Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diet
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Gluten jest mieszaniną białek roślinnych, głównie gluteniny i gliadyny. Występuje w ziarnach takich zbóż, jak: pszenica, jęczmień, żyto. Jest przydatny podczas wytwarzania wypieków. Zapewnia odpowiednią spoistość, elastyczność i lepkość ciasta, co sprawia, że jest szeroko wykorzystywany w przemyśle spożywczym. Gluten znajduje się nie tylko w wyrobach piekarniczych, ale również dodawany jest do przetworów mlecznych, mięs i wędlin, przypraw, sosów i koncentratów spożywczych. Stosowany jest także w suplementach diety. W nietolerancji glutenu upatruje się nową epidemię XXI wieku, ponieważ jego obecność w diecie może wywoływać nieprawidłową reakcję organizmu, objawiającą się celiakią, nadwrażliwością na gluten czy chorobą Duhringa. W przypadku zdiagnozowania celiakii konieczne jest stosowanie diety bezglutenowej przez całe życie. Powinna być zatem dietą zbilansowaną i dobrze akceptowaną. W diecie bezglutenowej wykorzystuje się tzw. bezpieczne produkty zawierające zboża i pseudozboża, wytworzone z mąki kukurydzianej, ryżowej, sojowej, gryczanej, prosa, amarantusa czy komosy ryżowej, ponieważ te rośliny naturalnie nie zawierają glutenu. Produkty bezpieczne dla uczulonych na gluten są oznakowane przekreślonym kłosem.
EN
Gluten is a mixture of proteins, mainly glutenin and gliadin. It occurs in the grains of cereals such as wheat, barley, and rye. It is useful when making baked goods. It provides adequate cohesiveness, flexibility and viscosity of the dough, which makes it widely used in the food industry. Gluten can be used not only in bakery products. It is also added to dairy products, meats and cold cuts, spices, sauces and food concentrates. It can also be found in dietary supplements. Gluten intolerance is seen as a new epidemic of the 21st century, because its presence in the diet may cause an abnormal reaction of the body, manifested by celiac disease, gluten sensitivity or Duhring’s disease. People diagnosed with celiac disease, must follow a gluten-free diet throughout life. Therefore, it should be a balanced and well-accepted diet. The gluten-free diet uses safe products containing grains and pseudocereals, made from corn, rice, soybean, buckwheat, millet, amaranth and quinoa flour, because these plants are naturally gluten-free. Products that are safe for people allergic to gluten are marked with a crossed ear.
PL
Mleko i produkty mleczne są głównym źródłem wapnia w diecie oraz ważnym źródłem witamin B2 i B12, białka, magnezu, cynku i potasu. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami żywieniowymi codzienna dieta powinna zawierać co najmniej 2 duże szklanki mleka, które można zastąpić jogurtem, kefirem lub częściowo serem. Mimo wspomnianych rekomendacji jest to grupa produktów często eliminowana z diety z różnych przyczyn. Dodatkowo badania dotyczące spożycia mleka i produktów mlecznych oraz ich wpływu na zdrowie często dostarczają sprzecznych informacji. W artykule przedstawiono aktualne dane dotyczące wpływu spożycia mleka i mlecznych napojów fermentowanych na zdrowie człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem otyłości, zespołu metabolicznego, cukrzycy typu 2, osteoporozy czy niektórych nowotworów. Spożycie odpowiedniej ilości mleka i jego przetworów, zgodnie z najnowszymi wytycznymi żywieniowymi, może korzystnie wpływać na zdrowie ludzi ze wszystkich grup wiekowych, z wyjątkiem osób z niektórymi schorzeniami, takimi jak nietolerancja laktozy lub alergia na białka mleka.
EN
Milk and dairy products are the main source of dietary calcium and an important source of vitamins B2 and B12, protein, magnesium, zinc and potassium. According to the current dietary recommendations, the daily diet should contain at least 2 large glasses of milk, which can be replaced with yogurt, kefir or partly cheese. Despite these recommendations, this group of products is often eliminated from the diet for various reasons. Additionally, studies of milk and dairy consumption and their health effects often provide conflicting information. The aim of this article is to present current data on the health impact of the consumption of milk and fermented milk drinks, with particular emphasis on obesity, metabolic syndrome, type 2 diabetes, osteoporosis and certain cancers. Adequate consumption of milk and milk products, in accordance with available dietary guidelines, can be beneficial to human health in all age groups, with the exception of people with certain medical conditions such as lactose intolerance or allergy to milk proteins.
