Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  procesor sygnałowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
In the most developed countries, intensive studies are being carried out to utilize various types of electric machines such as synchronous motors with permanent magnets and traction motors with non-traditional magnetic systems on traction electric drives. Switched Reluctance Motors (SRM) are one of the most simple, reliable, and cost-efficient technology used in manufacture and operation. Its convenient traction performance, combined with the high overload capacity, makes its use promising for both freight and passenger rolling stock. Our research is directed to develop a control system for a four-phase SRM. The procedure of fuzzy-regulator synthesis is presented. A physical model of a switched reluctance drive is created, namely, it is a system of a wheel set and a motor. The efficiency of the control system with different types of speed regulators was checked and their main quality indicators were determined. According to the results of the analysis, it was found that the fuzzy regulator more precisely controls the regulated value.
PL
W artykule zaprezentowano strukturę oraz zasadę działania opracowanej koncepcji zasilacza UPS charakteryzującego się dodatkową możliwością aktywnej kompensacji równoległej, co jest zasadniczą różnicą w stosunku do powszechnie spotykanych tego typu urządzeń na rynku. Opisano zarówno model symulacyjny, jak wybrane podzespoły części silnoprądowej oraz sterującej układu eksperymentalnego (będącego jeszcze w fazie budowy). Autorzy przedstawią również wybrane wyniki badań obu modeli dla wybranych warunków pracy.
EN
In the article the elaborated simulation and exprimental model of the power electronics UPS converter with the possibility of active parallel compensation was described. The power circuits, control algorithms and the principle of working of presented UPS structure were presented. Also the chosen simulation and experimental results for chosen points were analyzed.
PL
Praca dotyczy napędu elektrycznego z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi, pracującego w strefie osłabiania strumienia, wykorzystującego blokowe sterowanie falownikiem tranzystorowym (ang. six-step). Dla rozważanego napędu zaproponowano zsynchronizowanie chwil przełączeń tranzystorów z osiągnięciem przez wirnik silnika charakterystycznych położeń kątowych. Zaproponowane rozwiązanie przebadano symulacyjnie w programie Simulink i porównano ze standardową metodą implementacji mikroprocesorowej, w której interwał pomiędzy chwilami aktualizacji stanów tranzystorów jest stały. Zaproponowane rozwiązanie odznacza się wyraźnie zredukowanymi tętnieniami momentu.
EN
The paper tackles problems of microprocessor implementation of control algorithm dedicated to permanent magnet synchronous motor drive operating in six-step mode.The authors propose to synchronize inverter transistors’ switching with instants when spinning rotor achieves specific angular positions. This solution is modelled in Simulink and compared with the standard implementation approach where instants of transistors’ switching are spaced by constant time intervals. The simulation results show that the proposed solution delivers substantially reduced torque ripples.
PL
Praca dotyczy napędu elektrycznego z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi, pracującego w strefie osłabiania strumienia, wykorzystującego blokowe sterowanie falownikiem tranzystorowym (ang. six-step). Dla rozważanego napędu zaproponowano zsynchronizowanie chwil przełączeń tranzystorów z osiągnięciem przez wirnik silnika charakterystycznych położeń kątowych. Zaproponowane rozwiązanie przebadano symulacyjnie w programie Simulink i porównano ze standardową metodą implementacji mikroprocesorowej, w której interwał pomiędzy chwilami aktualizacji stanów tranzystorów jest stały. Zaproponowane rozwiązanie odznacza się wyraźnie zredukowanymi tętnieniami momentu.
EN
The paper tackles problems of microprocessor implementation of control algorithm dedicated to permanent magnet synchronous motor drive operating in six-step mode.The authors propose to synchronize inverter transistors’ switching with instants when spinning rotor achieves specific angular positions. This solution is modelled in Simulink and compared with the standard implementation approach where instants of transistors’ switching are spaced by constant time intervals. The simulation results show that the proposed solution delivers substantially reduced torque ripples.
