Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 95

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  termoizolacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Renowacja energetyczna zawilgoconych budynków - ocieplenie od wewnątrz
PL
Przedmiotem artykułu jest renowacja energetyczna zawilgoconych budynków – ocieplenie od wewnątrz. Autor charakteryzuje sposoby zapewnienia komfortu użytkowania pomieszczeń, wykonywanie ocieplenia ścian kondygnacji podziemnych od wewnątrz, temperaturę na wewnętrznej powierzchni ścian wewnętrznych, a także uwzględnianie czynników klimatycznych i środowiskowych. Omawia również materiały stosowane do wykonywania termoizolacji od wewnątrz, sposoby kształtowania systemu termoizolacji wewnętrznej, docieplanie przegród poziomych, metody stosowane w termoizolacji wewnętrznej, a także płyty izolacji termicznej oraz izolacje stropu piwnicy.
EN
The subject of the article is energy renovation of damp buildings – insulation from the inside. The author describes the methods of ensuring the comfort of using the rooms, thermal insulation of underground storey walls from the inside, temperature on the inner surface of internal walls, as well as taking into account climatic and environmental factors. The author also discusses the materials used for making thermal insulation from the inside, methods of shaping the internal thermal insulation system, thermal insulation of horizontal partitions, methods used in internal thermal insulation, as well as thermal insulation boards and basement ceiling insulation.
2
Content available remote Ocieplanie i termomodernizacja dachów i stropodachów
PL
Przedmiotem artykułu jest ocieplanie dachu i stropu. Autorka omawia rozwiązania najczęściej stosowane w starych budynkach. Analizuje wady stosowanych dawniej technologii, które porównuje z rozwiązaniami stosowanymi obecnie, takimi jak stropodachy wentylowane oraz dachy skośne, ze szczególnym uwzględnieniem ociepleń połaci dachowych oraz wiatroizolacji. Pochyla się także nad zagadnieniami ocieplania stropów poddasza oraz termoizolacji dachów i stropodachów.
EN
The subject of this article is roof and ceiling insulation. The author discusses the solutions most often used in old buildings. He analyses the shortcomings of the technologies used in the past and compares them with the solutions used today, such as ventilated flat roofs and pitched roofs, with particular emphasis on the insulation of roof slopes and wind insulation. He also deals with the issues of insulating attic ceilings and thermal insulation of roofs and flat roofs.
3
Content available remote Płyty warstwowe, czyli nowość z przeszłością
PL
Jak wiele współcześnie stosowanych rozwiązań w różnych dziedzinach techniki, także i płyty warstwowe notują swoje początki w czasach rewolucji przemysłowej w Anglii w latach 20. XIX wieku.
4
Content available remote Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404
PL
Zestawy wyrobów do wykonywania elewacji wentylowanych od wielu lat pozostają jednym z najbardziej popularnych rozwiązań elewacyjnych. Właściwości techniczne systemu elewacyjnego mają bezpośredni związek z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania, trwałością, komfortem użytkowania, estetyką budynku. Podstawowe właściwości techniczne pozwalające na zaprojektowanie trwałej i bezpiecznej elewacji podawane są w Krajowych oraz Europejskich Ocenach Technicznych. W wielu przypadkach oceny technicznej elewacji wentylowanych dokonywano na podstawie EAD 090062-00-0404, który od 2018 roku zastępuje ETAG 034. W artykule omówiono różnice pomiędzy ww. dokumentami.
EN
Ventilated facade kits have been one of the most popular facade solutions for numerous years. Technical properties of the facade system are directly related to ensuring safety and comfort of use, durability and building aesthetics. Basic technical properties for designing a durable and safe facade are given in National and European Technical Assessments. In many cases, the technical assessment of ventilated facades was performed based on EAD 090062-00-0404, which replaces ETAG 034 from 2018. The paper discusses the differences between the above-mentioned documents.
5
Content available Styropian – plus czy minus dla środowiska?
PL
Mając na uwadze obecnie toczące się intensywnie dyskusje na temat zanieczyszczenia środowiska plastikiem i materiałami sztucznymi, autorzy pracy podjęli próbę przyjrzenia się temu zagadnieniu z perspektywy materiału, jakim jest powszechnie stosowany w budownictwie polistyren ekspandowany EPS, czyli styropian.
PL
W artykule przedstawiono kilka przykładów rozwiązań termoizolacji przegród budowanych w systemie szkieletowym z drewna na przykładzie rozwiązań systemu (STEICO). Opisano istotę uwzględniania w projektowaniu przegród transferu pary wodnej przez ich strukturę oraz przeanalizowano przypadek zaprojektowania przegrody zamkniętej dyfuzyjnie z zastosowaniem materiałów z pianek PIR.
