Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1385

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 70 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mining
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 70 next fast forward last
PL
W artykule w przystępny sposób przedstawiono wybrane zagadnienia związane z metodą krigingu zwyczajnego, szeroko wykorzystywaną do estymacji zasobów górniczych. W szczególności opisano te jej właściwości, które choć zazwyczaj mniej znane to decydują o przydatności tej metody i umożliwiają kontrolę dokładności uzyskanych wyników. Szczególną uwagę poświęcono zastosowaniom roli wariancji krigingu, będącej miarą dokładności wyników otrzymanych za pomocą metody krigingu, oraz możliwości jej zastosowania do planowania sieci pomiarowych.
EN
The article presents, in an approachable way, selected issues related to the method of the ordinary kriging, which is widely used for the estimation of mining resources. In particular, such properties of the ordinary kriging were described, which are usually less known but determine its usefulness and accuracy. Particular attention was paid to the role of kriging variance, which is a measure of the accuracy of results obtained using the ordinary kriging. The possibility of using the kriging variance for planning measurement networks was also discussed.
PL
Zajęcia online w szkołach, teleporady lekarskie, wideokonferencje w pracy... To dziś nasza nowa rzeczywistość, wymuszona obecną sytuacją, choć jeszcze do niedawna nie do pomyślenia. Także w górnictwie można wprowadzić wiele inteligentnych rozwiązań, pozwalających na automatyzację i cyfryzację pracy, czyniąc ją mniej podatną na wszelkiego rodzaju słabości i błędy ludzkie. Takim rozwiązaniem jest system kompleksowej metodologii nowoczesnego prowadzenia robót strzałowych.
EN
This paper addresses the protection of the environment and provides a design for the use of the deposit after the cessation of mining in the Novoveská Huta region. The area of interest of this case study describes the practical transformation of a functioning mining operation into a mining museum in order to reduce the pressures on the environment after mining. The resulting model of the functioning of the mining museum also deals in detail with the safety of a mining operation which is no longer used for mining, taking into account its further use. The article describes the proposed 1700-metre route which visitors will pass along, and also gives a detailed description of the proposed measures necessary for safety and long-term sustainable operation. The aim was to design a use of the mining space, that would offer visitors the opportunity to see the handling space and mining methods of the deposit. An interesting element will also be the possibility of inspecting the explosives store, wall linings, steel and wooden reinforcements. The tour will also include a demonstration of storage facilities as well as a Karlik's wheel mining equipment with a rope loop. The open-air museum also offers the opportunity to get acquainted with transport around the entire deposit under strict safety conditions. It is assumed that devices such as a mining telephone or a siren placed on the walls of the tunnel will also arouse interest. An important element of the entire tour would also be a constant reminder of the safety rules during the tour. The impacts of this solution on the environment are very acceptable and incomparably more beneficial than in the case of the termination of mining and subsequent non-use of the Novoveská Huta deposit.
PL
W artykule przedstawiono uwarunkowania geologiczne i górnicze mające istotne znaczenie dla ochrony powierzchni spowodowane eksploatacją z zawałem stropu pod obiektami parafii ewangelicko-augsburskiej w Bytomiu-Miechowicach. Następnie opisano syntetycznie deformacje prognozowane i pomierzone. W drugiej części artykułu przedstawiono obiekty, które zrektyfikowano oraz zrewitalizowano do stanu z przed eksploatacji górniczej. Jest to wzorowy przykład naprawy uszkodzonych obiektów po zakończeniu eksploatacji górniczej w terenie, gdzie wystąpiły duże deformacje powierzchni.
EN
The article presents geology and mining conditions which are important for ground surface protection caused by mining exploitation with caving under structures of Lutheran parish in Bytom – Miechowice. Next predicted and measured deformations were short described. Structures were presented in the second part of the article which were rectified and restored to the state before mining exploitation. It is model example of repairing damaged structures after mining exploitation in the area where great ground surface deformation occurred.