PL
Wiele wyników badań przemawia za korzystnym – zarówno dla zdrowia, jak i środowiska – oddziaływaniem diety opartej w dużym stopniu na produktach pochodzenia roślinnego (warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe, w tym kasze, nasiona roślin strączkowych i orzechy). Prawidłowo zbilansowane diety roślinne zapewniają korzyści zdrowotne, zmniejszając ryzyko chorób serca i nadciśnienia tętniczego, zapobiegają cukrzycy typu 2, obniżają poziom cholesterolu, sprzyjają obniżeniu ciśnienia krwi oraz minimalizują ryzyko wystąpienia niektórych nowotworów. Właściwie skomponowane diety wegetariańskie i wegańskie mają często mniejszą zawartość tłuszczów nasyconych i cholesterolu, wyższy poziom błonnika, magnezu, potasu, witaminy C i E, kwasu foliowego, karotenoidów, flawonoidów i innych korzystnych dla zdrowia związków niż diety tradycyjne, powszechnie stosowane. Eksperci podkreślają, że diety zawierające znaczne ilości produktów pochodzenia zwierzęcego są najbardziej obciążającymi dla środowiska – wykazują największy ślad węglowy. W związku z rosnącą popularnością stosowania diet roślinnych oraz diet ograniczających ilość spożywanego mięsa i jego przetworów wśród populacji polskiej warto jest rozpropagować wiedzę na temat korzyści takiego modelu odżywiania wśród lekarzy, kucharzy, osób odpowiadających za żywienie zbiorowe czy też producentów żywności.
EN
Many research results indicate a beneficial effect on both health and the environment of a diet largely based on products of plant origin (vegetables, fruits, whole grain cereals, legumes and nuts). Properly balanced plant diets provide health benefits, preventing of many diseases. The use of plant-based diets reduces the risk of heart disease and hypertension, prevents type 2 diabetes, lowers cholesterol, promotes lowering blood pressure and reduces the risk of certain cancers. Properly composed vegetarian and vegan diets often have lower saturated fat content and cholesterol levels, higher levels of fiber, magnesium, potassium, vitamins C and E, folic acid, carotenoids, flavonoids and other compounds beneficial to health compared with traditional, widely consumed diets. Experts emphasize that diets containing significant amounts of animal products are the most damaging to the environment - they show the largest carbon footprint. Due to the currently growing popularity of the use of plant diets and diets limiting the amount of meat and meat products consumed among the Polish population, it is worth propagating knowledge about the benefits of such a nutrition model among doctors, kitchen chefs, people implementing group catering or food producers.
EN
Round goby (Neogobius melanostomus (Pallas, 1814)) is an invasive species in the Oder River. In this study, age of 147 fish was determined using scales and otoliths, and the Fraser-Lee back-calculation method was used for population structure and theoretical length growth rates with 3 mathematical models of growth: von Bertalanffy, Ford–Walford and 2nd degree polynomial. Fish condition was determined using Fulton, Le Cren and Clark equations. Average total length and weight of fish was 162.00 mm and 83.00 g, respectively. Males were more abundant than females, representing 70% of the fish caught, and achieved greater total lengths and weights. Age 2+ dominated females and 3+ males age groups. Of the three mathematical models used to estimate fish growth, the 2nd degree polynomial model had the best fit to back-calculated lengths. Males had slightly higher growth rates than females in the first two years of life but comparable in subsequent years. The diet consisted of various benthic organisms that varied with fish age. The most frequently occurring food component was Dreissena polymorpha, which accounted for approximately 70% in the diet of fish with a body length greater than 191 mm.
PL
Przyprawy są powszechnie używane zarówno w przetwórstwie żywności, jak i w codziennej diecie. Doniesienia z ostatnich lat wskazują na możliwość zastosowania wybranych przypraw – takich jak kurkuma, cynamon, imbir czy ostra papryka – w prewencji i wspomaganiu leczenia chorób, m.in.: układu pokarmowego, otyłości, cukrzycy typu 2, chorób układu krążenia. Możliwość ich zastosowania wynika z prozdrowotnych właściwości związanych z obecnością związków biologicznie czynnych, które warunkują działanie przeciwutleniające, regulujące procesy metaboliczne i przeciwzapalne. W artykule przedstawiono dostępne w literaturze naukowej dane świadczące o zasadności zastosowania wybranych przypraw w dietoterapii chorób cywilizacyjnych.
