Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komunikacja interpersonalna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie kolejnego etapu wyników badań ankietowych dotyczących stosowania empowermentu w komunikacji interpersonalnej i organizacyjnej w pracy zawodowej pracowników i kadry kierowniczej w organizacjach. Upełnomocnienie pracowników i kadry kierowniczej w pracy zawodowej odbywa się również w takich obszarach jak: sprawność komunikacji interpersonalnej, techniki i formy komunikacji interpersonalnej oraz bariery sprawności komunikacji interpersonalnej w pracy zawodowej pracowników i kadry kierowniczej w organizacjach. Badania uwiarygodniają wcześniej postawioną tezę, iż pracownicy partycypując w rolach kierowników: interpersonalnej, informacyjnej i decyzyjnej przyczyniają się do podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji oraz identyfikują się z jej celami.
EN
Presenting the next stage of results of the questionnaire survey concerning applying is a purpose of the article empowerment in the interpersonal and organizational communication in the career of employees and the senior staff in organizations. Authorizing employees and the senior staff in the career also takes place in such areas as: fitness of the interpersonal communication, the technique and the form of the interpersonal communication and the barrier of the fitness of the interpersonal communication in the career of employees and the senior staff in organizations. Examinations are lending credence to the thesis earlier put forward, that for the worker participating in roles of managers: interpersonal, information and decision-making they are contributing to raise the efficiency of functioning of the organization as well as are identifying themselves with her purposes.
PL
Okres transformacji i związane z nim procesy dostosowawcze do nowych warunków wywołują zmiany w postępowaniu i zachowaniach rynkowych zarówno producentów, usługodawców, jak i klientów (pacjentów). Usługodawca nie zawsze może usatysfakcjonować pacjenta, ponieważ, w przeciwieństwie do usług rynkowych, kieruje się on zasadą PRIMUM NON NOCERE (po pierwsze nie szkodzić) oraz wyższością dobra pacjenta. Klient – pacjent korzystający z usług medycznych – oczekuje produktu zgodnego z parametrami, o których go uprzednio poinformowano, o powtarzalnym poziomie jakości. W artykule przedstawiono znaczenie relacji pacjent-personel medyczny w aspekcie jakości usług medycznych. Analiza zagadnień wykazała, że cały proces opieki nad pacjentem charakteryzować powinna świadoma orientacja na pacjenta, myślenie w kategoriach jego dobra. Strategię postępowania z pacjentem powinna cechować chęć autentycznego i uważnego wsłuchiwania się w jego „głos”.
EN
The period of transformation, adjustment processes to new conditions cause changes in the procedurę and the market conduct of both manufacturers, serviceproviders and patients. The service provider cannot always satisfy the patient, as opposed to market services, it is guided by the principle PRIMUM NON NOCERE (first do no harm) and superiority the good of the patient. The customer - the patient usingmedical services are expected product in accordance with the parameters of which it previously announced, repetitive quality. The article presents the importance of the issues revealed that the entire proces of patient care should be characterized by conscious Focus on the patient, thinking in terms of his own good. Patient management strategy should be characterized by a genuine desire and to listen attentively to his „voice”.
PL
Artykuł stanowi omówienie wyników badań zrealizowanych w jednym z przedsiębiorstw na temat innowacyjnych technik szkoleniowych jako kluczowego czynnika transferu wiedzy w przedsiębiorstwie. Celem przedstawionej analizy była próba uchwycenia problematyki znaczenia i realizacji funkcji komunikacji interpersonalnej w przedsiębiorstwie jako nieodzownego elementu efektywnego transferu wiedzy wewnątrz organizacji. Swoje poglądy dotyczące funkcjonowania systemu komunikacji wewnętrznej wyrazili w badaniach zarówno przedstawiciele kadry kierowniczej przedsiębiorstwa, jak i jego pracownicy.
EN
Article presents discussion of result of research realized as key factor of transfer of knowledge in one of enterprise about innovative educational technique in enterprise. Former attempt of grasping of problems of meaning purpose of presented analysis and in enterprise realization of function of interpersonal communication as inside of organization irrevocable element of transfer of effective knowledge. Views have expressed in research representatives of administrative staff of enterprises concerning function system communication internal equal, as well as employee.
PL
We współczesnej gospodarce, w której poziom produkcji jest znacznie wyższy od konsumpcji, a rynek pełen jest różnorodnych substytutów, konkurowanie firm między sobą za pomocą produktów czy ceny nie jest już wystarczające. W tych specyficznych warunkach sukces firm uzależniony jest od skutecznej sprzedaży oferowanych przez nie produktów i świadczonych usług, a przede wszystkim od relacji sprzedawców z klientami. Niepodważalnie skuteczne w budowaniu pożądanych relacji z klientami okazują się atuty psychologiczne sprzedawców będące głównym elementem ich kompetencji zawodowych. Biegłość w stosowaniu kluczowych umiejętności interpersonalnych w relacjach sprzedawca – klient w procesie sprzedaży, tj. umiejętność wpływania na postawy klientów, manipulowania ich skłonnościami i potrzebami, budowania pozytywnego wrażenia i prowadzenia pożądanej komunikacji ma ogromny wpływ na wyniki sprzedażowe oraz budowanie trwałych relacji z klientem.