PL
W artykule analizowano wpływ uszkodzeń na rozkład i wartości sił wewnętrznych oraz zmianę charakterystyk dynamicznych konstrukcji mostów. Wykonano analizy statyczne i dynamiczne. W przypadku odziaływań dynamicznych wykonano analizę spektralną, oceniając zachowanie się konstrukcji poddanych wstrząsom górniczym. Wykonane analizy pokazują jak zmienia się w czasie odporność statyczna i dynamiczna obiektów mostowych w zależności od rodzaju i zakresu (intensywności) uszkodzeń. Wyniki analiz mają wymiar poznawczy i mogą być cenne zwłaszcza dla osób zajmujących się zawodowo oceną odporności obiektów budowlanych na wpływy górnicze. Wyniki analiz mogą być także wartościowe dla pracowników działów szkód górniczych kopalń.
EN
The article analyzes the impact of damages on the distribution and values of internal forces and the change of dynamic characteristics of bridge structures. Static and dynamic analyzes are performed. In the case of dynamic influences, spectral analysis is performed, assessing the behavior of structures subjected to mining shocks. The performed analyzes show how static and dynamic resistance of bridges changes over time depending on the type and extent (intensity) of damages. The results of the analyzes have a cognitive dimension and can be valuable especially for people professionally involved in assessing the resistance of building structures on mining influences. The results of the analyzes may also be valuable for employees of mining damage departments at mines.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obserwacji zmian pola grawitacji ziemskiej rejestrowanych w czasie występowania wstrząsów górotworu wywołanych podziemną eksploatacją węgla na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Zmiany pola grawitacji rejestrowane są w sposób ciągły przez dwa grawimetry pływowe gPhoneX zainstalowane w dwóch, różnych pod względem sejsmiczności górniczej rejonach Zagłębia. Jeden z grawimetrów zainstalowano w południowej części GZW, w rejonie kopalni ROW w Rybniku. Na tym obszarze odbywa się intensywna eksploatacja pokładów węgla na głębokości około 1 km. Ogniska wstrząsów powodowanych eksploatacją znajdują się w odległościach epicentralnych od 0 do 3 km od miejsca instalacji stacji grawimetrycznej, tj. w bliskim polu falowym zdarzeń sejsmicznych. Drugi grawimetr rejestruje zmiany siły ciężkości w północnej części GZW, na terenie pogórniczym w Katowicach, gdzie eksploatacja została dawno zakończona. Zarejestrowane przez ten instrument antropogeniczne zdarzenia sejsmiczne pochodzą z odległości od kilku do kilkudziesięciu kilometrów - z obszaru odległych aktywnych kopalń węgla, a tym samym z pola dalekich zdarzeń sejsmicznych. Celem artykułu jest analiza zbioru danych sygnałów sejsmo-grawitacyjnych pochodzących od wstrząsów górniczych zarejestrowanych przez grawimetry w okresie blisko 14 miesięcy, od listopada 2018 r. do grudnia 2019 r. w aspekcie ich przydatności do badania ruchów górotworu wywołanych sejsmicznością towarzyszącą eksploatacji. Wykonywane za pomocą układu grawimetrów pływowych mogą istotnie wzbogacić informację sejsmologiczną uzyskiwaną z tradycyjnych górniczych sieci sejsmologicznych w przedziale bardzo niskich częstotliwości ruchów górotworu.
EN
The article presents the results of observations of changes in the Earth’s gravity field recorded during the occurrence of rock mass shocks caused by underground coal mining in the Upper Silesian Coal Basin. Changes in the gravitational field are recorded continuously by two gPhoneX tidal gravimeters installed in two regions of the USCB, different in terms of mining seismicity. One of the gravimeters was installed in the southern part of the USCB, near the ROW mine in Rybnik. Intensive exploitation of coal seams takes place in this area at a depth of about 1 km. The foci of mining tremors are located at distances from 0 to 3 km from the place of installation of the gravimetric station, i.e. in the near field of seismic events. The second gravimeter records changes in gravity in the northern part of the USCB, in the post-mining area in Katowice, where exploitation has ended. The anthropogenic seismic events recorded by this instrument come from a distance of several to several dozen kilometers - from the area of distant active coal mines, and thus from the distant field of seismic events. The purpose of the article is to analyze the set of seismo-gravity signals coming from mining tremors recorded by gravimeters over a period of almost 14 months, from November 2018 to December 2019 in the aspect of their usefulness for the study of mining induced rock mass movements. Due to their distinctness, observations conducted by tidal gravimeters system can significantly enrich seismological information obtained from traditional mining seismological in a very low frequency range of rock mass motions.