EN
Spices are widely used in both food processing and everyday cooking. Their health-promoting properties result primarily from the presence of biologically active compounds that determine the antioxidant, antiviral and antibacterial effects. Recent studies indicate the possibility of using selected spices, such as turmeric, cinnamon, ginger and hot pepper, in preventing and supporting the treatment of various medical conditions, including obesity, type 2 diabetes, cardiovascular diseases, and digestive system diseases. Their health-promoting properties result primarily from the presence of biologically active compounds that determine the antioxidant, regulating metabolic processes and antibacterial effects. The article presents data available in the scientific literature proving the legitimacy of the use of selected spices in the dietotherapy of civilization diseases.
PL
Zdrowe żywienie jest nieodłącznym elementem prewencji i leczenia chorób dietozależnych. Świadomość konsumentów dotycząca znaczenia zdrowego stylu życia dla zachowania zdrowia deklarowana w badaniach wydaje się wysoka, jednak nie przekłada się ona na wdrażanie prozdrowotnych zachowań w codziennym życiu. W artykule zestawiono opinie konsumentów dotyczące deklarowanego sposobu żywienia z rzeczywistą realizacją zaleceń i sytuacją zdrowotną w Polsce i na świecie. Wskazano również źródła wiedzy o żywieniu, z których najczęściej korzystają Polacy oraz podjęto próbę przeanalizowania czynników odpowiedzialnych za wybór produktów spożywczych na rynku żywności z uwzględnieniem postrzegania przez konsumentów czynników związanych z bezpieczeństwem żywności.
EN
Healthy eating is an integral part of the prevention and treatment of diet-related diseases. Consumers’ awareness of the importance of healthy lifestyles for maintaining health seems to be high, but it is not visible in the implementation of healthy behaviors in everyday life. The article compares consumer opinions regarding the declared diet with the actual implementation of recommendations and the health situation in Poland and in the world. Sources of knowledge about nutrition, which are most often used by Poles, were also pointed out, and an attempt was made to analyze the factors responsible for choosing food products on the food market, taking into account consumers’ perception of factors related to food safety.
PL
Podstawowe zalecenia żywieniowe dla populacji polskiej opracowane zostały przez ekspertów Instytutu Żywności i Żywienia i zdefiniowane w prostych 10 zasadach związanych z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Dostępne dane wskazują, że w większości przypadków znajomość zaleceń żywieniowych nie przekłada się na stosowanie się do nich w praktyce. W oparciu o najnowsze dane dotyczące spożycia żywności i nawyków żywieniowych Polaków podjęto próbę oceny realizacji zaleceń żywieniowych, analizując każdą z zasad zdrowego żywienia. Według zebranych i przeanalizowanych danych najczęściej popełniane błędy żywieniowe to: nieregularne spożywanie posiłków, zbyt niskie spożycie warzyw i owoców, kasz, ryb, mleka i jego przetworów oraz zbyt wysoka konsumpcja mięsa, soli, cukru i słodyczy, napojów słodzonych, alkoholu.Wskazuje to na konieczność stałego monitorowania realizacji przez Polaków zaleceń żywieniowych w praktyce oraz prowadzenia efektywnej edukacji żywieniowej.
EN
The basic nutritional recommendations for the Polish population were prepared by the experts of the Institute of Food and Nutrition and defined in simple 10 principles related to the Pyramid of Healthy Nutrition and Physical Activity. Available data indicate that in the most cases the knowledge of nutritional recommendations is not implemented in practice. Based on the latest data on food consumption and eating habits of Polish people, the implementation of nutritional recommendations was assessed by analyzing each of the principles of healthy nutrition. According to collected and analyzed data, the most common nutritional mistakes include: irregular eating, too low intake of vegetables and fruits, cereals, fish, milk and dairy products, and too high intake of meat, salt, sugar and sweets, sugary drinks, alcohol. There is a need to constantly monitor the implementation of nutritional recommendations by Polish population in practice and conducting effective nutrition education.