5
Content available remote DSP implementation of state observers for electrical drive with elastic coupling
PL
W pracy przedstawiono wyniki implementacji trzech dyskretnych metod estymacji wektora stanu układu dynamicznego – obserwatora Luenbergera, filtru Kalmana i estmatora neuronowego. Implementacji dokonano w języku C++, w środowisku VisualDSP 5.0, przy założeniu wykorzystania algorytmów do obserwacji stanu części mechanicznej napędu elektrycznego, charakteryzującego się sprężystym połaczeniem z maszyną roboczą. Wykorzystano technikę programowania obiektowego.
EN
Article presents the results of implementation of three discrete methods of estimation of the state vector of the dynamic system - Luenberger observer, Kalman filter and neural network estimator. Implementation was done in C ++, in an VisualDSP 5.0 environment, assuming the use of algorithms to observe the state of the mechanical part of the electric drive, characterized by a elastic connection with the working machine. Autors had used object-oriented programming technique.
6
Content available remote DSP - FPGA Based Computing Platform for Control of Power Electronic Converters
EN
Modern power electronic converters (PECs) require electronic controllers with high capabilities of implementing new and more complex algorithms combined with internal high-speed communications interfaces. This paper presents the design and implementation of a research/industrial multiprocessor controller based on a floating-point digital signal processor (DSP) and field programmable gate array (FPGA) developed in the Laboratory of the Electrotechnical Institute, Warsaw, Poland. The DSP-FPGA platform configuration, and also current and voltage sensors used in PECs are discussed. Although, the developed digital platform can be used in a variety of PECs, this paper focuses on an example of a 15kVA DC-AC high frequency AC link converter for auxiliary power supply used in DC traction. The novelty of the presented converter topology lies in passive components elimination by offering an all silicon solution for AC–AC power conversion part. Selected experimental oscillograms illustrating operation of the developed converter with DSP-FPGA control are added.
PL
Nowoczesne przekształtniki energoelektroniczne wymagają wydajnych platform obliczeniowych pozwalających na implementacje złożonych algorytmów i szybkich wewnętrznych interfejsów komunikacyjnych. Artykuł ten prezentuje projekt i implementację płyty sterującej zawierającej procesor sygnałowy i układ programowalny, którą opracowano w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie. Powstała platforma może być wykorzystywana do sterowania różnego rodzaju urządzeń energoelektronicznych, w tym artykule przedstawiono jej implementację w przetwornicy 15 kW AC-DC z wysokoczęstotliwościowym przekształtnikiem sprzęgającym AC do zasilania elektronarzędzi w trakcji elektrycznej. Innowacyjność prezentowanej przetwornicy polega na eliminacji elementów pasywnych poprzez zastosowanie bezpośredniego sprzęgu AC-AC. Przedstawione zostały również wybrane oscylogramy eksperymentalne prezentujące pracę powstałego urządzenia sterowanego przez platformę DSP-FPGA.
PL
W celu wykorzystania DSP do pomiaru parametrów światłowodu zaproponowano podpróbkowanie jego sygnału wyjściowego. Przeanalizowano kilka algorytmów podpróbkowania i na podstawie symulacji oszacowano dokładność metod pomiarowych, wynikającą z wahań częstotliwości próbkowania oraz sygnału. Zaproponowano algorytm wyznaczania odpowiedzi układu, minimalizujący te błędy.
EN
Undersampling of optical fiber's output signal is suggested in order to apply DSP to measure its parameters. Some methods of undersampling were analysed. Accuracy of particular method was estimated, assuming fluctuations of sampling and signal's frequencies. An algorithm minimizing errors caused by these fluctuations was proposed.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono strukturę systemu sterowania czteropasmowego generatora reluktancyjnego przełączalnego 8/6. Układ sterowania zbudowano z zastosowaniem karty DS1104 firmy wyposażonej w procesor sygnałowy DSP (ang. Digital Signal Processor) oraz układu programowalnego FPGA (ang. Field Programmable Gate Arrays) – zestaw uruchomieniowy Spartan-3AN firmy XILINX. Oba układy zostały ze sobą sprzęgnięte poprzez port szeregowy i przydzielono im odpowiednie funkcje w procesie sterowania. Zamieszczono przykładowe wyniki badań eksperymentalnych w postaci przebiegów napięć i prądów.