PL
Niniejsze opracowanie opisuje ogólne aspekty geologii złóż cynku i ołowiu w obszarze rejonu śląsko-krakowskiego z uwzględnieniem mineralogii. Ponadto dokonano opisu dziejów wydobycia rud cynku i ołowiu od najstarszych przekazów archiwalnych do aktualnej likwidacji zagłębia.
EN
Following article focuses on general geological aspects of lead and zink deposits of Silesia-Cracow area in Poland, with description of mineralogical set up. Additionally a mining history has been outlined, starting from oldest archival data to the contemporary shutdown of mining in the area.
PL
W chwili obecnej wybór, przez użytkownika, noża styczno-obrotowego polega na sprecyzowaniu jego parametrów geometrycznych i materiałowych, uwzględniających miejsce i warunki jego pracy. Następnie dokonuje się wyboru, zazwyczaj na podstawie tylko jednego kryterium, jakim jest cena. Tym samym na etapie zakupu, jak i eksploatacji, nie prowadzi się oceny jakości noży i ich przydatności do konkretnej maszyny i urabianego minerału. Dlatego powstała metoda pozwalająca przeprowadzić takie badania, w których dokonuje się pomiarów parametrów geometrycznych noża, ustala się rodzaje materiałów korpusu noża i wkładki WC oraz szybkość zużycia (intensywność) na stanowisku laboratoryjnym. Szybkość zużycia (intensywność) opisana jest za pomocą wskaźnika C2, którego wartość im jest mniejsza, tym nóż wolniej się zużywa. Wskaźnik C2 został wykorzystany do prognozowania zużycia noży i określenia ich ceny jednostkowej oraz kosztów eksploatacyjnych. Pozwala to na precyzyjne określenie wymagań inwestycyjnych i prawidłowy wybór noża.
EN
Currently, the user’s choice of a conical pick involves specifying its geometric and material parameters, taking into account the place and conditions of its work. The selection is then made, usually on the basis of solely one criterion, which is the price. Thus, at the stage of both purchase and operation, the quality of picks and their suitability for a specific machine and the processed mineral are not assessed. Therefore, a method was developed to enable conducting tests that determine the geometric parameters of a pick, the types of materials of the pick body and WC insert as well as the pick wear rate (intensity) in a laboratory workstation. The wear rate (intensity) is described by the C2 index - the smaller is its value, the slower is the pick’s wear. The C2 index has been used to forecast the wear of picks and to determine their unit price and operating costs. This allows for precise determination of investment requirements and a proper selection of the pick.
PL
Problematyka zwiększenia efektywności odmetanowania w środowisku eksploatowanych ścian wymusza niejako wcześniejsze podejmowanie obliczeń wentylacyjno-metanowych na etapie projektowania ścian. W artykule przedstawiono macierzową metodę prognozowania efektywności odmetanowania. Prognozowane wartości efektywności odmetanowania dla projektowanych etapów wybiegu ściany przy zakładanym postępie mają kluczowe znaczenie przy określeniu warunków eksploatacji i mogą być pomocne przy doborze właściwego systemu odmetanowania. Analizę prognoz efektywności odmetanowania przedstawiono na przykładzie dwóch ścian.
EN
It is necessary to make early ventilation and methane calculations at the longwall design phase due to the issues associated with the increase in methane drainage efficiency in the area of mined longwalls. This paper presents a matrix method for projecting methane drainage efficiency. Projected values of methane drainage efficiency for designed panel lengths with the expected longwall mining progress are of significant importance in relation to determining mining conditions and may be useful for the selection of an appropriate methane drainage system. The analysis of methane drainage efficiency projections is demonstrated on the basis of two longwalls.