PL
Podstawowe zalecenia żywieniowe dla populacji polskiej opracowane zostały przez ekspertów Instytutu Żywności i Żywienia i zdefiniowane w prostych 10 zasadach związanych z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Dostępne dane wskazują, że w większości przypadków znajomość zaleceń żywieniowych nie przekłada się na stosowanie się do nich w praktyce. W oparciu o najnowsze dane dotyczące spożycia żywności i nawyków żywieniowych Polaków podjęto próbę oceny realizacji zaleceń żywieniowych, analizując każdą z zasad zdrowego żywienia. Według zebranych i przeanalizowanych danych najczęściej popełniane błędy żywieniowe to: nieregularne spożywanie posiłków, zbyt niskie spożycie warzyw i owoców, kasz, ryb, mleka i jego przetworów oraz zbyt wysoka konsumpcja mięsa, soli, cukru i słodyczy, napojów słodzonych, alkoholu.Wskazuje to na konieczność stałego monitorowania realizacji przez Polaków zaleceń żywieniowych w praktyce oraz prowadzenia efektywnej edukacji żywieniowej.
EN
The basic nutritional recommendations for the Polish population were prepared by the experts of the Institute of Food and Nutrition and defined in simple 10 principles related to the Pyramid of Healthy Nutrition and Physical Activity. Available data indicate that in the most cases the knowledge of nutritional recommendations is not implemented in practice. Based on the latest data on food consumption and eating habits of Polish people, the implementation of nutritional recommendations was assessed by analyzing each of the principles of healthy nutrition. According to collected and analyzed data, the most common nutritional mistakes include: irregular eating, too low intake of vegetables and fruits, cereals, fish, milk and dairy products, and too high intake of meat, salt, sugar and sweets, sugary drinks, alcohol. There is a need to constantly monitor the implementation of nutritional recommendations by Polish population in practice and conducting effective nutrition education.
PL
Celem pracy był przegląd aplikacji mobilnych wspierających zdrowy styl życia oraz ich ocena pod względem merytorycznym i użytkowym. Na podstawie przeglądu przeprowadzonego od czerwca do sierpnia 2018 r. zidenty%kowano 56 aplikacji w języku polskim, wśród których wyróżniono aplikacje dotyczące zdrowego żywienia i kontroli masy ciała (n=35), dietoterapii w wybranych schorzeniach (n=8), żywienia kobiet w ciąży, karmiących oraz niemowląt (n=5), przypominające o odpowiednim nawodnieniu organizmu (n=8). Aplikacje w ramach tej samej kategorii różniły się funkcjami, ocenami użytkowników oraz dostępnością (darmowe/płatne). Oferta aplikacji wspierających zdrowy styl życia w języku polskim jest szeroka, dedykowana zarówno osobom zdrowym, głównie jako wsparcie w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, jak i osobom chorym. Główną wadą większości aplikacji wydaje się być brak autoryzacji przez instytucje naukowe, jedynie 6 aplikacji zostało stworzonych we współpracy z takimi instytucjami lub innymi fachowymi ośrodkami stanowiącymi autorytet w danej dziedzinie. Istnieje potrzeba merytorycznej kontroli dostępnych aplikacji mobilnych oraz przeprowadzenia badań w zakresie możliwości i skuteczności ich wykorzystania w praktyce diet.
EN
The aim of the study was to review mobile applications related to a healthy lifestyle and their assessment in terms of content and utility. Based on review performed from June to August 2018, 56 mobile applications using polish language were selected and categorized into 4 groups: applications related to healthy nutrition and body weight control (n=35), reminding about proper hydration (n=8), related to diet therapy in certain diseases (n=8) and related to nutrition of pregnant women, breastfeeding women and infants (n=5). Applications within the same category di9ered in available functions, users rating and availability (free/paid). The o9er of applications supporting healthy lifestyle is broad, dedicated to both healthy people, mainly as a support in maintaining proper body weight, as well as for the sick ones. The main disadvantage of healthy lifestyle applications is lack of authorization by scienti%c institutions – only 6 applications were created in association with scienti%c institutes or other expert groups. There is a need of their substantive control and conduct studies on the possibilities and e9ectiveness of applications usage in dietician’s practice.
