%). The approximate version of the depth extrapolator was also validated for zero-offset migration. We verified these algorithms in the range of ε [–0.3; 0.3], δ [–0.2; 0.2] parameter variability, i.e. typical properties for rock anisotropy in oil exploration. The zero-offset migration algorithm, proposed in this monograph, is the adapted version of MG(F-K) migration in wavenumber and frequency domain, developed by the authors for compressional and converted wave seismic migration as well as applied in VTI (Vertical Transverse Isotropy) and TTI (Tilted Transverse Isotropy) media. The accuracy and high quality of wave propagation has been verified in plentiful zero-offset modeling and relevant seismic migration experiments for the two models, for the multilayer anticline and for the fault zone. The wavefield images, obtained by the one-way equation in wavenumber domain, are deprived of the noise, including inherent for the wave equations in space domain "diamond shape" noise and multiple waves interferences.
PL
Niniejsza monografia, traktująca o propagacji fal podłużnych w ośrodku o poprzecznie poziomej izotropii HTI (Horizontal Transverse Isotropy) jako funkcji azymutalnego kąta Ψ (pomiędzy pionowymi płaszczyznami: izotropii oraz pomiarową), stanowi obszerne studium właściwości rozprzestrzeniania się fal w ośrodku anizotropowym. Praca zawiera zarówno opis relacji algorytmicznych procesów modelowania i migracji, jak i bogaty zestaw przykładów dokumentujących poprawność symulacji komputerowych. Punktem wyjściowym w rozważaniach teoretycznych jest podstawowy związek pomiędzy naprężeniem a odkształceniem według prawa Hooke'a oraz równanie ruchu falowego, które formułują pełny system równań sprężystych. Wyprowadzone stąd równanie dyspersyjne w dziedzinie liczb falowych pozwala uzyskać wartość własną – częstotliwość czasową oraz pionową liczbę falową. Częstość czasowa posłużyła do sformułowania oryginalnego równania falowego jednostronnego, będącego podstawowym narzędziem modelowania „w przód", natomiast pionowa liczba falowa stanowi główny element propagatora falowego w procesie ekstrapolacji głębokościowej – migracji. W zakresie modelowania zaprezentowano ścisłą wersję rozwiązania równania trzeciego stopnia oraz dwie wersje aproksymacyjne, które – jak wykazały liczne przykłady symulacji propagacji – z powodzeniem mogą być również stosowane w praktyce (błędy ok. 1,6%). Także w zakresie migracji zero-offset stwierdzono przydatność aproksymacyjnej wersji ekstrapolatora. Weryfikację tych algorytmów przeprowadzono w zakresie zmienności parametrów: ε [−0,3; 0,3], δ [−0,2; 0,2], a więc w obszarze stanowiącym podstawowy przedmiot poszukiwań naftowych. Algorytm migracji zero-offset zaproponowany w niniejszej monografii jest zaadaptowaną wersją MG(F-K) migracji w dziedzinie liczb falowych i częstotliwości, opracowaną przez autorów dla izotropowej wersji dla fal podłużnych i przemiennych oraz dla anizotropowych ośrodków typu VTI (Vertical Transverse Isotropy) i TTI (Tilted Transverse Isotropy). Szeroki zakres modelowań sekcji czasowych zero-offset i odpowiadających im obrazów odwzorowań migracyjnych, wykonanych dla modelu wielowarstwowej antykliny i strefy uskokowej, potwierdziły wysoką dokładność i jakość propagacji falowej pozbawionej efektów zakłócających typu diamond shape, będących immanentną cechą równań falowych we współrzędnych przestrzennych oraz fal wielokrotnych w konsekwencji stosowania jednostronnego równania we współrzędnych liczb falowych.
EN
In this paper, we present a new way of modeling in an anisotropic medium based on a pseudo-acoustic one-way equation, derived from the full equations system of elasticity using eigenvalues of dispersion equation – time-frequency. The method was shown on the examples of signals propagation in anisotropic medium HTI(Ψ) (Horizontal Transverse Isotropy) as function of azimuthal angle Ψ and zero-offset time sections for anticline model. The correctness of the modeling results was verified by new migration MG(F-K) in wavenumbers (K) – frequency (F) domain with a depth operator of extrapolation, which uses a vertical wavenumber derived from dispersion relation.