EN
The article presents a few examples of thermal insulation solutions for partitions built in a timber frame system based on the example of (STEICO) system solutions. The essence of taking into consideration the design of water vapor transmission partitions through their structure was described and the case of designing a closed diffusion partition using PIR foam materials was analyzed.
EN
Many years of experience in the design and manufacturing technology of ammunition and rockets by BUMAR AMUNICJA S.A. enabled undertaking, together with the Institute IMPiB Department Elastomers and Rubber Technology in Piastów, the task of developing an upgraded insulation cover for the metal body of the rocket motor of the GROM-M system. The insulating layer of the metal body of the motor is characterised by the fact that local thermal exposure occurring during rocket propellant combustion, often causes the motor body to burn through locally. Applying an insulating composition matched to the temperature of combustion of the rocket motor, brings about a carbonisation process applicable to this temperature. Thus, it provides a sufficient layer of carbon-carbon phase composite at the site to enhance the strength of the motor and protect the above-mentioned metal body from exposure to heat during combustion of the rocket propellant. The thermal insulating layer is a double layered coating consisting of a layer of rubber compound and a layer of impregnated carbon cloth. To obtain uniformity of the insulating layer and hence its heat resistance, similar components are used in the composition of the rubber compound for impregnating a composite based on carbon cloth: the same type of rubber, the same phenol-formaldehyde resin and the same vulcanising agents.
PL
Wieloletnie doświadczenie firmy BUMAR AMUNICJA S.A. w zakresie konstrukcji i technologii produkcji amunicji i rakiet, pozwoliło na podjęcie się zadania, wspólnie z Instytutem IMPiB Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie, stworzenia zmodernizowanej osłony termoizolacyjnej do metalowego korpusu silnika rakietowego do wyrobu GROM-M. Warstwa izolacyjna metalowego korpusu silnika rakietowego charakteryzuje się tym, że miejscowe narażenia termiczne występujące w czasie spalania paliwa rakietowego, często wywołują miejscowe przepalenia korpusu silnika. W przypadku zastosowanego składu warstwy izolacyjnej zależnie od temperatury spalania w danym miejscu silnika wywołują odpowiedni dla tej temperatury przebieg procesu karbonizacji. Zapewniając tym samym wystarczającą w tym miejscu warstwę kompozytu fazy węgiel-węgiel zwiększającą wytrzymałość silnika oraz zabezpieczającą wspomniany metalowy korpus przed narażeniem termicznym w czasie spalania paliwa rakietowego. Warstwa termoizolacyjna silnika rakietowego jest powłoką dwuwarstwową składającą się z warstwy mieszanki kauczukowej i warstwy impregnowanej tkaniny węglowej. Dla uzyskania jednolitej struktury warstwy izolacji i jej odporności termicznej, w składzie mieszanki kauczukowej i w mieszance kauczukowej do impregnacji kompozytu na bazie tkaniny węglowej stosowane są podobne składniki: ten sam typ kauczuku, ta sama żywica fenolowo-formaldehydowa oraz te same substancje wulkanizacyjne.
PL
W artykule poruszono zagadnienia stateczności i termoizolacyjności ścian zewnętrznych zabytkowych kamienic po ich modernizacji lub rozbiórce. Podano sposoby zabezpieczania stateczności wolno stojących ścian oraz ich docieplenia od wewnątrz. Przytoczono grubości warstw dociepleniowych z różnych materiałów, spełniające wymagane warunki termoizolacyjności.
EN
The article discusses the stability and thermal insulation of external walls left after historie masonry wall upgrade or demolition. In addition, methods of protecting the stability of freestanding walls and their insulation from the inside are described. The thickness of thermal insulation layers made out of various materials meeting the required thermal insulation conditions is referred to.
PL
W artykule wyjaśniono pojęcie kompleksowej termomodernizacji. Omówiono podstawowe wymagania wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Na przykładzie pokazano zależność między współczynnikiem przewodzenia ciepła materiału termoizolacyjnego a jego grubością.
EN
The article explains the concept of comprehensive thermal insulation. Discussed are the key requirements stemming from the regulation concerning technical conditions that buildings need to adhere to. The relationship between the thermal conductance coefficient of the thermal insulation material and its thickness is explained on an example.
10
PL
W artykule opisano różne metody ocieplania ścian zewnętrznych, skupiając się przede wszystkim na metodzie ETICS jako najpopularniejszej w Polsce. Wymieniono najważniejsze cechy, jakimi powinien charakteryzować się materiał termoizolacyjny. Przedstawiono specyfikę płyt styropianowych - sposób produkcji, rodzaje, montaż, a także skutki nieprawidłowego zamocowania.