PL
Wstęp i cel: Nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce, a pierwszą przed 65 rokiem życia. Niewłaściwa dieta jest jednym z czynników biorących udział w powstawaniu nowotworów złośliwych. Celem jest objaśnienie wpływu żywienia na rodzaj chorób nowotworowych. Materiał i metoda: Głównym celem pracy było stwierdzenie, czy dieta i różne produkty żywnościowe miały wpływ na rodzaj nowotworu wśród badanych. Badania zostały przeprowadzone w okresie od sierpnia 2014 roku do stycznia 2015 roku w Podkarpackim Centrum Onkologii w Rzeszowie. W badaniu udział wzięło 100 osób z rozpoznaniem raka. Metodą zastosowaną w pracy był autorski kwestionariusz ankiety zawierający 34 pytania. Wyniki: W przeprowadzonym badaniu nie wykazano istotnych statystycznie różnic pomiędzy spożywaniem różnych produktów, a typem nowotworu. Zauważyć jednak można, że wśród osób spożywających mięso czerwone najczęściej stwierdzano nowotwory piersi, płuc i jelita grubego. Wśród osób otyłych najczęściej odnotowywano nowotwory piersi i jelita grubego (zależność ta była nieistotna statystycznie). Stwierdzono zbyt małe spożycie warzyw i owoców. Wnioski: W przeprowadzonym badaniu nie wykazano istotnych różnic pomiędzy spożywaniem różnych produktów żywnościowych, a rodzajem nowotworu. Na rodzaj rozpoznanego u badanych nowotworu nie miała wpływu: zmiana sposobu żywienia po 15 roku życia, spożywanie produktów o większej zawartości tłuszczu, wartość BMI. Wskazane przeprowadzenie dalszych badań na dużej grupie chorych.
EN
Introduction and aim: Malignant tumors are the second cause of death in Poland and the first before 65 years of age. Improper diet is one of the factors involved in the development of malignancies The aim is to explain the impact of nutrition on the type of cancer. Material and method: The main objective of this study was to determine whether diet and various food products have an impact on the type of cancer among respondents. The study was conducted in the period from August 2014 to January 2015 Subcarpatin Oncology Center in Rzeszow. The study involved 100 people diagnosed with cancer. The method used in the operation was author questionnaire containing 34 questions. Results: In the study was not detected statistically significant differences between the consumption of various products and the type of cancer. However it is noted that among people who consume red meat was found most often breast, lung and colon cancer. Among obese people most frequently reported breast and colon cancer (this relationship was not statistically significant). It was found too low intake of fruit and vegetables. Conclusions: There were no significant differences between the consumption of different food products and the type of cancer in the study. There was no effect on the type of cancer diagnosed: change in diet after 15 years of age, consuming products with higher fat content, BMI value. In further research recommended on a larger group of patients.
PL
Naturalne przyprawy roślinne dostępne na polskim rynku mają duże znaczenie w żywieniu człowieka. Przyprawy mają działanie bakteriobójcze, bakteriostatyczne, przeciwwirusowe oraz antyoksydacyjne, chroniące przed chorobami dotykającymi współczesnego człowieka. Jednak w niektórych przypadkach mogą stanowić zagrożenie, zwłaszcza gdy są nieumiejętnie stosowane. W artykule przedstawiono zalecenia co do stosowania przypraw w dietach leczniczych, a także przyprawy preferowane w poszczególnych jednostkach chorobowych. Omówiono również zagrożenia wynikające ze spożywania surowców przyprawowych, uwzględniając interakcje leków z przyprawami, alergie na przyprawy i nadwrażliwość na salicylany. Odnotowano także występowanie w przyprawach szkodliwych związków, takich jak pestycydy i metale ciężkie.
EN
Natural plant spices available on the Polish market play a significant role in human nutrition. Spices have antiviral, bactericidal, bacteriostatic and antioxidant properties, which protect against diseases affecting people. However, in some cases their use may pose a risk, usually when they are used improperly. Therefore the article presents recommendations on the use of spices in therapeutic diets and preferred spices in different disease. Also, the risks resulting from the consumption spices, taking into account the drug interactions, spice allergy and sensitivity to salicylates were discussed. The paper also presents the occurrence of harmful compounds in spices such as pesticides and heavy metals.
EN
The presented study aimed at comprehensive assessment of the Perccottus glenii (Amur sleeper) impact on the aquatic ecosystem. Our objective was to analyze the diet, the characteristics of the prey and the feeding behavior of the Amur sleeper. Fish (349 individuals) were captured by electrofishing in autumn 2012. To estimate the dietary importance of each prey category, we calculated the percentage or proportion of each food item and its frequency of occurrence. The Costello graphical method was applied to describe the feeding strategy and prey importance. A total number of 55 taxa of benthic macroinvertebrates were identified, amounting to a total of 2448 individuals. The digestive tract was empty in 48 individuals of the Amur sleeper. The most frequent prey items of the Amur sleeper were Asellus aquaticus L, Baetis spp., the Chironomidae family which was represented by 22 taxa identified to the genus and species levels, Corixa spp. and Physa acuta Drap. Depending on the frequency of prey items, two categories of size classes with specific diet compositions in the Amur sleeper populations were determined. Feeding strategy, cluster indicators of the size classes and traits of macroinvertebrates were the main aspects covered by our study of the Amur sleeper feeding behavior.