PL
W artykule przedstawiono nowy sposób modelowania w ośrodkach anizotropowych, bazujący na jednostronnym równaniu falowym wyprowadzonym z pełnego systemu równań sprężystości i stosującym wartości własne równania dyspersyjnego tj. czasową częstotliwość. Metoda została zaprezentowana na przykładach propagacji w ośrodkach HTI(Ψ) (Horizontal Transverse Isotropy) w funkcji kątów azymutalnych Ψ oraz na sekcjach zero-offset dla modelu antykliny. Poprawność rezultatów modelowania została zweryfikowana za pośrednictwem migracji MG(F-K) w dziedzinie liczb falowych (K) i częstotliwości (F) stosującej operator głębokościowej ekstrapolacji z użyciem pionowej liczby falowej wyprowadzonej z relacji dyspersyjnej.
5
Content available remote The pseudo-acoustic equations of the scalar wavefield in anisotropic media
EN
In this paper we present a new formulation of scalar pseudo-acoustic wave equation in arbitrary anisotropic media TI (Transverse Isotropy) type for 2D and 3D cases. These equations, based on precise dispersion relation, determine eigenvalue – temporal frequency as the function of wavenumber and anisotropy parameters. Here we present a few snapshots obtained for different signals by one-way equation.
PL
W artykule przedstawiono nowe sformułowanie skalarnych pseudospektralnych równań falowych w dowolnych ośrodkach anizotropowych typu TI (Transverse Isotropy) dla przypadków 2D i 3D. Równania bazują na dyspersyjnych relacjach wyznaczających wartości własne – częstotliwości w funkcji liczb falowych i parametrów anizotropii na podstawie pełnego systemu równań akustycznych. Zaprezentowano kilka przypadków propagacji falowej określonej jednostronnym równaniem w formie migawkowych zdjęć dla różnych typów sygnału.
PL
W publikacji przedstawiono pseudospektralną metodę modelowania czasowych sekcji zero-offsetowych w anizotropowych ośrodkach TTI (Tilted Transverse Isotropy), opartą na jednostronnym pseudoakustycznym równaniu falowym. Równanie pseudoakustyczne wyprowadzono z dokładnej formuły dyspersyjnej dla ośrodka TTI. Rozpatrzone zostały obydwa przypadki akwizycji pomiarów, to jest „pod upad” i „z upadem” dla antyklinalnego modelu TTI.
EN
In this paper we present a pseudospectral method of the modeling of zero-offset seismic time-sections in anisot-ropic media of the TTI (Tilted Transverse Isotropy) type, based on one-wave pseudoacoustic equation. This equation was derived from a precise dispersion relation for 2D TTI media. Both cases for the acquisition of data along directions for „up-dip” and „down-dip” for two-dimensional anticlinal model TTI were considered. Obtained results were verified by depth migration MG(F-K) in wave number (k) – frequency (f) domain.
7
Content available remote Retardacja wykorzystywania i kreowania ekosystemów w terenie zurbanizowanym
PL
Żyjemy w czasach, gdzie poziomu dobrostanu obywateli w przeciętnie rozwiniętym kraju przemysłowym pozazdrościć mógłby władca niejednego kraju z okresu np. średniowiecza czy późniejszych historycznie epok rozwoju społecznego. Dostępność dóbr konsumpcyjnych w połączeniu z atutami demokracji i wolności słowa stały się dla obywateli wielu regionów świata, w tym Unii Europejskiej, wartością podstawową. Wszystko to osiągnięto niebywale szybko – zmiany w postaci przyrostu bogactwa, zamiast tysiącleci – dotyczą zaledwie kilku pokoleń i dzieją się na naszych oczach. Przyjęta przez ekonomistów i globalnie obowiązująca koncepcja wzrostu gospodarki, obejmuje coraz więcej elementów, technologii i zasobów, rozwijając się w tempie wykładniczym. Według wielu analityków, ten typ wzrostu stanowi jednak jego podstawowe zagrożenie. Wzrost gospodarki doprowadził nas bowiem do punktu, w którym łatwo dostępne zasoby zostały już wyczerpane, a dalsze zwiększanie tempa ich pozyskiwania stanie się wcześniej czy później coraz bardziej problematyczne.
