Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocieplanie budynku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Termomodernizacja budynków jest bardzo potrzebna i przynosi dobre efekty, ale jej wykonanie może być nie w pełni skuteczne, jeżeli w trakcie jej realizacji będą popełniane błędy. W artykule zostały omówione najczęstsze błędy, a także zalecenia, jak ich uniknąć.
EN
Thermomodernisation of buildings is very necessary and brings good results, but its implementation may not be fully effective if mistakes are made during its implementation. The article discusses the most common mistakes, as well as recommendations on how to avoid them.
PL
Przedmiotem artykułu są problemy pojawiające się w ścianach ocieplanych od wewnątrz i ich rozwiązywanie. Po omówieniu zagadnień związanych z termoizolacją przegród zewnętrznych autorka przechodzi do problematyki związanej z docieplaniem od wewnątrz. Wymienia główne koncepcje docieplania ścian od wewnątrz, a następnie charakteryzuje właściwości warstwy elewacyjnej pod względem ochrony przed deszczem. Przywołuje także zagadnienia optymalizacji grubości izolacji termicznej oraz omawia wpływ zacinającego deszczu na stan wilgotności przegrody budowlanej.
EN
The subject of the article are issues emerging in walls thermally insulated from the inside, and the solution of these issues. Following a discussion of questions related to thermal insulation of outer partitions, the author moves on to issues related to thermal insulation from the inside. She lists the most prevalent concepts of thermal insulation of walls from the inside, and then she characterises the properties of the facade layer in terms of protection against rain. She also recalls issues related to the optimisation of thickness of thermal insulation and discusses the influence of driving rain on the humidity condition of a construction partition.
4
Content available remote Ocieplanie budynków drewnianych w technologii szkieletowej
PL
Treścią artykułu jest charakterystyka przegród stosowanych w budynkach drewnianych o konstrukcji szkieletowej pod kątem izolacyjności. Omawia on stosowane w takich budynkach materiały konstrukcyjne i analizuje warunki cieplno-wilgotnościowe. Szczególną uwagę zwraca na charakterystykę i montowanie materiałów izolacyjnych.
EN
The contents of the article encompass the characteristics of partitions used in framework wooden buildings in terms of insulation performance. It discusses the building materials used in such buildings and analyses the heat and humidity conditions. Particular attention is drawn to the characteristics and installation of insulation materials.
PL
Współcześnie niezwykle istotną rzeczą jest ocieplanie budynków pozwalające na zmniejszenie kosztów ich eksploatacji, zwłaszcza przy dużych kosztach nośników energii, takich jak gaz, paliwo opałowe, czy też energia elektryczna. Do ociepleń budynków stosowane są specjalne siatki dziane, stanowiące warstwę zbrojącą. Wspomniane siatki powinny odznaczać się odpowiednimi właściwościami fizycznymi. Spośród wielu właściwości rozpatrywanych siatek najistotniejszymi wydają się być ich odporność na uderzenie oraz nasiąkliwość. W artykule przedstawiono wyniki badań wspomnianych właściwości fizycznych siatek produkowanych przez firmy PROXIM, HELICO oraz CB. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że badane siatki charakteryzowały się zróżnicowanymi właściwościami fizycznymi charakteryzowanymi poprzez ich odporności na uderzenie i nasiąkliwość.
EN
Nowadays, the most important thing is the insulation of buildings, which reduces the cost of their exploitation, especially at high cost of energy carriers such as gas, fuel or electricity. Special insulating knitted meshes are used for building insulation. Those meshes should have the appropriate physical properties. The most important of the many properties of considered knitted meshes are their impact resistance and absorbency. The paper presents the results of research on the physical properties of meshes manufactured by PROXIM, HELICO and CB. Based on the researches, it was found that the tested meshes were characterized by different physical properties characterized by their resistance to impact and absorbability.
6
Content available remote Ocieplanie ścian w technologii szkieletowej – prawo a technologia
PL
W artykule omówiono sposoby izolowania ścian o konstrukcji szkieletowej. Opisano aspekty prawne oraz możliwości techniczne zastosowania systemów ETICS na podłożach drewnianych lub drewnopochodnych. Przedstawiono wyniki badań przyczepności kleju dyspersyjnego do podłoży drewnopochodnych.
EN
In the article the methods of frame walls insulation were discussed. Legal and technical aspects of use possibilities of external thermal insulation composite systems ETICS on wood or wood-based substrates were described. Bond strength results between dispersion adhesive and wood-based substrates were presented.