EN
Introduction: The occurrence of autism spectrum disorders (ASD) has significantly increased in the last few years. One of the common problems in this group are eating disorders and ailments from the gastrointestinal systems. According to some studies, these problems have a significant impact on the occurrence and severity of symptoms in the neurological system, so it is crucial to increase the attention paid on the role of diet in the treatment of this disease. One of the theories connects ASD with disorders of the digestive system and the intestinal bacterial flora. This theory is based on the gut-brain axis, which means the interaction between the gastrointestinal and nervous systems. Objectives: To demonstrate the differences in behavior habits, interest in nutrition, and frequency of consumption of food products between children suffering from ASD and healthy children. Materials and methods: The study was conducted among 44 children suffering from ASD and 33 healthy children as a control group. Data were collected using a questionnaire that was specially designed for this study. The questionnaire contained questions about eating habits and the frequency of consumption of selected food products. Results: Parents of healthy children showed more interest in their children’s way of feeding and nutritional recommendations compared to parents of children with ASD (4% and 11.3%, respectively). In addition, 24.3% more children with ASD consulted with a nutritionist compared to the control group. Complaints of the digestive system were 21.1% more likely by children with ASD. Children suffering from ASD were characterized by a higher intake of red meat and giblets and less frequent consumption of milk and milk products compared to the control group. There were no statistically significant differences between the study group and the control group in terms of frequency of consumption of products, which are the source of gluten, artificial food additives-preservatives, and artificial colors. Conclusions: There are differences in the habits and eating behaviors and the frequency of consumption of selected food products between a group of children with ASD and a group of healthy children.
14
Content available remote Zmiany odżywiania się kobiet w czasie ciąży
PL
Dieta kobiety ciężarnej jest istotnym czynnikiem wpływającym na zdrowie zarówno matki, jak i dziecka. Celem pracy było uzyskanie wiedzy o źródłach informacji, jakie są wykorzystywane przez kobiety w ciąży podczas ustalania właściwego sposobu odżywiania się, oraz ocena zmiany sposobu odżywiania się przez kobiety w czasie ciąży. Były to badania wstępne, które będą kontynuowane. Słowa kluczowe: kobieta ciężarna, dieta, wiedza.
EN
The diet of a pregnant woman is an important factor in the health of both mother and child. The aim of the study was to gain knowledge about the sources of information that are used by pregnant women in determining the proper diet and the assessment of changes in diet for women during pregnancy. These studies were preliminary, which will be continued.
PL
Odpowiednio zbilansowana dieta jest podstawą zdrowia i profilaktyki większości chorób, szczególnie tych o podłożu metabolicznym. Celem pracy była ocena wielkości podaży witamin w diecie oraz stopnia realizacji zapotrzebowania w grupie 40 młodych respondentów w wieku 19–30 lat z regionu województwa pomorskiego. Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety zamieszczonej w Internecie. Spośród 10 analizowanych witamin niedostateczne spożycie dotyczyło najczęściej kwasu foliowego, witaminy B1 oraz witaminy D. W przypadku każdej z witamin co najmniej 12% badanych wykazywało spożycie zbyt małe w stosunku do zaleceń. Najmniejszy odsetek respondentów manifestował braki w zakresie witamin B2 i B12.
EN
The assessment of vitamins intake in daily food rations of young, healthy individuals using the online questionnaire method – pilot study. The balanced diet is the basis of health and prevention of most diseases, especially those metabolic. The aim of this study was to assess the dietary intake of vitamins, and the fulfillment of requirements in the group of 40 young respondents aged 19–30 years from the region of Pomerania. The study was conducted using an online questionnaire. Among 10 analyzed vitamins the most insufficient intake was observed for folic acid, vitamin B1 and vitamin D. For each of the vitamins, at least 12% of respondents showed its inadequate intake. The least frequently observed deficiencies were in vitamins B2 and B12.