EN
In the present study authors highlighted the need to link urban development with activities for maximum concern for still retained ecosystems and biodiversity in the context of the International Decade of Biodiversity (2011–2020). Highlighting the role of spatial planning and landscape architects, the authors described activities that support nature with the example of the city of Rzeszów. In the research part the authors developed an analysis of opportunities and threats relevant for the perspective of use and creation of ecosystems and biocenosis for the development of the city in accordance with the concept of sustainable development. It was stressed that the retardation of the pace of anthropogenic changes can give nature a chance to adapt to the pressure of human presence. Retardation of appropriating the space for human infrastructure may also be relevant prophylactically and prevent huge spendings on restoration of homeostasis in the future. Understanding the causes of biodiversity conservation and supporting it by the average citizen is of paramount importance for the pace of implementation of good pro-environmental law.
PL
Udział w zestawie surowcowym enzymu transglutaminazy oraz soli fosforanowej różnicuje istotnie ocenę pożądalności sensorycznej, jak i fizyczne wyróżniki jakości kutrowanych kiełbas parzonych. Preparaty te nie mają wpływu na zmianę oceny sensorycznej, barwy na przekroju, smaku i zapachu. Istotnie natomiast oddziaływają na poprawę konsystencji, jak i na ograniczenia ubytku masy gotowych wędlin. Wykazano, że enzym transglutaminazy może być alternatywą dla stosowania fosforanów w technologii produkcji kutrowanych kiełbas parzonych.
EN
Use of transglutaminase enzyme and phosphate salts in raw materials set influences significantly sen­sory desirability and physical quality attributes of comminuted cooked sausages. These preparations don't affect changes of sensorial evaluated cross colour, taste and aroma of samples. On the other hand, essential consistency improvement and lower mass reduction of finał product is observed. Transglutaminase enzyme application has been shown as alternative for phosphates in manufacturing comminuted cooked sausages.
PL
Na podstawie koncepcji MG(F-K) migracji (autorzy: A. Kostecki, A. Półchłopek) w ośrodkach izotropowych sformułowano algorytmy wstecznej propagacji fal w dziedzinie liczb falowych (K) i częstości (F) w ośrodkach anizotropowych VTI (vertical transverse isotropy), HTI (horizontal transverse isotropy) oraz TTI (tilted transverse isotropy). Pionowe liczby falowe kz dla poszczególnych typów ośrodków zostały wyprowadzone z dyspersyjnego równania dla nachylonej poprzecznej izotropii (TTI) rozpatrywanego dla przypadku, gdy oś symetrii leży w płaszczyźnie akwizycji pomiaru w kierunku „pod upad" i „z upadem" oraz w przypadku, gdy oś symetrii jest prostopadła do kierunku rozciągłości laminowanego ośrodka. Dla małych (do 5°) i dużych (powyżej 85°) kątów upadu przedstawiono aproksymacyjne formuły w formie explicite, natomiast w zakresie 5°-85° kątów upadu zastosowano numeryczną procedurę rozwiązywania równania wielomianowego czwartego stopnia dla określenia pionowej liczby falowej w funkcji poziomej liczby falowej, prędkości, parametrów anizotropii i kąta nachylenia laminowanego ośrodka. Test migracji (prestack) przeprowadzony w ośrodku VTI na silnie niejednorodnym modelu anizotropowym Marmousi potwierdził wysoką zdolność algorytmu migracji do odwzorowywania skomplikowanego modelu strukturalno-prędkościowego, Testy migracji zero-offset wykonane zostały na modelach kompozycyjnych łączących strukturalno-geometryczną formę antykliny z modelami poprzecznie izotropowymi: TTI, HTI, VTI. Sekcje czasowe zero-offset dla tych modeli opracowano oryginalną metodą jednostronnego równania falowego z zastosowaniem metody pseudospektralnej. Relacje dla równań falowych uzyskano z dyspersyjnego równania dla modelu TTI, definiując częstości własne dla poszczególnych typów ośrodka. Testy zero-offsetowych odwzorowań migracji wykazały satysfakcjonującą poprawność działania algorytmów i programów anizotropowej migracji.
