Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  telefon
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents an analysis of the possibility of using a smartphone for sound recording and analysis in relation to reference measurements carried out with laboratory equipment. The scope of the possibility of using recordings by non-calibrated noise measurement (smartphones) was presented, along with limitations and additional requirements that must be met so that such a measurement could be used for further analysis.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania smartfonu do rejestracji i analizy dźwięku w odniesieniu do pomiarów referencyjnych przeprowadzonych sprzętem klasy laboratoryjnej. Przedstawiono zakres możliwości wykorzystania nagrań przez systemy niekalibrowane (smartfony) wraz z ograniczeniami i dodatkowymi wymaganiami, które należy spełnić, aby taki pomiar mógł zostać wykorzystany do dalszej analizy.
PL
Werner Siemens żył w latach 1816-1892, w czasach niezwykłego postępu w naukach przyrodniczych i największych odkryć w zakresie elektrotechniki. Jako osoba z wykształceniem technicznym i niezwykłym zacięciem naukowym, przez całe życie łączył te dwie działalności.
PL
Pierwsze próby z wykorzystaniem telefonów zostały przeprowadzone w Krakowie pod koniec 1877 roku. Szeroka publiczność miała okazję zetknąć się z tym wynalazkiem za sprawą publicznych prezentacji, organizowanych przez takich wynalazców jak Henryk Machalski lub Emil Protaszewicz. Na początku lat 1880-tych telefonia zaczęła zyskiwać znaczenie jako praktyczny środek wewnątrz budynków. Pierwsza próba organizowania publicznej sieci telefonicznej została podjęta pod koniec 1882 roku przez prywatne przedsiębiorstwo i po kilku latach zakończyła się niepowodzeniem. W roku 1887 udało się natomiast uruchomić miejską sieć przeciwpożarową, w której zastosowanie znalazło kilkanaście aparatów telefonicznych. W tym samym roku wznowiono działania zmierzające do uruchomienia w Krakowie publicznej sieci telefonicznej, tym razem pod auspicjami państwa. Projekt został jednak opóźniony, przez co faktyczne prace budowlane rozpoczęto dopiero w roku 1892. Sieć rozpoczęła działanie jeszcze przed oficjalnym uruchomieniem, w dniu 1 stycznia 1893 roku.
EN
First experiments with telephones in Cracow were conducted at the end of the year 1877. Wide audience had an opportunity to see the new invention during public presentations, organized by such inventors as Henryk Machalski or Emil Protaszewicz. During early 1880s telephony gained popularity as means of communication inside of buildings. First failed attempt to create public telephone network in the city was was made in 1882, by private enterprise. In 1887 city-wide fire protection network was established, utilizing both telephone and telegraph devices. In the same year goal of creating public telephone exchange system was resumed by the State. Due to delays first construction works were performed in 1892. Network was operational before its official launch on January 1, 1893.
EN
The modern person in an era of information breakthrough faces the problem of choosing and processing information coming to her. Human activities in the systems "driver - vehicle - road - environment" - not an exception. The role and importance of information in all spheres of human activity have increased significantly. The paper aims to find and assess the patterns of information flow impact on the driver performance in the "driver - vehicle - road - environment" system. Electroencephalography (EEG) method using the Neurocom hardware and software complex used to determine the change in the electrical activity of the driver's brain during the processing of input information; electrocardiography method using the hardware and software complex «Cardiosens», used to determine the fatigue level of the driver during research; tabular method of double letter cancelation test, involved in determining the time of distraction from the performance of the driver's core activity in laboratory experiments. Using mathematical modelling methods and methods, mathematical models of EEG and ECG parameters influence on the time of distraction from execution by the driver of the main activity were obtained. Regression models of the influence of the aggregate of the quantitative characteristics of the intensity of fast (beta-rhythm – β and gamma-rhythm – γ ) and slow (delta- rhythm – δ and theta-rhythm –θ) EEG signals are proposed. The regression equations obtained for determining the regularities of the influence of information flow on the results of activity of road users are defined. Set up that the time of the driver's distraction from performing the core activity can reach from 0,94 s to 4,77 s depending on particular conditions. Information flows arising from the location of noticeable advertising in the driver's field of vision when driving a vehicle, distract his attention from 0,23 s to 2,81 s. The practical significance of obtained results is the possibility to use them in coordinating the location of advertising structures and organizing the work of drivers while driving a vehicle.