PL
Obserwowany w ostatnich latach znaczny postęp w zakresie genetycznych metod identyfikacji mikroorganizmów przyczynił się do poznania nowych drobnoustrojów. Szczególne zainteresowanie wśród naukowców budzi obecnie mikroflora jelit człowieka i jej wpływ na zdrowie gospodarza. Prawidłowy skład jakościowy i ilościowy mikroorganizmów jelitowych korzystnie oddziałuje na organizm człowieka. Jednym z najistotniejszych czynników kształtujących go jest codzienna dieta, składająca się z podstawowych skład ników odżywczych, takich jak białka, węglowodany i tłuszcze. Dużą część zbilansowanej diety powinny stanowić produkty pochodzenia roślinnego, przede wszystkim świeże warzywa, owoce i zioła lecznicze. Podczas wzrostu na polu rośliny są skolonizowane przez drobnoustroje – zarówno na ich powierzchni, jak i wewnątrzkomórkowo. Po spożyciu przez człowieka surowych warzyw czy owoców mikroorganizmy bytujące w nich mogą mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie jelit, a tym samym na zdrowie całego organizmu.
EN
A significant progress in genetic methods for identifying of the microorganisms, as being observed during the recent years, has contributed to discovery of new niches of microorganisms. Particular interest of scientists is now focused on the human gut microflora and its impact on the human health. The correct qualitative and quantitative composition of intestinal microorganisms has a positive effect on the human body. The daily diet consisting of essential nutrients, such as proteins, carbohydrates and fats is one of the most significant factors. A large part of a balanced diet should be composed of vegetable products, mainly fresh vegetables, fruits and herbs. During the growth on the field, the plants are colonized by microorganisms, both on the surface and in intracellular form. After consumption of raw vegetables or fruits by humans, microorganisms present therein may affect the intestines, and thus, the health of the whole body.
PL
Syrop wysokofruktozowy jest powszechnie stosowany w wielu produktach spożywczych, głównie w napojach i słodyczach, czy nawet produktach mięsnych i przetworach mlecznych, częściowo wypierając sacharozę. Pełni w nich funkcję teksturotwórczą, nadaje smak i aromat, a także przedłuża trwałość. Wyniki badań wskazują, że powszechne stosowanie syropu fruktozowego i związane z tym wysokie spożycie fruktozy zwiększa ryzyko rozwoju wielu chorób. Długoterminowe negatywne skutki mogą obejmować zmiany poziomu hormonów insuliny i leptyny, zmiany apetytu oraz metabolizmu wątrobowego, prowadząc do rozwoju insulinooporności, cukrzycy, otyłości i chorób układu sercowo-naczyniowego.
EN
High fructose corn syrup is commonly used in many food products, such as beverages, sweets or even meat and milk products, partially replacing sucrose. It functions as the firming factor, provides taste and aroma as well as increases shelf-life of products. According to current studies it has an influence on the development of many diet related diseases. Long-term adverse consequences of the high fructose corn syrup consumption may include changes in hormone level insulin and leptin, changes in appetite and liver metabolism, leading to the development of insulin resistance, diabetes, obesity and cardiovascular diseases.
PL
Poznanie czynników warunkujących jakość sensoryczną i wartość odżywczą mięsa wołowego może przyczynić się do otrzymania produktu o wysokich walorach smakowych i odżywczych oraz umożliwić promowanie jego specyficznych właściwości. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wpływu czynników przedubojowych na wartość odżywczą i jakość sensoryczną mięsa wołowego. Dane literaturowe wskazują, że jakość sensoryczna i wartość odżywcza mięsa uwarunkowane są szeregiem czynników przyżyciowych takich jak rasa, sposób żywienia, wiek w momencie uboju, status hormonalny, czy rozmieszczenie mięśni w tuszy zwierzęcia. Czynniki te wywierają duży wpływ na jakość mięsa wołowego. Krzyżowanie towarowe zwierząt ras mlecznych i mięsnych oraz kastracja osobników męskich pozwala uzyskać mięso o znacznie wyższej jakości sensorycznej od mięsa pozyskanego od niekastrowanego bydła mlecznego. Właściwie zaplanowany sposób żywienia zwierząt, podawanie pasz o wysokiej wartości odżywczej wpływa zarówno na jakość sensoryczną, jak i wartość odżywczą mięsa.