EN
Based on the conception of MG(F-K) "isotropic" migration (A. Kostecki, A. Półchłopek) were formulated the algorithms for back propagation wave in domain wavenumber (K) — frequency (F) in anisotropic media: TTI (Tilted Transverse Isotropy), VTI (Vertical Transverse Isotropy), HTI (Horizontal Transverse Isotropy). Vertical wavenumber kz for these types media were derived from dispersion relation for TTI considered for this case when axis of symmetric lay in a plane of acquisition in direction "up dip" and "down dip" and in this case when axis symmetric is perpendicular the direction of the strike. For small angles (to 5°) and large angles (greater then 85°)' of inclination were presented aproximation formulas in explicite form, however for range 5°-85° angles used numerical soubroutine for solution of polinomial equation of fourth degree as function of horizontal wavenumber kz, velocity, parameters of anizotropy and angle of dipping. Prestack migration was tested on strongly inhomogeneous vertical transverse isotropy (VTI) Marmousi model. Obtained results confirmed the ability this method to proper map- ping media with complicated structures. For testing the zero offset migration the composition models i.e. anticlinal structure and TI (Transverse Isotropy) were used. The zero-offset time sections for TTI, HTI and VTI models were described by one-way equation wave with pseudospectral method. Relations for pseudoacoustic equations were obtained from eigenvalues of dispersion relations i.e. time frequency for TTI, HTI and VTI models of anisotropy. Experiments on synthetic wavefield have shown the proper imaging of assumed media.
EN
In this paper, the background of MGF-K migration in dual domain (wavenumber-frequency K-F and space-time) in anisotropic media is presented. Algorithms for poststack (zero-offset) and prestack migration are based on downward extrapolation of acoustic wavefield by shift-phase with correction filter for lateral variability of medium’s parameters. In anisotropic media, the vertical wavenumber was determined from full elastic wavefield equations for two dimensional (2D) tilted transverse isotropy (TTI) model. The method was tested on a synthetic wavefield for TTI anticlinal model (zero-offset section) and on strongly inhomogeneous vertical transverse isotropy (VTI) Marmousi model. In both cases, the proper imaging of assumed media was obtained.
PL
Przedstawiono podstawy teoretyczne sposobu modelowania i migracji opartego na j ednostronnym rozwiązaniu zmodyfikowanych równań akustycznych w ośrodkach poprzecznie izotropowych. Zaprezentowano rezultaty eksperymentów modelowych w postaci sekcji zero-offset dla modelu syntetycznego w ośrodku typu TTI o kącie nachylenia Ɵ równym 30° i 70° stopni.
EN
In this paper the theoretical grounds of the method of modelling and migration based on one-sided solution of modified acoustic equations in TI media was presented. One presented results of the zero-offset section for the synthetic model in the TTI media with Ɵ equal to 30 and 70 degrees.
12
Content available remote Tilted Transverse Isotropy
EN
The article presents a transverse isotropy model with the symmetry axis inclined at an angle - (tilted transverse isotropy model). Elasticity matrices D for both variants of the dipping medium, i.e. with acquisition carried out down-dip and up-dip, as well as for the directions perpendicular to the dip of the isotropic medium are calculated using Bond's matrix formulas. These matrices are verified in accordance with the Helbig method, and are used to construct wave equations. Additionally, a dispersion equation for longitudinal waves qP (for a low angle [Oe]) is presented. The equation is essential for performing migration in the wavenumber-frequency domain.
PL
W artykule przedstawiono model poprzecznej izotropii o nachylonej pod kątem . osi symetrii (model TTI). Posługując się formułami macierzy Bonda obliczono macierze sprężystości D dla obydwu wariantów nachylonego ośrodka, tj. gdy pomiar dokonywany jest w kierunku "upadu" i "pod upad" oraz gdy pomiar dokonywany jest wzdłuż rozciągłości nachylonego ośrodka izotropowego. Uzyskane macierze zostały zweryfikowane metodą tensorową według Helbig'a i posłużyły do konstrukcji równań falowych. Ponadto zaprezentowano relację dyspersyjną dla fal podłużnych qP (dla małych kątów [Oe]), niezbędną do obliczeń migracji w dziedzinie liczb falowych i częstotliwości.
PL
W artykule przedstawiono właściwości podstawowych modeli anizotropii: poprzecznej izotropii o nachylonej pod kątem ϴ osi symetrii (model TTI), poprzecznej izotropii z poziomą osią symetrii (model HTI) oraz modelu orthorhombowym w oparciu o wyprowadzone równania ruchu w dwuwymiarowych ośrodkach (2D) dla składowych przemieszczeń ośrodka Ux i Uz.