5
Content available remote Telepraca jako nowa forma organizacji systemu pracy
PL
Prezentowany artykuł koncentruje się na nowej formie zorganizowania procesu pracy - telepracy. Szczegółowo przedstawia jej zalety i wady z punktu widzenia pracownika i pracodawcy. W publikacji opisano rodzaje telepracy, szanse i zagrożenia dla rozwoju telepracy w Polsce, a także przeanalizowano sytuacje, kiedy w firmie można wdrożyć telepracę.
EN
The paper focuses on a new form of flexible working - telework. It discusses in detail the advantages and disadvantages of such work organization from the perspective of bofh the employer and employee. The publication presents different kinds of telework together with the opportunities and threats to the development of telework in Poland. Additionally, situations in which companies could benefit from implementation of telework have been analysed.
PL
Celem artykułu jest promocja nowych metod i narzędzi syntezy logicznej w projektowaniu układów cyfrowych dla potrzeb telekomunikacji. Omawiana jest aktualnie badana na świecie metoda dekompozycji funkcjonalnej, a w szczególności metoda dekompozycji zrównoważonej. Zgodnie z obiecującymi wynikami eksperymentów, można przypuszczać, że metody te zdominują projektowanie układów cyfrowych strukturach FPGA. Podano wiele przykładów potwierdzających skuteczność dekompozycyjnych metod syntezy w projektowaniu układów cyfrowego przetwarzania sygnałów.
EN
The main goal of this paper is to promote new logic synthesis methods and tools in digital design for needs of the telecommunications. The paper discusses functional decomposition techniques, which are currently being investigated, with special attention to the balanced decomposition method. Since technological and computer experiments with application of these techniques produce promising results, this kind of logic synthesis will probably dominate the development of digital circuits in FPGA structures. A lot of examples which confirm effectiveness of application of the decomposition method for digital signal processing systems designing are presented.
PL
Człowiek zawsze odczuwał potrzebę przesyłania wiadomości na odległość. Początkowo jednak możliwości realizacji tej potrzeby były znikome. Dopiero w XIX wieku pojawił się telegraf elektromagnetyczny (1837) i telefon (1876). Ten ostatni wynalazek, dokonany przez Grahama Bella, uważa się za pierwszy przełom w rozwoju telekomunikacji. Drugi przełom jest związany z wynalezieniem przez Guglielmo Marconiego i Aleksandra Popowa radia (lata 1895-1897). Trzeci przełom w rozwoju telekomunikacji autor tego artykułu wiąże z upowszechnieniem Internetu i systemów komórkowych.
EN
The need of sending information on distance was always present between human beings. At the beginning the possibility of practical realisation of this need was, however, very slight. The optical telegraph, invited by Chapp at end of XVIII century, was the first important achievement in the progress of telecommunications. In the years 1835-1838 Samuel Morse constructed electromagnetic telegraph. But really fast development of telecommunications started with invention of telephone by Graham Bell in the year 1876. This date is treated as the first breakthrough in telecommunications evolution. The second breakthrough is connected with invention of radio by Guglielmo Marconi and Alexander Popov (years 1895-1897). The author of his paper is convinced that the symbols of the third breakthrough in the development of telecommunications are: Internet and the cellular systems.
PL
W artykule przedstawiono historię wynalezienia telegrafu, a potem kontrowersyjną historię wynalezienia telefonu. Przypomniano długą listę nazwisk osób, które były związane z powyższymi wynalazkami i rolę, jaką w omawianej dziedzinie techniki odegrali: Karol Morisson, Jerzy Lesage, Lhomond, Silva, Samuel Soemmering, Hans Christian Oersted, Andre Marie Ampere, Paweł Szylling, Wiliam Sturgeon, Joseph Henry, Samuel Morse, Hall, Klaudiusz Chappe, Karol Wheastone, Wiliam Cook, Charles Bourseul, Antonio Meucci, Filip Reis, Aleksander Graham Bell, Elisha Gray, Enos Barton, Tomasz Sanders, Mabel Hubbard, August Watson.
EN
The article presents history invention of telegraph and controversial history invention of telephone. The article is reminding a long register of people, which were bound up with the above inventions, and presents part, which were playing in these field of technique: Karol Morisson, Jerzy Lesage, Lhomond, Silva, Samuel Soemmering, Hans Christian Oersted, Andre Marie Ampere, Paweł Szylling, Wiliam Sturgeon, Joseph Henry, Samuel Morse, Hall, Klaudiusz Chappe, Karol Wheastone, Wiliam Cook, Charles Bourseul, Antonio Meucci, Filip Reis, Aleksander Graham Bell, Elisha Gray, Enos Barton, Tomasz Sanders, Mabel Hubbard, August Watson.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.