EN
In the paper a structure of a control system of four-phase 8/6 switched reluctance generator was presented. The control system was built based on DSP: dSPACE’s DS1104 card and FPGA: XILINX’s evaluation board Spartan 3-AN. DSP and FPGA were coupled together through serial port and proper functions in control process were assigned to them. Exemplary results of laboratory studies as waveforms of voltages and currents were given.
EN
This article presents a device that allows loading a program into a signal processor’s memory and its execution without the need to use a computer and a specialized environment. The device allows to program a DSP with a file from a USB stick memory and exchange data from the DSP with the computer through the USB interface. The device can be applied in all industries where microprocessors are used and where the access to a computer or expensive programming environments is limited. The benefits of the device are as follows: faster action, no software license necessary, smaller size of the equipment (greater mobility), universal compatibility with different environments and interfaces, real-time processing, easy manufacturing and configuration.
PL
W artykule zaprezentowano urządzenie, które umożliwia załadowanie programu do pamięci procesora sygnałowego i jego wykonywanie bez potrzeby używania komputera i specjalistycznego środowiska. Urządzenie umożliwia programowanie procesora plikiem z pamięci USB oraz wymianę danych procesora z komputerem poprzez interfejs USB. Urządzenie może być wykorzystane w każdej gałęzi przemysłu, gdzie są wykorzystane mikroprocesory, a szczególnie w warunkach, gdzie nie zawsze możliwy jest dostęp do komputera czy drogich środowisk programistycznych. Korzyści z zastosowania urządzenia to przyspieszony czas działania, brak konieczności zakupu licencji na oprogramowanie, mniejsze gabaryty używanego sprzętu (większa mobilność), uniwersalność współpracy z różnymi środowiskami i interfejsami, praca w czasie rzeczywistym, łatwość wykonania i konfiguracji.
10
Content available remote System uruchomieniowy z wbudowaną logiką testową
PL
Przedstawiono stanowisko uruchomieniowe dla procesorów sygnałowych Analog Devices ADSP2185. Wyjaśniono zasadę pracy, opartą na współdzieleniu przestrzeni adresowych systemu nadrzędnego i procesora sygnałowego. Omówiono strukturę karty z procesorem sygnałowym z integralną aplikacją mikrokontrolerową. Służy ona do testów sprzętowych tj. pracy krokowej i sprzętowej pułapki adresowej.
EN
Development laboratory stand for Analog Devices ADSP2185 signal processor is presented. The principle of operation, using address space sharing of master system and signal processor is explained. Structure of the signal processor card with embedded microcontroller application is discussed. It is used for hardware testing like step work and hardware address trap.
11
PL
W artykule opisano model platformy sterującej systemem aktywnej redukcji hałasu do zastosowań in-situ. Model oparto na zestawie uruchomieniowym wyposażonym w dwuprocesorowy układ OMAP-L137. Artykuł zawiera opis struktury platformy sterującej oraz struktury oprogramowania platformy. Przedstawiono wyniki wstępnych badań laboratoryjnych systemu aktywnej redukcji hałasu opartego na modelu platformy sterującej. W ramach badań zaimplementowano algorytm sterowania systemem aktywnej redukcji hałasu wykorzystujący sieci neuronowe, których uczenie realizowane jest z wykorzystaniem algorytmu genetycznego.
EN
In this paper a model of active noise control system for in situ applications is presented. The model is based on the multiprocessor OMAPL137 system on chip. Functionality of the OMAP-L137 is briefly discussed including hardware and software resources utilized to meet system requirements. Control algorithm using neural network and genetic algorithm is presented and validated by experimental tests.
12
Content available remote Generacja wielotonów nieharmonicznych z wykorzystaniem procesorów sygnałowych
PL
W artykule przedstawiono problematykę generacji wielotonów nieharmonicznych. Zaprezentowano możliwości zastosowań terapeutycznych sygnałów złożonych z wielotonów. Omówiono cyfrowe metody generacji wielotonów z możliwością dodatkowych modulacji. Przedstawiono i porównano realizacje dwóch autorskich generatorów wielotonów. Do syntezy sygnałów wykorzystano procesory sygnałowe, a do sterowania i obsługi interfejsu użytkownika mikrokontrolery. Zaprezentowano przykład syntezy dźwięku mis terapeutycznych.