EN
This paper presents fundamental equations of motion in two dimensional media in tilted transverse isotropy (TTI), in transverse isotropy with horizontal axis of symmetry (HTI) and in orthorhombic media.
PL
W publikacji przedstawiono algorytm dla (2D) MG(F-K) migracji w dziedzinie liczb falowych (K) i częstotliwości (F) w anizotropowym ośrodku HTI, z zastosowaniem szeregu Neumanna w formie operatora. Rozpatrzono przypadek, gdy pomiar pola falowego dokonywany jest wzdłuż osi symetrii modelu HTI (Horizontal Transversely Isotropy) prostopadle do uwarstwienia oraz gdy kierunek pomiaru pokrywa się z osią symetrii i jest równoległy do laminacji ośrodka. Kluczowym dla rozwiązania zagadnienia wstecznej propagacji fal było określenie pionowej liczby falowej kz, w funkcji poziomej liczby falowej kx i parametrów anizotropii.
EN
Here was presented a way to determine vertical wavenumber kz as function of anisotropy parameters for HTI (Horizontal Transversely Isotropy) in perpendicular and in parallel directions to laminations medium. This vertical wavenumber was applied to (2D) MG(F-K) migration as one-way operator with Neumann series.
15
Content available remote Algorithm of migration MG(F-K) in orthorhombic medium
EN
In this paper was presented a way to determine vertical wavenumber kz as function of anisotropy parameters for orthorhombic model of medium in perpendicular and in parallel directions to laminations medium. This vertical wavenumber was applied to (2D) MG(F-K) migration (F – frequency, K – wavenumber) as one-way operator with Neumann series.
PL
W artykule przedstawiono równania pola falowego w dwuwymiarowym (2D) przypadku w ośrodku anizotropowym orthorhombowym, na podstawie których określono liczbę falową pionową niezbędną do rozwiązania zagadnienia wstecznej propagacji fal metodą MG(F-K) migracji. Rozważano przypadek propagacji fal wzdłuż osi symetrii równolegle do uwarstwienia i prostopadle do laminacji ośrodka.
16
EN
This paper presents the algorithm of 2D migration MG(F-K) in wavenumber (k)-frequency (f) domain in anisotropic TTI (Tilted Transversely Isotropic) medium. For a small angle θ of monoclinal medium the algorithm is similar to VTI (Vertical Transversely Isotropic) medium that makes it possible to use the same code as in case of VTI.
PL
W artykule przedstawiono algorytm dwuwymiarowej (2D) MG(F-K) migracji w dziedzinie liczb falowych i częstotliwości (F) w ośrodku anizotropowym poprzecznie izotropowym, którego oś symetrii jest nachylona pod kątem θ do pionowej osi z. Efektywny algorytm dla małych kątów θ został sprowadzony do postaci analogicznej, jak w przypadku ośrodka VTI, tj. ośrodka o laminacji równoległej do osi poziomej x, co umożliwia posługiwanie się tym samym programem.
17
Content available remote Wysad solny w obrazie falowym rejestrowanym metodą sejsmiki fal odbitych
PL
Interpretacja geologiczna danych sejsmicznych w niektórych przypadkach budowy geologicznej napotyka na znaczne trudności związane przede wszystkim z brakiem wyraźnej, a często i jakiejkolwiek, jednoznaczności pomiędzy obrazem zarejestrowanego pola falowego, przedstawionego w postaci tzw. sekcji sumowanej (w przestrzeni X, 2T) a spodziewanym obrazem odwzorowywanych struktur geologicznych. Jednym z możliwych przykładów takiej sytuacji jest obraz sejsmiczny wysadu solnego cechujący się, w centralnej partii, chaotyczną, bezrefleksową strefą zapisu drgań sejsmicznych. W publikacji przedstawiono metodykę rozszyfrowania takiego obrazu w sensie geometrii oraz jakościowej i ilościowej oceny pola prędkości fal podłużnych, opartą na interaktywnej analizie i modelowaniu pojedynczych rekordów sejsmicznych.