PL
Względy ekonomiczne powodują, że eksploatację pokładów grubych prowadzi się systemem ścianowym z zawałem stropu z góry w dół. Sytuacja taka powoduje, że kolejne warstwy zalegają pod zrobami zawałowymi. Do podstawowych różnic przy projektowaniu przecinek zlokalizowanych bezpośrednio pod zrobami można zaliczyć: odprężenie górotworu, obniżenie parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych masywu, a w szczególności ich zmienność, odmienny model procesów naprężeniowo-deformacyjnych górotworu w otoczeniu takiej przecinki, ograniczony zakres stosowania kotwienia itp. Przedstawiono sposób doboru obudowy oparty na określaniu obciążenia obudowy z wykorzystaniem podstaw ośrodka rozporowego, z uwzględnieniem zmienności warunków naturalnych i górniczych i zastosowaniem podstaw probabilistycznej analizy konstrukcji.
PL
W XVIII wieku na obszarze Górnego Śląska węgiel urabiano systemem chodników wybierkowych. Od chodnika podstawowego prowadzono prostopadle chodniki wybierkowe, z których starano się uzyskać jak najwięcej węgla. Ze względu na wzmożone ciśnienie górotworu występujące na skrzyżowaniu chodników pozostawiano filar węglowy podtrzymujący strop. System ten był mało wydajny i niebezpieczny.
13
Content available Centralny Serwer Danych Technologicznych w JSW S.A.
PL
W Jastrzębskiej Spółce Węglowej od ponad roku funkcjonuje zintegrowany system informatyczny do zarządzania danymi pochodzącymi z procesu produkcji. W artykule przedstawiono architekturę, zasadę działania oraz wyzwania związane z utrzymaniem ciągłości działania systemu wynikające bezpośrednio ze specyfiki branży górniczej.
EN
Known and used methods of reinforcing the load-bearing capacity of gates in the zone of crossing between longwall and gate are presented in the article. Characteristic features of equipment (special support unit), used in this zone are discussed. A new design of a special support, eliminating basic disadvantages of present solutions, are proposed.
PL
W artykule przestawiono znane i stosowane sposoby wzmacniania nośności obudowy chodników przyścianowych w strefie skrzyżowania ściany z chodnikiem. Omówiono charakterystyczne cechy urządzeń (sekcji obudowy specjalnej) stosowanych w tym rejonie. Zaproponowano nową konstrukcję obudowy specjalnej eliminującą podstawowe wady dotychczasowych rozwiązań. (Mechanizacja wzmacniania obudowy chodników przyścianowych w strefie wlotu ściany)
EN
The subject-matter of selected papers, presented at the 20th Jubilee Scientific and Technical Conference KOMTECH-IMTech 2019, are discussed in the article. Special attention is paid to the role of coal in the world and the EU countries. Some information about Mine 4.0 against the characteristic features of Industry 4.0 is given. The article is ended with general conclusions. Part 1 presents the role of coal in the global economy with special attention being paid to the global energy demand, hard coal production rates, changes in coal demand as well as changes of electric energy sources over the years 2011-2018. A contribution of the KOMAG Institute to development of the Polish mining industry in independent Poland is discussed.
PL
W artykule została przedstawiona tematyka wybranych referatów wygłoszonych podczas 20 Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Technicznej KOMTECH-IMtech. Szczególną uwagę zwrócono na rolę węgla na świecie oraz w krajach UE. Opisano wkład KOMAG-u w rozwój polskiego górnictwa w niepodległej Polsce. Podano informacje na temat kopalni 4.0 na bazie charakterystycznych cech Przemysłu 4.0. Artykuł został zakończony ogólnymi wnioskami. Część 1 przedstawia znaczenie węgla w światowej gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem zapotrzebowania na energię , wielkości produkcji węgla kamiennego, zmian w popycie na węgiel oraz zmian źródeł energii w latach 2011-2018. Omówiono wkład Instytutu KOMAG w rozwój polskiego górnictwa w niepodległej Polsce. (Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa - przegląd wybranych referatów z konferencji KOMTECH-IMtech 2019 – część 1)
EN
Between longwall (LW) fully mechanized complex with shearer theoretical capacity (potential) and really achieved capacity sometimes there is a significant difference. In article sources of those differences are described. There are external and internal factors constraining real capacity below LW complex technical potential as local conditions and menaces. Mining technologies and extraction process management and organization are seriously affecting the final result. Differences between potential and achieved LW complex capacity are in fact capacity and capital asset losses. In the article main reasons of those measurable capacity losses are pointed out such as available time losses and incomplete fully mechanized LW technical potential: shearer cutting speed, cutting depth and seam thickness use ratio.