EN
This paper presents the issue of a non-harmonic multitone generation. The authors show possibilities of the therapeutic applications of the multitone signals. Some known methods of the digital tone signal generation, with the possibility of additional modulation, are evaluated for applications, where the precise multitone synthesis is required. Two projects of the precise multitone generators are presented and confronted. In these generators the digital signal processors synthesize the signal, while the additional microcontrollers realize the operator’s interface. As an example of application the signal of the singing bowls is generated.
13
Content available remote Wykorzystanie procesora sygnałowego do sterowania silnikiem z magnesami trwałymi
PL
W artykule opisano prototypowe stanowisko laboratoryjne do uruchamiania silników z magnesami trwałymi. Stanowisko pozwala na badanie silników z magnesami trwałymi o mocy do ok. 1kW. To wymagało wykonanie falownika o odpowiedniej mocy. Interfejs JTAG procesora sygnałowego pozwala na rejestrację wyników pomiarowych w czasie rzeczywistym.
EN
The paper describes a laboratory workbench for prototyping and run tests of electric motors with permanent magnets. The workbench enables examination of permanent magnet motors with the power up to 1 kW. The solution required engineering of a frequency converter with sufficient output power. The workbench is provided with a signal processor with the JTAG interface to enable recording of test results in the real time mode.
PL
Artykuł zawiera opis rozwiązania systemu pomiarowego tomografii impedancyjnej bazującego na procesorze sygnałowym o niskim poborze mocy.
EN
Article contains description of the measurement system electrical impedance tomography solutions based on digital signal processor with low power consumption.
PL
Procesory sygnałowe są często używane w różnych dziedzinach nauki i techniki z powodu bardzo dużych możliwości obliczeniowych oraz przystosowania do potrzeb przetwarzania sygnałów w czasie rzeczywistym. Możliwości procesorów sygnałowych są bardzo duże w różnego rodzaju aplikacjach. Jednak z uwagi na potrzebę digitalizacji sygnałów i skończoną precyzję wykonywanych operacji wyniki są obarczane różnymi błędami. Zarówno zapis stałoprzecinkowy jak i zmiennoprzecinkowy nie rozwiązują tego problemu. Precyzja bitowa użyta do reprezentowania liczb jest istotna dla wydajności w przetwarzaniu sygnałów. Sposób przeprowadzania operacji numerycznych jest zależny głównie od architektury procesora. Artykuł zawiera dokładne omówienie dziesięciu jednostek arytmetycznych często wykorzystywanych procesorów sygnałowych. Wiedza taka jest przydatna dla wszystkich, którzy zajmują się implementacją algorytmów na procesory sygnałowe, szczególnie algorytmów filtrów cyfrowych.
EN
Signal processors are constantly used in various fields of technology and science due to its very high computational capabilities and adapt to the needs of signal processing in real time. However, due to the need to digitize signals and the finite precision of operations results are burdened with various errors. Both the fixed-point notation and floating-point notation do not solve the problem. Precision used to represent numbers is important for the efficiency of the signal processing. The way of performing numerical operations is dependent primarily on the processor architecture. Article includes detailed discussion of ten used arithmetic units of digital signal processors. Such knowledge is useful for all who are concerned with the implementation of algorithms for signal processors, especially digital filter algorithms.
PL
Artykuł porusza obecne problemy z zakresu sterowania silnikiem spalinowym. W algorytmach sterowników silnika spalinowego nie uwzględnia się w sposób bezpośredni przebiegu ciśnienia procesu spalania. Wykorzystywane obecnie metody pomiarowe opierają się głównie o pomiary ciśnienia z użyciem czujników akcelerometrycznych, bądź pomiarów chwilowych zmian prędkości obrotowej wału korbowego, przy wykorzystaniu czujników prędkości obrotowej. W ten sposób otrzymane wyniki zawierają jedynie informację o poprawności bądź jakości procesu spalania. W artykule przeprowadzono analizę obecnie stosowanych metod odczytu ciśnienia w komorze spalania, przeprowadzając rozważania na temat zastosowania pomiarów pośrednich (np. drgań z użyciem wibrometrii laserowej) w celu otrzymania informacji o przebiegu ciśnień.