EN
The large hydrocarbon deposits are often associated with the presence of salt structures due to favorable conditions for accumulation and trapping of oil and gas. It is important to be able to image subsalt prospects correctly although it is very difficult task because of complexity of salt bodies' geometry and a large contrast of velocities. In publication we propose the use of deterministic seismic inversion paralelly with DMVA to solve the problem of subsult structures' imaging.
PL
W niniejszej pracy zaprezentowano metodę głębokościowego odwzorowania niejednorodnego ośrodka sejsmogeologicznego z zastosowaniem migracji przed sumowaniem fal przemiennych PS. W charakterze migracji głębokościowej zastosowano algorytm uogólnionego przemieszczenia fazowego MG(F-K) w dziedzinie liczb falowych (K) i częstotliwości (F) z operatorem w postaci szeregu Neumanna zaadoptowanego do modelu propagacji fal przemiennych PS. Algorytm przedstawiono jako rozwiązanie zagadnienia inwersyjnego, tj. określającego funkcję refleksyjności ośrodka zarówno dla przypadków 3D (trójwymiarowy), jak i 2,5D. Ten sposób korekcji amplitud migracji porównano na przykładach modelowych z innymi sposobami uwzględniania dywergencji sferycznej fal. Metoda odwzorowania ma charakter autonomiczny, tzn. posługuje się rozkładem prędkości interwałowych w funkcji współrzędnych przestrzennych uzyskiwanych na podstawie analiz prędkości migracyjnych fal podłużnych P i poprzecznych S, wykonywanych w wspólnych punktach obrazowania o jednakowych współrzędnych. Rozkład prędkości w funkcji głębokości uzyskano stosując głębokościową ekstrapolację całkowitego pola falowego i wykonując sukcesywnie analizy z krokiem Delta/z wyznaczającym interwały określonych prędkości. Analiza migracyjna fal PS została zademonstrowana na przykładach modeli syntetycznych synkliny i układu warstw nachylonych oraz na przykładzie rejestracji polowych z profilu na obiekcie Chałupek Dębniańskich. Dla celów weryfikacji zaprezentowanych modeli rozkładu prędkości opracowano migrację przy stałym offsecie (stałą odległość pomiędzy źródłem i punktem odbioru), którą zademonstrowano na przykładach modelowych.
EN
In this paper we present the method of prestack depth migration of converted waves in heterogeneous medium. The solution of wave equations for heterogeneous media expressed in the form of Neumann series was used to find the reflectivity function for 3D and 2.5D cases. The performance of proposed method was verified using synthetic models of wavefields. The synthetic models of wavefields were also used to compare amplitude correction levels required by the presented method and the standard amplitude correction methods i.e. the method using the spherical divergence and extention factor. The method of structural imaging is autonomous i.e. using models of compressional and transversal velocity which are obtained by simultioneously migration velocity analyses in this same coordinates. The authors present hierin a method for estimation of interval velocities using the downward continuation of the wavefield to perform layer-stripping migration velocity. The generalized, phase-shift migration MG(F-K) with Neumann operator was used for fulltime downward extrapolation of the wavefield. Determination of velocity is the recursive process which means that the wavefield on level zn-1 is an input data-set for determination of velocity on level zn. This method was tested on two synthetic models and on data-set of Chałupki Dębniańskie. For verification of model velocity we propose migration of constant offset which was demonstrated on synthetic models.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty głębokościowej migracji MG(F-K) typu prestack dla danych na profilu 13D-4-02K. Zastosowano rozkłady prędkości interwałowych fal P i fal S uzyskane metodą DMVA z wykorzystaniem ekstrapolacji pola falowego wgłąb ośrodka.
EN
The results of depth prestack migration MG(F-K) of data set for profile 13D-4-02K are presented. The interval wave P and wave S velocities received by DMVA method were applied to downward wavefield extrapolation.
PL
W artykule przedstawiono metodę DMVA do określenia prędkości fal podłużnych vp i fal poprzecznych vs z zastosowaniem MG(F-K) migracji typu prestack do ekstrapolacji pól falowych wgłąb ośrodka. Zaprezentowano rezultaty otrzymane po zastosowaniu metody DMVA do określenia prędkości vs dla syntetycznego przykładu.
EN
The DMVA method for determination of longitudinal vp and converted vs waves velocities by use of the MG(F-K) migration for wavefields extrapolation in depth is presented. For synthetic example the results of DMVA method application to establishing of vs velocity are shown.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.