PL
Pomiędzy teoretyczną a rzeczywistą wydajnością zmechanizowanego kompleksu ścianowego z kombajnem węglowym bardzo często występują duże różnice. W artykule podjęto próbę wskazania źródeł takich różnic. Są to czynniki zewnętrzne i wewnętrzne ograniczające możliwości wykorzystania potencjału technicznego kompleksu ścianowego w postaci warunków górniczo-geologicznych, a w tym występujących zagrożeń górniczych. Istotny wpływ wywierają także czynniki związane technologią prowadzenia robót górniczych oraz organizacją i zarządzaniem procesem wydobywczym. Jako główne przyczyny, będących w istocie stratami, mierzalnych różnic pomiędzy potencjalną a rzeczywistą wydajnością kombajnowego kompleksu ścianowego wskazano straty dostępnego czasu pracy kompleksu oraz niepełne wykorzystanie potencjału technicznego w postaci prędkości urabiania, głębokości zabioru i wykorzystania miąższości pokładu oraz niektórych przyczyn występowania takich strat.
EN
The purpose of the study is presentation of the method of increasing the competitiveness of the mining industry through the demonstration of the possibility and potential in closing the loop of supply chains through waste management. A critical analysis of the source literature and an arithmetic analysis of statistical data in static and dynamic perspectives were accepted to be the research method. It has been found that the structure of the level of mining wastes and the level of their recovery rates demonstrate a large potential of closing the loop of chains in this industry and, at the same time, a potential to extend the chains through directing the material from recovery to various sectors. This constitutes an example of the direction of activities that are in line with the EU strategies for the economies of other states which possess this type wastes.
EN
Many types of changes are distinguished as a result of mining: degradation of land and vegetation, change in the natural topography with results in restrictions in the possibilities of using the land for of the purposes, modification of surface and ground water balance and quality, changes in air quality and finally changes in the geotechnical conditions of the rock. The impact varies with local conditions of the specific site of mining. Most surface mining methods are large scale, involving removal of massive volumes of material, including overburden, to extract the mineral deposit. Because the materials disposed in refuse dumps are physical-chemically heterogeneous and extremely diverse in terms of mineralogical composition (sand, gravel, clay, marl), over time there have been many occurrences of instability phenomena. Large amounts of waste can be produced in process. Surface mining also can cause noise and disturbance and may pollute air with dust.
PL
W wyniku wydobycia wyróżnia się wiele rodzajów zmian: degradacja gruntów i roślinności, zmiana naturalnej topografii, co powoduje ograniczenia możliwości wykorzystania gruntów do innych celów, modyfikację bilansu i jakości wód powierzchniowych i gruntowych, zmiany jakość powietrza i wreszcie zmiany warunków geotechnicznych. Oddziaływanie różni się w zależności od lokalnych warunków miejsca wydobycia. Większość metod eksploatacji odkrywkowej odbywa się na dużą skalę, polega na usuwaniu ogromnych ilości materiału, w tym nadkładu, w celu wydobycia surowca mineralnego. Ponieważ materiały składowane na składowiskach odpadów są niejednorodne pod względem właściwości fizyczno-chemicznych i są niezwykle zróżnicowane pod względem składu mineralogicznego (piasek, żwir, glina, margiel), z czasem pojawiło się wiele niestabilności. Eksploatacja odkrywkowa może również powodować hałas i zakłócenia oraz może generować zanieczyszczenie powietrza pyłem.