EN
In the modern economy, where the level of production is much higher than consumption, and the market is full of various substitutes, firms compete with each other by means of products and prices is no longer sufficient. Under these specific conditions, the success of companies depends on effective sales offered by their products and services, and above all the relationship sellers with customers. Undeniably effective for building the desired relationships with customers appear to be psychological advantages of sellers as the main element of their professional competence. Proficiency in the use of key interpersonal skills in relationships seller – customer in the sales process, i.e. ability to influence the attitudes of customers, handling his inclinations and needs, and build a positive impression and conduct the required communication has a huge impact on sales results and build lasting relationships with customers.
PL
Niniejszy artykuł traktuje komunikację interpersonalną jako bazę do polemiki na temat znaczenia odbioru informacji i wnioskowania o treści komunikatu w kontekście poczucia sprawstwa i kontroli. Przedstawiono model kompetencji interpersonalnych jako kontinuum umiejętności jednostki. Wskazano na istnienie związku pomiędzy wysokimi zdolnościami interpersonalnymi a poczuciem kontroli i sprawstwa jako wartości nagradzającej dla jednostki, która jednak w sprzyjających warunkach może prowadzić do nadużyć w zakresie funkcjonowania społecznego. Zaprezentowane koncepcje podziału ludzi według kryterium realizacji działalności (orientacja na porozumienie versus na wynik oraz orientacja na siebie versus na dokonywanie zmian w otoczeniu) posłużyły jako baza do uchwycenia różnic indywidualnych w zakresie komunikacji interpersonalnej z punktu widzenia celów i wartości działania, percepcji drugiego człowieka oraz własnego poczucia sprawstwa. Ponieważ dla każdej z zaprezentowanych orientacji różne wydają się być konsekwencje poczucia sprawstwa, wysnuto hipotezę o instrumentalnej funkcji poczucia sprawstwa w osiąganiu różnych celów.
EN
This paper treats interpersonal communication as a base for the controversy about the importance of receiving information and drawing conclusions about the content of the message in the context of a sense of agency and control. The paper presents a model of interpersonal competence as a continuum of the individual skills. It shows the existence of a connection between high interpersonal skills and sense of control and agency as a reward for the individual values, which, however, in good conditions can lead to abuse in social functioning field. The presented conceptions division of people were used as a base to capture individual differences in interpersonal communication from the perspective of goals and values, perceptions of others and their own sense of agency. As presented, there are different consequences for each of the orientation, it has been hypothesized for the instrumental function of a sense of agency in achieving various goals.
6
Content available remote Podstawy komunikacji interpersonalnej w organizacji
PL
Oprócz zasadniczej rewizji systemu zarządzania zwiększenie wartości i przejrzystości jest najważniejszą gwarancją, że znikną bariery na drodze współpracy międzynarodowej* i komunikacji międzykulturowej.
EN
The most important way to ensure that the international economic institutions are more responsive to the poor, to the environment, to the broader political and social concerns that was emphasized, is to increase openness and transparency in the international and interpersonal communikation.
EN
There are three major criteria of forming and developing of communicative skills in future engineer's professional culture system: knowledge, ability and skills in the sphere of activity; general and professional culture; personal features and qualities. So engineers should involve themselves into the process of education and self-education during all active labor life. According to this criteria National technical university the "Kharkiv polytechnic institute" (Ukraine) has developed a model of engineer of XXI century, prepared and launched an original educational disciplines into educational process. The courses teach future engineers that language and communication, that can be translated and understandable, represents the culture itself.
DE
In dem Artikel hat man versucht die Problematic der interpersonalen Kommunikation in den Unternehmen im Westpommern Naherzubringen. Die Themen der Qualitat und Klarheit der Informationen, sowie die Teilnahme der Arbeitnehmer im Arbeitsprozess und Beurteilung der Kommunikation mit Ihren Vorgesetzten wurden besonders vertieft. Es sind sehr wichtige Voraussetzungen fur die Angleichung des Arbeitspotentials an die Anforderungen der modernen Unternehmen und Effektivitatssteigerung bei dem Personalmanagement in der Organisation.
PL
Indywidualizacja percepcji jakości usługi medycznej, jak i silny subiektywizm oceny świadczenia ze strony pacjenta sprawiają, że bardziej adekwatne jest posługiwanie się pojęciem postrzeganej jakości usługi.
10
Content available remote Komunikacja interpersonalna jako podstawa relacji przełożony-podwładny
EN
Mutual superiors’ and subordinates’ communication has an essential influence on commanding processes’ effectiveness. The efficiency of interpersonal communication in duty interactions depends largely on fulfilling the following functions: descriptive, expressive, impressive, socialising and socio-technical. The following rules are regarded of major importance for correct interpersonal communication: objectivity, consistency, kindness, honesty, logic, coherence, approval, optimism, curiosity and co-operation. Not complying with the mentioned above rules generates various errors and communication barriers. I mean excessive peremptory command, moralising, ridiculing and negating.
PL
Wdrożenie i certyfikowanie systemu jakości według norm serii ISO 9000 jest procesem złożonym i długotrwałym, wymagającym zaangażowania kierownictwa i wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, użycia odpowiednich środków oraz stworzenia organizacji, przy której możliwe będzie zaplanowanie celów i ich osiąganie w założonym czasie.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.