PL
Istnieją różne rozwiązania, dzięki którym można osiągnąć założony cel. W niniejszym opracowaniu rozważono 4 warianty, z których pierwszy obejmuje pełną termomodernizację budynków (ściany zewnętrzne, stropodachy, stolarka okienna w częściach wspólnych). W wariancie 2, oprócz rozwiązań zaproponowanych w wariancie 1, rozważono wymianę instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u. Wariant 3 zawiera dodatkowo propozycję budowy nowej kotłowni gazowej. Ostatni wariant jest rozszerzeniem wariantu 3. Znajduje się w nim analiza wykorzystania kolektorów słonecznych na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. W celu przygotowania bilansu energetycznego efektów termomodernizacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, zamodelowano budynki w programie Audytor OZC 6.5. Pro. Dodatkowo skorzystano z programu RETScreen 4, który pozwolił dobrać odpowiednią wielkość instalacji kolektorów słonecznych. Otrzymane wyniki zostały następnie zestawione i przeanalizowane. Głównym wnioskiem jaki otrzymano, jest bardzo korzystny wpływ termomodernizacji budynków na zmniejszenie ich zapotrzebowania na energię. W obiektach kilkudziesięcioletnich, wystarczy wykonać odpowiednią warstwę izolacji na przegrodach zewnętrznych aby zmniejszyć to zapotrzebowanie o 40-50%. W celu uzyskania większych efektów energetycznych, należy wykonać dodatkowe zadania modernizacyjne. Należy jednak pamiętać, że głęboka termomodernizacja, wykonana na grupie budynków, a nie na jednym obiekcie, jest najbardziej korzystnym ze wszystkich rozwiązań.
EN
This article examines the possibility of reducing energy consumption in a group of residential buildings on the example of existing complex of buildings from the 80s which is supplied from the local coal boiler house. They belong to housing cooperative. There are various solutions for reducing energy demand. This study examines four variants. The 1st, includes a full thermomodernization of buildings (external walls, roofs, windows in the common areas). The 2nd variant, in addition to the solutions proposed in variant 1, includes exchange of internal installations of central heating and domestic hot water systems (DHW). The 3rd variant includes 2nd variant and exchange of the old coal boiler for the new gas boiler. The last variant includes 3rd variant and installation of solar collectors for preparation of DHW. In order to analyze the energy consumption and effects of energy balance of the thermo-modernization with using renewable sources of energy, the buildings have been modeled in the Audytor OZC 6.5 Pro software. The installation of solar collectors has been selected by using RETScreen 4 software. The results were summarized and analyzed. The main conclusion which was observed is very positive impact of thermal insulation on the building energy demand. The same insulation, when it is made on buildings from the 80s and older, can reduce energy demand by 40-50%. In order to achieve greater energy effects, his necessary to perform additional tasks of modernization. The best solution is deep thermomodernization made on a group of buildings.
8
Content available remote Kiedy należy stosować technologię ocieplenia na ociepleniu
PL
W artykule omówiono zalety technologii wykonywania ocieplenia na ociepleniu. Wymieniono niezbędne kroki przed podjęciem takich prac oraz czynniki, na które należy zwracać szczególną uwagę. Podkreślono znaczenie łączników mechanicznych w poprawnym mocowaniu obu ociepleń.
EN
The article discusses the advantages of insulation-on-insulation technology. The necessary steps before commencement of such work, as well as matters of special concern are enumerated. The importance of mechanical joints for fixing the two insulation layers properly is emphasized.
PL
W artykule omówiono wybrane awarie dotyczące systemów ocieplania ścian zewnętrznych budynkównierzadko powstałe wskutek niskiej świadomości wykonawców. Podzielono je na awarie bezpośrednio związane z funkcjonalnością ocieplenia oraz awarie natury estetycznej. O ile w literaturze dostępna jest wiedza dotycząca zapobiegania błędom popełnianym przez wykonawców, to nadal trudno jest wyjaśnić wiele przyczyn powstawania mankamentów natury estetycznej, które mogą być pierwszym sygnałem poważniejszych zagrożeń. W pracy wyjaśniono niektóre przyczyny powstawania takich uszkodzeń, jak również podano wskazówki pomocne przy zapobieganiu im.
EN
The article discusses the selected failures in the insulations systems of buildings often caused by low awareness of the performers. Divided into two groups: failures directly related to warming functionality and aesthetic failures. While in the literature there is knowledge in dealingwith the commission of errors by operators in the correct functionalityof insulation, it is still difficult to explain the causes of many aesthetic shortcomings, which may be a sign of serious threats. This paper explains some of the causes of such failures, aswell as some hints to help you prevent them.
PL
Izolacje termiczne budynków wykonane z płyt styropianowych cechują się niskimi kosztami, stabilnością kształtu i odpornością na zawilgocenie, ale utrudniają odprowadzenie wody technologicznej z konstrukcji budynku. Sytuację może poprawić zastosowanie styropianu perforowanego, jednak jego podaż jest ograniczona z uwagi na brak technologii umożliwiającej masową produkcję. W IMBiGS – we współpracy z ZPB "Jerzy Maciejewski" – podjęto się realizacji projektu badawczego w zakresie technologii oraz urządzeń do masowej produkcji styropianu perforowanego. W opracowanej technologii perforacja następuje w wyniku wytapiania otworów przez rozgrzane wgłębniki, a pakiet płyt jest perforowany w dwóch przejściach roboczych. Urządzenie uzyskuje maksymalną wydajność 20 m 3/h dzięki możliwości perforowania całych, zafoliowanych pakietów płyt.