EN
The article describes different methods of thermal insulation of external walls, focusing primarily on ETICS as Poland's most popular. Listed are the key properties that should characterise thermal insulation material. The details of styrofoam panels are presented - their mode of manufacture, types, assembly as well as the effects of improper fixing.
PL
W artykule omówiono wymagania prawne dotyczące izolacji termicznej instalacji technicznych w budynkach rewitalizowanych. Przedstawiono wyniki obserwacji stanu izolacji instalacji technicznych w kilkunastu budynkach na Śląsku oraz sposoby ich naprawy.
EN
The article contains a discussion of the legal requirements applicable to thermal insulation of technical installations in modernized buildings. The results of the observation of technical insulation conditions in more than ten buildings in the Silesia region were presented, as well as the methods of their repair.
PL
W artykule opisano przykład niewłaściwego wykonania termoizolacji skutkującego powstaniem pleśni wokół ram okiennych od strony pomieszczeń.
EN
The article presents an example of wrong implementation of thermal insulation resulting in the growth of mould around window frames from the inner side.
Izolacje
|
2018
|
R. 23, nr 6
88, 90, 92, 94, 96--102
PL
W artykule omówiono układ warstw dachów zielonych oraz dachów odwróconych. Wymieniono zalety układu odwróconego. Przeanalizowano wymagania stawiane termoizolacji i hydroizolacji.
EN
The article discusses the arrangements of layers in green roofs and reversed roofs. Listed were the advantages of reversed roofs. Analysed were the requirements for thermal and water insulation systems.
PL
W przypadku budynków o charakterze zabytkowym, objętych opieką konserwatorską, poprawa izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych jest możliwa jedynie poprzez ich docieplenie od strony wewnętrznej. Do termoizolacji ścian zewnętrznych obiektów zabytkowych chętnie jest stosowany system Multipor firmy Xella wykorzystujący mineralne płyty izolacyjne wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego. Charakteryzuje się on łatwością montażu, uzyskaniem korzystnego mikroklimatu pomieszczeń, poprawą bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a także możliwością wykończenia powierzchni ścian na wiele sposobów. W referacie przedstawiono technologię zastosowania ww. systemu na przykładzie obiektu XIX-wiecznej byłej fabryki guzików zlokalizowanej w Poznaniu.
EN
In the case of buildings with historic character, under the care of conservation, improving the thermal insulation of the building envelope it is only possible through their insulation from the inside. Thermal insulation of external walls of historic buildings willingly system is used MULTIPOR Xella uses mineral insulation boards made of very lightweight cellular concrete variety. It is characterized by ease of installation, to obtain a favorable microclimate of the rooms, the improvement of fire safety, as well as the possibility of finishing the surface of the wall in many ways. The paper presents the technology of application of the said system on the example of the object nineteenth-century former button factory located in Poznan.
15
Content available remote Budowlane materiały izolacyjne
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące izolowania przegród budowlanych. Opisano możliwe do zastosowania materiały izolacyjne wpływające na funkcjonowanie przegród budowlanych całego budynku. Scharakteryzowano pojawiające się na rynku nowe materiały termoizolacyjne. Przedstawiono możliwe do wykorzystania hydroizolacje pozwalające na ochronę budynku przed szkodliwym działaniem wody i przeciwdziałające niszczeniu elementów konstrukcyjnych.
EN
The article presents issues of isolation of the building. It describes possible to use insulating materials and their impact on the functioning building envelope. New insulation material appearing on the construction industry market is characterized. It also presents available for use waterproofing to protect the building against the harmful water action and anti-destroying components.
PL
Wieloletnie doświadczenie firmy BUMAR AMUNICJA S.A. w zakresie konstrukcji i technologii produkcji amunicji i rakiet, pozwoliło na podjęcie się zadania, wspólnie z Instytutem IMPiB Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie, stworzenia zmodernizowanej osłony termoizolacyjnej do metalowego korpusu silnika rakietowego do wyrobu GROM-M. Warstwa izolacyjna metalowego korpusu silnika rakietowego charakteryzuje się tym, że miejscowe narażenia termiczne występujące w czasie spalania paliwa rakietowego, często wywołują miejscowe przepalenia korpusu silnika. W przypadku zastosowanego składu warstwy izolacyjnej zależnie od temperatury spalania w danym miejscu silnika wywołują odpowiedni dla tej temperatury przebieg procesu karbonizacji. Zapewniając tym samym wystarczającą w tym miejscu warstwę kompozytu fazy węgiel-węgiel zwiększającą wytrzymałość silnika oraz zabezpieczającą wspomniany metalowy korpus przed narażeniem termicznym w czasie spalania paliwa rakietowego. Warstwa termoizolacyjna silnika rakietowego jest powłoką dwuwarstwową składającą się z warstwy mieszanki kauczukowej i warstwy impregnowanej tkaniny węglowej. Dla uzyskania jednolitej struktury warstwy izolacji i jej odporności termicznej, w składzie mieszanki kauczukowej i w mieszance kauczukowej do impregnacji kompozytu na bazie tkaniny węglowej stosowane są podobne składniki: ten sam typ kauczuku, ta sama żywica fenolowo-formaldehydowa oraz te same substancje wulkanizacyjne.