EN
Understanding the determinants of sensory quality and nutritional value of beef can help to obtain a product with good taste and high content of nutrients and allow to promote its specific characteristics. The purpose of this article is to present the impact of ante-mortem factors on nutritional value and sensory quality of beef. Literature data indicate that the sensory quality and nutritional value of meat are influenced by a number of factors such as race, diet, age at slaughter, hormonal status, or distribution of the muscles in the animal body. These factors have a major impact on the quality of beef. Commodity crossbreeding of dairy and meat breeds animals and castration of males allows to obtain much higher sensory quality of meat than from uncastrated dairy cattle animals. Properly planned diet of animals, supply the feed with high nutritional value affects both the sensory quality and nutritional value of meat.
EN
This paper presents information on diet and distribution of larval snailfishes from the genus Liparis on the Canadian Beaufort Sea Shelf. In this study, 153 larval snailfishes of three species, Liparis fabricii, L. gibbus and L. tunicatus, were collected during 4 summer cruises (2003–2005, 2007). The majority of the larvae were either in flexion or post-flexion stage, and some were in pre-flexion stage. Liparis larvae appeared to be generalists in terms of diet and fed on a wide range of planktonic organisms. Pre-flexion larvae fed on small copepods (mainly adult stages of Triconia borealis). As larvae grew their diet shifted towards larger copepods (copepodids III/IV of Calanus hyperboreus, copepodids II–IV of Calanus glacialis and females of Metridia longa) and amphipods (Themisto libellula). Remarkably, larvaceans Oikopleura spp. and pelagic snails Limacina helicina made up a substantial part of the larval diet. This paper contributes to the knowledge on arctic larval fishes and to the ongoing efforts regarding Canadian Beaufort Sea ecosystem modeling.
EN
In this work, the effect of packaging materials [polypropylene (PP), polypropylene/ethylene vinyl alcohol/polypropylene] on pH, color parameters, the intensity of the ongoing oxidative processes (TBA value) and instrumental texture indicators (hardness, shear force, elasticity) were investigated in bacon derived from two groups differ in the way of feeding (C – control group and E – group fed supplementation with rapeseed and linseed oils), both in the fresh condition and after storage at 4°C for up to 14 days. Smoked bacon stored in oxygen barrier packages (PP/EVOH/PP) showed lower TBA values and characterized by darker and more red color than that stored in packages more permeable to O₂ (PP). Therefore multilayer barrier sheet materials such as PP/EVOH/PP could be utilized successfully to extend commercial quality of smoked bacon during its fourteen day of refrigerated storage compared to polypropylene materials. Additionally supplementation of animal diet with 2% rapeseed oil and 2% linseed oil can allow to obtain pork bacon enriched in unsaturated fatty acids with no negative influence on its quality because there were no appreciable differences between samples taking into account most of the examined parameters. Although some differences for color parameters were reported in experimental group compared to control group, they are of little practical implication and would still provide satisfactory quality for consumer.
PL
W pracy określono wpływ rodzaju materiału opakowaniowego [polipropylen (PP), polipropylen/kopolimer etylenu i alkoholu winylowego/polipropylen (PP/EVOH/PP)] na pH, składowe barwy, intensywność zachodzących procesów oksydacyjnych (wskaźnik TBA) oraz wybrane wyróżniki tekstury (twardość, siła cięcia, elastyczność) przechowywanego przez 14 dni (4°C) wędzonego boczku wieprzowego, pozyskanego z dwóch grup doświadczalnych różniących się sposobem żywienia (C – grupa kontrolna, E – grupa doświadczalna, w której zastosowano suplementację paszy zwierząt olejem rzepakowym (2%) oraz lnianym (2%)). Na podstawie przeprowadzonych badań zaobserwowano, że boczek przechowywany w opakowaniach barierowych względem tlenu (PP/EVOH/PP) charakteryzował się niższymi wartościami TBA oraz bardziej intensywną czerwoną barwą w porównaniu do wędzonek przechowywanych w opakowaniach o wysokiej przepuszczalności O₂ (PP). W związku z powyższym w porównaniu do polipropylenu tworzywa wielowarstwowe, takie jak PP/EVOH/PP, mogą być z powodzeniem wykorzystywane do przedłużenia jakości handlowej wędzonego boczku w trakcie jego czternastodniowego przechowywania. Ponadto dodatek 2% oleju rzepakowego oraz 2% oleju lnianego do mieszanek paszowych nie wpłynął na większość badanych wyróżników jakości uzyskanych wędzonek, co może świadczyć o uzyskaniu produktów porównywalnej jakości jak w grupie kontrolnej i gwarantować wciąż zadowalającą jakość konsumenta.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.