EN
Thermal insulation of buildings with the use of polystyrene boards is characterized by low costs, stability in shape and resistance to moisture but it hampers a drainage of process water from the buildings structure. The situation may be improved by applying a perforated polystyrene foam but its supply is limited due to the lack of mass production technology. IMBiGS – in cooperation with ZPB "Jerzy Maciejewski" – conducted a research within the field of technologies and machines for mass production of perforated polystyrene foam. In the new technology perforation results from smelting holes through heated indenters. A set of boards is perforated in two operating transitions. The machine reaches maximum performance 20 m 3/h due to the possibility of perforating complete and foiled sets of boards.
PL
Powszechnie stosowany system ociepleń budynków sprzyja rozwojowi mikroorganizmów na powierzchni elewacji. Badania przedstawiają sprawdzenie wrażliwości na infekcje grzybowe oraz algowe powłok tynków, jak również określenie poziomu zabezpieczenia powłokowego oraz skuteczności działania biocydu w zależności od: jego koncentracji w badanym produkcie, trwałości w opakowaniu z upływem czasu oraz eksploatacji systemu w naturalnych warunkach.
EN
The system generally used for the thermal insulation of buildings favours the development of microorganisms on the surface of the elevation. The research described here relates to testing of the sensitivity of plaster layers to fungal and algal infection, and the effectiveness of a biocide depending on its concentration in the tested product, its durability in the packaging with the elapse of time, and the use of the system in natural conditions.
PL
Przedstawiono białoruskie doświadczenia związane z kwestiami ocieplania przegród zewnętrznych.
PL
W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań nad glonami aerofitycznymi porastającymi elewacje budynków wielkopłytowych, średniowysokich, zlokalizowanych w Bydgoszczy' Badania laboratoryjne próbek pobranych z elewacji wykazały obecność glonów i zielenic nitkowatych. Zwiększone występowanie tych form na elewacjach termoizolowanych metodą BSO z użyciem styropianu wynika z powstania warunków siedliskowych sprzyjającego ich rozwojowi.
EN
The paper reports on preliminary results over aerophyt algae sprouting multi plate, middle high buildings in Bydgoszcz. Laboratory researches of samples front facades present algae and filiform green algae. Occurring increasing on heat-insulated with foamed polystyrene BSO method facades results from site conditions good for development.
PL
W trakcie wykonywania ocieplenia budynków metodą bezspoinową (ETICS) popełniane są błędy, których skutkiem jest skrócenie jego trwałości. Publikacje z ostatnich lat wskazują, ze to nie jest tylko problem lokalny, ale teł ogólnopolski W artykule opisane są podstawowe wady wykonawcze, które powodują zmianę warunków pracy statyczno-wytrzymałościowej dla warstwowego układu ocieplenia, a w konsekwencji powstawanie uszkodzeń. Są to zagadnienia mało doceniane przez uczestników procesu termomodernizacji Dotychczasowy brak kryteriów, w zakresie ilościowej analizy skutków wadliwego wykonawstwa ocieplenia, stwarza pole do subiektywnej oceny jego jakości W opracowywanych aktualnie warunkach technicznych wykonania i odbioru robót ociepleniowych powinny znaleźć się także kryteria dotyczące metod oceny stopnia jakości ocieplenia i dopuszczalnego zakresu wad wykonawczych.
EN
While executing thermal insulation for buildings using method without joints (ETICS) errors are made that result in shortening of the thermo-insulation durability. Recent publications show that it is not a local problem but Poland-wise one. The paper presents the basic defects in the execution of works, which cause change in static and strength conditions for laminar system of protection from cold and thus causing defects. People involved in thermo-modernization process do not appreciate the importance of these problems. Until now there have been no criteria as far as quantitative analysis of construction defects is concerned. Thus, the particular members of the thermo-modernization process evaluate the quality of thermo-insulation very subjectively. In presently worked out technological conditions of realizing and accepting thermo-insulating works with exterior finishing systems there should be clearly defined criteria for methods of thermo-insulation quality assessment and acceptable range of construction faults.
17
Content available remote Ocieplanie budynków w technologii BSO
PL
W artykule przedstawiono badania stanu ochrony cieplnej budynków mieszkalnych poddanych termomodernizacji. Przeprowadzając ocenę stanu ochrony cieplnej można stwierdzić cyklicznie powtarzające się nieprawidłowości. Związane są one z brakiem odpowiedniego zabezpieczenia mostków termicznych. Przedstawione typowe błędy i nieprawidłowości dotyczące stanu ochrony cieplnej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, zdiagnozowano przy wykorzystaniu badań termowizyjnych.
EN
In the paper the role of thermal protection of buildings is presented. Formation of healthy natural environment is substantially depended on condition of heat insulating of buildings. About 40% of total energy consumed in Poland is used up in dwelling houses. Most of this amount is consumed for heating. The article presents the typical misstatements of the heat insulation system in housing. With the basic tool of the thermal diagnostics the former thermal-camera by of which one investigated the schedule of temperatures of the surface area.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.