EN
Many years of experience of BUMAR AMUNICJA SA in the design and manufacturing technology of ammunition and rockets, allowed to together with the Institute IMPiB Department Elastomers and Rubber Technology in Piastów to take up the task to create an upgraded insulation shield of the metal body of the rocket motor for GROM-M. The insulating layer of metal body of the rocket motor characterizes with the local thermal exposure occurring during rocket propellant combustion, often causes local a burn to the engine body. In the case of the insulating layer composition used depending on the temperature of combustion in the engine the rocket propellant produces a site suitable for the temperature carbonization process. Thereby providing sufficient in this point, carboncarbon phase of the composite layer. It contributes to the strength of the motor and securing given metal body before exposure to heat during combustion of the rocket propellant. The thermal insulating layer of the rocket motor is a two-layer coating comprising a layer of rubber compound and a layer of impregnated carbon cloth. To obtain a uniform structure of the insulating layer and the heat resistance, the composition of the rubber mixture and the rubber mixture for the treatment of composite carbon-based fabrics are used in similar elements: the same type of rubber, the same phenol-formaldehyde resin and the vulcanization of the same substances.
PL
Omówiono wybrane zagadnienia projektowania lekkiej obudowy z blachy trapezowej związane z prowadzonymi pracami naukowymi autorów. Dotyczyły one analizy algorytmów obliczeniowych służących określeniu nośności elementów z blachy trapezowej oraz oceny wpływu termoizolacji na nośność takiego pokrycia w wybranym rozwiązaniu konstrukcyjnym z izolacją położoną bezpośrednio pod blachą na płatwiach.
EN
Solutions of some design problems connected with light covering from trapezoidal sheet resulting from the authors` studies were presented. They are focused mainly on the verification of calculation algorithms which allow to evaluate the carrying-capacity of the trapezoidal sheet. The influence of thermic insulation placed between purlins and the sheet on the carrying-capacity of the covering was also investigated and established.
18
Content available remote Surowce stosowane do wysokotemperaturowych izolacji termicznych
PL
W artykule przedstawiono wybrane surowce do produkcji termoizolacji wysokotemperaturowych, czyli stosowanych w bezpośrednim lub pośrednim kontakcie z gorącymi mediami lub czynnikami gorącymi. Opisano ich podstawowe właściwości oraz podano główne obszary zastosowania.
EN
The article presents selected raw materials used in the production of high-temperature thermal insulation, i.e. used in direct or indirect contact with hot media or hot agents. It describes their basic properties and indicates the main areas of their application.
PL
Rosnące ceny paliw skłaniają do szukania rozwiązań redukujących zużycie energii. Najpopularniejszą formę oszczędzania energii cieplnej stanowi obecnie termoizolacja budynków. Coraz powszechniejsze staje się przy tym stosowanie materiałów naturalnych, takich jak roślinność.
20
Content available Ecological indicators of construction investment
EN
In Polish conditions, one of the types of investments which bring financial benefits for the investor and also reduce the load of the environment is thermal insulation. This article shows how to make an evaluation of sample of investment, which is the thermal insulation of the exterior boundary walls, from the financial side. Indicators to assess the investment in ecological terms, using life cycle assessment LCA are also proposed. An analysis of different options depending on the thermal insulation was made. Analysis includes: properties of the exterior boundary walls against thermal insulation, the type of thermal insulation and type of heat source in the building.
PL
W warunkach polskich jednym z rodzajów inwestycji przynoszących korzyści finansowe dla inwestora, a zarazem zmniejszenie obciążenia środowiska jest termoizolacja. W artykule przedstawiono sposób oceny przykładowej inwestycji budowlanej, jaką jest termoizolacja przegród zewnętrznych budynku, od strony finansowej. Zaproponowano też wskaźniki do oceny inwestycji pod względem ekologicznym, z wykorzystaniem analizy cyklu życia LCA. Przeprowadzono analizę różnych wariantów termoizolacji w zależności od własności przegród zewnętrznych przed termoizolacją, rodzaju termoizolacji i rodzaju źródła ciepła w budynku.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.