EN
The article analyzes the process of preparing annual technical and economic plans in the public sector, on the example of the mining industry. Qualitative methods in the form of in-depth interviews (IDIs) were used in the analysis, consisting in conducting extensive interviews concerning the analyzed issues with representatives of coal companies. According to the study, the main aspect in creating a TEP for the analyzed mining companies is coal production. Taking into account the market environment and the reality of Polish coal companies, it was concluded that the starting point for the development of the TEP should not be the coal production or the pursuit of maximizing output volumes, but the sales market and demand for the raw material offered by individual companies. Three dimensions of TEP planning were also proposed.
PL
W artykule poddano analizie proces przygotowywania rocznych planów techniczno-ekonomicznych w sektorze publicznym, na przykładzie branży górniczej. W analizie wykorzystano metody jakościowe w postaci IDI – in-depth interviews, polegającą na przeprowadzeniu pogłębionych wywiadów z przedstawicielami spółek węglowych dotyczącej prezentowanej problematyki. Jak wynika z przeprowadzonych badań, głównym aspektem w tworzeniu planu PTE dla analizowanych spółek górniczych jest wielkość produkcji. Biorąc pod uwagę otoczenie rynkowe oraz realia polskich spółek węglowych stwierdzono, iż punktem wyjścia przy opracowywaniu planu PTE nie powinna być wielkość produkcji i maksymalne dążenie do zwiększania wielkości wydobycia, a rynek zbytu i wielkość zapotrzebowania na oferowane przez poszczególne spółki surowiec. Zaproponowano również trzy wymiary planowania PTE.
EN
The primary goal of this paper is to suggest potential methods of post-mining areas management. Moreover, such methods must be compliant with the expectations of the residents of a given area. The assessment of natural and socio-economic factors affecting the choice of optimum reclamation and revitalization approaches was carried out using the following research methods: analysis of the available literature, case study, field research, photographic documentation. An analysis of the impact of deposit exploitation of mineral aggregates on protected species and their habitats located within the Natura 2000 sites was done. The scale of the problem is enormous. A proper approach needs to be developed among the economy, society and organization of managing the network. The Natura 2000 network covers huge areas simultaneously utilized for other purposes than nature conservation. The Natura 2000 network is in serious conflict with industry, especially with open-pit mining due to the location of mineral deposits. The results can be used to resolve conflict situations on Natura 2000 sites. An undertaking will only receive a go-ahead if it exerts no negative impact on a given area and if the public approves of it. Plans and undertakings having a negative impact on a given area are authorized but on the condition that mitigating measures are taken.
PL
Głównym celem tego artykułu jest przeanalizowanie potencjalnych metod zagospodarowania terenów pogórniczych. Takie metody muszą być zgodne z oczekiwaniami mieszkańców danego obszaru. Ocena naturalnych i społeczno-ekonomicznych czynników wpływających na wybór optymalnych metod rekultywacji i rewitalizacji została przeprowadzona przy użyciu następujących metod badawczych: analiza dostępnej literatury, case study, badania terenowe, dokumentacja fotograficzna. Przeprowadzono analizę wpływu eksploatacji złoża kruszyw mineralnych na chronione gatunki i ich siedliska zlokalizowane na obszarach Natura 2000. Skala problemu jest ogromna. Należy wypracować właściwe podejście do gospodarki, społeczeństwa i organizacji zarządzania obszarami Natura 2000. Sieć ta obejmuje ogromne obszary wykorzystywane jednocześnie do innych celów niż ochrona przyrody. Ponadto sieć znajduje się w poważnym konflikcie z przemysłem, w szczególności z górnictwem odkrywkowym ze względu na lokalizację złóż kopalin. Wyniki badań mogą być wykorzystane do rozwiązania konfliktów na obszarach Natura 2000. Przedsięwzięcie zostanie zatwierdzone przy akceptacji społeczeństwa oraz gdy nie będzie miało negatywnego wpływu na dany obszar. Plany i przedsięwzięcia mające negatywny wpływ na dany obszar są dozwolone, ale pod warunkiem podjęcia działań łagodzących.
first rewind previous Strona / 70 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.