EN
The paper discusses current problems in the field of internal combustion engine control. The algorithms of the combustion engine control does not include directly the course of the pressure resulting from the combustion process. Currently used measurement methods are mainly based on pressure measurements using the accelerometric sensor, or the measurement of instantaneous changes in crankshaft rotational velocity, using the velocity sensor. In this way, the results obtained provides only information about the accuracy or the quality of the combustion process. The paper analyses the currently used methods of pressure in the combustion chamber measurement, deliberating on the indirect measurements utilisation (e.g., vibration using laser vibrometry) in order to obtain information about the pressure waveform.
17
EN
The paper presents a digital signal processor (DSP) based system for segmentation of speakers of a telephone conversation. The TMS320C6713 DSP by Texas Instruments in real-time watermarks one interlocutor voice and therefore precise segmentation of both conversation sides is made on a PC without any speaker recognition techniques. The authors also solved the problem of data blocks synchronization and beats caused by differences in the digital-to-analog and the analog-to-digital sampling clock frequencies.
PL
Artykuł prezentuje, zrealizowany na procesorze sygnałowym, system do segmentacji mówców rozmowy telefonicznej. Użyto procesora TMS320C6713 firmy Texas Instruments, który podczas rozmowy oznacza znakiem wodnym jednego z rozmówców. Umożliwia to późniejszą separację mówców bez użycia algorytmów ich rozpoznawania. Autorzy dodatkowo rozwiązali problemy związane z synchronizacją bloków danych i dudnieniami wywołanymi różnicą częstotliwości zegarów taktujących przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe.
18
Content available remote Design of DC / DC bidirectional converter based on DSP in renewable energy
EN
This article presents a design method for a novel converter. This method can be applied to design DC/DC unidirectional converters and DC/DC bidirectional converters. Also, a new switching technique and the corresponding algorithm are introduced. This algorithm is implemented on a Spectrum Digital eZdspTM TMS320F2812 card. A laboratory prototype has been built and tested in order to verify the design method and algorithm.
PL
Zaprezentowano metodę projektowania przekształtnika DC/DC. Zaproponowano nową technikę przełączania i odpowiedni algorytm zaimplementowany na procesor TMS320F2812.
PL
Przedstawiono metodę pomiaru prędkości kątowej z użyciem enkodera kwadraturowego i procesora sygnałowego TMS320F28335 wyposażonego w interfejs enkoderowy eQEP. Omówiono budowę i zasadę działania optoelektronicznego enkodera kwadraturowego. Opisano dwie podstawowe metody enkoderowego pomiaru prędkości kątowej, wskazano ich ograniczenia. Zaproponowano połączenie podstawowych metod, uzyskując metodę łączoną odznaczającą się dużą dokładnością w szerokim zakresie prędkości kątowych. Omówiono moduł enkoderowy eQEP. Przedstawiono sposób doboru parametrów metody uwzględniający ograniczenia procesora oraz rozdzielczość zastosowanego enkodera. Przedstawiono sposób oprogramowania metody w procesorze.
EN
The paper describes angular velocity measurement method using quadrature encoder and TMS320F28335 processor equipped with eQEP interface. Optoelectronic quadrature encoder principle of operation is reminded. Two basic methods of angular velocity measurement are discussed and their limitations are emphasized. Mixed angular velocity measurement method is proposed to achieve good measurement accuracy in wide speed range. The eQEP interface is presented. The equations and guide for parameter calculation which takes into consideration processor limitations and encoder resolution are included. Implementation of the method in the processor is discussed.
20
Content available remote Synteza układu sterowania pojazdu samochodowego z napędem elektrycznym
PL
W artykule przedstawiono opracowany układ sterowania elektrycznego pojazdu samochodowego z 2 silnikami umieszczonymi w kołach przednich pojazdu. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych opracowanego układu. Przewiduje się jego docelową implementację na mikrokontrolerze sygnałowym Texas Instruments TMS320F2812.
EN
Article describes developed control system of the electric car. Two motors placed in the front wheels is used to drive the car. Results of simulations are presented. Implementation of this system on signal microcontroller Texas Instruments TMS320F2812 is also intended.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.